Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
الحرية النفسية

الحرية النفسية

Ratings: (0)|Views: 709 |Likes:
Published by M7R00M

More info:

Published by: M7R00M on Apr 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2012

pdf

text

original

 
Helford Dr. Homoud ALAbri
 ﻴه
 
ﺰآﺮﻤﻟ
 
 ﺔﻇﻮﻔﺤﻣ
 
قﻮﻘﺤﻟا
 
ﻊﻴﻤﺟدرﻮﻔﻠ
 www.helford.com
١
EFTEmotional Freedom Techniques
TM
A universal aid to healingThe Doorway to the new Healing Highrise
The EFT Manual
ةﺮآﺬﻣﺔﻴﺴﻔﻨﻟا
 
ﺔﻳﺮﺤﻟا
 
Fifth Edition
“The cause of all negative emotions is a disruption in thebody’s energy system.”
 © Gary Craig
2004
 ﺗ ـ ﻌ ـ ﻳﺮ ـبرﺪﻤﻟا
 
ﺐ
:
د
.
 ﺣ ـ ﻤ ــ ﻟا
 
دﻮ ــ ﻌ ــ ﺒ ـيﺮ
 Keep on tapping
 
Helford Dr. Homoud ALAbri
 ﻴه
 
ﺰآﺮﻤﻟ
 
 ﺔﻇﻮﻔﺤﻣ
 
قﻮﻘﺤﻟا
 
ﻊﻴﻤﺟدرﻮﻔﻠ
 www.helford.com
٢
 
 ﺔﻣﺪﻘﻣ
 
ﷲا
 
ﻢﺴﺑﻢﻴﺣﺮﻟا
 
ﻦﻤﺣﺮﻟا
 
 
ﺪﻤﺤﻟاو
 
،
 
ﻦﻴﻤﻟﺎﻌﻟا
 
بر
 
ﻰﻠﻋ
 
مﻼﺴﻟاو
 
ةﻼﺼﻟاو
 
ﺪﻤﺤﻣ
 
ﺎﻨﻴﺒﻧﻦﻴﻌﻤﺟأ
 
 ﺔﺒﺤﺻو
 
 ﻪﻟﺁ
 
ﻰﻠﻋ
. 
إأ
 
و
 
ﻲﻧاﻮﺧﻲﺗاﻮﺧ
: 
 ﻪﺗﺎآﺮﺑ
 
و
 
ﷲا
 
 ﺔﻤﺣر
 
و
 
ﻢﻜﻴﻠﻋ
 
مﻼﺴﻟاﺪﻌﺑ
 : 
 ﺔﻳاﺪﺑ ﺔﻤﻴﻘﻟا
 
ةﺮآﺬﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻢﻜﻟﻮﺼﺣ
 
ﻢﻜﻟ
 
كرﺎﺑأ؛
 
و
 
ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﻤﻠآ
 
ﺮآذأ
 "
 ﺔﻤﻴﻗ
"
ﺎﻧﺄﻓ
 
ﺪﺼﻗا
 
ﺎﻣ
 
 ﻪﻟﻮﻗأًﺎﻴﻓﺮﺣ
. 
 ﻠﻓدﺪﻋ
 
تﺮﻀﺣ
 
ﺪﻘًاﺮﻴﺒآًاﻲﺴﻔﻨﻟا
 
جﻼﻌﻟا
 
و
 
تاﺬﻟا
 
ﺮﻳﻮﻄﺗ
 
لﺎﺠﻣ
 
ﻲﻓ
 
تاروﺪﻟا
 
ﻦﻣ
 
،
 
ﺖﻌﻗو
 
ﻦﻴﺣوﻩﺬه
 
ّيﺪﻳ
 
ﻦﻴﺑ
 
ةﺮآﺬﻤﻟا؛ﻰﻟوﻷا
 
تﺎﺤﻔﺼﻟا
 
ةءاﺮﻗ
 
ﺪﻌﺑ
 
وأ
 
ﺖﻨﻘﻳأ
 
ﺎﻬﻨﻣٌﺰﻨآ
 
يﺪﻳ
 
ﻦﻴﺑ
 
نٌﻢﻴﻈﻋ
 
زﻮﻨآ
 
ﻦﻣ
 
 ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا،
 
ٌﺢﺘﻓ
 
و
 
ٌﺪﻳﺪﺟ
 
تاﺬﻟا
 
ﺮﻳﻮﻄﺗ
 
و
 
ﻲﺴﻔﻨﻟا
 
جﻼﻌﻟا
 
تﺎﺣﻮﺘﻓ
 
ﻦﻣ
 . 
تﺮﺤﺑأ
 
رﻮﻔﻟا
 
ﻰﻠﻋو ﺔﻴﺴﻔﻨﻟا
 
 ﺔﻳﺮﺤﻟا
 
 ﺔﻴﻨﻘﺗ
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا
 
تاروﺪﻟا
 
تﺮﻀﺣو
 
لﺎﺠﻤﻟا
 
اﺬه
 
ﻲﻓ
 
،ﺖﺒﺒﺣأو
 
 ﻤﺟ
 
ﻰﻟإ
 
ﻩﺮﻤﻋ
 
ﻲﻓ
 
ﺚﻳﺪﺤﻟا
 
ﻢﻠﻌﻟا
 
اﺬه
 
ﻞﺼﻳ
 
نأﻦﻴﺼﺘﺨﻤﻟا
 
ﻊﻴ؛ ﻳ
 
ﻲﻜﻟ ﺴاوﺪﻴﻔ ﻟ
 
ﻩﻮﻠﻘﻨﻳ
 
ﻢﺛ
 
 ﻪﻨﻣﻦﻣ
 
ﻊﻴﻤﺠ
 
ﺮﺛﺆﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﻴﺒﻠﺴﻟا
 
ﺮﻋﺎﺸﻤﻟا
 
ﻦﻣ
 
رﺮﺤﺘﻟا
 
ﻰﻟإ
 
 ﺔﺟﺎﺤﺑ
 
ﻢهﺪﻴآﺄﺘﻟﺎﺑﻰﻠﻋ ﻟاتارﺪﻘ ﺔﻴﻨهﺬﻟا
 
و ﻟاتﺎﻗﺎﻄ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟا
. 
ﻢﻠﻌﻟا
 
اﺬه
 
ﺲﺳﺆﻣ
 
ةﺮآﺬﻣ
 
ﻢﻜﻳﺪﻳ
 
ﻦﻴﺑ
 
مﺪﻗأ
 
ﺎﻧأ
 
ﺎهو
"
ﻖﻳﺮآ
 
يﺮﻴﻗ
"
 ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
 
 ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ
 
و
 
ﺎﻬﺘﻤﺟﺮﺘﺑ
 
ﺖﻤﻗ
 
ﻚﻟذ
 
ﺖﻠﺼﺣ
 
نأ
 
ﺪﻌﺑﻰﻠﻋ ﻨﻣ
 
ﺺﻴﺧﺮﺗًﺎﻴﺼﺨﺷ
 
 ﻪ
. 
وﻩﺬهةﺮآﺬﻤﻟا
 
 ﺔﻳﺪه
 
ﻲهو
 
ًﺎﻧﺎﺠﻣ
 
عزﻮﺗﻢﻜﻟ
.
ﻢﻜﻟ
 
واﻖﺤﻟﻲﻓ
 
ﺎﻬﻌﻳزﻮﺗو
 
ﺎﻬﺘﻋﺎﺒﻃ
. 
وﻦﻣﺐﻏر ﻠﻋ
 
لﻮﺼﺤﻟاﺎﻬﻴ ﻨﻜﻤﻳ
 
ﻒﻠﻣ
 
 ﺔﻐﻴﺼﺑ ﻪﺎﻨﻌﻗﻮﻣ
 
لﻼﺧ
 
ﻦﻣ
 
ﻚﻟذ
ﻊﻗاﻮﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
يﻮﺘﺤﺗ
 
ةﺮآﺬﻤﻟا
 
ةﺬه
 
ﻦﻣ
 
ةﺮﻴﺧﻷا
 
 ﺔﺤﻔﺼﻟا
 
و
 
عﻮﺿﻮﻤﻟﺎﺑ
 
 ﺔﻗﻼﻋ
 
تاذ
 
ةﺮﻴﺜآ
 
ردﺎﺼﻣو
 . 
 ﻟ
 
 ﺔآرﺎﺒﻤﻟا
 
رﺮآأﻢﻜ ﺑةﺮآﺬﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻚﻟﻮﺼﺤ ﺔﻤﻴﻘﻟاو
 
،، ﻪﻳﺪﻟ
 
ﻦﻣٌرﺎﺴﻔﺘﺳا ﺤﻠﻣوأ
 
ﻮ ﻇ ﻪﻨﻜﻤﻳ
 
 ﺔ
 
ﺮﺒﻋ
 
ﻞﺻاﻮﺘﻟاﻞﻴﻤﻳﻹا
 
اﺬه
لاﻮﺟ
 
وأ
 
٩٦٦٥٥٥١١٣١١٢
 
ةءاﺮﻘﺑ
 
ﺮﺷﺎﺒﺗ
 
ﻻ
 
نأ
 
اﻮﺟرأ ﺔﻠهﺬﻣ
 
ﺞﺋﺎﺘﻧ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻞﺼﺤﺗ
 
نأ
 
ﺪﻳﺮﺗ
 
ﻢﻟ
 
اذإ
 
ةﺮآﺬﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 !!
تﺎﻴﻨﻣﻷا
 
ﺐﻴﻃأ
 
ﻊﻣةﺮآﺬﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻊﻣ
 
 ﺔﻠهﺬﻣ
 
ﺞﺋﺎﺘﻧو
 
 ﺔﻘﻓﻮﻣ
 
 ﺔﻠﺣﺮﺑ
 
،،،
 
د
.
 ﺣ ــ ﻤ ــ ﻟا
 
دﻮ ــ ﻌ ــيﺮﺒ
 
ﺪﻤﺘﻌﻣ
 
برﺪﻣﻲﺑﺮﻌﻟا
 
ﻢﻟﺎﻌﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻴﺴﻔﻨﻟا
 
 ﺔﻳﺮﺤﻟا
 
ﺪﺋار
 
 
Helford Dr. Homoud ALAbri
 ﻴه
 
ﺰآﺮﻤﻟ
 
 ﺔﻇﻮﻔﺤﻣ
 
قﻮﻘﺤﻟا
 
ﻊﻴﻤﺟدرﻮﻔﻠ
 www.helford.com
٣
 
 ﺔﻴﻨﻘﺗ ﻟا
 
 ﺔﻳﺮﺤﻟا ﺔﻴﺴﻔﻨ
EFT EFT
 ﻠﻋ
 
ﺎﻤﺑرّﻲﻦﻋ
 
ﻲﺜﻳﺪﺣ
 
ﺪﻨﻋ
 
ًﺎﻌﺿاﻮﺗ
 
ﺮﺜآأ
 
نﻮآأ
 
نأ
 
 ﺔﻴﺴﻔﻨﻟا
 
 ﺔﻳﺮﺤﻟا
 
 ﺔﻴﻨﻘﺗ
)(
،ﻲﻨﻧأ
 
ﺮﻴﻏ
 
ﻩﺬه
 
نأ
 
لﻮﻗأ
 
نأ
 
ﺐﺠﻳ ﻟا ﺔﻴﻨﻘﺘفﻮﺳثﺪْ ﺤُ ﺗًﺎﻤﻴﻈﻋ
 
ًاﺮﻴﻴﻐﺗ
 
ﻚﻤﻟﺎﻋ
 
ﻲﻓ
 .
 ﻓ
 
ﻩﺬﻬ ﺔﻴﻨﻘﺘﻟا ﺔﻴﻤهﻷا
 
ﻲﻓ
 
عرﺎﻀﺗ
 
ﺎﻤﺑر
 
ﺦﻳرﺎﺗالﻼﻘﺘﺳ ﺔﻟودﺎﻬﻧأ
 
ﺎﻤﻟ
 
؛
 
اﺬﻟا
 
لﻼﻘﺘﺳﻹا
 
نﻼﻋإ
 
ﺾﻌﺒﻠﻟ
 
 ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑًﺎﻘﺣ
 
ﻲﺗ
. 
ﻲﻨﻋأو ﺑﻻﺎﻦﻣ
 
رﺮﺤﺘﻟا
 
ﻲﺗاﺬﻟا
 
لﻼﻘﺘﺳﺮﻋﺎﺸﻤﻟا ﺔﻴﺒﻠﺴﻟا
.
ﻚﻠﻌﺠﺗ
 
 ﺔﻳﺮﺤﻟا
 
ﻲه
 
ﻩﺬه
 
ﻲﻘﺗﺮﺗﺰﺟاﻮﺣ
 
 ﺔﻳأ
 
ﻦﻣ
 
ﺺﻠﺨﺘﺗوﻚﺗارﺪﻗ
 
ﻊﻣ
 
ﺐﺳﺎﻨﺘﻳ
 
يﺬﻟا
 
ءادﻷا
 
ﻦﻋ
 
ﻚﻗﻮﻌﺗﺎﻬﻜﻠﺘﻤﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 . . 
ًﺎﻀﻳأ
 
ﺎﻬﺑ
 
ﻲﻨﻋأو ﺔﻳﺮﺤﻟاﻦﻣﻦﺠﺳﻦﻣ
 
تاﻮﻨﺳتاﺬﻟا
 
ﺮﻳﺪﻘﺗ
 
ﻒﻌﺿ،وأ
 
ا
 
ﺪﻘﻔﻟ
 
نﺰﺤﻟﺐﻴﺒﺣ،وأ
 
ﺐﻀﻐﻟا ﻌﺑ
 
ﻲﻓ
 
ﺾ
 
ﻒﻗاﻮﻤﻟا،وأ ﻟا
 
 ﻣ
 
ﻲﺒﻠﺴﻟا
 
ﺐ ﻧﺎﺠ ﻆﻔﺘ ﺤﺗ
 
ﺎ ﻤ ﻪ ﺑةﺮآاﺬﻟا،
 
 ﺔﻨﻴﻌﻣ
 
 ﺔﺛدﺎﺤآﻦﻣ
 
ﻞﻜ ﺷ
 
يأ
 
وأﺮهﺎﻈﻣوأ
 
 ﺔﻠﻣﺎﻌﻤﻟا
 
ةءﺎ ﺳإءاﺪﺘﻋﻻايﺪﺴﺠﻟا
 
نﺎﻣدﻹاو
 
ﻲﻃﺎﻌﺘﻟا
 
دﻮﻴﻗ
 
ﻦﻣ
 
 ﺔﻳﺮﺤﻟا
 
اﺬآو
 
،،ﻻا
 
وأبﺎﺌﺘآ،ﺐﻧﺬﻟﺎﺑ
 
سﺎﺴﺣﻹا
 
وأ
. 
و ﺔﻳﺮﺤﻟا
 
ﺎﻬﺑ
 
ﻲﻨﻋأﺢﻤﺴﺗ
 
ﻲﺘﻟاﻚﻟ ﺑةدﺎﻳﺰﻚﻠﺧد،ﻚﻣﺎﻴﻗو
 
 ﻟا
 
تﻻﺎﺼﺗﻻﺎﺑﻲﺘمﺪﺨﺗ
 
ﻚﻟﺎﻤﻋأ،و
 
ﻰﻠﻋ
 
كﺪﻋﺎﺴﺗﺪﺑء
 
ﺪﻳﺪﺠﻟالﺎﻤﻋﻷا
 
ﻦﻣ
. 
يأ
 
ﻲﻓ
 
كاﻮﺘﺴﻣ
 
ﻦﺴﺤﺗولﺎﺠﻣﻲﺿﺎﻳر،و
 
ﺎﻬﺑنزﻮﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺺﻠﺨﺘﺗﺪﺋاﺰﻟا،ﻊﻣ
 
ﻞﺻاﻮﺘﺗ
 
و ﺔﻟﻮﻬﺴﺑ
 
سﺎﻨﻟا
 .
ﻩﺬﻬﺑو
 
 ﺔﻳﺮﺤﻟا ﺛﺪﺤﺘﻣ
 
ﺢﺒﺼﺗ
 
ًﺎ ﻋرﺎﺑًﺎ،وأ
 
ًﺎﻴﻣﻼﻋإًارﻮﻬﺸﻣ
. 
ﺎﻬﺑ
 
ﻲﻨﻋأوﺎﻀﻳأﻦﻣ
 
 ﺔﻳﺮﺤﻟا
 
ﺪﻳﺪﺸﻟا
 
فﻮﺨﻟا
)
ﺎﻴﺑﻮﻔﻟا
(
 ﻋﺬﻟاو
 
تﺎﺑﻮﻧوﻖﻠﻘﻟاو
 
ﺮﻚﻠﻌﺠﻳ
 
يﺬﻟااﺮﻴﺳألوﺎﻨﺘﻟ
 
،
 
تﺎﻨﻜﺴﻤﻟا
 
لﻮﺤﻜﻟا
 
بﺮﺷ
 
وأ،ﻦﻴﺧﺪﺗ
 
وأ
"
ةرﺎﺠﻴﺴﻟا
"
،ﻰﻠﻋ
 
ددﺮﺘﻟا
 
وأ
"
 ﺔﺟﻼﺜﻟا
." 
ﻦﻣ
 
 ﺔﻳﺮﺤﻟاووأ
 
نﺎﻣدﻹا
 
وأ
 
ﺐﻧﺬﻟﺎﺑ
 
سﺎﺴﺣﻹا
 
وأ
 
بﺎﺌﺘآﻹا
 
ﺮﻋﺎﺸﻣ
 
وأ
 
ﻲﺿﺎﻤﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻤﻟﺆﻤﻟا
 
تﺎﻳاﺮآﺬﻟا
.....
وأ
..... 
ﺮﻋﺎﺸﻣ
 
ﻦﻋ
 
ﺮﺒﻌﺗ
 
ﻚﻠﻌﺠﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﻳﺮﺤﻟا
 
ﻚﻠﺗ
 
ﻚﻟﺬآ
 
ﻲﻨﻋأو ﻠﻋ
 
كﺎﻣﺪﻗ
 
ﻮﻄﺨﺗو
 
 ﺔﻟﻮﻬﺴﺑ
 
ﺐﺤﻟاﻰلؤﺎﻔﺘﺑ
 
ﺐآﻮﻜﻟا
 
اﺬه
 
 ﺔﻘﺛو
. EFT
نﺈﻓ
 
ﻞﺒﻗ
 
ﻦﻣ
 
ﺖﻠﻗ
 
ﺎﻤآو ﺔﻴﺴﻔﻨﻟا
 
 ﺔﻳﺮﺤﻟا
 
 ﺔﻴﻨﻘﺗ
)(
 ﺳ ﺘًﺎﻤﻴﻈﻋ
 
ًاﺮﻴﻐﺗ
 
ﻚﻤﻟﺎﻋ
 
ﺮﻴﻐ
.
 ﻓ
 
 ﺔﻠﻤﻤﻟا
 
ةرﺎﺒﻌﻟا
 
عﺎﻤﺴﻟ
 
دﻮﻌﺗ
 
ﻦﻠ
"
اﻚﺗﺎﻴﺣ
 
 ﺔﺼﻗ
 
ﻲﻟ
 
ﻲﻜﺣ
"
و
 
،ﻦﻣ
 
ىﺮﺧأ
 
ةﺮﻣ
 
ﻲﻧﺎﻌﺗ
 
ﻦﻟﻦﻋ
 
ثﺪﺤﺘﻟا ﺔﻤﻟﺆﻣ
 
 ﺔﻣﺪﺻ
 .
و
 
،
 
بﻮﺒﺣ
 
 ﺔﻳأ
 
لوﺎﻨﺘﺗ
 
ﻦﻟو
 
ﻦﻟﺮﻤﺘﺴﻳرﻮﻬﺷ
 
ﻚﻟذ
 
ًاتاﻮﻨﺳ
 
وأ
 
ﻞآ
 
؛فﻮﺳﺎﻣ ﺔﻳﺮﺤﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻰﻠﻋ
 
لﻮﺼﺤﻠﻟ
 
ﺖﻗﻮﻟا
 
ﻦﻣ
 
 ﻪﺟﺎﺘﺤﺗﺰﺟءﻚﺘﻗو
 
ﻦﻣ
 
 ﻂﻴﺴﺑ
 
ﺎﻣ
 
ًﺎﺒﻟﺎﻏو ﻳنﻮﻜﻊﻀﺑﻖﺋﺎﻗد
. EFT
ﺰﻜﺗﺮﺗ ﺔﻴﺴﻔﻨﻟا
 
 ﺔﻳﺮﺤﻟا
 
 ﺔﻴﻨﻘﺗ
)(
 ﺔﻴﺴﻔﻧ
 
ﻰﻠﻋ
 
 ﺔﻘﻴﻤﻋ
 
تاﺮﻴﺛﺄﺗ
 
ﺐﺒﺴﻳ
 
 ﺔﻗﺎﻄﻟا
 
مﺎﻈﻧ
 
ﻲﻓ
 
ﻞﻠﺨﻟا
 
نأ
 
فﺎﺸﺘآا
 
ﻰﻠﻋ
 
نﺎﺴﻧﻹانأو
 
،اﺬه
 
ﺢﻴﺤﺼﺗﻞﻠﺨﻟا
-
ﻦﻋ
 
ﻢﺘﻳ
 
يﺬﻟا ﺔﻨﻴﻌﻣ
 
ﻖﻃﺎﻨﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺖﺑﺮﻟا
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
ﻢﺴﺠﻟﺎﺑ
-
يدﺆﻳ
 
نأ
 
 ﻪﻧﺄﺷ
 
ﻦﻣ
 
جﻼﻌﻟا
 
ﻰﻟإﻊﻳﺮﺴﻟا
.
ﻊﻳﺮﺴﻟا
 
جﻼﻌﻟا
 
ةرﺎﺒﻌﺑ
 
ﺪﺼﻗأو
 :
ﻦﻣ
 
ﻢﻈﻋﻷا
 
ءﺰﺠﻟا
 
نأﻰﺷﻼﺘﻳ
 
 ﺔﻠﻜﺸﻤﻟاﻖﺋﺎﻗد
 
ﻲﻓ
 !!!! 
وﻩﺬه
 
ﻦﻤﺿ
 
تﺎﺴﻠﺟو
 
 ﺔﻴﺿﺮﻣ
 
تﻻﺎﺣ
 
ضﺮﻌﺑ
 
اﺬه
 
ﻞآ
 
ﺢﻴﺿﻮﺗ
 
ﻢﺘﻳ
 
فﻮﺳةﺮآﺬﻤﻟا،ﻲﺷﻼﺗ
 
نﺄﺑ
 
ًﺎﻤﻠﻋﺾﻌﺑ
 
ﻞآﺎﺸﻤﻟاقﺮﻐﺘﺴﻳ
 
ﺪﻗ
 
و
 
 ﺘﻗًﺎتﺎﺴﻠﺟ
 
ثﻼﺛ
 
وأ
 
ﻦﻴﺘﺴﻠﺟ
 
ﺎﻤﺑر
 
لﻮﻃأ
 
ةﺮﻴﺼﻗ
.
ﺪﻘﻓ
 
 ﺔﺑﻮﻌﺻ
 
ﻞآﺎﺸﻤﻟا
 
ﺮﺜآأ
 
ﺎﻣأ
 
قﺮﻐﺘﺴﺗو
 
مﺎﻳأ
 
ةﺪﻋًﺎﻧﺎﻴﺣأ ﻌﻀﺑ ﺔﻊﻴﺑﺎﺳأ
.
 ﺤﻳ
 
اﺬه
 
نﺈﻓ
 
 ﻆﺤﻟا
 
ﻦﺴﺤﻟو
 
ﺪ ﺔﻠﻴﻠﻗ
 
تﻻﺎﺣ
 
ﻲﻓ
 
ث
. 
Simplicity
ﺔﻃﺎﺴﺒﻟا
 
ﻻﻩﺬه
 
نأ
 
ﻢﻋﺰﻧةﺮآﺬﻤﻟا ﻨﻜﻤﺗ
 
ﻚﻦﻣ
 
كاردإو
 
 ﺔﻓﺮﻌﻣﻞﻴﺻﺎﻔﺗﻩﺬهتﺎﻓﺎﺸﺘآﻻا ﺔﺜﻳﺪﺤﻟا
 .
 ﻓ
 
 ﺔﻃﺎﺣﻹﺎﺐﻠﻄﺘﻳ
 
ﺪﻗ
 
ﺎﻬﺑ
 
تﺎﺤﻔﺼﻟا
 
ﻦﻣ
 
تﺎﺌﻤﻟاﻞﺑﺐﻠﻄﺘﻳ ﻟا ﺠﻣ
 
رﻮﺨﺻ
 
ﻲﻓ
 
ﺮﻔﺤّﺮمﻮﻠﻌﻟا
 
تا ﺔﻴﺋﺎﻳﺰﻴﻔﻟاوأ
 
ﺎﻬﻨﻣ
 
 ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا
 
ءاﻮﺳ
 
 ﺔﻴﻤﻜﻟا
.
و
 
ﻲﻓ
 
ةﺮآﺬﻤﻟا
 
ﻩﺬهتﺎﺤﻔﺻ ﺗ
 
 ﺔﺼﺨﻠﻣ ﺔﻳﺎﻐﻠﻟ
 
 ﺔﻴﻠﻤﻋو
 
 ﺔﻄﺴﺒﻣ
 
 ﺔﺨﺴﻨﺑ
 
نﺎﺴﻧﻹا
 
ﺪﻤ
. 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->