P. 1
131_2002 Zaokon o Vysokych Skolach

131_2002 Zaokon o Vysokych Skolach

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by matelot09

More info:

Published by: matelot09 on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2013

pdf

text

original

 
 
Úplné znenieZákona
č
. 131/2002 Z. z.o vysokých školách
Č
l. I.Prvá
č
as
ť
 Základné ustanovenia
Poslanie, úlohy a postavenie vysokých škôl§ 1(1) Vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne.(2) Poslaním vysokých škôl je rozvíja
ť
harmonickú osobnos
ť
, vedomosti, múdros
ť
, dobro atvorivos
ť
v
č
loveku a prispieva
ť
k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celejspolo
č
nosti. Nap
ĺň
anie tohto poslania je predmetom hlavnej
č
innosti vysokých škôl.(3) Hlavné úlohy vysokých škôl pri nap
ĺň
aní ich poslania sú poskytovanie vysokoškolskéhovzdelávania a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá umelecká
č
innos
ť
.(4) Vysoké školy nap
ĺň
ajú svoje poslaniea) výchovou odborníkov s najvyšším vzdelaním, s vysokými morálnymi zásadami,ob
č
ianskou a spolo
č
enskou zodpovednos
ť
ou, b) výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie a vedením študentov tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, k zdravému sebavedomiu a k národnejhrdosti,c) výchovou k chápaniu, zachovávaniu, šíreniu a zve
ľ
a
ď
ovaniu národného kultúrnehodedi
č
stva a rôznych kultúr v duchu kultúrneho pluralizmu,d) rozvíjaním, uchovávaním a šírením poznania prostredníctvom výskumnej, vývojovej aleboumeleckej a
ď
alšej tvorivej
č
innosti,e) poskytovaním
ď
alšieho vzdelávania,
 f) prispievaním k rozvoju vzdelávania na všetkých úrovniach, od základného vzdelávania až po vysokoškolské vzdelávanie, a to najmä
ď
alším vzdelávaním u
č
ite
ľ
ov základných škôl,
1)
 
Zákon
č
. 386/1997 Z.z. o
ď
alšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č
. 387/1996Z.z. o zamestnanosti v znení zákona
č
. 70/1997 Z.z.v znení zákona
č
. 567/2001 Z.z., § 56 zákona Národnej radySlovenskej republiky
č
. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.2) Zákon
č
. 313/2001 Z.z. o verejnej službe.
 
1
 
 
stredných škôl, školských zariadení a vysokých škôl, spoluprácou pri výchove mimoriadnenadaných žiakov základných škôl a stredných škôl.g) prispievaním k prevencii a lie
č
 be ochorení,h) zapájaním sa do verejnej diskusie o spolo
č
enských a etických otázkach a o utváraníob
č
ianskej spolo
č
nosti,i) vytváraním teoretických modelov rozvoja spolo
č
nosti, hospodárstva, kultúry a umenia,najmä pre potreby štátnych orgánov obce a vyššieho územného celku, j) spoluprácou s orgánmi štátnej správy, s obcami, vyššími územnými celkami as ustanoviz
ň
ami z oblasti kultúry a hospodárskeho života,k) rozvíjaním medzinárodnej, najmä európskej spolupráce podporovaním spolo
č
ných projektov s vysokými školami v zahrani
č
í a inými zahrani
č
nými inštitúciami, mobilitouzamestnancov a študentov vysokých škôl a vzájomným uznávaním štúdia a dokladov ovzdelaní.§ 2(1) Vysoké školy sú právnické osoby,(2) Vysoké školy súa) verejné vysoké školy 5), b) štátne vysoké školy (§ 42),c) súkromné vysoké školy 47).(3) Pracovnoprávne vz
ť
ahy zamestnancov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôlk zamestnávate
ľ
om sú upravené osobitným predpisom
ak tento zákon neustanovuje inak.(4) Vysoké školy majú výhradné právo na poskytovanie, organizovanie a zabezpe
č
ovanievysokoškolského vzdelávania. Na poskytovaní vysokoškolského vzdelávania v doktorandskýchštudijných programoch sa môžu podie
ľ
a
ť
pod
ľ
a § 54 a § 86 aj inštitúcie, ktoré nie sú vysokýmiškolami (
ď
alej len „nevysokoškolské inštitúcie“). Vysoké školy poskytujú aj
ď
alšievzdelávanie.
1)
(5) Vysoké školy poskytujú, organizujú a zabezpe
č
ujú vysokoškolské vzdelávanie v rámciakreditovaných študijných programov (§ 51). Študijné programy sa uskuto
čň
ujú v trochstup
ň
och. Študijné programy môžu spája
ť
prvé dva stupne vysokoškolského vzdelávania do jedného celku 53 ods. 3). Študijný program prvého stup
ň
a je bakalársky študijný program.Študijné programy druhého stup
ň
a a študijné programy spájajúce prvé dva stupnevysokoškolského vzdelávania sú magisterský študijný program, inžiniersky študijný programa doktorský študijný program. Študijný program tretieho stup
ň
a je doktorandský študijný program .
2
 
 
(6) Každá vysoká škola poskytuje, organizuje a zabezpe
č
uje vysokoškolské vzdelávanie v rámcištudijných programov prvého stup
ň
a.(7) Študijný program sa uskuto
čň
uje na fakulte, ak ho odborne aj organiza
č
ne zabezpe
č
ujefakulta vysokej školy.(8) Vysoké školy majú výhradné právo prijíma
ť
uchádza
č
ov o vysokoškolské vzdelávanie.(9) Vysoké školy majú výhradné právo ude
ľ
ova
ť
akademické tituly a vedecko-pedagogickétituly, používa
ť
akademické insígnie a kona
ť
akademické obrady.(10) Vysoká škola si podrobnejšie upraví svoje poslanie a úlohy vo forme dlhodobého zámeruvysokej školy pod
ľ
a § 1 ods. 2 až 4. Dlhodobý zámer vysokej školy obsahuje jej zámeryv jednotlivých oblastiach jej pôsobenia. Dlhodobý zámer sa vypracúva najmenej na šes
ť
rokov.(11) Vysoké školy sú právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj so sídlom na územíSlovenskej republiky.
 (12)Úlohou vysokýchškôl v oblasti vedy a techniky je vykonáva
ť
najmä základný výskum,využíva
ť
najnovšie poznatky vedy a techniky pri vzdelávaní študentov a zapája
ť
ich do tvorivejvedeckej
č
innosti.(13) Vysoké školy sa pod
ľ
a charakteru a rozsahu svojej
č
innosti
č
lenia naa) univerzitné vysoké školy, b) neuniverzitné vysoké školy.(14) Univerzitné vysoké školy poskytujú vzdelávanie v študijných programoch všetkých trochstup
ň
ov s významným podielom študijných programov druhého stup
ň
a a študijných programovtretieho stup
ň
a. Študijné programy uskuto
čň
ujú v nadväznosti na svoje
č
innosti v oblasti vedy,techniky alebo umenia a v súlade s aktuálnym stavom a rozvoja týchto oblastí. Slovo„univerzita“ prípadne z neho odvodené tvary slov môžu ma
ť
vo svojom názve len univerzitnévysoké školy.(15) Neuniverzitné vysoké školy (§ 52 ods. 2, § 75 ods. 2) sa ozna
č
ujú ako odborné vysokéškoly; poskytujú vysokoškolské vzdelávanie prevažne v študijných programoch prvého stup
ň
a.(16) Univerzitná vysoká škola, ktoré dosahuje vynikajúce výsledky v oblasti vedy a techniky, akoaj pri uskuto
čň
ovaní študijných programov tretieho stup
ň
a, je výskumná univerzita.(17) Každá vysoká škola poskytuje uchádza
č
om o štúdium, študentom a
ď
alším osobáminforma
č
né a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnos
ť
ou uplatnenia absolventovštudijných programov v praxi.§ 3Akademická obec vysokej školyAkademickú obec vysokej školy tvoria vysokoškolskí u
č
itelia a výskumní pracovníci,ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný
č
as,
ď
alší
3)
§ 4 zákona
č
. .../2001 Z.z. o vede a technike.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->