Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
20.04.2009

20.04.2009

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,879 |Likes:
Published by Welsson

More info:

Published by: Welsson on Apr 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Intervju:Pedi E{daun o stanju u BiH

Sanski Most:Okon~ana vi{ednevna potraga

Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak, 20. 4. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4886
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 Radost fudbalera Sarajeva: Navija~i kona~no imaju razloga za slavlje
(Foto: B. Nizi})
P
arlament Federacije Bo-sne i Hercegovine na da-na{njoj sjednici u Saraje-vu raspravljat }e o stanjuu Razvojnoj banci FBiH. Raspra-vu tra`i SDP kako bi time sakrioodgovornost zbog jeftine privati-zacije federalnih banaka.Taj posao obavljen je u vrije-me kada je na vlasti bila Alijansaza promjene u kojoj je vrlo bitnuulogu igrala Stranka za BiH.Tada su vladaju}i budza{tostrancima prodali ~ak 30 doma-}ih banaka.
 3. strana
 
Premi jer liga BiH
Nakon 23. kola fudbalskog prvenstva
Sarajevo u usponu
 Prilog Sport
Napadi na Razvojnu banku FBiH
ANALIZA
Lagumd`ija i Silajd`i} gurnuli su Bo{njake u finansijski kolonijalizam
Uloga tranzicione mafije naEkonomskom fakultetu
Konekcija bo{nja~kih politi~kih struktura i komercijalnih banaka
   1   4 .  s   t  r  a  n  a
SULEJMAN ^OLAKOVI]
Klubovineka vodetakmi~enje
ZENICA
Policijaprona{la2kgmarihuane
   4   2 .  s   t  r  a  n  a
15. strana
8 NAGRADNIH IGARA U 49 DANA
MILION
 
NA DAR
 
11.520
nagrada!!!
vi{e od
Nagradna igra „Bajka“:Danas ~etvrti kupon
4
Kupon br.
20. 04. 2009.
    
BAJKA

 5. strana
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,20. april/travanj 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Za itisone u Parlamentu BiH pola miliona KM
- Okorjeli egoisti i narcisoidni mani-pulatori obi~nog i po{tenog naroda po-na{aju se kao da siroma{tvo u BiH ne po-stoji. [ta bi im bilo da su postavili itisoneod ~etiri KM po kvadratu? Narodnje ku-hinje se pune, a sebi pove}avaju pla}e,kupuju nove automobile, kao da vode[vicarsku a ne BiH. Ali hvala medijima na ovim informacijama, znajavnost {ta }e trebati u~initi na narednim izborima.
(reakcionar)
PORTAL - komentar dana
 Incko i [uvalov: Imovinu treba vratiti vjerskim zajednicama
(Foto: B. Nizi})
Visoki predstavnik Valentin In-cko (Inzko) prisustvovao je ju~ervaskr{njoj liturgiji u Sabornoj cr-kvi u Sarajevu. Liturgiju je slu`iomitropolit dabrobosanski Nikolaj.Osim Incka, na molitvi je bio iambasador Ruske Federacije u Bo-sni i Hercegovini Konstantin[uvalov.Kako saznajemo, Incko je na-kon liturgije prisustvovao prije-mu koji je uprili~io mitropolitNikolaj kojem je ~estitao velikipravoslavni blagdan.Izme|u ostalog, Incko i Nikolajrazgovarali su o problemima vjer-skih zajednica u BiH. Nikolaj jetra`io pomo} visokog predstavnika upovratu imovine vjerskih zajednica.Veliki predstavnik kazao je daprincipijelno smatra da bi svi tre-bali dobiti svoju imovinu.
S. N.
Visoki predstavnik u Sabornoj crkvi
Incko na liturgiji
Reisu-l-ulema Islamske zaje-dnice u BiH dr. Mustafa ef. Ceri}susreo se u Zagrebu s kardinalom Josipom Bozani}em.Tokom susreta razgovarali su omuslimansko-kr{}anskom dijaloguna tragu pisma 138 muslimanskihvo|a i u~enjaka kr{}anskim teolozi-ma, te o susretu kr{}ansko-musli-manskih u~enjaka u Vatikanu.- Zaklju~eno je da na tragu tihsusreta moramo ja~ati dijalog istvarati pozitivno ozra~je radi iz-gra|ivanja povjerenja na ovim pr-ostorima. Reis Ceri} je inicirao su-sret predstavnika svih muslima-nskih i kr{}anskih zajednica naovim prostorima gdje bi se, na tra-gu razgovora iz Vatikana, uskorotrebalo konkretno razgovarati oprevazila`enju nesporazuma kojesmo imali u ratu. Susret kardinalaBozani}a i reisa Ceri}a na vrhu ui-stinu je odaslao sna`nu poruku mi-ra svim kr{}anima i muslimana -kazao je ju~er za „Dnevni avaz“pomo}nik predsjednika Me{ihatau Hrvatskoj Aziz ef. Hasanovi}.Reis Ceri} je tokom vikendaodr`ao sastanak sa Izvr{nim odbor-om Med`lisa IZ Zagreb i ~lanovimaMe{ihata IZ Hrvatske, susreo se spredstavnicima bo{nja~kih asocija-cija u Saboru Hrvatske, kao i pre-dstavnicima srpske i italijanske ma-njine u Hrvatskoj. Tako|er, Ceri} jeposjetio i `idovsku vjersku zajedni-cu Bet Israel u Hrvatskoj.
 F. V.
 Reis Ceri} i kardinal Bozani}: Prevazila`enje nesporazuma iz rata
Reis Ceri} s kardinalom Bozani}em u Zagrebu
Dogovoren skora{nji susretkr{}ansko-muslimanskih lidera
Banke u BiH uskoro bi pono-vo mogle pove}ati svoje kamate!Nakon {to su UniCredit Zagr-eba~ka banka, ali i druge banke,bez ikakvog osnova pove}ale ka-matne stope na ve} uzete kredite ido dva posto, ponovnim po-ve}anjem bio bi izvr{en novi udarna standard gra|ana BiH.Prema relevantnim procjena-ma, kamate bi trebale dodatno ra-sti od 1 do 1,5 posto, a u budu}no-sti jo{ i vi{e! Kamate }e navodnorasti na sve vrste kredita, od na-mjenskih i potro{a~kih do sta-mbenih.Direktor Agencija za bankar-stvo Federacije BiH Zlatko Bar{nije nam ju~er mogao potvrditi dali }e kamate uistinu rasti i kada.- Da li }e do}i do pove}anjakamatnih stopa zavisit }e od kre-tanja na svjetskom tr`i{tu. Bankesu za sada vjerovatno izjedna~ilesvoje kamatne stope sa stanjemna svjetskom tr`i{tu. Ali, neznam da li }e biti novih po-ve}anja. Mo`da bude i promjenanani`e. Banke nisu du`ne da naso tome izvje{tavaju - rekao je Bar{za „Avaz“.On ka`e da jedna banka nemo`e sama pove}ati kamate jerpostoji opasnost da izgubi klije-nte.Na pitanje da li bi kamate uBiH, ipak, trebale padati s obzir-om na to da je pada i euribor, Bar{tvrdi da euribor nije jedino mjeri-lo vrijednosti.- Mjera su i uvjeti u kojima seradi. Kreditori koji daju novacanaliziraju i rizike u na{oj zemlji,a u tu cijenu kalkuliraju i opasno-st da novac ne bude vra}en - re-kao je on.Bar{ ka`e da posljednji do-ga|aji pokazuju kako svi trebamoraditi na ja~anju na{e ekonomije ipodizanju proizvodnje, jer bi tozaustavilo trend rasta kamata.
 F. VELE - A. MALAGI]
Dokle }e i}i nezaja`ljivost bankara
Opet pove}anje kamatnih stopa!
Potpredsjednik SDA BakirIzetbegovi} izjavio je ju~er za„Dnevni avaz“ da }e se povu}i izaktivnog djelovanja u toj stranciako na predstoje}em Kongresu26. maja ne bude izabran za pre-dsjednika najja~e bo{nja~ke stra-nke.
Predsjedni~ka utrka
- Ili }u u cijelosti preuzeti odgo-vornost za ovo {to radim ili }u sepotpuno osloboditi te odgovorno-sti. Ne bih vi{e bio spreman raditine{to napola. Osim toga, svako koizgubi utrku za predsjednika, lo-gi~no, nije vi{e u rukovodstvu stra-nke. Jasno, ostao bih u ParlamentuBiH, jer me je narod izabrao i za-vr{io bih svoj parlamentarni ma-ndat - rekao je Izetbegovi}.Komentiraju}i optu`nice Ka-ntonalnog tu`ila{tva Sarajevo pr-otiv Ned`ada Brankovi}a i Edhe-ma Bi~ak~i}a zbog sporne dodjelestana, Izetbegovi} je kazao da je„Brankovi} ve} odavno cilj“.
Otkup za certifikate
- Stalno tog ~ovjeka tra`e.Ned`ad je svake sedmice na tapetu.Ne mislim da mu se i{ta montira, alimislim da je Brankovi} cilj. Tra`i sebilo {ta da mu se jo{ doda - ka`e on.Izetbegovi} isti~e da je sit op-tu`nica i proganjanja ljudi.- Ve} desetlje}e nikako nemo`emo raditi posao, uporno sutu samo optu`nice, ne volim nimisliti o tome. Ogroman broj lju-di dobio je stanove koji vrijede100 ili 200 hiljada KM i onda ihotkupio za certifikate.To je ra|eno u skladu sa zako-nom i svi su to radili. Ako }e op-tu`ivati ljude koji su kupili stanvrijedan 200.000 KM za certifika-te, onda treba podi}i 100.000 op-tu`nica - rekao je Izetbegovi}.
 F. VELE
KONGRES
Bakir Izetbegovi} za „Dnevni avaz“
Ako ne budem izabran zapredsjednika, povla~im se iz SDA
Ostao bih u Parlamentu BiH, jer me narod birao
Ned`adBrankovi} je ve} odavno cilj
Komentiraju}i {pekulacijeda je optu`nica protiv Bi~ak~i}apodignuta zbog toga {to po-dr`ava njegov izbor za predsje-dnika SDA, Izetbegovi} nije`elio precizno odgovoriti, ista-kav{i da je Bi~ak~i} vjerovatnokolateralna {teta.On ne isklju~uje mogu}nostda je sve to dio aktivnosti predKongres SDA.
Bi~ak~i} jekolateralna {teta
 Izetbegovi}: Ne `elim raditi ne{to napola Bar{: Ja~ati ekonomiju
Mada nije mogu}a dr`avnaintervencija u oblasti bankar-stva, Bar{ tvrdi da bi FBiH tre-bala ograni~iti `elju javnih pre-duze}a za zaradama na depoziti-ma koje dr`e u bankama.- Javna je tajna da banke ima-ju veliku zaradu od depozita ko-je u njima dr`e dr`avna predu-ze}a. Mislim da bi Vlada FBiHtrebala osloboditi menad`mentetih kompanija odgovornosti zadepozite koje dr`e u bankama. Jer, ako su cijene depozita viso-ke, onda i cijene kredita koje ba-nke daju drugim firmama igra|anima moraju biti jo{ ve}e -rekao je Bar{.
Kamate su velike zbogdepozita javnih kompanija
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,20. april/travanj 2009.
3
 Pi{e: Husein ORAHOVAC (huseino
 avaz.ba)
Bara{inovahrabrost
Dok glavni dr`avni tu`ilac pokazuje zube Dodiku,dotle sarajevski tu`ioci uskra}uju javnost zainformacije koje se ti~u postupka protiv Bi~ak~i}a
Istinski demokratskog dru{tva i zdrave dr`avne zajednice nemo`e biti bez apsolutno nezavisnog pravosu|a. Dakako, nezavisnogod politike. Kako stvari u tom pogledu stoje u BiH?Zbog rascjepkanosti bh. dru{tva i dr`ave - {to je posljedica njenogustavnopravnog ure|enja - nemogu}e je dati odgovor koji bi vrijedio zasve razine pravosudne vlasti u BiH. Tek su dva primjera dostatna za argu-mentaciju ove tvrdnje. Naime, pritisak koji aktuelni predsjednik VladeRS Milorad Dodik vr{i na dr`avnu tu`ila~ko-sudsku vlast nezapam}enje na na{im prostorima. I, {ta Dodik ima za rezultat? Nema ni{ta!- Ni ja ni moji tu`ioci se ne pla{imo i podi}i }emo optu`nicu pro-tiv premijera RS Milorada Dodika, ako se poka`e da postoji dovo-ljno dokaza protiv njega - javno kazuje glavni tu`ilac Tu`ila{tvaBiH Milorad Bara{in.Sude}i, dakle, prema ovoj izjavi glavnog dr`avnog tu`ioca, instituci-ja kojoj je na ~elu, ~vrsto je zatvorila vrata politici. Dobro je da je tako.S druge strane, biv{i premijer Vlade Federacije BiH EdhemBi~ak~i} posljednjih dana se „vucara“ po Kantonalnom tu`ila{tvuSarajevo kako bi dokazao da nije kriv za navode iz optu`nice, premakojima je u vrijeme svoje vladavine zloupotrijebio polo`aj daju}istan aktuelnom premijeru FBiH Ned`adu Brankovi}u.Bi~ak~i} tvrdi da se radi o montiranom politi~kom procesu.Iznosi i argumentaciju. Njegovoj argumentaciji se nema {ta prigo-voriti. Tu`ioci {ute. Valjda znaju vi{e od Bi~ak~i}a.Me|utim, sama njihova {utnja otvara ogroman prostor za dile-me: ne u profesionalnost i neoptere}enost politikom tu`ilaca i sudi-ja na ni`im razinama pravosudne vlasti, ve} u to da li je me|unaro-dna zajednica s jednakom pa`njom i energijom radila na reformi pr-avosu|a na svim razinama vlasti u BiH.Ne ispu{taju}i iz vida dva spomenuta slu~aja - Dodik-Bara{in iBi~ak~i}-Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo - mora se konstatirati: tu`iocimana ni`im razinama vlasti manjka hrabrosti. Nebitno je ko je tome kriv: do-ma}i tu`ioci ili me|unarodna zajednica. To nije dobro. Iz vi{e razloga.Ponajprije zbog toga {to {utnja tu`ilaca jedino mo`e dodatnooja~ati ve} prisutno blago nepovjerenje u apoliti~nost djelatnikatu`ila~ko-sudske vlasti u BiH.Uz to, javnost ima pravo znati zbog ~ega se gra|ani ove zemljeoptu`uju i dokle se stiglo s procesuiranjem pokrenutih postupaka.Tim prije, {to svega unatrag koju godinu imamo na desetine postu-paka koji jesu otvoreni a kojima se ne zna sudski epilog. Ne bi takobilo da na svim razinama tu`ila~ke vlasti imamo hrabre tu`ioce po-put Bara{ina. [utnja nikome ni{ta dobrog donijela nije.
Komentar dana
ANALIZA
[ta se krije iza poku{aja preuzimanja Razvojne banke FBiH
SDP i SBiH su krive zalihvarsko reketiranje
Lagumd`ija i Silajd`i} gurnuli su Bo{njake u finansijski kolonijalizam
Uloga tranzicione mafije na Ekonomskom fakultetu
Parlament Federacije BiH nadana{njoj sjednici u Sarajevu ra-spravljat }e o stanju u Razvojnojbanci FBiH. Rasprava, koja se spravom mo`e protuma~iti kaonastavak politi~kih pritisaka radipreuzimanja Razvojne banke, bit}e obavljena na zahtjev Kluba po-slanika SDP-a u ParlamentuFBiH, koji tra`e da se stvari uovom slu~aju navodno istjerajuna~istac.
Bezobzirne plja~ke
No, vi{e nego indikativno jeda SDP tra`i raspravu o jedinojsna`noj doma}oj banci u trenu-tku dok strane banke na ~elu sUniCredit Zagreba~kom lihvar-skim izmjenama kamatnih stopabrutalno reketiraju gra|ane na{ezemlje, a bh. javnost jednoglasnoizra`ava svoj bunt protiv ovakvogkolonijalisti~kog odnosa.Sasvim je o~ito da vlasti biv{eAlijanse za promjene, odnosnotada{nji koalicioni partneri SDPi Stranka za BiH, galamom zbognavodnog kriminala u Razvojnojbanci pani~no `ele prikriti notor-nu ~injenicu da su za vrijeme svo-je kratke vladavine uspjeli raspr-odati gotovo sve dr`avne banke itako doslovno uni{titi doma}i ba-nkarski sektor u BiH.Time su ~elnici ovih stranakaZlatko Lagumd`ija i Haris Sila-jd`i} gra|ane BiH, a pogotovoBo{njake, doslovno gurnuli u fi-nansijski kolonijalizam i omo-gu}ili stranim bankama, ponajpr-ije onim iz Hrvatske, da ih prekoastronomskih kamata bezobzirnoplja~kaju.Upravo su oni odgovorni {tose umjesto u doma}i bankarskisektor, na{ novac danas odlijeva uHrvatsku i {to danas o na{oj su-dbini treba odlu~ivati volja hrva-tskog premijera Ive Sanadera.Naime, prodaja banaka u Fe-deraciji BiH ra|ena je upravo zavrijeme Alijanse i to preko Age-ncije za privatizaciju FBiH na~ijem je ~elu bio SDP-ov krimi-nalizirani juri{nik Re{ad @uti},~ije je djelovanje do sada krunisa-no brojnim krivi~nim prijavama iprocesima. Od ukupno 32 bankeostale su samo dvije koje nisu ba-dava predate strancima.Biv{i ~lan Komisije zadr`avnu imovinu Muharem Ceroka`e da je presudnu ulogu u oti-ma~ini na{ih banaka odigrala ta-kozvana tranziciona mafija u aka-demskim strukturama Ekono-mskog fakulteta Sarajevo, ina~ebliska SDP-u.
Bankarski lobiji
- U na{em bankarskom sekto-ru u~injene su nepopravljive{tete. Lobi oko Ekonomskog fa-kulteta Sarajevo dobrim dijelomje utjecao na proces privatizacijebanaka u BiH. Prije svega, rije~ jeo Zlatku Lagumd`iji, Borisu Ti-hiju, Murizu ^i~i}u... Njihovera~une tek sada je promrsio de-kan Veljko Trivun. Svoju uloguima i biv{i ministar finansija Ni-kola Grabovac, koji je omogu}ioda se bez tendera bankama dodje-ljuju va`ni poslovi, poput odlaga-nja depozita, ~ime je dr`avipri~injena milionska {teta - rekaoje Cero.Zbog svega, SDP i Stranka zaBiH danas u juri{ni~kom udaru`ele preuzeti Razvojnu bankuFBiH, i tako je ponovo dovesti narub propasti. Oni time svjesnoidu naruku stranim bankarskimlobijima, koji dobro znaju da bisna`na Razvojna baka FBiH mo-gla regulirati rast kamatnih stopai koliko-toliko osigurati finansi-jsku nezavisnost ovih prostora.- Za{to Razvojna banka FBiHsmeta? Smeta upravo zato {tomo`e ugroziti monopolski po-lo`aj komercijalnih banaka uBiH. Zato su za pitanje Razvojnebanke zainteresirani i oni kojivladaju komercijalnim bankama.U svemu je posebno va`na kone-kcija bo{nja~kih politi~kih stru-ktura i komercijalnih banaka -ka`e Cero.O kako koordiniranom djelo-vanju se radi svjedo~i i ~injenicada je Tuzlanska banka svojevre-meno privatizirana neposrednonakon {to je u nju zbog sumnji unezakonitosti u{la Finansijskapolicija FBiH. Montiranjem jalo-vih istraga Tu`ila{tva KS i Fina-nsijske policije FBiH, danas se naisti na~in `eli preoteti i Razvojnabanka.
 F. VELE
- Zahvaljuju}i bo{nja~kojmafiji, Hrvati su stalno dr`alipoziciju Ministarstva finansija iUreda za bankarstvo, kako u Fe-deraciji BiH, tako i u dr`avi. Toje bila taktika o~uvanja pozicijekoja je omogu}ila da se zavr{idokapitalizacija i vlasni~ka tra-nsformacija niza banaka. Danastaj segment diktira ekonomskeodnose u BiH. Time se zavr{avafinansijska kolonizacija prostorapod kontrolom Bo{njaka - rekaoje Cero.
Zavr{ava se finansijska kolonizacija
Silajd`i} i Lagumd`ija: Reketiranje gra|ana
U prilog tvrdnjama za „ist-jerivanje stvari na~istac“ u Ra-zvojnoj banci FBiH navodi se ipotreba za sna`nijim kreditira-njem poljoprivrede iza kojestoji porodica Lijanovi}. No,mali dio javnosti zna da su bi-znismeni iz [irokog Brijega uvelikim gubicima i prakti~nona ivici ponora. Apeliraju}i zapomo} poljoprivredi Lijano-vi}i se zapravo `ele do~epatinovca Razvojne banke kojimtrebaju prekriti svoje gubitke iekonomsku nesposobnost.
Interesi propalihLijanovi}a
Cero: Pomr{eni ra~uni O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana nawww.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 97.068 posjetilaca.
A
Napraviti revizijuprivatizacije banaka u FBiH
www.dnevni avaz.ba
PORTAL
 Pitanje: Podr`avate li zahtjeve za revizijom privatizacije banaka u FBiH?
BC
 A) DA 81% B) NE 14%C) Ne znam 5%

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->