Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ôn Tập Đường Lối

Ôn Tập Đường Lối

Ratings: (0)|Views: 36 |Likes:
Published by Sakumi Lee

More info:

Published by: Sakumi Lee on May 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2013

pdf

text

original

 
Trang 1
CÂU H
I ÔN T
P –
ÁP
ÁN
Câu 1: N 
i dung C 
 
 ng l 
 
 nh Chính tr

u tiên c
 a
 
 ng và ý ngh
 
 a l 
 
 ch s
 
v
s
 
ra
 
i c
 a
 
 ng C 
 ng

 n
 
Vi
 t Nam?
 
Tr
 
i:
 
a. C 
 
ng l
 
nh chính tr 

u tiên c
a
 
ng:
 Chính c
 
ng v
n t
t, Sách l
 
c v
n t
t, Ch
 
ng trình tóm t
t c
a

ng h
 
 p thành C
 
ng l
  
nh chính tr 
 

u tiên c
a

ng C
ng s
n Vi
t Nam. Nôi dung c
 
b
n nh
sau:
- Ph
 
ng h
 
ng chi
 
n l
 
c c
a cách m
ng Vi
t Nam là
: “t
s
n dân quy
n cách m
ng và th

a cách

ng

i t
 
i xã h
i c
ng s
n”.
- Nhi
m v
c
th
 
c
a cách m
ng:
 + V
chính tr 
:
ánh

qu
c ch
ngh
  
a Pháp và b
n phong ki
n; làm cho n
 
c Vi
t Namhoàn toàn

c l
 p; l
 p chính ph
công nông binh, t
ch
c quân

i công nông.+V
kinh t
: t
ch thu toàn b
tài s
n l
 
n c
a t
b
n

qu
c giao cho chính ph
công nông binh;

ch thu toàn b
ru
ng

t c
a b
n

qu
c làm c
a công và chia cho dân cày nghèo, m
 
mang côngnghi
 p và nông nghi
 p, mi
n thu
cho dân cày nghèo, thi hành lu
t ngày làm 8 ti
ng.+ V
v
n hoá - xã h
i: Dân chúng
 
c t
do t
ch
c; nam n
bình quy
n.. ph
thông giáo d
ctheo công nông hoá.+ V
l
c l
 
ng cách m
ng: Thành ph
n chính c
a cách m
ng là công dân và nông dân, ngoài ra ph
i lôi kéo ti
u t
s
n, trí th
c, trung nông, Thanh niên, Tân vi
t…vào phe vô s
n.

i v
 
i phú nông,trung ti
u

a ch
và t
b
n An Nam thì ph
i l
 
i d
ng ho
c chí ít thì làm cho h
trung l
 p.+ V
lãnh

o cách m
ng: giai c
 p công nhân thông qua

ng C
ng s
n.

ng là

i tiên phong

a giai c
 p vô s
n, ph
i thu ph
c cho
 
c

i b
ph
n giai c
 p nh, ph
i làm cho giai c
 p mình lãnh

o
 
c dân chúng.+ V
quan h
c
a cách m
ng Vi
t Nam v
 
i phong trào cách m
ng th
gi
 
i: Cách m
ng Vi
t Namlà m
t b
ph
n c
a cách m
ng th
gi
 
i, ph
i th
c hành liên l
c v
 
i các dân t
c b
áp b
c và giai c
 p vô

n th
gi
 
i nh
t là giai c
 p vô s
n Pháp.
 
Trang 2
=> Ý ngh
 
a c
a c
 
ng l
 
nh chính tr 

u tiên c
a
 
ng:
 - C
 
ng l
  
nh chính tr 

u tiên c
a

ng là m
t c
 
ng l
  
nh gi
i phóng dân t
c
úng

n và sáng t
o, phù
 
 p v
 
i xu th
phát tri
n c
a th
 
i

i m
 
i,
áp
ng yêu c
u khách quan c
a l
ch s
, nhu
n nhuy
n quan

m giai
 

 p, th
m
 
m tinh th
n dân t
c.Ti
n hành cách m
ng t
s
n dân quy
n và cách m
ng ru
ng

t

i
 
i xã
h
i

ng s
n là t
t
 
ng c
t lõi c
a C
 
ng l
  
nh.- Th
c ti
n quá trình v
n

ng c
a cách m
ng Vi
t Nam trong g
n 80 n
m qua
ã ch
ng minh rõ tínhcách m
ng và tính khoa h
c, tính
úng

n và ti
n b
c
a C
 
ng l
  
nh chính tr 

u tiên c
a

ng.
b. Ý ngh
 
a l
ch s
 
s
 
ra
 
i c
a
 
ng C 
ng s
n Vi
t Nam và C 
 
ng l
 
nh chính tr 

u tiên c
a
 
ng.
 -

ng C
ng s
n Vi
t Nam ra
 
i v
 
i
 
ng l
i chính tr 

úng

n
ã t
o nên s
th
ng nh
t v
t
t
 
ngchính tr 
và hành

ng c
a phong trào cách m
ng c
n
 
c h
 
ng t
 
i m
c tiêu

c l
 p dân t
c và ch
ngh
  
a xã

i. -

ng C
ng s
n Vi
t Nam là s
n ph
m c
a s
t h
 
 p ch
ngh
  
a Mác – Lênin v
 
i phong trào công nhânvà phong trào yêu n
 
c.- S
ra
 
i c
a

ng v
 
i h
th
ng t
ch
c ch
t ch
và c
 
ng l
  
nh cách m
ng
úng

n
ã ch
m d
t tìnhtr 
ng kh
ng ho
ng lãnh

o cách m
ng kéo dài m
y ch
c n
m

u th
20.
ó là b
 
c ngo
c vô cùng quantr 
ng trong l
ch s
cách m
ng Vi
t Nam. Nó ch
ng t
giai c
 p vô s
n ta
ã tr 
 
ng thành và

s
c lãnh

ocách
m
ng-

ng ra
 
i
ã làm cho cách m
ng Vi
t Nam tr 
 
thành m
t b
ph
n kh
ng khít c
a cách m
ng th
gi
 
i,tranh th
 
c s

ng h
to l
 
n c
a cách m
ng th
gi
 
i,

ng th
 
i góp ph
n tích c
c vào s
nghi
 p

u tranhchung c
a nhân dân th
gi
 
i vì hòa bình,

c l
 p dân t
c, dân ch
và ti
n b
xã h
i.***SC
Câu 2: Hoàn c
 nh l 
 
 ch s
 
 , n
i dung và ý ngh
 
 a c
 a s
 
chuy
 
 n h
 
 ng ch

 o chi
 
 n l 
 
 c c
 a
 
 ng trong th
 
i k
 
1939-1945.
 
Tr
 
i:
 
a. Tình hình th
 
gi
 
i và trong n
 
c:
 - Ngày 1/9/1939, Phát xít

c t
n công Ba Lan. Ngày 3/9/1939, Anh, Pháp tuyên chi
n v
 
i

c =>chi
n tranh th
gi
 
i th
2 bùng n
.-

ông D
 
ng, chính ph
Pháp th
tiêu nh
ng quy
n t
do dân ch
. Th
ng tay
àn áp

ng C
ng s
n
ông D
 
ng, th
c hi
n chính sách kinh t
ch
huy.- Tháng 9/1940, Nh
t xâm l
 
c
ông d
 
ng, Pháp

u hàng Nh
t và c
u k 
t v
 
i Nh
t

th
ng tr 
, b
c
t và
àn áp nhân dân
ông D
 
ng.=> Mâu thu
n gi
a toàn th
dân t
c Vi
t Nam và b
n xâm l
 
c ngày càng sâu s
c.
b. N 
i dung c
a s
 
chuy
 
n h
 
ng ch

o chi
 
n l
 
c:
 Ban Ch
 p hàng Trung
 
ng

ng
ã h
 p H
i ngh
l
n th
6 (tháng 11/1939) , l
n th
7 (tháng11/1940)và l
n th
tám ( tháng 5/1941). Quy
t

nh chuy
n h
 
ng ch

o chi
n l
 
c v
 
i n
i dung c
th
nh
sau:
- M 
t là,

t nhi
m v
gi
i phóng dân t
c lên làm hàng

u.

ng ra nghi quy
t t
m gác kh
u hi
u cách

ng ru
ng

t, thay vào
ó là các kh
u hi
u t
ch thu ru
ng

t c
a b
n

qu
c Pháp và

a ch
ph
n b
iquy
n l
 
i dân t
c, ch
ng tô cao lãi n
ng.
 
Trang 3
- Hai là
, quy
t

nh thành l
 p m
t tr 
n Vi
t Minh

oàn k 
t r 
ng rãi l
c l
 
ng c
a toàn dân t
c ch
ng

qu
c.

ng ch
tr 
 
ng thành l
 p m
t t
n Vi
t Minh, m
t tr 
n này là c
a t
t c
các t
ng l
 
 p nhân dân Vi
t Nam không phân bi
t thành ph
n giai c
 p, l
a tu
i, tôn giáo chính ki
n.
- Ba là,
quy
t

nh xúc ti
n chu
n b
kh
 
i ngh
  
a v
trang. V
n

u tranh v
trang và kh
 
i ngh
  
a v
 trang
ã
 
c v
ch ra trong nh
ng c
 
ng l
  
nh

u tiên c
a

ng. Khi chi
n tranh th
gi
 
i th
2 bùng n
và cách

ng n
 
c ta ti
n g
n

n nhi
m v
gi
i phóng dân t
c, v
n

chu
n b
cho kh
 
i ngh
  
a v
trang
 
c

t ra
t cách c
th
và tr 
c ti
 p.
c. Ý ngh
 
a c
a s
 
chuy
 
n h
 
ng ch

o chi
 
n l
 
c:
 
 
i tinh th
n

c l
 p t
ch
và sáng t
o,

ng C
ng S
n
ông D
 
ng
ã hoàn ch
nh s
chuy
n h
 
ngch

o chiên l
 
c

t
 p trung cho m
c tiêu s
m
t là gi
i phóng dân t
c. s

u ch
nh này là s
t
c và pháttri
n h
 
n n
a t
t
 
ng cách m
ng gi
i phóng dân t
c c
a Chính c
 
ng, Sách l
 
c v
n t
t do Nguy
n Ái Qu
cso
n th
o n
m 1930 và quan

m c
a v
n ki
n “ Chung quanh v
n

Chi
n sách m
 
i” c
a

ng n
m 1936. S
 

u ch
nh này ch
ng t
s
tr 
 
ng thành c
a

ng v
lãnh

o chính tr 
.***SC
Câu 3:
 Hoàn c
 nh n
 
 c
 ta sau
Cách m
 ng Tháng Tám và
 
 ch
tr
 
 ng kháng chi
 
 n ki
 
 n qu
 
 c c
 a
 
 ng.
Tr
 
 
i:
 
a, Hoàn c
nh l
ch s
 
:
 Sau ngày Cách m
ng tháng Tám thành công, n
 
c Vi
t Nam Dân ch
c
ng hòa ra
 
i, công cu
c xây

ng và b
o v

t n
 
c c
a nhân dân ta

ng tr 
 
c b
i c
nh v
a có thu
n l
 
i c
 
b
n v
a g
 p ph
i nhi
u khókh
n to l
 
n, hi
m nghèo.
* Thu
n l
 
i c
 
b
n:
 - Trên th
gi
 
i: sau chi
n tranh th
gi
 
i th
2, h
th
ng xã h
i ch
ngh
  
a hình thành. Phong trào cách

ng gi
i phóng dân t
c trên th
gi
 
i phát tri
n m
nh m
. Phong trào dân ch
và hòa bình c
ng phát tri
n

nh. - Trong n
 
c: chính quy
n dân ch
nhân dân
 
c thành l
 p, có h
th
ng t
trung
 
ng

n c
 
s
 
. Nhândân lao

ng
ã làm ch
v
n m
nh c
a

t n
 
c. L
c l
 
ng v
trang nhân dân
 
c t
ng c
 
ng. Toàn dân tin
 
ng và
ng h
Vi
t Minh,
ng h
Chính ph
Vi
t Nam Dân ch
c
ng hòa do H
Chí Minh làm Ch
t
ch.
* Khó kh
n:
 - H
u qu
do ch

c

l
i nh
n
n
ói, n
n d
t r 
t n
ng n
: 95% dân s
n
 
c ta mù ch
, ngân qu
 qu
c gia r 
ng r 
ng. Kinh nghi
m qu
n lý

t n
 
c c
a cán b
các c
 p non y
u.- N
n

c l
 p c
a n
 
c ta ch
a
 
c qu
c gia nào trên th
gi
 
i công nh
n và

t quan h
ngo
i giao.- V
 
i danh ngh
  
a quân

ng minh

n t
 
c khí gi
 
i c
a phát xít Nh
t, quân

i các n
 
c

qu
c
 
tvào
chi
m
óng Vi
t Nam và khuy
n khích b
n Vi
t gian ch
ng phá chính quy
n cách m
ng nh
m xóa b
n
n

c l
 p và chia c
t n
 
c ta. Nghiêm tr 
ng nh
t là quân Anh, Pháp
ã

ng lõa v
 
i nhau n
súng
ánh chi
m SàiGòn nh
m tách Nam B
ra kh
i Vi
t Nam.- Ngày 23/9/1945, nhân dân Nam B
ph
i

i

u v
 
i cu
c xâm l
 
c c
a th
c dân Pháp l
n th
2, v
n

nh dân t
c ta

ng tr 
 
c tình th
“ngàn cân treo s
 
i tóc”.
b, Ch
tr 
 
ng kháng chi
 
n c
a
 
ng:
  Ngày 25/11/1945, Ban ch
 p hành Trung
 
ng

ng ra Ch
th
“Kháng chi
n ki
n qu
c” :

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->