Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
To hop Xac suat

To hop Xac suat

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Ly Phạm

More info:

Published by: Ly Phạm on May 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2014

pdf

text

original

 
chuyªn ®Ò 6
Tæ hîp, khai triÓn nhÞ thøc niut¬n vµ x¸c suÊt
Chuyªn ®ÒHo¸n vÞ – chØnh hîp – tæ hîpI. Lý thuyÕt
1. Ho¸n vÞ.
* §Þnh nghÜa:
Cho tËp hîp A gåm n phÇn tö, mçi kÕt qu¶ cña sù s¾p xÕp thø tù n phÇn tö cñatËphîp A ®îc gäi lµ mét ho¸n vÞ cña n phÇn tö ®ã.
* Sè ho¸n vÞ.
Sè ho¸n vÞ cña n phÇn tö, ®îc ký hiÖu lµ P
n
P
n
= n!
VÝ dô 1
. Cã bao nhiªu c¸ch s¾p xÕp 4 häc sinh vµo 4 chç ngåi trong mét bµn häcsinh.
Gi¶i
Sè c¸ch s¾p xÕp 4 häc sinh vµo 4 chç ngåi b»ng sè ho¸n vÞ cña 4 phÇn töVËy P
4
= 4! = 1.2.3.4 = 24 c¸ch s¾p xÕp.
2. ChØnh hîp.
* §Þnh nghÜa:
Cho tËp hîp A gåm n phÇn tö (n
1)KÕt qu¶ cña viÖc lÊy k phÇn tö kh¸c nhau tõ n phÇn tö cña tËp hîp A vµ s¾pxÕp chóng theo mét thø tù nµo ®ã ®îc gäi lµ mét chØnh hîp chËp k cña n phÇn tö®· cho.
* Sè chØnh hîp.
Sè chØnh hîp chËp k cña n phÇn tö ®îc ký hiÖu lµ
n
A
n
A
=
( )
!nn!
(1
k
n)+ ChØnh hîp chËp n cña n phÇn tö chÝnh lµ mét ho¸n vÞ cña n phÇn tö.
nnn
PA
=
VÝ dô 2
: Tõ c¸c ch÷ sè 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8. Hái cã thÓ lËp ®îc bao nhiªu sè cã 3 ch÷sè kh¸c nhau.
Gi¶i
37
A
= 5.6.7 = 210 sè cã 3 ch÷ sèkh¸c nhau
3. Tæ hîp.
* §Þnh nghÜa:
Gi¶ sö tËp A cã n phÇn tö (n
1). Mçi tËp con gåm k phÇn tö cña A ®îc gäi lµmét tæ hîp chËp k cña n phÇn tö ®· cho
* Sè c¸c tæ hîp.
Sè c¸c tæ hîp chËp k cña n phÇn tö, ký hiÖu lµ
n
C
n
C
=
( )
!nk! n!
VÝ dô 3
: H·y tÝnh tæ hîp
36
C
 
Gi¶i
 Ta cã:
201.2.34.5.63!3!6!C
36
===
VÝ dô 4
: Mét cç bµi tól¬kh¬ cã 52 qu©n bµi, chia cç bµi trªn thµnh 4 phÇn b»ngnhau (mçi phÇn 13 qu©n). Hái cã bao nhiªu c¸ch chia ®îc 1 phÇn sao cho:a. cã 2 con ¸t.b. cã Ýt nhÊt mét con ¸t.
Gi¶i
a. Sè c¸ch chän 2 con ¸t tõ 4 con ¸t lµ:
24
C
Sè c¸ch chän 11 con bµi cßn l¹i trong 48 con bµi lµ:
1148
C
 Theo quy t¾c nh©n ta cã:
24
C
.
1148
C
c¸ch chia.b. Sè c¸ch chia ®îc phÇn cã 13 con bµi lµ
1352
C
Sè c¸ch chia ®îc 1 phÇn mµ kh«ng cã con ¸t nµo c¶ lµ:
1348
C
VËy sè c¸ch chia ®îc 1 phÇn cã Ýt nhÊt 1 con ¸t lµ
1352
C
-
1348
C
* TÝnh chÊt cña tæ hîp:
+ TÝnh chÊt 1:
nnn
CC
=
+ TÝnh chÊt 2:
n1n11n
CCC
=+
VÝ dô 3
: Chøng minh r»ng
n2 ,CC2CC
2n2n1nn
=++
+
; n, r
ZII. C¸c bµi tËp vËn dông:
* Bµi to¸n ®Õm cã ®iÒu kiÖn:
Bµi 1. Mét ®éi thanh niªn t×nh nguyÖn cã 15 ngêi gåm 12 nam vµ 3 n÷. Hái bao nhiªu c¸ch ph©n c«ng ®éi vÒ gióp ®ì 3 tØnh miÒn nói sao cho mçi tØnh cã 4nam vµ 1 n÷.
Gi¶i.
Gäi 3 tØnh cã tªn lµ A, B, CChän ®éi thanh niªn t×nh nguyÖn phôc vô tØnh A cã
13412
.CC
Chän ®éi thanh niªn t×nh nguyÖn phôc vô tØnh A cã
1248
.CC
Chän ®éi thanh niªn t×nh nguyÖn phôc vô tØnh A cã
1144
.CC
 Theo quy t¾c nh©n ta cã:
13412
.CC
.
1248
.CC
1144
.CC
= 207900Bµi 2. §éi thanh niªn xung kÝch cña nhµ trêng cã 12 häc sinh gåm 5 häc sinh lípA, 4 häc sinh líp B vµ 3 häc sinh líp C. CÇn chän 4 häc sinh ®i lµm nhiÖm vô, saocho 4 häc sinh nµy kh«ng qu¸ 2 líp.
Gi¶i
Sè c¸ch chän 4 häc sinh tõ 12 häc sinh lµ
412
C
NÕu chän 4 häc sinh tõ 3 líp th×:Sè c¸ch chän 2 häc sinh tõ líp A, 1 häc sinh líp B vµ 1 häc sinh líp C lµ:
131425
.C.CC
Sè c¸ch chän 1 häc sinh tõ líp A, 2 häc sinh líp B vµ 1 häc sinh líp C lµ:
132415
.C.CC
Sè c¸ch chän 1 häc sinh tõ líp A, 1 häc sinh líp B vµ 2 häc sinh líp C lµ:
231415
.C.CC
Sè c¸ch chän 4 häc sinh tõ 3 líp lµ
131425
.C.CC
+
132415
.C.CC
+
231415
.C.CC
VËy sè c¸ch chän 4 häc sinh tõ kh«ng qu¸ 2 líp lµ:
 
412
C
- (
131425
.C.CC
+
132415
.C.CC
+
231415
.C.CC
)Bµi 3. Mét bé bµi t©y cã 52 con, cÇn rót ra 5 con bµi. Hái cã bao nhiªu c¸ch:a. Rót tuú ý.b. Cã Ýt nhÊt 2 con ¸t.
Gi¶i
a. Sè c¸ch rót 5 con bµi tuú ý lµ:
552
C
b. Ta xÐt c¸c trêng hîp:- rót ®îc 2 con ¸t vµ 3 con bµi kh«ng ph¶i ¸t lµ:
34824
.CC
- Rót ®îc 3 con ¸t vµ 2 con kh«ng ph¶i ¸t lµ:
24834
.CC
- Rót ®îc 4 con ¸t vµ 1 con kh«ng ph¶i ¸t lµ:
14844
.CC
VËy cã
34824
.CC
+
24834
.CC
+
14844
.CC
c¸ch chän.Bµi 4. Cã 5 tem th kh¸c nhau vµ 6 b× th còng kh¸c nhau. Ngêi ta muèn chän ratõ ®ã 3 tem th vµ 3 b× th, mçi b× th d¸n 1 tem. Cã bao nhiªu c¸ch nh vËy?
Gi¶i
Sè c¸ch chän ra 3 tem th trong 5 tem th lµ
35
C
Sè c¸ch chän ra 3 phong b× th trong 6 phong b× th lµ: C
36
Sè c¸ch d¸n lµ 3!VËy sè c¸ch thùc hiÖn c«ng viÖc lµ
35
C
. C
36
.3! = 1200 c¸ch.Bµi 5. Trong mét m«n häc, thÇy gi¸o cã 30 c©u hái kh¸c nhau gåm 5 c©u háikhã, 10 c©u hái trung b×nh vµ 15 c©u hái dÔ. Tõ 30 c©u hái ®ã cã thÓ lËp ®îcbao nhiªu ®Ò kiÓm tra, mçi ®Ò gåm 5 c©u hái kh¸c nhau, sao cho mçi ®Ò nhÊtthiÕt ph¶i cã ®ñ 3 lo¹i c©u hái (khã, dÔ vµ trung b×nh) vµ sè c©u hái dÔ kh«ng Ýt h¬n 2.
Gi¶i
 Trong ®Ò kiÓm tra, sè c©u hái dÔ cã thÓ lµ 2 hoÆc 3. Ta cã c¸c trêng hîp nh sau:- Trêng hîp 1: §Ò gåm 2 c©u dÔ, 2 c©u trung b×nh vµ 1 c©u khã: cã
15210215
C.CC
- Trêng hîp 2: §Ò gåm 2 c©u dÔ, 1 c©u trung b×nh vµ 2 c©u khã: cã
25110215
C.CC
- Trêng hîp 3: §Ò gåm 3 c©u dÔ, 1 c©u trung b×nh vµ 1 c©u khã: cã
15110315
C.CC
VËy ta cã
15210215
C.CC
+
25110215
C.CC
+
15110315
C.CC
= 56785 ®Ò thi
* Bµi to¸n s¾p xÕp:
Bµi 6.a. Mét ngêi cã 4 pho tîng kh¸c nhau vµ muèn bµy 4 pho tîng vµo d·y 6 vÞ trÝtrªn mét kÖ trang trÝ. Hái cã bao nhiªu c¸ch s¾p xÕp?b. Mét ngêi cã 8 pho tîng kh¸c nhau vµ muèn bµy 6 pho tîng trªn vµo 6 vÞ trÝtrªn mét kÖ trang trÝ. Hái cã bao nhiªu c¸ch s¾p xÕp?
Gi¶i
a.Sè c¸ch bµy 4 pho tîng kh¸c nhau vµo d·y 6 vÞ trÝ trªn mét kÖ trang trÝ lµ:
46
A

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->