P. 1
ghidul-solicitantului-masura-2.1-actiunea-1-2-3-update-2013

ghidul-solicitantului-masura-2.1-actiunea-1-2-3-update-2013

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Edward
Fonduri nerambursabile
Fonduri nerambursabile

More info:

Published by: Edward on May 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

 
 Anexa 3
 
PROGRAMUL OPERA
Ţ
IONALPENTRU PESCUIT2007-2013
 
GHIDUL SOLICITANTULUI
 
M
Ă
SURA 2.1 – „Acvacultur 
ă
Ac
ţ
iunea 1
– Cre
ş
terea capacit
ăţ 
ii de produc
ţ 
ie datorit
ă
construirii de noiexploata
ţ 
ii piscicole
Ac
ţ
iunea 2
– Varia
ţ 
iile produc
ţ 
iei datorit
ă
extinderii sau moderniz
ă
riiexploata
ţ 
iilor piscicole existente
Ac
ţ
iunea 3
– Cre
ş
terea cantit
ăţ 
ii de alevini proveni
ţ 
i din cresc
ă
torii
Martie
 
2013
 
 
 
Ministerul Agriculturii
ş
i Dezvolt
ă
riiRuraleDGP-AMPOPPOP 2007 – 2013Ghidul SolicitantuluiM
ă
sura 2.1 – Acvacultur 
ă
, Ac
ţ 
iunile 1, 2
ş
i 3Pagina 1Programul Opera
ţ 
ional pentru Pescuit 2007-2013
 
INFORMA
Ţ
II GENERALE
 
Ghidul solicitantului reprezint
ă
un document informativ pentrusprijinirea poten
ţ
ialilor beneficiari;
 
Ghidul solicitantului se completeaz
ă
cu prevederile legisla
ţ
ieina
ţ
ionale
ş
i comunitare în vigoare. În scopul realiz
ă
rii unei aplica
ţ
iiconforme
ş
i complete se recomand
ă
coroborarea prevederilor legisla
ţ
iei na
ţ
ionale
ş
i comunitare în vigoare;
 
 
 În situa
ţ
ia în care solicitantul nu este proprietarul imobilelor (cl
ă
diri,terenuri, terenuri sub luciul de ap
ă
) asupra c
ă
rora se face investi
ţ
ia,dreptul de folosin
ţă
se va demonstra printr-un contract civil (contractde închiriere, concesiune, contract de comodat sau orice alt contract, în copie legalizat
ă
, din care s
ă
rezulte dreptul de folosin
ţă
asupracl
ă
dirilor sau terenului pentru minim 7 ani de la data semn
ă
riicontractului de finan
ţ
are) care va fi înscris în partea a III-a aextrasului de carte funciar 
ă
.
 
 În contractele de mai sus se va men
ţ
iona faptul c
ă
pe durataacestora, cel care are calitatea de Solicitant în Cererea de finan
ţ
are,nu va fi restric
ţ
ionat de c
ă
tre proprietar în realizarea proiectului pedurata implement
ă
rii
ş
i a monitoriz
ă
rii acestuia.
 
 
 În situa
ţ
ia în care reprezentantul legal al Solicitantului nu esteadministratorul cu puteri depline, sau nu a fost desemnat de AGA în În cadrul POP 2007-2013 exist
ă
m
ă
sura 2.4 Inginerie financiar 
ă
, iar conform contractului de servicii încheiat cu Fondul Na
ţ
ional deGarantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici
ş
i Mijlocii(FNGCIMM), acesta acord
ă
garan
ţ
ii la credite pentru finan
ţ
areaproiectelor eligibile în cadrul acestei m
ă
suri beneficiarilor care au uncontract de finan
ţ
are cu DGP-AMPOP.
Conform contractului de servicii încheiat cu FNGCIMM, pentru a serespecta prevederile Comunic
ă
rii Comisiei Europene C155/02/2008 privindcriteriile pe care trebuie s
ă
le îndeplineasc
ă
o garan
ţ 
ie pentru a nu ficonsiderat
ă
ajutor de stat, gestionarul, respectiv FNGCIMM, garanteaz
ă
 pân
ă
la 80% din finan
ţ 
area acordat
ă
de c
ă
tre o institu
ţ 
ie bancar 
ă
,
ş
i pân
ă
 la valoarea de 2,5 milioane euro / beneficiar.Garan
ţ 
ia acordat
ă
de FNGCIMM va fi strict legat
ă
de creditul acordat învederea implement
ă
rii ce a ob
ţ 
inut finan
ţ 
are, valoarea maxim
ă
a garan
ţ 
ieiprecum
ş
i perioada pentru care este acordat
ă
este determinat
ă
pentrufiecare credit/finan
ţ 
are în parte, în func
ţ 
ie de caracteristicile acestuia
ş
iprevederile fi
ş
elor tehnice ale m
ă
surilor.Prima anual
ă
de garantare perceput
ă
de FNGCIMM este de 1%.Toate detaliile procedurale pentru ob
ţ 
inerea unei garan
ţ 
ii din parteaFNGCIMM pot fi vizualizate pe site-urile www.fngcimm.ro(http://www.fngcimm.ro/uploads/files/Ghid%20privind%20garantarea%20cr 
 
editelor%20agricole.pdf 
 
)
ş
iwww.madr.ro (http://www.madr.ro/pages/fep/ghid-FNGCIMM.pdf)
 
 
 
Ministerul Agriculturii
ş
i Dezvolt
ă
riiRuraleDGP-AMPOPPOP 2007 – 2013Ghidul SolicitantuluiM
ă
sura 2.1 – Acvacultur 
ă
, Ac
ţ 
iunile 1, 2
ş
i 3Pagina 2Programul Opera
ţ 
ional pentru Pescuit 2007-2013
 
scopul angaj
ă
rii, sub aspect patrimonial al Solicitantului în ceea ceprive
ş
te realizarea investi
ţ
iei, este necesar ca procura prin care sedesemneaz
ă
persoana responsabil
ă
s
ă
prevad
ă
faptul c
ă
:
-
persoana desemnat
ă
ca reprezentant legal al proiectului angajeaz
ă
 sub aspect patrimonial Solicitantul, respectiv declar 
ă
pe propria
ă
spundere asigurarea cofinan
ţă
rii, precum
ş
i completeaz
ă
 
ş
isemneaz
ă
declara
ţ
iile
ş
i formularele aferente Cererii de Finan
ţ
are;
-
semneaz
ă
contractul de finan
ţ
are pentru
ş
i în numele Solicitantului;
-
toate documentele semnate de c
ă
tre acesta sunt însu
ş
ite de c
ă
treSolicitant
ş
i produc efecte juridice.
 
Toate documentele aferente Cererii de Finan
ţ
are, emise de alteautorit
ăţ
i/institu
ţ
ii, trebuie s
ă
fac
ă
referire la Fondul European pentruPescuit – Programul Opera
ţ
ional pentru Pescuit 2007-2013.Pentru a m
ă
ri
ş
ansele ca Cererea dumneavoastr 
ă
de finan
ţ
are s
ă
fie selectat
ă
,v
ă
recomand
ă
m ca înainte de a începe completarea acesteia s
ă
v
ă
asigura
ţ
ic
ă
a
ţ
i citit toate informa
ţ
iile prezentate în acest Ghid (inclusiv notele desubsol)
ş
i c
ă
 
a
ţ
i
 
 în
ţ
eles
toate aspectele legate de specificul apelului pentrudepunerea Cererilor de finan
ţ
are.
 
Pentru întreb
ă
ri
ş
i informa
ţ
ii suplimentare pute
ţ
i folosi adresa de email:pescuit@madr.ro 
Ghidul Solicitantului reprezint
ă
documentul elaborat de Direc
ţ 
ia general
ă
pescuit Autoritatea de Management pentru POP în conformitate cu prevederile art. 167 dinRegulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 destabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 alConsiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunit
ăţ 
ilor Europene, cu modific
ă
rile ulterioare.Ghidul Solicitantului precizeaz
ă
:
obiectivele urm
ă
rite;
criteriile de eligibilitate, selec
ţ 
ie
ş
i atribuire prev
ă
zute la art. 114
ş
i 115 dinRegulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunit
ăţ 
ilor Europene, cu modific
ă
rile ulterioare;
documentele justificative relevante;
modalit
ăţ 
ile de finan
ţ 
are comunitar 
ă
;
data-limit
ă
pentru depunerea Cererilor de finan
ţ 
are;Ghidul Solicitantului se public
ă
pe site-ulwww.madr.ro, sec
ţ 
iunea FEP, pentru a seasigura o publicitate pe scar 
ă
cât mai larg
ă
în rândul poten
ţ 
ialilor beneficiari.
 
Pentru detalii 
ş
i clarific 
ă
ri referitoare la procedurile aplicate de DGP-  AMPOP în orice etap
ă
,
ă
rug 
ă
m s
ă
consulta
ţ 
i manualele de proceduri  publicate pe site-ul www.madr.ro, sec 
ţ 
iunea FEP - Manuale de proceduri 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->