Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
47Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Antene_namjena_i_podjela_(Maturski_rad)

Antene_namjena_i_podjela_(Maturski_rad)

Ratings: (0)|Views: 6,444 |Likes:
Published by bluetoth

More info:

Published by: bluetoth on Apr 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
JU MJEŠOVITA SREDNJA ELEKTROTEHNI
Č
KA ŠKOLA TUZLAŠkolska 2005/06. godina
MATURSKI RAD
Tema: PRIMOPREDAJNI ANTENSKI SISTEMIMentor: Sejfudin AGI
Ć
Kandidat:
Tuzla, maja 2006. godine
 
 
SADRŽAJ
1. UVOD ANTENE NAMJENA I PODJELA 12. ELEMENTARNI ELEKTRI
Č
NI DIPOL 22.1. RASPODJELA STRUJE U REALNOJ ANTENI 33. PARAMETRI ANTENA 53.1. POLARIZACIJA ANTENE 53.1.1. PRIMJENA LINEARNE I KRUŽNE POLARIZACIJE 53.2. DIJAGRAM ZRA
Č
ENJA ANTENE 63.3. USMJERENOST - DOBITAK ANTENE 73.4 POJA
Č
 ANJE ANTENE 83.5.Impedansa Antene 83.6. STEPEN KORISNOG DJELOVANJA 93.7. EFEKTIVNA DUŽINA ANTENE 93.8. EFEKTIVNA POVRŠINA ANTENE 104. SIMETRI
Č
NI I NESIMETRI
Č
NI DIPOLI 114.1. SIMETRI
Č
NI DIPOLI 114.2. UNIPOLI 124.3. UNIPOL SA KAPACITIVNIM ZAVRŠETKOM 135. ANTENSKI SISTEMI 145.1. ANTENSKI NIZOVI 145.1.1. PIMJER JEDNOG ANTENSKOG SISTEMA 145.2. SAVIJENI DIPOL 155.3 JAGI (YAGI) ANTENA 165.3.1. Antena reflektor dipol 165.3.2. Antena dipola reflektor 175.3. LOGARITAMSKO PERIODI
Č
NA ANTENA[1] 185.4. U
Č
 VRŠ
Ć
ENJE I UZEMLJENJE ANTENE 216. ZAKLJU
Č
 AK 227. DODATAK 237.2. RADIO PRIJEMNE ANTENE 247.1. SOBNE TV PRIJEMNE ANTENE 247.5. ANTENE ZA PRIJEM TV SIGNALA SA SATELITA 257.4. AUTOMOBILSKE RADIO ANTENE 257.5. ANTENE ZA PRIJEM TV SIGNALA SA SATELITA 258. LITERATURA 26
 
UVODMarurski rad www.elektronika.ba
1. UVOD, ANTENE – NAMJENA I PODJELA 
 Antena predstavlja osnovnu komponentu svakogprimopredajnog sistema, koji koristi slobodni prostorkao radio prenosni medijum izme
đ
u predajnika iprijemnika.Postoje dvije definicije antena, što zavisi od toga da li jeantena primijenjena kao emisiona predajna iliprijemna.Predajna antene VF energiju, dobivenu iz izlaznogstepena predajnika, posredstvom voda ili talasovodapretvori u elektromagnetnu energiju koja se u vidu talasaširi u okolni prostor. Uloga prijemne antene je obrnuta.Ona služi kao pretvara
č
VF energije elektromagnetnogpolja iz dolaze
ć
eg talasa u VF napon na svojimpriklju
č
nicama.Postoji niz razli
č
itih podjela antena u zavisnosti odnjihove primjene, konstrukcije ili pojedinih karakteristika.Po svojoj prakti
č
noj primjeni antene mogu biti predajne,prijemne i primopredajne – zajedni
č
ka antene za predajui prijem kod primopredajnih ure
đ
aja.Konstrukcija i parametri neke antene odre
đ
eni su radnimfrekventnim opsegom, odnosno radnom talasnomdužinom radio ure
đ
aja za koji je antene namijenjena. Potome se mogu razlikovati antene za duge, srednje,kratke i ultrakratke talase te mikrotalasne antene.Kao što
ć
emo vidjeti, antene po konstrukciji moraju bitirazli
č
ite za razli
č
ite opsege radnih talasnih dužina, kakobi njihova namjena bila što efikasnija. Drugim rije
č
ima, jedna ista antena (npr. emisiona), koja po konstrukcijiodgovara namjeni za jedno talasno podru
č
 je, ne može seprimjenit za drugo, jer u tom slu
č
aju ne može efikasnoda zra
č
i elektromagnetne talase
1
.
Slika 1.1. Izgled dvopojasne Jagi – Uda TV-antene
1
 
Gdje god bude mogu
ć
e koristiti
ć
e se skra
ć
eni zapis rije
č
ielektromagnetni sa emt.
Po konstrukciji se antene mogu podijeliti na linearne ipovršinske. Linearne antene su one kod kojih su dvijedimenzije mnogo manje od radne talasne dužine, dok jetre
ć
a dimenzija mjerljiva sa
λ
. Na primjer, antene uobliku pravolinijskog ži
č
anog provodnika spada u grupulinearnih antena. Površinske antene su one
č
ije su dvijedimenzije mjerljive sa
λ
, a tre
ć
a je zanemarivo mala uodnosu na
λ
.Prema širini talasnog podru
č
 ja u kojem se koriste antenese mogu podijeliti na širokopojasne i uskopojasne.Prema karakteristici zra
č
enja antene se dijele nausmjerene i neusmjerene. Iako se ovakva podjela
č
estonalazi u literaturi, ona nije sasvim ta
č
na. Kao što štoznamo, svaka antena (bilo kako da konstruirana) unekim pravcima zra
č
i više, u nekim manje, dok upojedinim pravcima uopšte ne zra
č
i emt. Drugimrije
č
ima, ne postoje neusmjerena antena kojapodjednako zra
č
i u svim pravcima. Prema tome podterminom neusmjerena antena podrazumijevat
ć
e seantena koja podjednako zra
č
i samo u nekim pravcima(npr. u jednoj ravni), ali ne i u svim pravcima okolnogprostora.Na kraju, može se izvršiti još jedna podjela antena i toprema mobilnosti radio ure
đ
aja za koje su namijenjene,kao:
-
 
prenose antene, koje se mogu relativno lakomontirati i demontirati po potrebi,
-
 
mobilne u vozilima, i
-
 
stacionarne.Kad govorimo o anteni, onda se obi
č
no misli na ure
đ
aj
č
ija je zadatak da emitira i prima emt. Zbog toga antenamora biti postavljena na što ve
ć
oj visini, što dalje odzgrada, drve
ć
a i svih drugih objekata koji bi mogli na bilokoji na
č
in smetati slobodnom širenju talasa.Predajnik i prijemnik se nalaze obi
č
no unutar zgrade, asa antenom ih povezuje antenski vod - fider. Kodemisione antene antenski vod treba prenositi signale sašto manje gubitaka i predati ih anteni. Kod prijema,antenski vod mora primljene signale dovesti u prijemnik,po mogu
ć
nosti ne oslabljene i bez dodatnih šumova.Kompletan antenski sistem sastoji se, prema tome, izantene, antenskog voda i uzemljenja - zemljovoda.

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dobročinitelj liked this
Armin Okić liked this
Azra Fefelas liked this
Rade Cvetkovic liked this
ax63na liked this
Damir Mudrinjak liked this
Mirjana Marčeta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->