Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bela Hamvaš - Ruvenzori

Bela Hamvaš - Ruvenzori

Ratings: (0)|Views: 38 |Likes:
Published by lanc443277
Bela Hamvaš Hamvas Ruvenzori
Bela Hamvaš Hamvas Ruvenzori

More info:

Published by: lanc443277 on May 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

 
Bela Hamva{
RUVENZORI
Osmi udaracSti`e Sti`e Sti`e Sti`e Sti`e Sti`eUniverzalno sredstvoPere – Boji – ^isti – Kuva – SpremaUni{tava steniceSavr{en PouzdanNe{kodqivU kafi, mleku, kakaou, ~aju.Brzo se topi Sjajan ukusUz fino pecivonezamenqivOdli~no se pokazao na okovima kwiga, na zavesama, na presvlakama zaname{taj, na tepisimaUvek neka vam je pri ruciBogat vitaminima Sladak HranqivZgodan Nelomqiv Dekorativan^a{a – Tawir – EscajgUvek o{tar Bez o{trewaNeuni{tiv
54
premo{}ewe
 
Na ode}u – Na cipele – Na kravatu – Na ~arape – Na rubqeBlista VatrostalanLako zapaqivNije zapaqivEkonomi~anDobija se u svim mirisimaU celoj skali bojaGibak ^vrstNe haba se PostojanNe masti Mo`e se pratiNe gu`va se Sna`anObjavqujemo konkurs: 100.000 i slovima stotinu hiqada dolara ugotovom.Pogodite:proziran, ali ne uvekte~an, ali nije te~nostzve~i, ali nije metalgori, ali nije vatra jede se, ali nije jelolak je, ali nije peromesi se, ali nije glinaboji, ali nisu bojeJedna re~!Mozgajte! Vredi!Sto hiqada dolara u ke{u!Devet slova. ^etiri sasmoglasnika. Pet suglasnika. Jedan suglasnikse javqa ~ak dva puta. Re~ po~iwe ba{ tim slovom. Ako se izmeni po-sledwi samoglasnik, dva posledwa sloga daju `ensko ime. Tre}e slo-vo je prvo slovo imena jednog nema~kog cara. Posledwa ~etiri slovapredstavqaju glagol kojim se ozna~ava po~etak jutra. Prvi slog je pr-vi slog imena moderne igre.Sada ve} odista nije te{ko.Pogodite.Sto hiqada dolara u ke{u!Primamo trgova~ke putnike uz veliku proviziju.Anga`ujemo uli~ne prodavce za {irewe novog pronalaska.Zastupnike po unutra{wosti.Putnike koji imaju razra|en posao s bakalnicama.Dobro odevenu gospodu i dame!
55
 
Sve koji imaju veliki krug poznanika!Nagra|ujemo reklamne ideje!Za trgova~ke putnike provizija u ke{u.Ogla{iva~i! Procenat!Jo{ samo tri dana. Jo{ tri dana.Sti`e.Svuda }e ga biti!na ulici u kafani na stolu u tramvaju u vozu na brodu u automobilu ukuhiwi u tu|ini u ~a{i u novinama u pozori{tu na gramofonu na ra-diju no}u u selu ujutru po krovovima salonima na mostovima pod to~-kovimaJo{ samo dva dana!sti`esti`esti`esti`esti`esti`esti`esti`esti`esti`eSutraSutra SutraSutra SutraSutra SutraSutra Sutrasti`e-sti`e-sti`e-sti`e-sti`e-sti`e-sti`e-sti`e-sti`e-sti`esutrasutrasutrasutrasutrasutrasutrasutrasutrasutraEVO GAStigao je Stigao jeRuvenzoriR U V E N Z O R IRuvenzori na elektrolukovima.Ruvenzori na transparentima.Ruvenzori na uli~nim reklamnim panoima.Ruvenzori na gramofonskim plo~ama.Ruvenzori na tramvajima.Ruvenzori na avionima.Orkestar svira himnu Ruvenzori.U pozori{tu sve~ana predstava Ruvenzori.PesmaKupletRomanUkr{tenicaLetakKolporteri R u v e n z o o o o o o r i !Ruuuuuveeeenzooooriiiiiii!Nosite ~arape Ruvenzori.Zar jo{ ne perete zube Ruvenzorijem?Svi igraju Ruvenzori tango.@ v a k a R u v e n z o r i !
56

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->