Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lyrics of 72 MelaRagamalika_Vidwan Sri Maha Vaidhyanataha Iyer

Lyrics of 72 MelaRagamalika_Vidwan Sri Maha Vaidhyanataha Iyer

Ratings: (0)|Views: 58|Likes:
Published by Nikhil S Kumar
RAGAMALIKA
RAGAMALIKA

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Nikhil S Kumar on May 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2013

pdf

text

original

 
´ sı ma¯ avaidyan ¯ atha viracit ¯ a72 mel .ar ¯ agam ¯ alik ¯ a
t¯al.am:¯adi
pallavi -´sr¯ı r¯agam
pran.at¯artiharaprabho pur¯are pran.avar¯upa sam.pade pade
|
pran.am¯ami´sr¯ı prakr.tipreraka pramathagan.apate pade pade
||
 jati
t¯am.t¯am.takan.aka dh¯ım.dh¯ım.dhimitari kit.ataka tarikud.utadh¯ım.dh¯ım.ku takadhimi takatari kit.ataka jhamadiru dirutom.dirudiru dittill¯an¯a dirin¯a t¯an¯a dom .tiritakan.aka takajan.u takadhimi dhrukt.atat tal.¯a˙ngutom.takatika tadhi˙ngin.atom
anupallavi - caran.am
kanak ¯a˙ngy¯a ramay¯a p¯ujita sanak ¯adipriya kr .p¯alaya
||
1
||
ratn¯a˙ngy¯a dharmasam .vardhany¯a raman.a m¯am.parip¯alaya
||
2
||
anam¯urtiriti dhana´astram¯anam¯urdhanyairgadito
si
||
3
||
´sr¯ıvanaspatidalasamarcanena p¯avanabhaktairvidito
si
||
4
||
m¯anavat¯ıbhih.smr.tibhiruktakarmakr.n m¯anavap¯apam.v¯arayasi
||
5
||
t¯anar¯upin .am.tv¯am.bhajanti ye t¯aramupadi´sam .st¯arayasi
||
6
||
devasen¯apatijanaka n¯ılagr¯ıva sevakajanapos .an.a
||
7
||
hanumatod.in.d.imabhavam.stuvatah.sutanumato
dad¯abh¯utibh¯us .an.a
||
8
||
bh¯anukot.isam.¯a´sa mahe´sa dhenuk ¯asuram¯arakav¯ahana
||
9
||
¯anandan¯at.akapriy¯amaravara´sr¯ınandan¯at.av¯ıhavyav¯ahana
||
10
||
kokilapriy¯amrakisalay¯a˙nga gokulap¯alanapat .ubhayabha˜njana
||
11
||
bahur¯up¯avat¯ıha bhav¯an m¯am .muhurmuhur¯urjitabhaktajanara˜njana
||
12
||
dh¯ırabhadr¯akhyag¯ayakapriya v¯ırabhadr¯adip¯alita´saran .a
||
13
||
devakul¯abharan.oddh¯araka´sr¯ıvasudevakul¯abharan.anatacaran.a
||
14
||
 jitam¯ay¯a m¯alavagaul.¯antargatam¯ahe´s¯ah.tv¯am.vindanti
||
15
||
 
cakrav¯akakuc¯ardh¯a˙nga tvatkr .pay¯a´sukrav¯akpatisur¯ah .nandanti
||
16
||
tejas¯a jitas¯uryakanty¯a gaury¯a ojas¯a
tulaprat¯apa
||
17
||
´subhakara h¯at.ak¯ambari´sar¯abjanibhakara hatabhaktaparit¯apa
||
18
||
 jham.¯aradhvaniyutam¯al¯adhara t.am.¯aradhvaniyutac¯apa
||
19
||
mah¯anat.a bhairav¯ım¯arutibh¯arat¯ısah¯ayadevairnatakopa
||
20
||
´siva natk ¯ırav¯an.¯ıva´saga bhavana iva vasa me manasi
||
21
||
kharaharapriyam¯alokya par¯atpara hara dayay¯a p¯alitav¯anasi
||
22
||
gaur¯ımano haridambara satatam.gauriva vatse ramate bhavati
||
23
||
yo
sau arun.apriy¯adityah.tam.tv¯a s¯a´srutir¯anat¯a bhavati
||
24
||
m¯arara˜njan¯ıvarada niraham.¯arajan¯a muktyai tv¯am.stuvanti
||
25
||
c¯aru ke´sivali˙ngaman¯arcya merudhanvan sukham¯apnuvanti
||
26
||
saras¯am.g¯ıtim.¯ırtim.di´sa me taras¯a a˙ng¯ıkr .tahatamadana
||
27
||
harik¯ambhodhisam.bhav¯amaraduritaniv¯araka smitavadana
||
28
||
dh¯ıra ´sa˙nkar¯abharan .asamam.tv¯am.ghora´sa˙nkay¯a no j¯ane
||
29
||
 j˜n¯anag¯anam.kr.tavat¯am.varada´sr¯ınag¯anandin¯ıj¯ane
||
30
||
y¯agapriy¯amaraty¯agapriyam.vidhim.dr¯agapriyen.a´siks.itav¯anasi
||
31
||
sad¯anande tvayi r¯agavardhan¯ım .mud¯a punitavat¯ım .raks.itav¯anasi
||
32
||
´sritagajavadana g¯a˙ngeya bh¯us .an.¯ıkr.tabhuja˙nga natasurakadamba
||
33
||
agad¯ı´svar¯ı´sriyau yada˙ngasam .bhave bhogamoks.ad¯a jagadamb¯a
||
34
||
´s¯ulin¯ı tay¯a dharmavardhany¯a khelasi dayay¯a suravaris.t.ha
||
35
||
kail¯as¯acalan¯atakr.dbhuja´sailadan.d.akacaran.¯a˙ngus.t.ha
||
36
||
(pran.at¯artihara prabho pur¯are)pratibim.baras¯alagaphalasam¯a vis.ay¯a iti bimb¯adhar¯ah .sam.tyajanti
||
37
||
ye bhavajal¯arn.avam.sam.taritum.te bhavada˙nghrinauk¯am.bhajanti
||
38
||
 jhalam.jhalavar¯al.ig¯ıtam¯al¯adhara jalandhar¯asuram¯araka
||
39
||
surad¯anavan¯ıt¯amr.tavimukha varad¯ananirata t¯araka
||
40
||
bhoh.p¯avan¯ıpis .t.¯asvadanarasikabh¯upa ava n¯ıpavanasundara
||
41
||
raghupriy¯arcitar¯aj¯ıvacaran.a maghapran.¯sana bhujamandara
||
42
||
gav¯ambhodhih.ırn.a iva may¯a bhav¯ambhodhih.tava dayay¯a
||
43
||
iha prasanno bhava priyatamay¯a saha pramathapa dr¯agumay¯a
||
44
||
sarva´subh¯apam.tu var¯al.ik ¯aks.am.kurvanugraham.tv¯am.vande
ham
||
45
||

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->