Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

G‹R‹fi
DANIEL BELL’‹N SOSYOLOJ‹S‹
‹deolojinin Sonu Tezi
“SANAY‹ SONRASI TOPLUM” KAVRAMI
SANAY‹ SONRASI TOPLUM KURAMI
Sanayi Öncesi Toplum, Sanayi Toplumu ve Sanayi Sonras› Toplum
Sanayi Sonras› Toplumlar›n Genel Karakteristikleri
Kültür
SANAY‹ SONRASI TOPLUM TEOR‹S‹NE YÖNEL‹K ELEfiT‹R‹LER
Özet
Kendimizi S›nayal›m
S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
Yararlan›lan Kaynaklar
MODERNL‹K VE MODERN TOPLUMLARIN TEMEL SORUNU
MODERNL‹K VE ÖZNE
MODERNL‹K ‹LE ÖZNE VE DEMOKRAS‹ ARASINDAK‹ ‹L‹fiK‹LER
S‹YASAL MODERNL‹K VE DEMOKRAS‹N‹N BOYUTLARI
TOPLUMSAL HAREKETLER VE KÜLTÜREL DEMOKRAS‹
Ayd›nlanma Düflüncesine Tepki
Frederich Nietzsche (1844-1900)
Modern Sanata Karfl› Postmodern Sanat Anlay›fl›
Modernizm-Postmodernizm Karfl›laflt›rmas›
JEAN-FRANÇOIS LYOTARD’IN POSTMODERN‹ZME BAKIfiI
Girifl
Postmodernizm ve Bilginin Konumu
Dilin Esnekli¤i ve Büyük Anlat›n›n Yitimi
Elefltiriler
FREDRIC JAMESON’IN POSTMODERN‹ZME BAKIfiI
Postmodernizm = Geç Kapitalizm mi?
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar
ZYGMUNT BAUMAN’IN HAYATI
ZYGMUNT BAUMAN’IN MODERNL‹K DE⁄ERLEND‹RMES‹
Bauman’›n Modernite Elefltirisi
ZYGMUNT BAUMAN’IN POSTMODERNL‹⁄E YÖNEL‹K GÖRÜfiLER‹
Bauman’a Göre Postmodern Etik
Bireylerin Modern ve Postmodern Koflullarda ‹nfla Biçimleri
Bauman’a Göre Küreselleflme
GÖSTERGE EVRELER‹
TÜKET‹M TOPLUMU
S‹MÜLASYON VE S‹MÜLAKRLAR
Amerika ve Gerçekli¤in Kusursuz Cinayeti
Anlam›n Zedelenmesi
Kitle’den Sessiz Y›¤›na/Ço¤unlu¤a
ELEfiT‹R‹LER
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
Okuma Parças›
POST-YAPISALCILIK
MICHEL FOUCAULT
Foucault’un Yaflam›
Foucault ve Post-yap›salc› Düflüncelerinin Ortaya Ç›k›fl›
Foucault’un Temel Düflünce ve Kavramlar›
Benlik
Söylem-Arekoloji-Soykütük-Arfliv
Söylem-‹ktidar-Kontrol
Mutlak ‹ktidar
Disipline Edici ‹ktidar
Biyo-‹ktidar
JACQUES DERRIDA
Jacques Derrida’n›n Hayat›
DERRIDA’NIN TEMEL DÜfiÜNCE VE KAVRAMLARI
Yap›söküm Yöntemi ve Metin
Fark ve Erteleme (Differance)
Silme
Yap›söküm ve Oyun
POST YAPISALCILI⁄A YÖNELT‹LEN ELEfiT‹R‹LER
POSTMARKS‹ZM‹N TEMEL VARSAYIMLARI
POSTMARKS‹ZM KURAMININ MARKS‹ZM ÜZER‹NE ELEfiT‹R‹LER‹
POSTMARKS‹ZM‹N TEMEL KAVRAMLARI
Söylem
Hegemonya
YEN‹ TOPLUMSAL HAREKETLER
POSTMARKS‹ZM VE RAD‹KAL DEMOKRAS‹ S‹YASET‹
Agonistik Demokrasi
POSTMARKS‹ZME YÖNELT‹LEN TEMEL ELEfiT‹R‹LER
G‹R‹fi: WALLERSTEIN’IN GENEL YAKLAfiIMI
Wallerstein’›n Sosyal Bilim Anlay›fl›
DÜNYA S‹STEM‹ ANAL‹Z‹
Dünya Sistemi: Dünya ‹mparatorluklar› ve Dünya Ekonomileri
KAP‹TAL‹ST DÜNYA EKONOM‹S‹
Kapitalist Dünya Ekonomisi: Merkez, Çevre ve Yar› Çevre
GEÇ‹fi SÜREC‹ OLARAK KÜRESELLEfiME
SONUÇ
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI

ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by Tolga Onur Dinkçi

More info:

Published by: Tolga Onur Dinkçi on May 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 35 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 39 to 74 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 78 to 121 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 125 to 167 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 171 to 199 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->