Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
May 2013

May 2013

Ratings: (0)|Views: 1,032|Likes:
Published by Aamader Malda
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us...................
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us...................

More info:

Published by: Aamader Malda on May 28, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

 
77=‑726
 ‿yŞ’y ó‿'vú‚úÍyŞ ó¢rÙúyêø ä ~‿*~‿*'¢* vúyèøyóá LÌy'ÚÙú‚ú ó¢rÙúyêø ‿yŞ’y ó‿'vú‚úÍyŞ ó¢rÙúyêø ä ~‿*~‿*'¢* vúyèøyóá LÌy'ÚÙú‚ú ó¢rÙúyêø
=M UA]RG^KJKDRG\@V # NKAKRMK\\AGR (Gpex ^ngj Nejtre&
-k(ćSá-÷
ć}FćµËê(  -b®
-kèÀ(    ëëë   ëëë   ëëë   ëë   ë¤ö÷ú |-kÀêú
 ¤Ä|ć¤÷Ò|ć|÷ú§|À  |-÷úćÄ|öëć
`
 
7>„<<<
µËöëçćć§|À|-÷úćÄ|öëć
`
 
7=„<<<
 ¨}k-ćô|¨}öë`®|§|À  |-÷ú
`
 
?>>>¢á=>>>>
-÷|÷ú|-`ö|¤|
 k÷|ć-¥Ööë÷ú
Jfnu
 -÷öë Ñº÷ú§÷öëćöë êúö÷¥#
Reskautfkj
 
÷ú
MFDF]GA P)RGV
 
( NR ^ystei&
 ¤Ä|ć|öë÷ú|öë âý|-ćć§|À  |-÷ú÷ú §(-÷|§¨{|(  -kć
K]
 -÷öë ¥¦ë JććÄ|öëü|¤-ÛT  O-÷Ѻ-÷Ä|ćêvf |-§ô+ jć {|(  -kć
\G]@KAKDV
-÷èć| 
 ô|¤|öô-ććÄ|¤ö§uć|÷úôô-§ć|êú |öëNÎ|-çććö§uć|÷ú {Ä|öëć9âýÄ|kö§uć|÷ú
 ÷  úö   ëb   ® ÷  ú k ô  (k | §     Ëö   ë¨  ÷  ú  k Ä
ú
 -§-ćâýÄ|k 
 {ćÄ|(-kć=6âÔ|¨}§µË-ćö§öëćx 
 2> ê^æêø
 §|æćöë¤Ä÷ú§|öëü
 
ú
 
ú
 
ú
 
ú
 
ú
 
ú
 
ú
 
ú
 
ú
 -kèÀëëë   ëëë   ëëë   ëë   ë
ć}Fć
-k(ć
 {ćÄ| 
 
ú
ö÷ú | -kÀêú
 
 ê(  -b® Sá-÷
=6âÔ|¨}§µË 
÷ú| 
 -kć
 §-ćâýÄ 
 
ú
 
 ćö§öëćx 
 `ö|¤|
 k 
 
ú
fnuJ
 k÷|ć-¥Ööë÷ú
 
ú

 ¤Ä 
eistyNR ^
)
÷ú
Reskautfkj
 -÷öë Ñº÷ú§÷öëćöë êúö÷¥#
 
ú
 {|(  -   O  (-÷|§¨{|(  -kć |ć|öë÷ú|öë âý|-ćć§|À  |-÷ú÷ú
 
ú
 -÷èć|  ć ÷Ѻ-÷Ä|ćêvf |-§ô+ jć ÷öë ¦ë JććÄ öë ¤ Û
 
ú
 
ú
etrjgjNnx^pGGRMK\\A KRKAV#NG\@G^KJKDRRMUA
 
ú
`
 ¨}k-ćô|¨}öë`®|§|À  |-÷úöëçćć§|À|-÷úćÄ|öëć ¤Ä|ć¤÷Ò|ć|÷ú§|À  |-÷úćÄ| 
 
ú
?>>>¢á=>>>>
=„<<<7>„<<<
`
 
 ć
 
ú
 
ú
 {Ä|öëć9âýÄ|kö§uć|÷úôô-§ć|êú |öëNÎ|-ç  ô|¤|öô 
 
ććÄ|¤ö§uć| 
 
ú
ććö§uć|÷ú
÷  úö   ëb   ® ÷  ú k
  ú
 
ú
 k | §     Ëö   ë¨  ÷  ú  k Ä
 Û·øÄ·öøú
<>572 ) 22<522
60>25 >37><
ƛƧơƖƣƢƖƭƧΊƨƠƙƘƧƖƭ
]`ese testcua Bkrfs gre igme by Best qugafty Hkagf! Hgak Oeerg! Ik`urf etn*
HKAGFBKRF
Redm* Jk* <<22<7
y
 ]rgme Afn* Jk?6023
y
Ckkm Afn* Jk? >7<=Rgin`gjmrgpur! Bgn`gigrf! Igamg)4227=2IGJUCGN]URER
Bfpagb Huigr \gua
7
 
Jk*
Ί
 
FBKAGF
*
7
 
* Jk
 y H ft est quB
 
suese
25
! Bgn`gigpur!gin`gjrR
uig
gme Afnr ]
y
* <<22<7* JkedmR  ]URER
Bfpagb H 
NJUC
 
7
* Jk? >7<=
*urfet g! Ikeer agf! Hgak O   y eigekrsgr 
gag)4227=2f! Igr
gua
km AfnC
y
?6023
r \
 õð°Ä 77 ñ×ìÆ· <2 7> ÃãƇ 7=2< ô±öõ·õú20 Êô 2<7>3 þ·ê· »õò·ôÞÈöÆ »õê»õú êÂ
respkjseLggigmerigamg*fj
 
 ß#ôć#÷ú÷ú|ª¯|÷ú
CREE
EPN@GJDECREE
 ôć(  ôć(÷úôć(ôć(  ÷úÒć|öë÷÷úć|öë¥-÷-ö÷ú|ćÞ
\`* 60>2< <3=3=+ 6723= <3>>6
2< % KCC
(
75 % KCC
Tkrt`
` 5<<<
2< % KCC
 {|ô|öë ćïúöćČ|öë k|-kâ¹ö§¤§ôÄ|kök¨}
Exnausfve Hftn`ej Kutaet (G*N&CREE2
 
5<<<
 ôć(  ôć(÷úôć(ôć(  ÷úÒć|öë÷÷úć|öë
 {|ô|öë ćïúöćČ|öë k|-kâ¹ö§¤§ôÄ| 
*
 ß#ôć# ú
 
 kök¨}
   ë¥÷ú ć
 fte H nausfvEx
 
÷ú|ª¯|÷ú
&
C
G*Nutaet (`ej K
 
Nkjtgnt )
0>42< 46535+ 64>5< <22<<
^uhgjtg Ikre (=2< Ikre&!Kpp* @ktea \urbgjn`ga! Igamg
IBB^! BM^! EJDFJEERFJD
^UN@GJMG GNGMEIV
Nkaaede
 
~
 
Mfrent Gmifssfkj
÷úkÄöê||öëê|ć÷ú &k
 
 »õÈÿð° Î‿³»êÂÈõüò
 »öò ù·ùÔ øú ·ò! ÕÉõ÷ó·Èõ 3= ÊÛ·»æ ùÔ Èøú ò •ó·õúêÂËøúôÅ  Z·øú 55< ÊÛ·»æ æ·Û·” ù·»êÂÈøú»òÈøú»åÈöò Õ·ô·òêÂÛ·õúËÈüõú Û·å ÊëÈÛÂ+ »íÂÈòõú ÙÈøúòä·èÂÔ Î‿³ÈüÈÿ »íÂæÂý·ÈlÂõú õÆõñ· ÊýÒÂÈü ñ·÷·õúé ô·òÅð°ÈÛ »íÂæ ÛÂõú·õúÎ‿³»^øú·æ· ó·Èö·ùÔí·»öÈøú ø·»BåÈöò+ »ÛÂn »öÈòõú Û·õúñ·»ã ÷ÈõúÊýÂÈöòÎ‿³ÿ·ñÈòõú ÛÂêĠ·õú ·+ õÆñ! »õí·õú q+ »íÂò· Õ·ü·öê 㷻òÈøú »åö! Î‿³ê·õú Û »íÂæÂý·l ÛÂ^Ä   ËÈÛ ÛÂ`·  ñ·ã· ÊüÙøú · ùÈõ! ôÝ êÅÂÆül¯ »íÂÈòõúÙÈøúòä·èÂÔÈøú »íÂæÂý·l ÛÂ^ÄËõúôÝêÅÂÆülÂ!  Õ·õúÕ·ô·Èüõú ØùÔñ·È÷õúÊüÈÿ***  Õ·Èõú¯ üÅ  Èæ· ØÛ´ »íÂò·õú· Õ·ô·Èüõú ã·ê ÿ^j+ ÊñùÔ ‖32)Øõú ÛÂë· ôÈò ÊòùÔ¯ Õ·õúù·Èö Êê· »ñøú ·ÈíÂÈòõú ãìô ØìòÙ üçüÈç+ Ùõú · ø»ü èÂÔ IÈõúø·øú! Õ·ôõú · Êê· ü»ÂÈéùÔ+ Ùõú· ø»ü ô·òÅ  ð° ô·Èõú! Õ·ôõú · ã·ô·ùÔ Õ·üõú+ ê·ùÔÊê· Ùõú·  »íÂæÂý·l ÛÂ^ÄËÈÛ ôÝêÅÂÆül Êüøú! Õ·õú Õ·ôõú· ñõúÛ·»õú ìõúÈí ÊõñõúÛ·»õú ù·ñÂþ·ê·Èö »í»ÛÂÀñ· ÛÂõú ·ùÔ¯ êÂõÅ Êüõø·òË ôÅ  Èì·Âþ·÷Æ·ÈøúõúôÅ ìæ· õÈ`· qÛÂÈò· qÛÂÈò· ÊïÂÛÂÈå+ Õ·ñÈö ñÆ·õú •Âþ`¾Âò ñ·õúü· ÛÂêĠ· ñÅ  üËa Êñò” Êø #»æÂÈøúÊçÈåò+ êÂÈõ ê·õúÕ·Èç õÆõñ·æ·٠ #»æÂÈøú»òÈøú Èåò+ »òÈãõú ò·Èô ë·Û· ¦ŧ  ·õõú )Õ¦ŧ  ·õõúñ¥þ»IÈÛ ù·ê õüÈöõú  »õúÈö Êõú Èñ ò·»ôÈøú »üÈøúÈåò+ØùÔÊãö·øúñÅ  üËa Êñò êÒ·õúÎ‿³·øú24 »õâ· ã»ô Êõô·öÅ  ô Âþ·Ùøú ·õúÕõ ÕÆ·æ»òÄ   »üÈøú»üÈöò Êüõ·»ÿñ ÊüõÿôÄ  ·ÈÛÂ+ =< ÊÛ·»æ æ·Û·õúã»ô øÒ·õúò·Èô Êõù·ö·õú  õ·»`ÂÈê õÈñ Êõú »ã»¦†ˑÛÂõú Èöò ÊñùÔÊüõ·»ÿñ ÊüõÿôÄ· Õ·õ·õú ñÅ  üËa ÊñÈòõú  »íÂæÂý·l ñצŧ·õúùÔ ô·öü· Êãö·õú ñõÄôøú ÛÂêÄ·+ ñ·õúü· »õúøúÆ·»ö»æ ùÔ»lÂøú· »ö»ôÈæÂèÂ)Øõú ôÆ·Èò»ã× »èÂÈõú"õú »ùÈñÈõ ñÅüËaõú ØùÔÛÂË»êÄÂõú ÂþÈõúùÔ ÊýÂõú ã»ôõú »ÛÂåÅ  æ· Õ×ÿ ù·ê õüÈö Êüõ·»ÿñ ÊüõÿôÄ·õúÊëÈÛ íÂÈö ø·øúêÒ·õú¦gËõú  Û·Èå+ Õ»óÂÈø·ç ò· ñ»êÂÆ! ê· »òÈøú ÷o õúÈøúÈå+ »ÛÂn ñÅüËa ñõúÛ·»õú Õ·»êÂÈëøú ê·øú ë·ÛÂÈöÙ! Î‿³Ű èÂÔ ïÂÈå Êüõ·»ÿñ ÊüõÿôÄ  · ÊÛ·ë·øú´ 2= êÂô ô·öü· Êãö· õùÔÈôö· Õ·Èö· ÛÂÈõú øÒ·õú èÂÔ.8 ö èÂÔÂþ»¦ŧ»ê »åö! ÊñùÔ Êö·Û»æ ò·»Û շRÈç·Âþò ÛÂÈõúÕ·Èåò¯ Õ·ô·òêÂÛ·õúËÈüõú á·ö· ÊÛ·»æ ÊÛ·»æ æ·Û·øúÊÛÂò· ã»ô »Û êÂÈõ Øó·ÈõùÔù·êÂõüÈö çÈö ø·Èõ´ ‿³Ű#Èö· øêÂùÔã·çÈå! êÂêÂùÔ Õ·ê»‟Âê ùÈøú èÂÔïÂÈåò Õ·ô·òêÂÛ·õú  Ëõú ·+ ÕõÿÆ ô·öü·øúq÷Å ñ·õú ü· òøú! »íÂæÂý·l ñצŧ  ·õúò·ô #òÈê q ÛÂõú Èö õéÄ  ô·ö·  ÛÂô ÂþÈ` ø·Èõ+ Êãö·øú ô·»ò ô·ÈÛĠ»æÂ× ñצŧ  ·õú êÂëÆ Êã·ç·È` ÊòÈô»åö õú·ãÆÎ‿³ÿ·ñò+ Êüì· Êçö! Õ™AÎê 04»æ ñצŧ· q÷Å ØùÔÊãö·ÈêÂùÔ Û·õú õ·õúÊýÒÂÈüÈå+ ØÈüõú ÛÂ‖æ· óÅ ÂÒùÔÈý·`Â! ÛÂ‖æ· Âþ·êÂê·»` #»æÂÈøúÈå! Õ·õúÛÂ‖æ· ØìòÙ ô·òÅ  ð°ÈÛ  ñõĦ¤·™AÎ ÛÂõú·õú íÂ^ í·»öÈøú ø·ÈBå! ê· ø»üÙ êÂü™AÎñ·ÈÂþÂ+ Êññõ ìÅ  ÒãÈê íÂöÈå íÅ ÂöÈíÂõú· »õÈ− ð°é)Û·æ·ÈåÒ`·+ÊÛ ÊòùÔ04 ñצŧ  ·õúö¥¤ · ê·»öÛ·øú¯ ÕÆ·ñ»Âþøú ·õúÊ檠èÂÛÂô »ö»ôÈæÂèÂ! Õöô·ùÔ »æ çà jÂþ Õõ ÊÛ·¥þ·»ò! Êõú ·ãû óÂÆ·»ö Êù·ÈæÂö ÕÆ·l ØHæ·õú ÈæÂòùÔ ÈôHæÂñ »ö»ôÈæÂèÂ!  ñÅô±ö ùÔl·»¦†ˑãû »ö»ôÈæÂèÂ! ÙÈøúöë ÕÆ·Èçà· ý·»ôÄ× ÊèÂóÂöÂþ·ñÄ! õúÆ·Èôö ùÔ l·»¦†ˑ ãû»ö»ôÈæÂèÂ! õñÅ  dÂõú · çà  Ëò Âþ·Ùøú ·õúÕÆ·Èçà · »ö»ôÈæÂèÂ! »ñ»öÛÂò ÊÎ‿³·Èã"ñÍ   ùÔ »lÂøú· »ö»ôÈæÂè ùÔ êÂÆ·»ü+ ØõúôÈ÷Æ ñõÛÂæ·ùÔÊø óÅ ÂÈøú · ñצŧ·! ê· ÕõÿÆ õöÈå   ò· Î‿³ÿ·ñò+ êÂÈõ ò·»Û êÂü™AÎ ùÈõ¯ ø·Û շ«·ñ Êê· Âþ·Ùøú · Êçö¯ ÿùÈõú õúÕ»öÈê ç»öÈêÂ! ÿùÈõúõú õÅ  Û »íÂÈõú ø·Ùøú· ã·êÂËøú ñ`ÂÈÛÂõú÷·õúÊâÒ Èð°   Õñ×ìÆ ô·»ò ô·ÈÛĠ»æÂ× ñצŧ·õú ù·êÂå·»ò+ ÿùõú å·»`ÂÈøú ç·Èã·ö õ· Û·»öøú·íÂÈÛÂÙ ýÒ·ü Âþ·ê·+ ØÛÂæÅ Âþ· »ÂþåÈö·ÈöùÔ ÊñùÔ ýÒ·Èü ÂþÈÛÂæ ýÒ·Û·+ ãô·Èò· ÂþÅ  Ò »ã! ô·Èñõúô·ùÔÈò ØÈ'Âõ·Èõú ÊóÂÒ ·Û·G·+ Õ·õú ê· öÅ  ÈæÂÂþÅ  Èæ ýÅ ÂÈöÈýÒÂÈÂþ  Êá·ö »íÂæÂý·ÈlÂõúÛÂêĠ·)õÆ»Iõú ·+ ØùÔÿùÈõú õúÊ˃Âÿò ñ×ö¢Ű Øö·Û·øú õúôõú »ôÈøú  íÂö»åö ØôòùÔØÛ»æ ñצŧ·+ Õ·ô·òê ÊýÂõú ê ÊíÂÈøúçà·ùÛÂõú · ÊíÂÈÂþ ÷õú ÈêÂùÔ  ÛÂêĠ· ù·Ùøú ·+ Õ·õúÛÂ^Ä   Ë Î‿³ëÈô ñ·×ñÈüõúò·ô ãÈÂþ Âþ·õúÂþ·Ùøú·õúÊí©†·+ ê·õúÂþõú  ôÅ  Èì ÛÅ ÂöÅ Âþ+ óÅ ÂÒ ùÔ Èý·` ñצŧ·õú»õÈP ÕõÿÆ ôÅ ì ìÅ  ÈöÈåò ÊñùÔñ·×ñü »òÈãùÔ+  »ÛÂn ø·Èüõúæ·Û· Êçö! ãô·Èò· ÂþÅÒ »ã õú ·ê·õú ·»ê óÂÆ·»òÿ ùÈøú Êçö! ê·Èüõú´  õú ·ÈãÆõú ÿËð°Ä  Èò^Ë Êê· õÈöùÔ»üÈøúÈåò! ø· Êçö ê· ÊçöùÔ+ ØÛÂüö ô·òÅÈð°õú æ·Û· Êö·Âþ·æ ùÈöÙ! ê·Èüõú ñõÄ  ò·ÈÿùÔ Û·õú Ù Û·õú Ù ÊÂþÁð°   ô·ñ+ õ·»`Âõú Âþ»õúí·»õúÛ· ÊëÈÛ õåõú ÂþÒøú»^Èÿõú ö‚Ëõú·»ò ü·ñ üÅ‖õåÈõúùÔ öÆ·ÂþæÂÈÂþõú ô·ö»ÛÂò+ ÊñÁãòÆ Øۻ栻íÂæÂý·l ñצŧ  ·+ íÒ·íÂÈö õÆõñ·õú æ·Û· #»æÂÈøú ÕÆ·ÈòÈ$õú ØùÔØÈãHæ ô·öü· ÿùÈõúývÂÆ·æÂÙ »ÛÂÈò ÊýÂÈöò+ ÊÛÂÈòòç·»`ÂÙ+ Øó·ÈõùÔ ÛÒ·í·æ·Û·õú Âþ·Û· »ìö·»` ùÈøú ÙÈïÂò Êõÿ »ÛÂåÅ »íÂæÂý·l ñצŧ  ·õú‐Û»íÂÛÒ·í·‖ ØÈãHæÂ+ »íÂæÂý·l ñצŧ  ·õúô·»öÈÛÂõúÕ·ÈçùÔÕ·ô·òêÂÛ·õú  ËÈüõú ÂþÅ  Ò »ã èÂÔ üõú ¦ŧ  ° ÛÂõú ·øú ÕÈòÛ ØÈãHæ »ñPÂù™¦° ùÈøúÙÈïÂ+ ØêÂñÈõõú ÂþÈõúÙ ñ·÷·õúé ô·òÅ  Èð°  õúæÂòÛ »Û ò`ÂÈõ´ ØùÔ Î‿³ÈŰõú èÂÔIõúÊìÒ ·ã·  üÅÜñ·÷Æ+ Õ·ñÈö Êö·ó õÈ`· õ·ö·ùÔ+ íÂæÂãö»ü Êõ»ÿ æ·Û· Û·ô·Èò·õúèÂÔBí·ÿ·ÊëÈÛ ñõú Û·»õúÛÂôÄ  í·õúËÙ Êø »íÂæÂý·Èl æ·Û· ÊáÂÈöÈåò! ò»ãõúÕ·Èå ê·õú Ù+  Õ·Èåò »üò Õ·ò· »üò ì·Ùøú· ô·òÅ  ð°  #Èö·Ù+ ø»ü »íÂæÂý·ÈlÂõúÊüÁöÈê ÊôÈøú õú  »õÈøúæ· ÊüÙøú · ø·øú! ø»ü ñ×ñ·õú æ· ØÛÂæÅ ó·Èö· íÂÈö! Øôò ù·ã·Èõú· ó·õò· ÊëÈÛ Êõú·ãÛ·õú ôãÅ»õúÙ »íÂæÂý·Èl öÅ»æÂÈøú Èåò ÕÈòÈÛÂ+ ñüõúâ·Èæ ÊòÁÛ·øúÂþ·õú ·Âþ·õúùÙøú· Û·Èãõú ô·»ñÈüõúô·ñ ÊüÈ`ÂÛ շÈç Õõ»÷Ù »õ«·ñ »åö!  »íÂæÂý·l Êô·ÈæÂÙ »íÂæ ÛÂõúÈõ ò·+ æ·Û·æ· »ïÂÛÂùÔ »ôöÈõ+ »ÛÂn »õ«·ñæ· ÷Èõú õú·ì· ø·øú »ò+ ñ·õú ü· èÅ»õÈøú Èå+ ØÈüÈÿùÔñyÂõ+ Êñ»õ »õ?»a ã·»õú ÛÂÈõúÕÉõ÷ ÊöòÈüÈòõú »ùÈñõ Êì·öñ· ÛÂõúÈå üÅ  »æ »íÂæÂý·ÈlÂõú»õÈPÂ+ ê·õúÂþÈõú Ù ñÛÂÈöõúò·ÈÛÂõúèÂç·øú õú ôõú»ôÈøú  õÆõñ· í·ö·ÈBå ê·õú ·+ õÆõñ· íÂöÈå Õ·ô·Èüõú ØùÔÿùÈõúÙ+ Õ·ôõú ·Ù Êí·ì ìÅ  Èö âÅ  Èô·»Bå+ ò·! ò·¯ Ùõú· Õôò òøú+ Êè·õ·Èõ ò·+ ØÛÂæ· ñ·õúü· ñ·ôÈòØÈñÈå+ »ÛÂn ô·öü·ÈêÂùÔ Õ·õúÙ èÂãòì·ÈòÛ ‐ñ·õúü·‖ íÂöÈå+ òêÅÂò ÛÂÈõúç»ãÈøúÙ èÂÔïÂÈå Î‿³»ê»üò+ ñÈíÂêÂò ùÙøú·õú ñôøú ØÈñÈå+ Î‿³ÿ·ñÈòõúÙ! ãòê·õú Ù+ »í»æÂ×õ·»ãõú õÆõñ· õ·`·õ·õúÕ·ÈçùÔç·õúÈü Êá·Û·Èò·õúõÈo·õ™¦°   ÛÂõúÈê ùÈõ ñõúÛ·õúÈÛÂùÔ+ Õ·õúÊø ñõ »í»æÂ×õ·»ã ØìòÙ íÂöÈå! Êñ#Èö·õú »ùÈ{¡ ÛÂÈõú »üÈê ùÈõ! ø·Èê ñ¥þ»I ù·êÂõüÈö çÈö ò· ø·øú+ Õ·õú»íÂæÂý·ÈlÂõú  ÛÂêĠ·)õÆ»Iõú · ñ·÷Å  ÈõÈÿ Âþç·õúÂþ·»` ò· ùøú+ ô·öü· ØìòÙ òËõúõ+ ÕòÆ Êãö·õú  ôÈê· Øì·Èò »õÈ·ó Êüì· ø·ÈBå ò·+ »ÛÂn Ê·ó Êê· Õ·ÈåùÔ+ ØìòÙ ê· å·ùÔ Èøúí·Âþ·+ ÛÂìò ÊýÂÈæ ÊõÈõú·Èõ õö· ôÅ  ÿ»ÛÂö+
 ÕëÄ) ÕòÈëÄõú»íÂ^ò·æÂÆ 
 ñ·õúü· õÅ  _Å  ü ÊýÂÈæ ø·Ùøú·õúÂþõú  ã·ò· Êçö! ØùÔ Âþ·ÈÂþõú Õ×»ÿü·õú ÕÈòÈÛÂùÔ+ æ·Û·õúÎ‿³»ê ô÷Æ»õI Õ·õú »ò¥§ ô÷Æ»õÈIõú Êô·ù »íÂõúÛ·Èöõú+ »ÛÂn ØÛÂæ· ôÞöÆÈõ·÷ Õ·õú óÂË»êÂõú Õ·õõúÈé á·Û· »åö ØùÔÊô·ù+ ñ·õú ü· Û·ÈD ØùÔ Õ·õõúéìÈñ Âþ`Âö Õ·íÂôÛ·ùÔ+ ø»üÙ âÅô ó·îö ÕÈòÛ Êü»õúÈêÂ+ ÿùõú ÛÂöÛ·ê· å·`·٠ôý¦¤öÊãö·)ÿùõú Õ·õú ÿùõúê»öõú »õ™¦°ËéÄ Øö·Û·øú çÈ` èÂÔÈï»åöØùÔ ñô·™AÎõú·ö ÕëÄòË»êÂõú ñ·¥ß·ãÆ! ø·õú ÛÂéÄ ÷·õú ñ·õúü·‖õú ôÈê·ùÔÕ·õúÙ ÕÈòÛ óÅ ÂÒ ùÔÈý·`  Õ·»ëÄÛ ñצŧ· ø·Èüõú ÊÂþ·ð°·»Û ò·ô ô·»ò ô·ÈÛÄ»æÂ× ÊÛ·¥þ·»ò+ ý·æÂÛ· æ·Û·øú õú·ê·õú·»êÂÂþ·ÈŒÂÈå õU ô·òÅÈð°õú ãËõòø·^·+ ñ·õúü· ñ·¥ß·ÈãÆõúÂþêÂò ÿùõúê»öõúØùÔ ñõ ¦ŧ  ·òËøú  ÕëÄòË»êÂÈÛ ØÛÂ÷·'·øú ÊóÂÈî íÅ Âõú ô·õú ÛÂÈõú »üÈøúÈå+ØÛ»üÈÛ Û·ã ù·»õúÈøúÈåò ù·ã·õú ù·ã·õú ØÈãHæ շõú ÕòÆ»üÈÛ ö ö շô·òêÂÛ·»õúõú ÊÛ·»æ ÊÛ·»æ æ·Û· Êõô·öÅô èÂÔÈõ »çÈøúÈå õ·`ÂÈå âõúå·`· ØÈãHæÂÈüõú ñ×ìÆ·Ù+ ø·õú · ¦¤‿Ű Êü»ìÈøú »åö! »õò· Âþ»õú |ÈôÙ öÈ ÊÂþÒÁåÈò· ø·øú+ ØùÔñõ ¦¤È‿ŰõúÊý»õúÙøú·ö·õú· ñ·÷·õúé ô·òÅ  ð°ÈÛ ¦¤‿Ű Êü»ìÈøúÈå! ÛÂËó·Èõ ÛÂô ñôÈøú ÕëÄ »_#é)»êÂò#é ÛÂÈõúÊüÙøú· ø·øú+ Êö·Èó Âþ· »üÈøú ñ·÷·õúé ô·òÅð°Ù Î‿³ô·é ÛÂÈõú »üÈøú Èå Êø ê·õú· Õ·ÈüÁ Î‿³?·õú Õ·÷·õú òò+ Êö·ÈóÂõú ô·ñÅö #éÈê ùêÂùÔ! ùÈBåÙ+ »íÂæÂý·lÂÎ‿³ê·õúé·øú Õ·ã ø·õú· ñõĦ¤·™AÎ! ê·Èüõú Î‿³»ê ñõúÛ·õú ÕõÿÆùÔ ü·øúõP »ÛÂn Âþ·ÿ·Âþ·»ÿ ØÙ ñ»êÂÆ! õÅ»PÂùËò ô·òÅÈð°õúÎ‿³ê·õúé·õú ü·øúÊê· Õ·õú ñõúÛ·õú »òÈê Âþ·Èõúò·+ êÂÈõ õú ·ãòË»êÂõúØùÔ Êìö· ê·õú ÊãÈõú í·Âþ·ë·ÈÛ ò· ñ·ô·»ãÛ Î‿³Ű#Èö·+ ÕêÂËÈêÂõú »íÂæÂý·l ÊÛÂÈö‟·»õúÊëÈÛ ÊÛÂò »ÿ· Êòøúò· õú ·ãÆ´ÂþÈõú·È »Û ê·ùÈö ñõúÛ·»õú Úü·ñËòÆùÔ ØùÔ ñצŧ·#Èö·ÈÛÂÊõÈ` èÂÔïÂÈê ñ·ù·øÆ ÛÂÈõú´‿³Ű#Èö· Øìò ìÅ  õ ã»õú+
 
 ôò¦¨·ôò· ô»oÈõú õúñ·ôÈò! ô·öüù õú·÷·»ÛÂõúé Õ·æÄ Â Ù ñ±ËꠦŨÈöõú ñ±Ëê »ÿ»ÂÛ· Ù »õ»ÿ©† »ÿŬË  |Ëô»ê ñ9Ç·õúË ñ·ù·+Êô· 64450 6=0=<
ÊÛ·òÙ »õ?·Âþò ñÞ  ^ ÷Èõú »õ?·Âþòü·ê·õú ñȱ Êø·ç·Èø·ç ÛÂõú·õú Õ·Èç Âþ·ïÂÛÂÈüõú øë·øë ÊìÒ ·ãìõõú »òÈê õö· ùÈBå+ »õ?·Âþòü·ê·ÈüõúÊÛ·òÙ ü·»õ õIõÆ »õð°Èøú ØùÔ ñ×õ·üÂþ^ÊÛ·òÙ »ò}Âøúê· õ· ü·»øú W õùò ÛÂÈõúò·+
 ñêÂÛÂËÄÛÂõúé  »õ?»a 
 ð˖æ·  ķ…·ķ°· ) ķ·ðÁÏ… 
 fl¬ˑ« ‡·ðː 
 ð˖æ· 
Âþ`·Èê í·ùÔ
 ð‼¬ðfl¬¸°·  ķ…·ķ°· ) ķ·ðÁÏ…  ķ…·ķ°· ) ķ·ðÁÏ…  ķ…·ķ°· ) ķ·ðÁÏ… 
¬Ø·^Ş ‼¬·˙●
 Ê¬●¸°ķ ) ‖ß≀  ç¬·ß 
 ð‼¬ðfl¬¸°· 
 ô|¤|öô-ććÄ|¤ö§uć|÷ú
F^K 6<<7?2<<0
 ¢‟
 §|µË|·µË-ćÚć|k

 {|ô|öë÷úöâ¥|-¤-ć-Òć-kćá¢á÷ú-÷öë ¥¦ë Jć-ć-ćé§ćöë ÷úk|öë ô÷úć|-¤ć|
öćö§|kÄ|¤ö÷ú |ćôć(  ôć(÷úô|¤|¢á?35=>3 öæć|k2>30=5505881ñ5056>0öô|÷|¨}¤21535?5?1>?ñ1434>05881
 â¯  |êú  (öë ÷ú |-÷ö륦ëJć
 ‖úy 
2§(¥|hvèćU|ć|êÀ  Ä 
ô-ć-ćô-kć}öë  ÷ú|¤-ç
Ŭ
 
=ôO3êú÷ú -÷÷|÷ú
 '†  
ćć-k-÷ö륦ëJć
 ‖úy 
2§«#ć(ćô|÷úèćU|ć|êÀ  Ä 
ô-ć-ćôököëæÉć|¤-ç
Ŭ
=ô÷ú-÷÷|÷ú âf  #ö÷ú |-÷ö륦ëJć
 
 ć|2¨}Č}ćöćć#Àć-kêú | 
ô-÷-÷§ô-ć|¨}öëk|ć¤-ç
µË-ć-k  k|ćć|k¤|-÷öë ¥¦ë JćO§|öëÀk  k|ćć|k¤|-÷öë ¥¦ë JćO§|öëÀk 
 ć|2--§|öëêúk 
ô§¨}k-ć
µË-ć-k µË-ć-k µË-ć-k µË-ć-k µË-ć-k 
 ć|2-÷`®ô-é÷ú
ô§¨}k-ć
 -æć-Oöëü÷ú |-ćçć
 ß#§(-kôÀ  ¤ö|¦ë
÷Ä|öë  ć¤|÷ú{÷ä-æć-Oöëü÷ú|-ć
 ćk§|¤öë ćuć|¨}öë k|ć¤-ç 
 ć|2öćk«#
ô-÷-÷§ -ć-Oô-ćć-¤
ök|öë ÷ú ¤-æć--¥êú|k 
 ć|2¥¥#L·| 
ô-÷-÷§
hvö÷ú |-÷ö륦ëJćO§|öëÀ  k
 ć|2-ČČ-EČČČČČu÷-
 -÷-§ć-¤
 ÷ú & 
 '   
{|-k÷|÷úć!öë ÷À {÷¥Ä¨}öæć|kć-÷ú êú|{|-§öë ÷k -÷öë ¥¦ëć|÷ú÷¥ć÷-¨÷ú|ć-ć-ćé§ćöë÷ú§!  ć#÷úć-÷ú ÷ćÀk¨¨}öëćć|öë ÷ú
ö¨¤üöë ćêú|÷úöNÐ|÷|¤¨|§ć|ć|ëöë ¤÷ú
 â¹  k|ôkÄ
 ćÄ||ćïú-÷ö륦ëJć
 ć|2{êúk÷|§( 
ô-ć-ćć-ć-§{|÷úö¨ö÷ú -ćöëêú ¥k{öë  Eć|¤-
µË-ćô|öë§÷ú&-ööëSák
ć÷ú÷Àć#ć|-÷ú
¼3öô5>=3
µË-ć¥-k÷|÷ú
2
 ô±öõ·õú 
20 Êô 2<7>
 »õ?·ÂþÈòõú ãòÆ Êý·ò ÛÂò 
62>24 6<<4<
‐*** Õ·ô·Èüõú ô·öü·‖ »òøú»ôê ù·Èê ò· ÊÂþÈö Õ»óÂÈø·ç ã·ò·ò ØùÔ ò¥¤Èõú
<>572
22<522
 þ»^Û· Î‿³»ê ô·ÈñùÔ »òøú »ôê Î‿³Û·»ÿê ùøú+ Õ·Âþò·õú Êþþ·õúùÛ·õúõdÅ ÂõúÛ·å ÊëÈÛ ÊíÂÈøú»òÈê óÅ ÂöÈõò ò·
ŒÏ…·ðÞ¬¯∋
¬» ˖Ĭķ˘ ‼¬^ïķI«Ş 
 ÛÂöÛ·ê·õú ¦¤ò·ô÷òÆÊãÆ·»êÂð° ñ¥ß·æ ٠ù™¦°  Èõúì·»õü •¦¤éÄ ÂþüÛ Î‿³·a” ‿³»ê ùÔ×õú ·ãË ô·Èñõú 2 ) 0Øõ× 76 ) 25 ê·»õúì ô·öü·øú èÂÔùÔÈôh ÛÂÈöã Êõú·èÂ! èÂÔ.8ö Ûv·Èõõú »õÂþõúËÈê èÂÔÂþ»¦ŧê ë·ÈÛÂò+ ü»Âé· >57 æ·Û·+ Êý·ò Ü6=>=7 >6047+ Øå·`·7<)70 Ù 23)<7 ê·»õúìÂþÞ  õÄ èÂÔ üøúõú ·ãÂþÅ  õú! ô÷Æôçà ·ô •ÂþÞ  õÄ·íÂö” ÛÂöÛ·ê·)726 èÂÔÂþ»¦ŧê ë·ÈÛÂò+ ñôøú ñÛ·ö 6 æ· ÊëÈÛ ñdÂÆ· 4 æ·+ Êý·ò •<>>”25230352+
 Ê¬„ ‖Ì˖·fl¬ ˖·³g   Ş 
 ô·öü·øú ÛÂöÛ·ê·õúÊãÆ·»êÂÄ»õü èÂÔÂþ»¦ŧêÂë·ÛÂÈõò Î‿³»ê ña·Èùõúõú »õ!Êñ·ô Ù ô±öõ·õú •ñÛ·ö77 æ· ÊëÈÛ ñdÂÆ· 3 æ·ÂþøÄ™AΔ ü»Âé· ><7 æ·Û·+Êø·ç·Èø·ç ÛÂò ãÅ»õöË Êõú·èÂ! èÂÔÜ õ·öÅ  íÂõú! ô·öü·!Êý·ò Ü 254=>=+Øì·Èò »ïÂÛÅ»ã! ÛŠ»‡Â Î‿³mê ÛÂõú · ùøú+
 ð‼¬ðfl¬¸°· 
 -¥(  k¼¢
 
BG^FN! NER]FCFNG]E! MF\AKIG! C*G! @GRMTGRE #JE]TKRHFJD! SFMEK)EMF]FJD!
@*^
 
 ć-Íć}ć|÷ú{Ä|-µÐöëć¥kO ć-Íć}ć|÷ú§|¨}{ćÄhvêe§¨ć|öë÷úOâ¹Õ÷úöë Þ
I*D*^*F*]
T*B* DKS]* REDM* NKI\U]ER EMUNG]FKJ NEJ]RE
 ô|Ä-ôćOć} Fćô|Ä-ôćć÷ú#Ïć|üÀ#öë÷úkÄ{|ć¦ë  À#ê 
  ú
M
F^NKUJ]
GMMRE^^ ?) HRF^@JG\GAAV BG_GR IKRE(7 ^] CAKKR KC IG]RFHUJOG BUFAMFJD&
ª
64>>> 004656057< 35465653>2 3=6<>
ÂþÝ »ëõËõúq÷Å  ô·^ èÂÔ f§ê Êüÿ#»öÈêÂùÔ»çõú»í»ÛÂÀñ·øú  Ùð°Å ÷ »üÈöÙ è·Èøú æ Øõ× ö·ùÔ ý ˃·ùÔ Èöõú ÙÂþõúÊõÿË   #W ÊüÙøú· ùøú+ Õ·õúñÅãö·)ñÅ  ýÂö· ó·õúêÂõÈð°Ä ! Êøì·Èò Õ»ÿ· Øõ× çõúËõË ÊõÿË ô·^·øúèÂÔÂþ»¦ŧ  êÂ! Êñì·Èò 6> ÿê·×Èÿõú Ù ÊõÿË »çõú »í»ÛÂÀñ· q÷Åô·^ Ùð°   Å÷ »üÈøú ÛÂõú · ùøú+ ó·õú êÂõÈð°  Ä  õúÛÂÈøú Û»æ ÊùöÍ ë ÕçÄ  ·ò·ùÔ ÈãÿÈò q÷Å è·Èøú æ  Ù ö·ùÔ ý ˃·ùÔö _·õú· Ùð°Å  È÷õú ô·^· ÛÂô ÛÂõú·õúÎ‿³Èí©†·  ÛÂõú · ùøú+ Êõú ·ÈçõúôÆ·ÈòãÈôHæ ñ¥þÈÛÄ Â »çÈÛ »ÿ»Âê  ÛÂõú· ùøú+ Õ?·êÂ! óÅ Âö ì·üÆ·óÂÆ·Èñõú ãòÆ óÅÂIÈó·çË »ÛÂåÅ ÊÂþÈñÈHæÂõúÕõ¦ŧ  · êÅ ÂÈö ÷õú· ùÈö· •7” 2 ô·Èñ è·Èøú»æÂ× ÛÂÈõú 6 ÊÛ»ã ÛÂô ÛÂõú·õú> ô·ñÂþõú5 ÊÛ»ã Ùãò õ·èÂÔ h ÛÂÈõú Èå •ô·Èò 5 ÊÛ»ã Ùãò  Õ·õ·õú ÊõÈ` ÊçÈå” õú I·Ŭê· Ù üÅõÄ  öê·øú óÅ ÂçÈåò+ ¢−Æ·ô·õú ÕÈòÛ 췻ò ÛÂÈô ÊçÈå+•2” = ô·ñ Õ·Èç »ÂþIë»öõúÕÂþ·Èõú ÿò ùÈøúÈå+ ØùÔ= ô·ñ ÷Èõú»çÂçö·ó·êÂ! »ÿ»î ô·ÈåõúÊä·ö Õ·õúÊñP  ì·õ·õú ì·ÈBåò+ ýÂö! ñÆ·ö·èÂ! ô·å! »èÂô! ô·×ñ ñõ  õ·Èüõú ê·»öÛ·øú+ ñÛ·ö! õú·È^ »òøúôÛÂÈõú ùãô ÙÂþ·øúì·ò·õú Ùð°Å÷ ÊìÈê ùøú+ ò· ùÈöùÔ ñôñÆ· ùøú+ ê·ùÈö ÕÂþ·Èõú ÿÈòõúýÂö ÛÂË´•>” çóÄ ÂõêÂË ô·‖õú õøú ñ 74 õåõú+ ô· ÕÆ·»ò»ôøú ·Èê  óÅ ÂçÈå+ »ùÈô·È¢   −·»õò 4 »ã*Øô‑»è* Øö+ çóÄ ÂõêÂË ô·‖õú  Ùãò >> ÊÛ»ã+ 7 õåõú Õ·Èç 7 »æ ñ™Aηò Î‿³ñÈõõú2 »üÈòõú ôÈ÷ÆùÔô·õú · ÊçÈå+ øë·õú˻꠻òøúô ÊôÈò Õ·õ·õúÊÎ‿³çÈòHæ •Ùãò Øõ× »ùÈô·È¢− ·»õò üÅ  Èæ·ùÔ ÛÂô”+ »òøúô ÛÂÈõú »üÈò üÅ ‖õ·õú ü·»ô Âþ·èÂÔè·õú ì·ÈBåò+ Õ·õú ì·üÆ ñ¥þÈÛÄ Êø ø· ôê·ôê »üÈBå) ê·ùÔ»òÈBåò+ ÊÂþÈñÈHæÂõú Ùãò! »ùÈô·È¢   −·»õò ÕòÅ  ø·øú  Ë ÊÛ ÊüìÈê ø·ÈBå ÛÂÆ·ö»õú! ÊÎ‿³·»æÂò! Õ·øú õú ò! ý»öÛ ÕÆ·»ñèÂ! ÛÂÆ·Èõú·»æÂò ì·üÆ _·õú ·  »ïÂÛÂôÈê· ÂþÞõúé ùÈBå »ÛÂò·+ Õ·õú »ÿqôÝêÅ ÂÆ ùÈö Êê·‐ØÈÛ ÕÂþõúÈÛÂ‖ Êü·ð°·Èõú·Âþ ÛÂõú ·õú ãòÆ Ãê»õú+•=” 0 õåõú ÷Èõú ñÅç·Èõúõú ÊÂþÈñHæÂ+ õv·è ÊÎ‿³ñ·õú ôÆ·Èòã Ù ÊÛ·ÈöÈ˃Âõúö ÛÂô ÛÂõú ·õú Ùð°   Å ÷ »òøú ô ÛÂÈõú ÊìÈê ùøú+ çê ØÛÂô·ñ ÷Èõú ùÔ èÂÔ»õú Û ÕÆ·»ñÈèÂõúô·^· ÊõÿË+ çÆ·ñ Ù Âþ·øúì·ò·õú ñôñÆ· êÂËõà+ Î‿³»êÂô·ÈñÊô»è»ñÈòõú »õö ì·üÆ)ìõúí·õú ÊëÈÛ ÊõÿË+ õU  »õÈÿð°È?õú Ù Âþ·`· Î‿³»êÂÈõÿËõú þõú·ôÈÿÄ ñõùÔ õ·Èüõú ê·»öÛ·øú+ ô·Èä ô·Èä Êòæ •»õ»óÂf§ÙÈøú õñ·ùÔ æ” ˃·»è  ÛÂÈõú »òÈãÈÛ շÂþÈèÂæ ÛÂÈõú Êòò+ Øõ·õú ó·õÈåò ü»ÂÈé »çÈøú»æª æÍÂÈôHæ Û»õúÈøú Õ·ñÈõò+ õv·è »õú ÈÂþ·æÄ Â  ÕòÅø·øúË Ùð°Å÷ ÊõÈ`ÂùÔ íÂÈöÈå! Õ·õú ì·üÆ ÛÂÈôùÔ íÂÈöÈ寯 ìÅ  õ ñôñÆ·¯•5” >5 õåõú õøúñ ÊëÈÛÂùÔùÒ·æÅ ÂÈê õÆ·ë· qõú j+ Ùãò Î‿³·øú22)25 ÊÛ»ã Êõ»ÿ+ í·õúñ™AηÈòõúô·+ Øìò õøú ñ 32 õåõú+ ùÔ èÂÔ »õú Û ÕÆ·»ñè òôÄ  ·ö ÊöÈóÂÈö ë·Û· ñÈIT Ù  »õ»óÂf§»õÈÿð°  È?õú ôê·ôÈê üÅ ÷! ýÂö! Êå·ö·! ÿ·ÛÂ! ÂþÅ  ùÔ ) Âþ·ö×)»ô»©†ÛÅ ÂôÈõú· ñõ õ·Èüõúê·»öÛ·øúõU»üò ÷Èõú+ •ÙÈøúõñ·ùÔ æ” Êòæ Øõ× »õ»óÂf§ ôÆ·ç·»ãÈòõú ñ·ù·ÈøÆ! èÂÔ ÈÂþ·ñ ÛÂÈõú ) ò·ò·ó·Èõ Ùãò ÛÂô ÛÂõú ·õúÊí©†· ÛÂõú ÈöÙ  üÅõÄöê· Ù õv·èÂÈÎ‿³ñ·õú ÛÂô ùÈøúø·Ùøú · å·`· Õ·õú »ÛÂåÅ  ö·ó ùøú »ò+ õêÄ Âô·ò Âþ»õú»¦ŧ»êÂÈê üÅ  Èæ· ùÒ·æÅ ÂùÔÎ‿³»ê¦ŧ  ·Âþò  ÛÂõú·õú ÛÂë· õÈöÈåò ÕÈëÄ  ·ÈÂþ»èÂÛ ñ·ÈãÄò+ ÛÂÈøúÛ ö æ·Û·õúìõú íÂ+ Âþ»õú õ·Èõú õúÊö·ÛÂãò »í™Aηó·õò· ÛÂõú Èåò+  Õ·õú Êøó·ÈõùÔÊù·Û Ùãò 2< ÊÛ»ã Û»ôÈøúÕ·òÈê ùÈõ! »ÛÂn ÿõú  ËÈõúÛÂÆ·ö»ñøú·ô Õ·õú ÊÎ‿³·»æÂÈòõú â·æ»ê ùÈö Õ·õúÙ »õÂþü+ Øìò ô·ë·øúù·ê¯¯
 è·Èøúæ ٠ö·ùÔý ˃·ùÔ ö _·õú·  Ùð°Å  È÷õú ô·^· ÛÂô ÛÂõú· ø·øú
KJAV MFE] # AFCE ^]VAE IKMFCFNG]FKJ
+»ç ÊüìÈåò »Ûv»òÛÂÆ·ö è·Èøú »æ»ÿøú·ò
 Õ»_êÂËøú · »õ«·ñ 
+ Êý·ò Ü60570 >=7>6+
 è·Èøú æ »Ûv»òÛÂÜ
Î‿³»ê»üò! ô·öü· Êô»èÂÛÂÆ·ö ÛÂÈöÈãõú ÂþÞ  õÄ »üÛÂ! »ÂþÈõú ·ãÂþÅ  õú! ô·öü·+ Î‿³»ê  ô·Èñ]ú »_êÂËøú ÿ»ò Ù õú»õõ·õú! »õ«·ñ 檷"õú! ã·ôêÂö· Êô·`Â! Û»õúôÂþÅ  õú! òüËøú·+
 þÞÈõÄ øÅ  I »åÈöò õ·±Å  õú ùÔ ò»˃»æÂèÂÔæ Õý »òèÂÔ Èõú·ö»ã •ÛÂöÛ·ê·”
 õêÄ Âô·Èò »üÿ·õúË ÊùöëÍ ÂþÈøúHæ Î‿³·Ü »öÜ! ô·öü·
Êô¥¤·õú Õý ùÔ »lÂøú ·ò è·øú Èæ»æÂ$ ÕÆ·Èñ·»ñÈøú ÿò
gmvt
çÝ ù»ÿÂÛÂñ+ËêÂ
\RFSG]E ]UF]FKJ
CKR SF)P! ^NFEJNEDRKU\! EJD* #BEJDGAF IEMFUI!I 637== 70206
FP)P
 Õ‟Â! ÊóÂÁê »õ?·ò!
 ãËõò »õ?·ò Øõ×
PF)PFF
 Õ‟ Âþ`·ùÔ+ Êô·  6=4=35=247
 òêÅ Âò õÆ·í q
PF)Igt`
Î
‿³»ê õÆ·Èí ñõÄ  ·»÷ÛÂ7< ãò+
 ãøú ™AÎ ü·ñ 
6<<27 00472
\RFSG]E]UF]FKJ
Ckr ? PF ) B*Nki(@&! \gss! NG(Ckujm&! N^(Ckujm&! Ejd* #Bejd* Iemfui*(^FR& Gjm gask ? F ) SFFEjd* Iemfui(IGI&I ) 6<=33 07=>6
Œ|ðÁķP¬ ðķ?·¬Øßˑ·^ =5 À¬·fl¬· õ∂ðÞ¬ ː·˙●ß 
 õÆ»IçêÂ! Õõ·»é»ãÆÛ ٠Ãõõ·»ùÛÂ
+ggigmer +ggigmerigamg
õõ÷+ -ÛTöć|ô|êúèć|öë ¤|öë÷öë§óó
¢á÷ú
54÷Sá÷úć!  -À ćöëć
÷¦ëÀ|ć}é§÷
=3(köüöëć=?(k5>=3µËćĨ-÷öë ć¤3ć|öüöë ć÷ú|ć1ć|  ÖèćEć÷ú-¥Öć}Ä|kö÷|-ććôöëµÐ9 
=5(  k5>=3
 
 §ć|¤6ć|êú÷À  |ćĵËèć|ćöë æć÷ú#
 -ć`O¨hâë-¥ÕµË¥Àk#§|â+ý-ćć{k(Úć|k L#k§Í¹Àk|ö§-ôk|÷úćôÀ¥|¤|
 {k(Úć|öë kü|ćöëSá
ö¤|÷Ä|ć#-æÉ ćöæć÷-÷ú ćNÐ|§öć¨} -uććć|-÷úöć¨}-uć ö¤ćÄ|öë xć¤öô-ćö§÷ú|-ôćöć¨} -uććôÀ  ¥|¤| 
=3(k5>=3-÷öë ć¤0ć| 
 ć}öë p|k ö¤|÷Ä|-ć-÷-èćª¯§|â+ý-ććµË-ćöë ê|-ć|  {Ećk÷ú ÷#zk+ ćÄ{|÷+ -b¨|öëć÷úö¤|÷ú÷#z§D#ć  k÷ú &¤#-ć-ćöô| 
IG]RF EAEN]RKJFN^CURJF]URE \AG_G
õõ÷+ -ÛTöć|ô|êúèć|öë ¤|öë÷öë§óó
54÷Sá÷úć!  -À ćöëć
CURJF]]RF EAIG
 
¢á÷ú
GRE \AG_KJFN^]RE
 
 §ć|¤6ć|êú÷À  |ćÄ =5(  k5>=3
 ÖèćEć÷ú¥Öć}Ä|kö÷| 
 
ććôöëµËćĨ-÷öë ć¤3ć|öüöë ć÷ú|ć=3(köüöëć=?(k5>=
÷¦ë|ćé
=3(k5>=3-÷öë ć¤0
 
 èć|ćöë æć÷ú#
   ëµÐ9 1ć| 3
÷
ć
 
 | 
 
L#k§Í¹Àk|ö§-ôk|÷úć -ć`O¨hâë-¥ÕµË¥Àk#§|â+ý-ć
 {k(Úć|öë kü|ćöëSá k÷ú &¤#-ć-ćöô| 
ö¤ćÄ|öë xć¤öô-ćö§÷ú|-ôćöć¨} -ućö¤|÷Ä|ć#-æÉ ćöæć÷-÷ú ćNÐ|§öć¨} -ućć 
 {Ećk÷ú ÷#zk+ ćÄ{|÷+ -b¨|öëć÷úö¤| ö¤|÷Ä|-ć-÷-èćª¯§|â+ý-ććµË-ćöë
 
 À¥|¤| ć{k(Úć|k 
 ÷ú÷#z§D#ć
ćôÀ  ¥|¤| ć|-÷úöć¨}-uć 
 ê|-ć| 
 
 ô|¤|êú|(÷ú  ##-÷öë ÷úkÄ 
 (÷ú&¦ëöë÷úöô§ 
 §(§-Aćô|öë÷À¤öæÒć|÷ú÷ú &ôO÷|ü÷ú&ô54uć|-æć×ć|÷ú¤-÷ćÕ-÷ Äé ÷Ä÷âa|-ć-èćOæ(ć-ć 
 -÷-ć`|¨öë¤÷ú|öëS¨||÷ú#-÷-Óć§¤NÎ-¤ô|¤|
034<< 336<=ö 6=4== 4>236ö 6=>=5 77<=5
#
 â¹  Õ÷úöëćèć|öë¤|ü||O|Oêú |ô|öëk¨ 
   z
 
 ô|¤|öô§ 
NA^CM 7=55NA^CM 7=57)>+>NA^CM 7=5>NA^CM 7=74M^\A73<6NA^CM 7=53NA^CM 7=5=)2+>NA^CM 7=76NA^CM 7=70NA^CM 7=54NA^CM 7=73
 ô·öü· õ·ãËõË! »õ*Ø!
>55
4
‖‖
!ñÅÎ‿³»ê»‡Âê õÆõñ·øúË •»ñÈôHæÂ)õúè”! ü·õËùËò! ñÜ‑ ÕñÜ! ñÅ|Ë! âÈõú·øú · Âþ·^Ë í·ùÔ+ Êô·õ·ùÔö63<66 0>76> •ñÈdÆ4)6 æ·”
26
(
!5
5
‖‖
!ñõúÛ·»õú
 í·ÛŠ»õú õú ê Âþ·È^õúãòÆ ñÅ  |Ë!  âÈõú·øú·! Û·øú¦ŧ‑ ô·»ùð°ÆÂþ·^Ë í·ùÔ+ Êø·ç·Èø·ç 06<<3 7<630
 ô·öü· õ·ùÔÂþ·ñ)Øõú
 Û·ÈåÊô·`Âçà ·Èôõúõú ·™¦°  ·  ñ×ö¢Ű 7< •üÿ” »õâ· ã»ô »õ^øúÕ·Èå+6=>=7 <5453‑60>25 >5254
 ^ï˟˘ ðķ^ï˟˘^ï˟˘ðķ^ï˟˘
Êÿ·)Èôõú ãòÆ 
Drkujm
Cakkr 
ÊüÙøú· ùùÔ Èõ+ 2 ò×çóÂÜ ÛÂÈö·òË!
 J*@*
 )>=!ÊñHæ Êã»óÂøú·ñÄ ¦Å    ¨ö Êô·`Â+Êô·06340 63245•ü·ö·ö »ò©xÈøú ·ãò”
Êø·ç·ñÈòõúô·÷ÆÈô 
ÊôÈò·þã »òøúAgé ÛÂÈõú ü·¥þêÂÆ ñ¥þÛÄ Â üËâÄ·»øúê ÛÂò Ù Êõú·ç Î‿³»êÂÈõú ·÷  ÛÂò+ Êô·õ·ùÔ ö Ü64>=7 >>>7<
 ôÛÂüôÂþÅõú! õÒ·÷Èõú·è»¦ŧêÂ
 »_êÂö õ·»` ñÈôê = Û·ï· ã·øúç· »õ^øú+ Î‿³ÛÝÂê Ê^ê·Êø·ç·Èø·ç ÛÂò+ ü·ö·ö »ò©xÈøú·ãò+ Êø·ç·Èø·ç 06<2< >0<>2
 ö·ùÔòE»øú×! Ùøú·æ·õú‑
ÂþÆ·È˃Âö‑ ÙÈøúö ÊÂþùÔ»HæÂ× Õëõ· ùÆ·l ^·ýÍæ õ·»` »çÈøúÊÿì·Èò· ùøú+ »ÿ·șAΠ»èÂÈ‿   −·ô· ñ·»æÄ»ýÂÈÛÂæÂ+Êô·6057= <<32<‑45<73 503<4
EJDAF^@]U]FKJ
Ckr @*^
(T*B*N*@*^+ FN^N+NB^N&!
B*G Ejdafs`
(@kjs*+ Eaentfve&!
I*G
(Reduagr #Mfstgjne&* ^tumejtsCkr ? DBU! J^KU!FDJKU! BU! HU #B`gdkapur Ujfver)sfty&* Nkjtgnt ?
^*H* Gm`fhgry
!]egn`er kc IgamgNkaaede! J^KU!Tkiej‖s NkaaedeRkgm! Igamg!\`kje?
6=>=> 2>=5=
24
(
! 5
3
‖‖!
 ñõúÛ·»õú
Î‿³·ë»ôÛ »ÿÂÛÂ! èÂÔÂþøÅIÂþ·^Ë í·ùÔ+ •í·ÛÅÂõúËõúê· ÕçàçéÆ” 675>4 5=><2
 
Tgter Nkkaer nui \urfcer
(Nkiiernfga&
Ckr Ejqufry \aegse Ngaa ? 6=>=7 =65<5 (Gut`* Mfstrfbutkr&
Gqugdugrm
KJ)AFJE^]KRGDE
 
TG]ER \URFCFER3<< atrs*+ `r(Nkiiernfga&EGKR^]KJ)AFJE
 
6=>gaa?aegseNy \kr EjqufrC
N
urfcerkkaernui\erNtgT
 
nfga
kr&fbutut`*MfstrG=7 =65<5 (
Gqugdugr
*+ `rrs
 
\URFCFER
 ^ï˟˘ðķ^ï˟˘
 ô·öü· ÿùÈõú õúõÒ·ÿõ·»`ÂØö·Û·øú ÊôòÈõú·Èè Ãõã™AÎË ôÆ·òñò ÕÆ·Âþ·æÄÂÈôÈHæÂõú Êý·ëÄ Êýv·Èõú > »æ ÊõèÂÈôõú0>4 ʦ¨·øú ·õú »ýÂæ òêÅ Âò ývÂÆ·æ »õ^øú+ Êãò·Èõú æÂõú!  »öýÂæÍ Â Ù Êô·æÂõúñ·ùÔ ÈÛÂö Âþ·»ÛÄÂ×)Øõú ñÅ»õ÷· ñù+ ü·ö·ö »ò©xÈøú·ãò+6<=3< <<25>
 ķ˙● ∟õ∂fl¬·Ì˖ ˙● BÂ≀  fl¬
ŒÏː·ķ˘ fl¬ðķ ‿ °·ð˙ðÞ¬…fl¬´Á 
<>572 22<522
6=>=7 5===<
 
>
 ô±öõ·õú
20Êô 2<7>Õ·ô·Èüõú çõÄ! Õ·ô·Èüõú Õ·ÿ· )
 Õ·ô·Èüõú ô·öü· 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->