Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Shambala

Shambala

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 162|Likes:
Published by sbota
Shambala
Shambala

More info:

Published by: sbota on May 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2014

pdf

text

original

 
ShambalaTara de dincolo de PoliP?mântul golTotdeauna m? uime?te faptul c?, de?i lucruri despre care am fost înv??a?i c? sunt adev?rate se dovedesc mai târziu ca fiind false, unii dintre noi r?mân "bloca?i" pe ideea veche,gre?it?. Majoritatea dintre noi accept?m ca adev?rate lucrurile despre care suntem înv??a?i, doar pentru c? toat? lumea crede în ele. Dac? îndr?zne?ti s? "mergi împotrivacurentului", dac? pui la îndoiala veridicitatea axiomelor trâmbi?ate oficial, cel mai adeseate alegi cu epitete specifice. De exemplu, dac? ie?i din tiparele religioase, atunci estinumit "sectant"; dac? ai o alt? p?rere decât cea oficial? despre ordinea ?tiin?ific?, e?ticategorisit ca "vis?tor" - în cel mai bun caz; dac? nu e?ti de acord cu p?rerile politice,devii extremist, neo-nazist, comunist; Societatea noastr? are câte o etichet? pentru fiecaretip de nonconformism.?tiin?a ne spune unde sunt polul nord ?i polul sud: acolo unde toate meridianele seîntâlnesc într-un singur punct, adic? la pol. ?i totusi, nu este curios faptul c? pân? acum,nici-o expedi?ie nu a reu?it s? ajung? pân? la poli? Studiind mostre din scoar?a p?mântului luate de la diferite adâncimi, putem spune c? Pamantul este solid - cel pu?in pân? la anumite adâncimi. Mai ?tim c? temperatura straturilor interne ale P?mântului cre?te odat? cu adâncimea - cel pu?in pân? la nivelul la care s-a ajuns. De aceea, cu to?ii presupunem c? P?mântul este plin, pân? chiar ?i în mijlocul lui. V? rog s? re?ine?i: presupunem.Azi se presupune c? formarea planetelor duce invariabil la acest model de "planet? plin?",ca o sfer? solid?. Astronomii ?i fizicienii cred c? gazele se condenseaz? gradat pân? ce seajunge la forma de sfer? solid?. Cu toate acestea, exist? ?i alte posibilit??i. Pun pariu c?nu le cunoa?te?i. Un studiu simplu al for?ei centrifuge ar putea s? ne înve?e pe to?i onou? modalitate de formare a P?mântului. Cu to?ii suntem de acord c? planeta se învârteîn jurul axei sale (a?a se succed zilele ?i nop?ile). Cate Malone, autor al unui interesantarticol intitulat "P?mântul gol" (în sensul c? nu este plin), arat? c? "for?a centrifug?determin? forma u?or turtit? (la poli) a planetei" (care deci nu este o sfer? perfect?). Ca s?vedem procesul de formare a planetei, ne îndrept?m aten?ia asupra ma?inii de sp?lat custorc?tor centrifugal. Rufele din centrifug? (care pentru viitoarea planet? sunt de faptgazele ?i particulele solide ?i lichide) sunt aruncate spre exterior a?a încât centrul r?mânegol. Centrul nu se mi?c?. A?a cum P?mântul nu s-a oprit niciodat? din rota?ia sa, la felaceast? ma?in? de sp?lat nu înceteaz? s? se roteasc?. Ce se întâmpl? deci cu toate rufeledin centrifug? dac? ma?ina nu se opre?te niciodat?? Se vor înghesui spre centru ca s?umple golul format? Niciodat?. Vor continua s? r?mân? la periferie, iar centrul va fi gol.Multe popoare p?streaz? înc? în folclor legende despre fiin?e din interiorul P?mântului,a?a cum este cazul marilor insule paradisiace din nord prezente în obiceiurile popularescandinave, sau al pove?tilor despre elfi, troli, pitici ?i gigan?i din folclorul Rusiei ?i aleschimo?ilor. Toate astea ne arat? faptul c? ideea unui P?mânt gol nu este deloc nou?. Înanul 1909, ghizii eschmo?i folosi?i de amiralul Peary în expedi?ia sa credeau c? scopul
 
c?l?toriei era descoperirea "marelui popor" din nord, din care ei s-au format. Exist?nenum?rate anomalii sau situa?ii ciudate în toate înregistr?rile primilor exploratori care s-au aventurat în Arctica sau Antarctica. Majoritatea celor care au pornit spre nord, însecolul 19, descriu m?ri de ap? dulce ?i o clim? mai cald? cu temperaturi obi?nuite, pem?sur? ce înaintau spre pol. De asemenea, se fac referiri la nori de praf, zone intinse dez?pad? în care au g?sit polen, p?s?ri ?i animale care migreaz? spre nord pentru iarn?, iar în blocurile de ghea?? au g?sit vegeta?ie ?i chiar mamifere - considerate disp?rute (cumeste mamutul) - înghe?ate. Chiar ?i aisbergurile sunt anomalii pentru c? sunt f?cute dinap? dulce în zone în care cantitatea de precipita?ii este sub 5 cm anual. Descoperirile f?cute de dr. Frederick Cook ?i amiralul Peary în 1908 ?i 1909 au fost considerateneconcludente. Nu s-a putut demonstra c? vreunul dintre ei au ajuns la polul nord.A?a cum afirm? dr. Raymond Bernard în cartea sa "P?mântul gol", o asemeneaconfirmare este cu adev?rat imposibil?. Este deja cunoscut pentru toat? lume? c? poliimagnetici nu coincid cu polii geografici. Dac? P?mântul ar fi plin, atunci ace?tia ar coincide. Aceasta diferen?iere evident? între polii magnetici ?i cei geografici nu poate fiexplicat? de modelul P?mântului plin, ca o sfer? solid?. Explica?ia devine îns? clar? dac?avem în vedere existen?a deschiderilor polare (adev?rate g?uri în crusta planetei) care fac posibil? pozi?ionarea polilor magnetici undeva spre marginea acestor deschideri, a?a cumeste în realitate.În imaginea al?turat? (realizat? de satelitul ESSA-7 la 23 noiembrie 1968) se vede foarteclar deschiderea de la Polul Nord (în centrul imaginii). Bernard afirm? c? motivul pentrucare nimeni nu a ajuns pân? acum la polul nord sau sud este unul simplu. "Polii magnetici?i cei geografici nu coincid pentru c? polii geografici se afla "în spa?iu" ?i nu pe suprafa?a planetei". Aceasta datorit? deschiderilor de la poli.Cele mai recente expeditii care au mers pân? dincolo de polii magnetici ?i care au fostdate publicit??ii au fost conduse de amiralul Richard E. Byrd (din Marina SUA) în 1947 ?i 1956. Ca ?i celelalte expedi?ii conduse de Byrd (din anii 1930), acestea au r?mas înv?luite în mister. În jurnalul de bord ?i înregistr?rile radio de comunicare cu echipa sa,amiralul Byrd declara în 1947 c? a ajuns într-o alt? lume, aflat? dincolo de polul nordgeografic. În timpul expedi?iei din Antarctica din 1956, s-a declarat la diverse posturi deradio din SUA c? "pe 13 ianuarie, câ?iva membri ai echipei americane au realizat un zbor de 4320 km de la baza McMurdo Sound (aflat? la 640 km vest de Polul Sud ?i au survolato zon? aflat? la 3680 km dincolo de pol". Iar pe 13 martie 1956, Byrd declara public c?"aceast? expedi?ie a descoperit un nou t?râm". Mul?i americani î?i amintesc cu emo?iedeclara?iile de pres? de dup? expedi?iile amiralului Byrd. Încoronat ca cel mai mareexplorator al lumii, declara?iile lui Byrd despre noul t?râm au trezit un mare interesgeneral. Dar, la fel de repede, orice informa?ie despre Byrd a disp?rut. La radio nu se maif?cea nici-un fel de comentariu, a?a încât, la scurt timp, subiectul a disp?rut din aten?ia publicului. Oare amiralul Byrd chiar descoperise un nou t?râm? Un t?râm care s?confirme o alt? viziune asupra planetei decât cea oficial??Extras din jurnalul Amiralului Byrd
 
Aceasta este o transcriere a jurnalului aflat? pe o band? audio ?i a fost ob?inut? de la"Hollow Earth Society" din Australia."Trebuie s? scriu aceste rânduri în secret ?i f?r? lumin?. Este vorba despre zborul meu înArctica din 19 februarie 1947. Exist? situa?ii când omul trebuie s? accepte ascundereaadev?rului. Nu am libertatea de a face cunoscut? urm?toarea relatare pe care o scriuacum. Probabil c? nu va ajunge niciodat? la ochii publicului, dar eu trebuie s?-mi facdatoria pentru ca cineva s? poat? citi aceste rânduri, atunci când va veni timpul. S? sper?m c? lacomia unora care-i exploateaz? pe ceilalti nu va sta în calea adev?rului."Jurnal de bord - tab?ra arctic?, 19 februarie 1947"Dedesubt, peste tot numai ghea?? ?i z?pad?. Am observat o u?oar? colora?ie spregalben. Este dispersat? dup? un model liniar. Modific direc?ia de zbor pentru a observamai bine aceast? colora?ie. Exist? de asemenea ?i o nuan?? ro?u-purpurie a ghe?urilor.Am încercuit aceast? zon? de dou? ori ?i am revenit la direc?ia ini?ial?. Am verificat dinnou pozi?ia avionului la tabara de baz?. Am transmis mai departe îngrijorarea mea în leg?tur? cu ciudatele nuan?e ale z?pezii de sub mine. Atât compasul magnetic cât ?igiroscopul încep s? tremure ?i s? se zdruncine. Nu mai putem s? ne conducem dup?aparatele de zbor. M?sor direc?ia folosind compasul optic (dup? soare) ?i totul pare înregul?. Manetele de control r?spund foarte greu la comenzi, se mi?c? foarte încet. Nu semai v?d îns? ghe?uri. În dep?rtare se disting mun?i. Au trecut 29 de minute de zbor ?iacum se v?d foarte clar mun?ii, nu este o iluzie. Nu am mai v?zut astfel de mun?i, suntfoarte mici. Schimb altitudinea la 900 metri. Întâlnesc iar??i turbulen?e puternice.Trecem peste micii mun?i ?i continu?m spre nord. Dincolo de mun?i se vede un mic râu.O vale prin mijlocul c?reia curge un râu. Nu ar trebui s? existe aici nici-o vale înverzit?.E ceva anormal în toat? povestea asta. Ar trebui s? vedem numai ghea?? ?i z?pad?. Dinlateral se v?d p?duri pe versan?ii mun?ilor. Instrumentele au luat-o razna. Giroscopul seînvârte înainte ?i înapoi f?r? nici-o regul?".Reduc altitudinea la 425 de metri ?i fac un scurt viraj la stânga ca s? v?d mai bine valeade sub mine. Este verde ?i are iarb? deas?. Lumina de aici pare diferit?. Nu se mai vedesoarele. Mai facem un viraj la stânga ?i punem ochii pe un fel de animal mare aflat învale. Pare c? este un elefant. Ba nu, seam?n? mai mult cu un mamut. Este incredibil, ?itotu?i se afl? chiar aici. Reduc altitudinea la 300 de metri ?i iau binoclul ca s? vad mai bine animalul. E clar - un mamut. Raportez acest lucru la tab?ra de baz?"."Dau peste ?i mai multe dealuri înverzite. Termometrul exterior indic? o temperatur? de23 grade Celsius. Ne continu?m zborul. Acum sistemele de navigare par în regul?. Nu pots? cred! Dau s? contactez tab?ra de baz?. Aparatul radio nu func?ioneaz?. Peisajul estemult prea nivelat decât în mod normal. În fa?a vedem ceea ce pare un ora?! Esteimposibil!!!""Avionul pare foarte u?or ?i se clatin?. Sistemul de navigare refuz? s? func?ioneze.Dumnezeule, din lateral ?i din spate se apropie nave ciudate! Au forma de disc ?i parcaradiaz? ceva din ele. Sunt atat de aproape încât le v?d însemnele!".

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->