Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bentsodiatsepiinien määrääminen

Bentsodiatsepiinien määrääminen

Ratings: (0)|Views: 83 |Likes:
Published by kattimattinen
Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveystoimet sekä HYKS:n psykiatrinen hoitoyksikkö ovat 30.3.2011 antaneet yhteisen ohjeen bentsodiatsepiinien määräämisestä. Ohjeessa asetetaan määräämiselle tiettyjä rajoituksia, mutta siinä ei kieleltä lääkkeiden määräämistä silloin, kun se on lääketieteellisesti perusteltua.
Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveystoimet sekä HYKS:n psykiatrinen hoitoyksikkö ovat 30.3.2011 antaneet yhteisen ohjeen bentsodiatsepiinien määräämisestä. Ohjeessa asetetaan määräämiselle tiettyjä rajoituksia, mutta siinä ei kieleltä lääkkeiden määräämistä silloin, kun se on lääketieteellisesti perusteltua.

More info:

Published by: kattimattinen on May 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2013

pdf

text

original

 
Espoon kaupungin terveyspalvelut 30.3.2011Helsingin kaupungin terveyskeskus ja sosiaalivirastoHYKS Psykiatrian tulosyksikköVantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
F:\Omat\Aklin2011\Bentsodiatsepiinipolitiikka_30031111HV doc.doc
1 (4)
BENTSODIATSEPIINIEN MÄÄRÄÄMINEN
Terveysasemat, päihdepalvelut, psykiatrian yksiköt
1. YLEISIÄ PERIAATTEITA
 
Harkitse tarkoin,
ennen kuin määräät potilaalle ensimmäisen bentsodiatse-piinilääkkeen tai sen tyyppisen PKV- valmisteen (PKV = pääasiassa kes-kushermostoon vaikuttava). Potilaalle ei tule määrätä ensimmäisellä vastaan-ottokäynnillä PVK-lääkkeitä, ellei se ole lääketieteellisesti perusteltua ja vält-tämätöntä.
Potilaat arvioidaan diagnostisesti ja suunnitellaan
asianmukainen hoito
 (esim. ahdistuneisuushäiriössä ensisijaisesti SSRI -ryhmän lääkkeet, terveys-asemien psykiatristen hoitajien hoitojakso).
Jos päädytään bentsodiatsepiinilääkitykseen, sen aloittamisesta, toteuttami-sesta ja lopettamisesta tehdään konkreettinen hoitosuunnitelma.
 
Jokaisen bentsodiatsepiinireseptin tarve
tulee
arvioida aina ennen uusi-mista
 
Jos potilasta ei voida vieroittaa bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäytöstä, mää-rätään pienin mahdollinen lääkeannos ja -määrä. Käytä iteroituja reseptejä, joista apteekki kerralla antaa potilaalle vain pienen annoksen. Määritä resep-tiin lääkkeen luovutusväli apteekkia varten.
Jos potilaalla on
alkoholin tai muiden päihteiden ongelmakäyttöä
, bentso-diatsepiinejä ei kirjoiteta. Pitkäaikaista, hoitoyksiköstä määrättyä bentsodiat-sepiinilääkitystä ei tule kuitenkaan lopettaa äkillisesti, koska vieroitusoireetvoivat olla vaarallisia
.
Sellaisessa tilanteessa potilaan voi ohjata vieroitushoito-osastolle tai lääkityksen voi lopettaa asteittain kirjoittamalla bentsodiatsepiine- ja pienenevin annoksin.
 
Alkoholivieroitusoireiden hoidossa lyhytaikainen bentsodiatsepiinilääkitys onensisijainen.
Huumausaineiden käyttöä epäiltäessä on syytä ottaa virtsan huumeseula jatutkia potilas mahdollisten pistonjälkien löytämiseksi.
Hävinneiden bentsodiatsepiinireseptien tilalle ei kirjoiteta uusia ennenaikaises-ti.
 
Sähköiset potilastietojärjestelmät:
tarkista potilaalle aikaisemmin määrättylääkitys.
 
Espoon kaupungin terveyspalvelut 30.3.2011Helsingin kaupungin terveyskeskus ja sosiaalivirastoHYKS Psykiatrian tulosyksikköVantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
F:\Omat\Aklin2011\Bentsodiatsepiinipolitiikka_30031111HV doc.doc
2 (4)
2. HOITOPAIKAN VALINTA
 
Päihdepalveluihin ja yhdistettyihin mielenterveys - ja päihdepalveluihin kuulu-vat bentsodiatsepiinien suurannoskäytön (= selvästi hoitosuositukset ylittävän) ja päihdeongelmiin liittyvän bentsodiatsepiinien käytön arviot ja bentsodiatse-piinivieroitukset sekä bentsodiatsepiiniriippuvuuden ja -vieroitustarpeen arvi-oon liittyvät konsultaatiot.
Psykiatrian konsultaatioon tai hoitoon kuuluvat bentsodiatsepiineja käyttävätpotilaat, joiden psykiatrinen oire tai häiriö ei ole hoidettavissa perusterveyden-huollon keinoin.
Terveysasemilla hoidetaan potilaat, joilla ei ole vakavaa päihdehäiriötä tai va-kavaa psykiatrista häiriötä eikä bentsodiatsepiinien suuriannoksista käyttöä.Lisäksi terveysasemilla voidaan hoitaa (mielenterveys-)päihdepalveluissa ar-viossa olleet potilaat, joiden lääkehoito bentsodiatsepiineilla on hoidollisestiperusteltua ja lääkitys on terveysasemalla toteutettavissa.
 
Tiedon siirtämiseksi
hoitoyksiköstä toiseen kirjoitetaan
lähete
tai sovitaanpaikallisesti
jokin muu selkeä tapa.
 
Lähettävä taho vastaa lääkehoidosta, kunnes hoidon siirtyminen on varmistet-tu yksiköiden kesken.
Bentsodiatsepiinilääkitys keskitetään yhteen hoitopaikkaan ja mieluiten yhdellehoitavalle lääkärille.
3. LÄÄKESUOSITUKSIA
Bentsodiatsepiinivalmisteista
lääkeainemetabolialtaan
(vanhukset, potilaat joilla on heikentynyt maksan toiminta) turvallisimpia vaihtoehtoja ovat yleensäesimerkiksi oksatsepaami ja tematsepaami. Avohoidossa
väärinkäyttöriskin
takia vältettäviä ovat lyhytvaikutteiset ja ultralyhytvaikutteiset bentsodiatsepii-nit, kuten loratsepaami, alpratsolaami, triatsolaami ja midatsolaami sekä diat-sepaamin 10 mg tablettikoko ja myös tematsepaami.
Lääkärin on hyvä perehtyä käytettävissä oleviin valmisteisiin ja opetella käyt-tämään muutamaa niistä.
Suositus päivystysluonteiseksi lääkitykseksi:
 
Jokainen terveysasemalääkäri tai päivystävä lääkäri on velvollinen hoitamaansekä huolehtimaan tarvittavasta jatkohoidosta, mikäli hoitava lääkäri ei olesaavutettavissa.
Pääsääntöisesti bentsodiatsepiinireseptejä ei kirjoiteta päivystysaikaan.
Jos bentsodiatsepiinilääkitys on välttämätöntä (esim. vakavien bentsodiatse-piinivieroitusoireiden riski), suositellaan
minimilääkitystä
esim. klooridiatse-poksidi 25 mg x 3 XXIV estämään kouristuksia.
Jos potilas käyttää suurta bentsodiatsepiiniannosta, vakavat vierotusoireet tu-levat vasta usean päivän jälkeen, jolloin ehditään tavoitella hoitavaa lääkäriä.
Poikkeus: Jos potilas käyttää suurta alpratsolaamiannosta, kouristusriski tuleealle vuorokaudessa. Tällöin klooridiatsepoksidin tai oksatsepaamin määräämi-nen on perusteltua.
 
Espoon kaupungin terveyspalvelut 30.3.2011Helsingin kaupungin terveyskeskus ja sosiaalivirastoHYKS Psykiatrian tulosyksikköVantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
F:\Omat\Aklin2011\Bentsodiatsepiinipolitiikka_30031111HV doc.doc
3 (4)
4. RESEPTIN LUOVUTUS
Päihtyneelle ei määrätä bentsodiatsepiineja eikä luovuteta reseptiä.
Bentsodiatsepiinireseptit on haettava pääsääntöisesti
henkilökohtaisesti
 (poikkeuksena liikuntarajoitteiset).
Reseptiä haettaessa on näytettävä kuvallinen henkilötodistus, ellei potilas oleennestään tuttu.
 
Sovitaan, että vanha resepti palautetaan uutta noudettaessa.
 5. APTEEKKISOPIMUS
 
Käytetään lääkehoidon keskittämisen tukena.
 
 
Lääkärin on sitouduttava
vastaamaan potilaan lääkityksestä ja esim. loma-ajat on suunniteltava etukäteen.
Katso
apteekkisopimusmalli:
http://www.valvira.fi/tietopankki/lomakkeet/terveydenhuollon_valvonta
. En-nen lomaa tarkista, etteivät kenenkään lääkkeet lopu lomasi aikana. Ilmoita sijai-nen ko. apteekkiin (sovittava toimipistekohtaisesti) ja kirjaa se samoin kuin tietosopimusapteekista potilaskertomukseen.
LÄÄKERIIPPUVUUDEN MÄÄRITELMÄ:
 
Riippuvuusoireyhtymän kriteerit samat riippuvuutta aiheuttaville lääk-keille ja päihteille
 
ICD-10 F 1X.XXICD-10 mukaan kriteereistä on esiinnyttävä vähintään kolme kriteeriä yhtä-aikaisesti kuukauden ajan viimeisimpien 12 kuukauden aikana tai toistuvas-ti, mikäli jaksot ovat kuukautta lyhyempiä.Esiinnyttävä kolme tai useampi seuraavista:
pakonomainen käyttö
käytön hallinta kadonnut
vieroitusoireet liittyen käytön päättymiseen tai vähentymiseen
toleranssin kasvu
päihteenkäyttö muuttuu elämän keskeiseksi asiaksi
käyttö jatkuu huolimatta sen aiheuttamista haitoista
Vastaanotolla pakonomaisuus ilmenee lääkehakuisuutena:
pelkoa siitä, että lääkitystä muutetaan tai vähennetään.
torjuva suhtautuminen muuhun psyykelääkitykseen kuin bentsodiatse-piinilääkityksiin
Toleranssin kasvusta ja lääkityksen hallinnan katoamisesta kertoo
lyhenevä reseptin uusimisväli
toistuvasti katoavat reseptit
vaikeudet noudattaa sovittuja reseptin uusimiskäytäntöjä, esim. lyhyellä va-roitusajalla perjantaisin reseptien uusintapyynnöt.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->