Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plan de Campanie PR

Plan de Campanie PR

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:
Published by Andreea Reea
campanie pr
campanie pr

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Andreea Reea on May 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2014

pdf

text

original

 
1
 1. Campania de relaŃii publice
RelaŃiile publice sunt cel mai des definite ca proces, ca succesiune de acŃiuni desfăşurateîn vederea atingerii anumitor obiective. Sintagma “relaŃii publice” este frecvent asociată cutermeni ca: “strategie”, “campanie”, “program”, “plan”. Practicienii şi teoreticienii susŃin înmod unanim caracterul procesual al activităŃii de relaŃii publice şi mai mult, imposibilitateaobŃinerii performanŃei în afara unui program sau a unei strategii.Cel mai cunoscut model de prezentare a relaŃiilor publice ca proces (RACE) este propusde John Marston în lucrarea sa “
The Nature of Public Relations
” (1963), fiind format din patruelemente cheie: cercetarea (
research
), acŃiunea (
action
), comunicarea (
communication
) şievaluarea (
evaluation
). Cercetarea este prima etapă şi presupune identificarea problemelor cetrebuie rezolvate. AcŃiunea implică conceperea programului de relaŃii publice, comunicarea sereferă la execuŃie, la transmiterea mesajelor către public, iar ultima etapă, cea de evaluare,constă în identificarea efectelor şi a măsurii în care obiectivele propuse au fost atinse.Acest prim model a fost modificat prin adăugarea unor noi etape sau prin schimbareadenumirii acestora. În anul 1995 J.A. Hendrix elaborează o schemă de tipul ROPE, cecuprinde: cercetarea, stabilirea obiectivelor, programarea şi evaluarea. Un alt model conceputde R. Kendall este format din cinci etape: cercetare, adaptare, implementare, strategii, evaluare.Dennis Wilcox propune o abordare a procesului în forma unui lanŃ ciclic cu şasecomponente: cercetare şi analiză, elaborarea strategiei, programarea, comunicarea, feed-back,evaluarea şi ajustarea programului. Ultimele elemente închid lanŃul, făcând legătura cu o nouăetapă de cercetare şi analiză.Procesul de relaŃii publice poate fi reprezentat ca o succesiune de etape, de acŃiuni ale practicianului, structurate pe două nivele. Primul nivel presupune: identificarea problemelor şia caracteristicilor acestora utilizându-se mai multe surse: analiza inputurilor şi elaborarearecomandărilor ce vor fi prezentate conducerii, luarea deciziilor de către conducere cu privirela modul de acŃiune. Cel de-al doilea nivel cuprinde: executarea programul aprobat deconducere şi evaluarea efectelor acŃiunii.Etapele procesului de relaŃii publice pot varia ca succesiune şi număr în funcŃie despecificul organizaŃiei şi scopurile acesteia. De asemenea, fiecare practician prezintă în funcŃiede experienŃa proprie o anumită viziune asupra procesului, accentuând aspecte sauconsiderându-le pe unele mai puŃin importante.Procesul de relaŃii publice poate lua forma unui program, a unei campanii, a uneistrategii sau a unui eveniment. Grunig şi Hunt subliniază necesitatea realizării unei distincŃiiriguroase între acestea: “atunci când specialiştii din relaŃii publice se adună pentru a defini osituaŃie şi a începe planificarea unui proces, un moment de haos poate să se ivească dacă nici
 
2unul dintre ei nu precizează dacă la ordinea zilei se află un eveniment, o campanie sau un program.”
1
 
Un eveniment
este o întâmplare de scurtă durată ce cuprinde un interval de timp precis,răspunzând unui obiectiv şi vizând unul sau mai multe publicuri bine determinate. Acesta poateinclude obiective specifice de mai mică anvergură cu un caracter punctual.
Campania de relaŃii publice
implică un efort amplu, coordonat şi orientat cătrerealizarea unor obiective specifice sau a unor ansambluri de obiective corelate, care vor  permite unei organizaŃii să-şi atingă scopurile fixate. Deşi campania se desfăşoară pe o perioadă mai lungă de timp, ea are un început şi un punct final, implicând o serie deevenimente sau alte manifestări specifice, iar acest lucru permite evaluarea efectelor obŃinute.
Programul de relaŃii publice
are un caracter continuu, presupunând perioade lungi detimp şi direcŃionând întreaga activitate din acest domeniu. Toate aceste trei forme demanifestare a relaŃiilor publice sunt fiecare în parte procese, existând diferite forme deierarhizare între ele.
 2. Cercetarea în domeniul relaŃiilor publice
Anumite etape ale procesului de relaŃii publice pot fi comasate, însă o dovadă a profesionalismului este atenŃia sporită acordată etapelor de cercetare şi evaluare.Etapa care precede elaborarea unui plan de relaŃii publice este cercetarea, aceastaconstând în acumularea controlată, obiectivă şi sistematică de informaŃii în vederea descrierii şiînŃelegerii situaŃiilor. Necesitatea realizării cercetării înaintea demarării unei campanii de relaŃii publice nu înseamnă însă activitatea de cercetare se realizează într-o singură etapă, cidimpotrivă este o activitate continuă, fiind prezentă într-o formă sau alta pe parcursul întregiicampanii.Autorii lucrărilor din domeniul relaŃiilor publice au clasificat metodele de cercetare înmetode formale şi metode informale. Cercetarea informală este un tip de cercetare specificădomeniului, caracterizându-se prin faptul că “nu respectă normele ştiinŃifice stricte şi sedesfăşoară fără reguli prestabilite, reguli care au fost sau ar putea fi utilizate şi în alte studiisimilare. Rezultatele unei astfel de cercetări sunt orientative, ele nu permit specialiştilor sătragă concluzii generale pentru publicul vizat, deoarece segmentul pe care s-a lucrat nu esterezultatul unei eşantionări reprezentative; de aceea aceste metode sunt folosite îndeosebi pentrudescrierea unor situaŃii individuale.”
2
În urma unei cercetări realizate în Statele Unite, treisferturi din practicienii intervievaŃi au afirmat că cercetarea înseamnă folosirea metodelor 
1
James Grunig,, Todd Hunt,
Managing Public Relation,
Holt, Rinehart and Winston, Philadelphia, 1984, p.24
2
Cristina Coman,
 RelaŃiile publice Principii şi Strategii
, Editura Polirom, 2000, p. 89
 
3informale şi nu a celor ştiinŃifice.Cercetarea formală “se bazează pe reguli şi proceduri bine definite, ele folosesceşantioane reprezentative şi au drept obiectiv strângerea de date care reflectă în mod rigurosrealitatea şi elaborarea unor metode care pot fi generalizate.
3
” Clasificarea metodelor decercetare în metode calitative şi cantitative este de asemenea folosită, predominând, din punctul de vedere al frecvenŃei utilizării, metodele calitative.În relaŃiile publice cercetarea este necesară pentru definirea şi segmentarea publicurilor,urmărindu-se obŃinerea informaŃiilor detaliate cu privire la stilul de viaŃă, caracteristicile socio-demografice, atitudini şi pattern-uri culturale. De asemenea, cercetarea este folosită pentrutestarea mesajelor sub aspectul conŃinutului şi a formei. Difuzarea unui mesaj care nu este maiîntâi testat în cadrul segmentului de public căruia i se adresează poate reprezenta una dinsursele de eşec ale campaniei de relaŃii publice. Totodată, prin cercetare se obŃin informaŃiinecesare informării managementului cu privire la preocupările angajaŃilor, a clienŃilor sau aaltor publicuri.Monitorizarea competiŃiei, prevenirea crizelor, măsurarea eficienŃei sunt realizate prinintermediul activităŃilor de cercetare. Este urmărită identificarea problemelor reale aleorganizaŃiei, dar şi menŃinerea acesteia în prim-planul atenŃiei publicului atât în timpulcercetării, cât şi după aceea prin publicarea rezultatelor. Alegerea anumitor suporturi media, şiconceperea întregului mix mediatic are la bază cercetări care oferă informaŃii cu privire lacaracteristicile audienŃei. Acestea devin esenŃiale pentru relaŃiile publice, determinând atâtconŃinutul cât şi forma în care vor fi prezentate mesajele organizaŃiei.RelaŃiile publice utilizează cu precădere “cercetarea secundară” înŃeleasă ca analiză ainformaŃiilor deja existente pe diferite suporturi: cărŃi, reviste de specialitate, baze de date etc.Dennis Wilcox identifică o serie de întrebări la care este necesar să se răspundă înainteaelaborării planului de cercetare:-
 
care este problema-
 
ce tip de informaŃii sunt necesare-
 
cum vor fi folosite rezultatele cercetării-
 
ce tip de public trebuie cercetat-
 
organizaŃia ar trebui să apeleze la serviciile unei firme specializate-
 
cât va dura cercetarea-
 
care este bugetul necesar realizării cercetării.Tipul organizaŃiei, domeniul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, dimensiunea şi nuîn ultimul rând resursele financiare influenŃează proiectarea etapei de cercetare şi mai alesalegerea tehnicilor şi a metodelor utilizate. OpŃiunea pentru metode informale este de cele mai
3
Idem

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->