Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Program de guvernare 2013-2015

Program de guvernare 2013-2015

Ratings:
(0)
|Views: 10,592|Likes:
Published by Dumitru Ciorici
Program de guvernare 2013-2015
Program de guvernare 2013-2015

More info:

Published by: Dumitru Ciorici on May 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2015

pdf

text

original

 
1
D
ESC
Ă
RCAT DE PE
UNIMEDIA
 
 – 
 WWW
.
UNIMEDIA
.
INFO 
INTRODUCEREProgramul de activitate al Guvernului „Integrarea European
ă
: Libertate, Democra-
ţ
ie,Bun
ă
stare” ofer 
ă
cadrul politicilor de guvernare a Republicii Moldova pentru perioada de1,5 ani r 
ă
mas
ă
pîn
ă
la alegerile parlamentare ordinare. Aceast
ă
perioad
ă
, pe cît de scurt
ă
  pentru un Guvern cu sarcini ambi
ţ
ioase de dezvoltare, este pe atît de important
ă
pentrudezvoltarea Republicii Moldova.
Ţ
inînd cont de conjunctura sociopolitic
ă
creat
ă
,
Guvernul î 
ş
i va baza activitatea pe urm
ă
toarele abord
ă
ri fundamentale.
În primul rînd,
urmeaz
ă
s
ă
aducem procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea European
ă
la un punct de ireversibilitate
. Sîntem în pragul semn
ă
rii a treiacorduri definitorii pentru parcursul european al
ţă
rii, pentru care s-au depus eforturisemnificative în ultimii trei ani: Acordul de Asociere cu Uniunea European
ă
, DialogulUE-RM privind liberalizarea regimului de vize
ş
i Acordul pentru crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat
ş
i Cuprinz
ă
tor. Toate acestea sînt posibile în condi
ţ
iile unei stabilit
ăţ
i politice
ş
i angajamentului ferm de a implementa standardele europene în materie dedemocra
ţ
ie
ş
i stat de drept. Guvernul urmeaz
ă
s
ă
-
ş
i concentreze toate eforturile
ş
iresursele pentru a ob
ţ
ine semnarea
ş
i intrarea în vigoare a acestor acorduri, astfel încîtfiecare cet
ăţ
ean al
ţă
rii s
ă
simt
ă
 
ş
i s
ă
poat
ă
utiliza în propriul beneficiu avantajelecomer 
ţ
ului, circula
ţ
iei
ş
i activit
ăţ
ii generale în spa
ţ
iul european comun.În al doilea rînd, Guvernul î
ş
i va focusa aten
ţ
ia pe realizarea agendei interne dereforme, avînd drept scop asigurarea prosperit
ăţ
ii cet
ăţ
enilor no
ş
tri.
Crearea de noilocuri de munc
ă
bine pl
ă
tite urmeaz
ă
s
ă
fie atît motivul, cît
ş
i rezultatul eforturilorde accelerare
ş
i promovare a reformelor
concrete, menite s
ă
amelioreze climatul deafaceri, s
ă
atrag
ă
noi investi
ţ
ii în economie, s
ă
promoveze exporturile, s
ă
liberalizeze pia
ţ
a intern
ă
de bunuri
ş
i servicii. În perioada 2009-2013 a fost elaborat un set dedocumente strategice ce vor ghida activitatea Guvernului, în primul rînd Strategia Na
ţ
ional
ă
de Dezvoltare „Moldova 2020”. Concentrîndu-
ş
i aten
ţ
ia pe implementarea
ş
irealizarea în practic
ă
a transform
ă
rilor din toate domeniile, Guvernul va ob
ţ
ine o cre
ş
teredurabil
ă
a bun
ă
st
ă
rii
ş
i prosperit
ăţ
ii cet
ăţ
enilor s
ă
i.Dezvoltarea
ş
i modernizarea societ
ăţ
ii Republicii Moldova este frînat
ă
de corup
ţ
ie latoate nivelurile. Corup
ţ
ia afecteaz
ă
mediul de afaceri, sistemul judec
ă
toresc, veniturile popula
ţ
iei
ş
i ale statului, calitatea educa
ţ
iei
ş
i a ocrotirii s
ă
n
ă
t
ăţ
ii, precum
ş
i calitateavie
ţ
ii în general.
Prevenirea
ş
i combaterea corup
ţ
iei
prin cre
ş
terea transparen
ţ
ei
ş
i aaccesului la informa
ţ
ie, modernizarea administra
ţ
iei publice
ş
i implementarea guvern
ă
riielectronice în rela
ţ
ia dintre stat
ş
i cet
ăţ
ean, transparentizarea activit
ăţ
ii partidelor politice, promovarea reformelor institu
ţ
iilor de drept prin asigurarea independen
ţ
ei,responsabilit
ăţ
ii
ş
i profesionalismului, precum
ş
i multe alte ac
ţ
iuni dezvoltate în prezentul document
ţ
in de obiectivul fundamental al Programului de guvernare – 
edificarea unei societ
ăţ
i f 
ă
r
ă
corup
ţ
ie
.Guvernul va r 
ă
mîne dedicat principiilor de guvernare formulate în perioadaanterioar 
ă
,
ş
i anume democratizarea societ
ăţ
ii, liberalizarea domeniilor de activitatesocioeconomic
ă
a cet
ăţ
enilor, dar 
ş
i obliga
ţ
iilor asumate în fa
ţ
a cet
ăţ
enilor 
ş
i în fa
ţ
a partenerilor de dezvoltare interni
ş
i externi.Guvernul, prin intermediul Programului s
ă
u de activitate, abordeaz
ă
obiectiv
ş
i pragmatic riscurile
ş
i provoc
ă
rile de dezvoltare determinate de factorul politic
ş
ieconomic intern, dar 
ş
i de cel interna
ţ
ional. Totodat
ă
, accentul va fi pus pe valorificarea
 
2
deplin
ă
a oportunit
ăţ
ilor deschise în perioada precedent
ă
 
ş
i oferirea unui caracter deireversibilitate dezvolt
ă
rii ascendente a Republicii Moldova pe calea integr 
ă
rii europene.
PRIORIT
ĂŢ
ILE
 
GUVERNULUI
 
REPUBLICII
 
MOLDOVA
Orice act de guvernare, inclusiv cel ghidat de prezentul Program, vizeaz
ă
întregspectrul de domenii în care Guvernul î
ş
i exercit
ă
mandatul. Respectiv, pentru Guverntoate sferele vie
ţ
ii sînt importante
ş
i se vor bucura de aten
ţ
ie, implicare
ş
i finan
ţ
are.Totu
ş
i anumite domenii vor beneficia de prioritate, avînd în vedere impactul lor major asupra dezvolt
ă
rii
ţă
rii.
Integrarea european
ă
 
ă
mîne nu doar un deziderat fundamental al politicii interne
ş
iexterne a Republicii Moldova
ş
i al Guvernului, ci
ş
i for 
ţ
a major 
ă
de coeziune politic
ă
 
ş
isocial
ă
. În perioada precedent
ă
au fost ob
ţ
inute rezultate importante în realizarea acestuiobiectiv, Republica Moldova fiind desemnat
ă
o campioan
ă
indiscutabil
ă
în întreagaregiune. Sarcina de baz
ă
a Guvernului va fi asigurarea integr 
ă
rii de facto a RepubliciiMoldova în spa
ţ
iul politic, economic
ş
i geografic european, care se va produce odat
ă
cusemnarea
ş
i intrarea în vigoare a Acordului de asociere, de liberalizare a regimului de vize
ş
i de creare a spa
ţ
iului economic comun cu UE. Totodat
ă
, Guvernul va r 
ă
mîne dedicat principiului unific
ă
rii parcursului de integrare european
ă
cu cel de modernizare
ş
idezvoltare a Republicii Moldova, deoarece integrarea european
ă
înseamn
ă
, în primul rînd,transform
ă
ri interne pozitive ale
ţă
rii. Guvernul va accelera implementarea reformelor solicitate atît de societate, cît
ş
i de comunitatea interna
ţ
ional
ă
în domeniul justi
ţ
iei,combaterii criminalit
ăţ
ii, asigur 
ă
rii libert
ăţ
ii mass-mediei, drepturilor omului, liberaliz
ă
riieconomiei, moderniz
ă
rii sistemelor educa
ţ
ionale, sociale
ş
i de s
ă
n
ă
tate, eficientiz
ă
riiadministra
ţ
iei publice centrale
ş
i locale – domenii vitale pentru integrarea european
ă
a
ţă
rii
ş
i pentru bun
ă
starea fiec
ă
rui cet
ăţ
ean.
Cre
ş
terea economic
ă
durabil
ă
 
ş
i incluziv
ă
 
va fi ob
ţ
inut
ă
de Guvern prinaccelerarea reformelor structurale necesare tranzi
ţ
iei spre o economie modern
ă
bazat
ă
peinvesti
ţ
ii, inova
ţ
ii
ş
i competitivitate. Asigurarea unei bun
ă
st
ă
ri economice sesizabile pentru fiecare cet
ăţ
ean
ş
i sporirea competitivit
ăţ
ii economiei vor fi realizate prin:liberalizarea activit
ăţ
ii economice; crearea unui mediu de afaceri prietenos; atragereainvesti
ţ
iilor în sectoarele cu poten
ţ
ial de cre
ş
tere; promovarea politicilor industriale pro-active; sus
ţ
inerea întreprinderilor mici
ş
i mijlocii cu produc
ţ
ie cu valoare ad
ă
ugat
ă
înalt
ă
 
ş
i competitivitate la export; modernizarea infrastructurilor; dezvoltarea for 
ţ
ei de munc
ă
 calificate
ş
i productive. În acest mod vor fi asigurate premisele cre
ă
rii de noi locuri demunc
ă
bine pl
ă
tite pe întreg teritoriul
ţă
rii
ş
i ale unei cre
ş
teri durabile a calit
ăţ
ii vie
ţ
ii.Politicile economice
ş
i financiare ale Guvernului vor fi orientate primordial sprereducerea barierelor în activitatea agen
ţ
ilor economici, stimularea ini
ţ
iativei
ş
i sus
ţ
inerea prioritar 
ă
a produc
ă
torilor pentru pia
ţ
a local
ă
 
ş
i pentru export. Politicile bugetar-fiscalevor fi subordonate priorit
ăţ
ilor de dezvoltare economic
ă
, urm
ă
rind scopul de sporire acompetitivit
ăţ
ii, de stimulare a investi
ţ
iilor în sectoarele productive ale economiei
ş
i îndezvoltarea capitalului uman.Guvernul va asigura, de asemenea, o cooperare eficient
ă
cu institu
ţ
iile financiareinterna
ţ
ionale
ş
i cu al
ţ
i parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova pentru a consolida,
 
3
în condi
ţ
iile p
ă
str 
ă
rii suveranit
ăţ
ii economice, cadrul de resurse necesar dezvolt
ă
riieconomice accelerate.
Reformarea sistemului judec
ă
toresc
ş
i a organelor de drept,
ca element central aledific
ă
rii statului de drept
ş
i garant
ă
rii libert
ăţ
ilor fundamentale ale omului,
 
va
ă
mîne o prioritate major 
ă
. Asigurarea independen
ţ
ei justi
ţ
iei, combaterea corup
ţ
iei, cre
ş
tereaîncrederii
ş
i, respectiv, a accesului la un act calitativ al justi
ţ
iei vor constitui preocupareade baz
ă
odat
ă
cu reformarea Ministerului Afacerilor Interne, a organelor de poli
ţ
ie
ş
i procuratur 
ă
 
ş
i a întregului sistem de asigurare a ordinii publice. Aceste direc
ţ
ii vor fi prioritare, deoarece constituie premise esen
ţ
iale pentru dezvoltarea afacerilor, ocondi
ţ
ionalitate fundamental
ă
pentru integrarea european
ă
, dar mai ales elementul centralal securit
ăţ
ii cet
ăţ
eanului. Transform
ă
rile stabilite în Strategia de reformare a sectorului justi
ţ
iei
ş
i documentele sectoriale de reformare lansate în perioada precedent
ă
vor fiimplementate în mod accelerat
ş
i consecvent, pentru a oferi cet
ăţ
eanului o schimbaresesizabil
ă
.
Combaterea s
ă
r
ă
ciei
va
ă
mîne un obiectiv primordial al Guvernului. În pofidatuturor provoc
ă
rilor, rata s
ă
ă
ciei a sc
ă
zut esen
ţ
ial în perioada 2009-2013. În prezentsarcina de baz
ă
este men
ţ
inerea rezultatelor ob
ţ
inute, continuarea reformei sistemului întotalitatea sa, dar 
ş
i perfec
ţ
ionarea
ş
i eficientizarea instrumentelor de baz
ă
care sîntnecesare ast
ă
zi
ş
i acum: ajutorul social, pensiile
ş
i alte beneficii sociale,
ş
colile, spitaleleetc. Elementul-cheie al tuturor acestor transform
ă
ri va fi modernizarea: institu
ţ
iilor,abord
ă
rilor, principiilor de func
ţ
ionare, echipamentului utilizat, astfel încît evolu
ţ
iasistemelor sociale s
ă
se plieze pe obiectivul de accedere a Republicii Moldova în familiaeuropean
ă
. Guvernul va consolida
ş
i va dezvolta politici pentru tineret, inclusiv prinimplicarea activ
ă
a tinerilor în procesul decizional.
Administra
ţ
ia public
ă
eficient
ă
va sta la baza implement
ă
rii cu succes a prezentuluiProgram. Guvernul î
ş
i asum
ă
continuarea implement
ă
rii reformei administra
ţ
iei publicecentrale
ş
i locale, reformarea serviciilor publice prestate cet
ăţ
enilor 
ş
i businessului,extinderea elementelor de guvernare electronic
ă
, cre
ş
terea transparen
ţ
ei în activitate,combaterea corup
ţ
iei, dar 
ş
i descentralizarea, ca un element-cheie al dinamiz
ă
riidezvolt
ă
rii localit
ăţ
ilor, ca mediu imediat de trai al oamenilor. Implementarea tuturor reformelor politice, economice
ş
i sociale va fi orientat
ă
inclusiv spre obiectivulfortific
ă
rii comunit
ăţ
ilor locale
ş
i regionale în spiritul practicilor europene consacrate.Pentru a oferi un cadru unic, transparent
ş
i eficient de monitorizare
ş
i evaluare aactivit
ăţ
ii Executivului, va fi elaborat un
Plan de ac
ţ
iuni
, care va îngloba prevederileProgramului de guvernare, ale Strategiei Na
ţ
ionale de Dezvoltare „Moldova 2020”, aleAgendei de asociere
ş
i angajamentele asumate fa
ţă
de partenerii externi de dezvoltare.Planul va con
ţ
ine ac
ţ
iuni
ş
i subac
ţ
iuni concrete pentru fiecare obiectiv, stabilind termenede realizare, responsabili de implementare
ş
i indicatori de monitorizare a progresului.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Corneliu Gandrabur liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->