Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
عائشة و السياسة - سعيد الأفغاني

عائشة و السياسة - سعيد الأفغاني

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by Renarder
عائشة و السياسة - سعيد الأفغاني
عائشة و السياسة - سعيد الأفغاني

More info:

Published by: Renarder on Apr 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2013

pdf

text

original

 
 
¨Ç¢ 
 
Èó 
¦Â 
¨Ì¢ß 
ö 
 
·Âó 
¦ 
úgÂó 
¦ 
 
¦ 
öÈ¥ 
 
[ॢ 
º 
¬ó 
¦Â 
¨¥¢¸Ðó 
¦Â 
[ôÇÂ
¦Â 
¢ 
 
¦û 
 
¦ 
þû 
¦ 
 
» 
¤Â 
¾ø
 
ôß 
¦ 
 
ôÏ 
Â 
[m¢àó 
¦§° 
¾ø
¦  
ú 
 
¾ó 
¦¿ 
 
¤¨¦ 
¾
¦ 
Þ 
 
 ÉÁ 
¢ 
º 
Ó Â« ¢ 
ºº 
¸ ó¢Ï òø ß 
È¢ÌÀȢȠ
Ä 
¾ ó 
¦Â 
 
 ôß 
È 
 
 
 ôߪ øà û 
È¢
 
 ¬ó 
¦ 
î¬ø à ûÂ ð Ë 
È¢ÌÀÈ¢
 
 ü ß 
ʱÌÂÈ¢
§È° 
ÎÖÏÔ 
òøüó 
¦@
[ ¸ ó¢ Ðó 
¦È½Ê® 
¢¦ ß 
 
 çî ¬ø ·Â ¥ 
 
 üô » 
̮ȢÈ 
§ 
¢¬ðó 
¦Ä 
¾ 
 
[¥ 
þ 
º 
û 
¢Ã°¢
¢` 
 
¦ 
ò 
 
¦Ç?öôÇ 
 
¦ 
ê 
 
ÂØó 
¦ 
¤ðü« 
¢
¢÷ 
Ŧ 
Z°ï 
Â 
¨· 
¦ 
ÂÐó 
¦Â 
¨ 
 
Âk¢¥ 
¿ 
¢ 
 
ÿ 
 
à¦×
¦ 
À 
º 
ÿ 
¦ 
¾ß 
Â 
¢üßú÷ 
 
Èèû 
 
ôß Â³ 
¢
¢÷¨ü
 
ûø× 
 
¥ 
 
ø¸¬÷ 
´ 
¢¼Ë 
 
¦Â 
¾¢ìàó 
¦ 
?ê
¦ ¸ 
¢Ø¬Ç 
¦ 
¢÷îó 
¯ 
Zã 
¾Â 
¢· 
 
ó 
Â 
 ¢yÂÏ 
Ŧ 
·êô»úmþü÷Âè÷ 
 
ö¬· 
 
 
¥ ¤û¢ 
ºº 
³ 
 
ß 
¦° 
ú÷ 
« 
·ú÷þß 
 
Ó 
 
÷?¢÷ 
Ä°®¢
¢û 
¢Â§ 
¢¬ðó 
¦¦ 
ÀÿÂÌû 
 
ôߪ÷¾ë 
¢
¾ìó î¢ 
º 
Ë 
¦ 
Àÿ¢ü°
Â 
 ¢
 
Ëê
¦ 
ú÷òì 
 
 
 
Ôë 
¦ 
 
ÿ 
¢
ú÷þ 
 
ôß 
¦Â 
Ìû¢÷ 
¿ 
¾Ð 
 
À¢°¯ 
¢· 
² 
¢üó 
¦ 
 
¤ 
þðô 
º 
Ç 
¢
 
ºº 
ôàóò¥ 
 
þ³Â· 
 
ôßþ¬ðôÇ 
 
 
¦ 
ªüà¬Ç 
¦ 
¾ë 
Â 
¤ 
 
° 
îó 
¯ 
?¢÷ 
 
î¢Ë¾³ [ôä¬Ì
¦ 
ú÷ 
Ä 
ï¢û 
¢Â 
ò÷ 
¦ 
 
ï[üÇÂÌßò¦ëþ 
 
çªßÂË
¢¥° 
¢ìó 
¦ 
öôà 
 
À¢
¤· 
¢Â 
þ³Â?òã 
¢
ªó 
± 
¢øç 
² 
¢üó 
¦ 
Òॠ
 
ôß ¢÷¢ð· 
¢Âª®¦ 
 
¦ 
Òà¥
¦°¡ 
ò
¢§® 
 
¦Â 
º 
 
° 
¢¬ó¢¥ 
© 
Â 
 
ãU· 
¨ 
¾ 
 
à¦ó 
¦ 
¢
 
¯ 
?
ª®¦ 
 
¦¥® 
¢¦÷?ÂÜû 
¢Â¨ 
Z¦ðó 
¦Â¨ 
Ðó 
¦Ã 
Â
¢Â 
 
°
¿ 
¢ð· 
 
¦Á 
Àÿ 
¦° 
 
¦ 
îô«ú÷ 
Ŧ 
Z°ï 
 
 
èó÷ 
ÂĦ 
 
ÿöã 
° 
 
ôß 
 
 
¤ÿ 
¦ 
À
¦Â¦° 
 
¦ 
ú÷ïú÷ 
¥® 
¢
¦ 
Zðè¬ó 
¦ 
¾à¥ 
 
 
¦ 
¾ø
©° 
Âb¾ìç 
 
îó 
¯ 
ú÷¾à¥ 
¢Â 
¾ 
 
® 
¬ 
º 
ó 
¦¨ 
° 
º 
ï 
 
¢ 
 
º 
 
ó 
¤§ 
¢ 
ºº 
Ȭû 
 
¢¥ 
ÈÀ 
 
 
ÿ Ä 
 
¢ 
¢ûÂÐàó[°·¢¦ó 
¦ 
Òॢ¾¦à¬ 
 
Vó 
¦ 
¨ 
 
° 
¢¬ó 
¦ 
êØü
¦ 
?Øl 
¦À 
¢ï¢àÔz
À 
ç 
 
¢
¸ 
 
Ô
¦ 
 
ôßÞë 
¦ 
 
ó 
¦Â 
êØü
¦À 
 
 
ì 
 
 
¨° 
 
¾
¦ 
¢¢¸ôØÐ
 
¤ÿÀ
¦ 
 
Þë 
¦ 
 
ó 
¦Â  
þ 
º 
¦û¢x= ¢ 
º 
ü
 
·ê 
ºº 
¦ 
þÔà¥êç 
¦ 
 
¾ìç 
Ŧ 
¾¥ 
¢® 
ÂØ÷ê^¤ÿ 
¦ 
À
¦Á 
Àÿú÷¤ÿÀ÷Æ 
 
ó 
 
¢÷ 
À 
¢Èû 
 
¢ç 
 
¤È¸ç¨ 
 
û¢Èû 
 
¦ 
Æèüó¢¥ÂЦó 
¦ 
 
ÿ ¢¸ 
 
¸Ï ¢ø 
 
纠
 
° 
¢¬ó 
¦ 
ö 
 
èó[à÷Z» 
© 
¾³ 
 À 
Âìó 
¦À 
¾üó 
 
¿¢¾Â 
 
¦À 
Âìó 
¦ 
¨ 
 
÷ 
° 
³ 
¢ß 
¢¦ 
 
Ç 
 
 
Ë
Á 
Âÿ 
 
³ 
¾ 
¾¦«¢÷ 
À 
¢ï¢øï 
¾¦±  
 
ë 
¦ 
Âó 
¦Ä 
ÂÔ
¦ 
Æèû?¯ 
 
Ä® 
¢¦ó 
¦ 
ò³Âó 
¦ 
Æèû?¯ 
 
¢÷ 
Â 
ú 
 
ÂÌàó 
¦ 
ºº 
ã 
 
¢ 
 
Ë 
 
¦ 
æôïç¢÷ZÈè¬ó 
ª®¦ 
 
¦ 
ÞÔ» 
¢
úó 
Â 
¢÷ ¢¦ÿÀ÷ ¢à¦¬÷ 
À¯¤ 
ªÈôç 
¦ 
Àÿ 
 
ôß 
 
ú 
º 
ߤÿ 
¦ 
À
¦ 
¾à¥ 
¢
¾³ 
¢Â 
º 
 
° 
¢¬ó 
¦ 
 
¨ 
 
P
¦ 
Âë 
¢
 
¨® 
ÂØ
¦ 
¨ 
 
° 
¢¬ó 
¦ 
 ¨ 
 
ô àó¢ ¥ 
¾ 
 
ë 
¢
 
ç 
 
¢ 
 
à¢¦× 
À 
 
¦ 
º 
·¤ÿ 
¦ 
À
¦ª 
¾· 
¢
 
ÿ 
Â 
º 
 
° 
¢¬ôó 
Ä® 
¢
¦ 
ZÈè¬ó 
¦ 
¤ÿÀ÷ 
¨ 
ÂØèó 
¦Â 
ê
¦ 
úߢÿû 
¢Â 
Þë 
¦ 
 
ó 
¦ À¢
¾ì¬ß 
¢
¢
¤Â 
[¯ 
 
°¦
¦ 
¢¢ß 
®¾ 
¢ 
 
¯¢Â 
¢n¢ 
 
¯¢
ú÷ Â
¦ 
ú÷¾üß 
 
¨ 
 
Ç 
° 
?¤ÿÀ÷ 
À 
 
ð 
 
® 
¢ð 
 
 
þ 
º 
ó 
 
÷ 
 
þ 
ºº 
¦ 
 
ï 
 
þàç 
¦Â®ÂÁ 
Ä 
¦ 
Âã® 
 
·ú÷¬ 
 
À 
¢Èû 
 
¦ 
 
ÿ 
Ä 
Àó 
¦ 
 
ߢø¬³ 
 
¦ 
ú¢ðó 
¦¦ 
Àÿ ?ö÷ 
 
¦ 
òﺠ
 
° 
¢«ö 
 
ç¾ì碠
 
ø 
 
çúøç 
©¦ 
Ä 
 
¦Â© 
¢èÐó 
¦¨ 
¾ó¢»¨ 
 
û¢Èû 
 
¦ 
Æèüó 
¦ÂÁ£¦ 
 
ÿ 
¢Â ° 
 
Ðàó 
¦ 
òï 
ÈÀ 
 
û¢ë 
 
 
 
ߢø¬³ 
¦ 
ú¢ï 
 
ÿ® 
 
·ú÷ 
À 
¢Èû 
 
¦ 
þß 
 
Ó 
 
÷ 
Ä 
Àó 
¦ 
º 
 
° 
¢¬ó 
¦¦ 
Àÿ 
À¢
 ¢Ô 
 
¢
¾ì¬ß 
¢Â Ä® 
¢ 
º 
¦ 
¢ 
 
ºº 
 
ç 
¨ 
¾ 
 
ॠ
 
¨¦ 
 
Âë 
¨ 
¾ß 
§ 
¢¦Ç 
¢ª® 
¢·òðôç 
 
¢nÞÔ
¨® 
ÂØ÷ 
È¿ 
¢ð· 
¢
 
 
þøܬü
 
¡ 
þ 
ºº 
¥ 
À 
 
ôôà 
 
¤¦Ç 
À 
¢ 
 
· 
 
¦ 
Òà¥
 
 ¢à 
 
f¢ 
 
ü
 
¥ú÷ 
± 
 
¾ë 
Â 
 
è
¦Â 
Âÿ¢Üó 
¦ÂÄ 
 
üà
¦Â  
ÂË¢¦
¦ 
¤¦Èó 
¦ 
þû 
 
ôà
ª® 
¢
¦ ª®¦ 
 
º 
¦À 
ÂÈì 
 
ú 
 
Àó 
¦ 
îó 
¢ 
¨ 
 
Â̦ó 
¦ 
Æèüó 
¦ 
ö 
 
ç 
 
º 
 
° 
¢¬ó 
¦ 
þìçúß 
² 
¢üó 
¦ 
¾à¥ç 
¦ 
Àÿ 
 
ôß 
 
 
¦ 
 
ºº 
¬ó 
¦ 
 
 
¢ 
 
¦ 
 
ï«?¾ 
 
ìà« 
 
öÏ 
© 
 
¡ 
¨ 
 
Â̦ó 
¦² 
 
èüó 
¦À 
ï 
 
Öìç 
Ä® 
¢
¦ 
ZÈè¬ó 
¦ 
 
ôß ö³¢ 
º 
ü÷ 
¾ 
¬¦ó 
¦À 
¢ü× 
¢Â© 
¢ïÂÌó 
¦ 
ö 
 
Ç 
¢Â° 
¢´¬ó 
¦ 
ö 
¦ 
 
ë 
° 
¢àÇ 
 
¦ 
 
· 
 
¥ 
 
¤ 
ÆÈèü¬« 
 
½ 
¸¬« 
¦ 
À 
º 
ÿ 
À 
¢ 
ºº 
ï 
À 
ç 
 
¨¦ 
 
´àó 
¦ 
Æèüó 
¦Á 
Àÿ¨÷ 
¦ 
Âðó¢÷ 
§ 
¢È· 
 
 
æ× 
¦ 
 
ß 
 
 
¨ 
 
· 
° 
 
ç 
 
¾ 
 
¾
¦  
þü÷ ¢ 
 
÷¢à« 
Â 
¨ 
 
¸ØÇ 
 
°ï 
¢
 ¢ø 
 
çêôzC 
¦À¢
¾ 
 
Ë 
¢
¢ûç 
Ŧ 
Zðè« 
 
 
þ¥ 
 
¢è» 
 
¬ 
 
Ó 
 
¥þû¢ 
 
¥ 
 
ôß ¢ì·ª 
 
¢° 
 
Ë 
¾Â¢
:¢¬ï 
¥° 
¢ëYßþçÂà 
 
À¢
ª¦¦· 
¢
¢÷ 
¦ 
Àÿ  
º 
Ø» 
¢
 
º 
Ì¥ 
 
¾ 
ºº 
ॠ
 
¢û 
¢Â 
æó¢
¢
êç 
¦ 
 
À¢¥° 
¢ìôó 
Â 
¨ 
 
øôàó 
¦ 
¨û¢÷ 
 
¢¥ ¢÷¢ 
 
ë 
 
Ʀó 
 
  
þüßÞ³ 
° 
çæ 
 
зÎôqþ 
 
ó 
¤ 
 
¦ü
 
Ø_Y÷ 
Ȭ 
Âç 
¢ 
 
Ì¥¢û 
¢
¢÷ 
Â 
¤ 
 
Ï 
¢Â   
¨ 
 
÷ 
 
Ç 
 
¦ 
¨ß¢ø
¦ 
þ«¾ 
 
Ë 
 
Ç¢ 
 
Ç 
¶ 
¢Ìûæüß 
¢
þ 
 
ç 
¿ 
 
Ç 
 
¦° 
¾Ïú÷¨ 
 
· 
° 
 
Ï 
§ 
¢¬ðó 
¦¦ 
Àÿ 
º 
ãú÷ 
Â 
ÞÇ 
¹¦ 
Âç 
¤Â 
¨û¢÷ 
¢Â´ 
 
» 
¤ 
 
þ¬à 
 
¦× 
 
ôß 
ª®¦ 
 
¦¾ 
 
»ú÷þ«¾ÿ¢Ë¢øï 
Á 
 
ô³ 
¢ 
ê 
 
 
Ä« Âà 
º 
Ë 
 
° 
º 
ûú 
ºº 
÷Ä 
 
Äàó 
¦§® 
 
¦¦ 
Àÿ 
 
ÿ 
 
 
Ç¢ 
 
Èó 
¦¶ 
¢Ìüó 
¦ 
» 
¡À 
 
ô¥ 
¥° 
¢ìó 
¦ 
öàü
 
Ç 
 
® 
º 
èüç 
 
À 
º 
÷ 
 
÷ 
 
ºº 
Ç 
 
¦ 
C¢àó 
¦ 
¢ 
à
 
¬ï 
¦ 
Vó 
¦¿ 
¢È
¦ª®¦ 
 
¦ 
îô«¢ 
© 
» 
± 
Ä 
 
³ 
¦°¢Â ½° 
¢ 
ºº 
̬ç 
Á£ 
Âì« 
 
Æèüó 
¦© 
¾ô»¢÷ 
Ŧ 
¾ó¢» ¢ 
 
· ¢¥ 
®¢
¨ã 
 
¦ó 
¦À 
¢ÇÂç 
¾ 
¢¬ìó 
¦¾ 
¢Ø¥ 
¢
ú÷ 
À° 
¾Ð
¦ ® 
¢ 
º 
ð« 
¦ 
 
û¢ßVó 
¦¿ 
 
¦ 
H¢à« 
Â 
¢ÿ 
 
¾³ 
 
Vó 
¦¨ 
ÂÈ
¦ 
îÈèû?¾
Â 
ö
¦ 
 
ÿ 
¢Â 
öÿ¾ 
¦ 
¾Ëþ 
 
ô¢ë 
Ŧ°¦ 
Ä 
º 
㢠
 
¦ð 
ºº 
È« 
°¦ 
· 
¸ 
 
÷¾¥ 
½° 
¾ÏúßÆèü« ¢Ô 
 
¢
ªû 
¢¦¯¤Â¦Â 
¾¥¢ï¢m ¢
¢
ÂØ謫 
½ 
¾¦ï 
 
¢ 
º 
ü¯ 
¢
?îàó¢Ø 
 
Ä 
Àó 
¦ 
Z°ðó 
¦§® 
 
¦¦ 
Àÿ?Æ 
 
ôçîó 
¯ 
?¤´ß 
 
½ 
Â÷ 
¢
 
ôß 
§ 
 
ôä÷ªû 
¢Â  
Æèüó 
¦¨° 
¢Ðß 
¨ 
ÂÈ
¦ 
 
· 
¬ 
Âó 
¦ 
Ò 
 
çþû 
¤ 
ê 
 
 
Ä« 
¢
æôð¬ó 
¨ 
Â¥ 
¤± 
Âä÷ 
ª®¦ 
 
¦  
ö 
 
º 
¯ 
 
^
À 
 
è¬ð 
 
ö 
¢
îó 
¯° 
 
Ðìó 
¦ 
?[°·¢¦ó 
¦ 
ú÷ 
Ŧ 
ïÞë 
 
Ø»
¤ 
¢üÿþ¦û 
¢À¢
¤· 
¢Â  
¨ 
º 
èë 
¦Â 
ò쬠
ºº 
È« 
® 
¢ð«¢÷ÞôÛ 
 
ôßö 
 
¯ 
 
 
 
´¬ç 
 
¤È¸ç¨ 
 
° 
¢¬ó 
¦°® 
¢Ðm¢¥:Âàó 
¦ 
º 
 
° 
¢¬ó 
¦ 
 
Â 
ÂàÌó 
¦ 
ú 
 
¦®§® 
 
¦ 
¤¬ï¢ 
© 
» 
±Â 
º 
 
° 
¢¬ó 
¦°® 
¢Ð÷¢ 
 
ü÷ªô»¨ 
 
° 
¢«ê¢ì·ú÷öï 
 
ú÷¢û 
¢
þ«¾è¬Ç 
¦ 
¢÷ 
À¤Â 
¨ 
 
¥Âàó 
¦ 
¨¦¬ð
¦ 
 
ôßÒ 
 
è¬È÷ 
¸ 
 
× 
¦ 
úß 
§ 
Âàó 
¦ 
º 
 
° 
¢«?®·¢¥òðóXã 
© 
 
º 
Ø÷?þ 
º 
¬¦Ï 
¢
¢ 
ºº 
øßòì 
 
° 
¢¦» 
 
¦Â§® 
 
¦Â 
ZÈè¬ó 
¦Â 
® 
 
¾
¦Â 
þìèó 
¦Â 
¨äôó 
¦ 
¤¬ï :¢ 
º 
¬ï 
À¢
î 
º 
ó 
¯ 
ú 
ºº 
÷¤´ß 
¢Â 
¨ì¥¢Èó 
¦ 
S¬ïÞ 
 
f?ò¥ 
Á 
¾· 
§ 
¢¬ðó 
¦¦ 
Àÿ
 
 
º 
 
° 
¢¬ó 
¦ » 
Âã¾ë 
 
¨ 
 
¥Âàó 
¦¨¢
Â
¦ 
úߨø 
 
ë¨Ç 
¦°® 
òðó 
§ 
¢¬ðó 
¦¦ 
À
 
° 
¢¬ó 
¦ 
ò»¾
¦ 
 
ÿ 
嬢
Â
¦Â¿ 
 
Ç 
 
¦ È°® 
¢ 
ºº 
Ð÷ 
½ 
¢üÿªû¢ï¾ì稠
 
° 
¢¬ó 
¦°® 
¢Ð
¦ 
¢÷ 
¢ 
® 
 
¾
¦ÂÀ¡ 
Âìó 
¦ 
¢w
 
ǢǠ
¢
[ü¯ 
¦ 
ú 
 
° 
¾Ð÷ú÷ 
 
¨ 
 
û¢¯ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->