Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4_rep_13

4_rep_13

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
report
report

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Myagmarsuren Shagdarsuren on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

 
ÊIIÍÝ-èéí 2013 îíû 4 ñàðûí 1-ààñ 2013 îíû 04-ñàðûí 30 íû àìáóëàòîðûí ìýäýý
Óëààíáààòàð õîò 2013 îíû 04-ñàðûí 30
4
сарын
 
мэдээ
   Á  ¿  ð  ò  ã  ý  ã  ä  ñ  ý  í  º  â  ÷  ë  º  ë
    Ø   è   í   ý    Õ   ó   ó   ÷   è   í
   Á  ¿  õ  ¿  ç  ë  ý  ã   Ó  ð  ü  ä  ÷  è  ë  à  í  ñ  ý  ð  ã  è   é  ë  ý  õ
    õ    ó    â    è    à    ð
   ª  â  ÷  í  è   é  ó  ÷  è  ð
      À    í    õ      Ä    à    â    ò    à    í    õ    ó    â    è    à    ð
   Ä  è  ñ   /  õ  ÿ  í  à  ë  ò  û  í   ¿  ç  ë  ý  ã
      Õ    ó    â    è    à    ð
   Ã  ý  ð  è   é  í  ¿  ç  ë  ý  ã   /  è  ä  ý  â  õ  è   /
      Õ    ó    â    è    à    ð
   Ä  ó  ó  ä  ë  à  ã  à
      Õ    ó    â    è    à    ð
   Ä  è  ñ  ï  à  í  ñ  å  ð  õ  ÿ  í  à  ë  ò   ª  ä  º  ð  ò  ¿  ç  ñ  ý  í  õ  ¿  í  è   é  ò  î  î   Õ  º  ä  º  º  í  è   é   Ý  ì  ÷  ë  ý  ã  ä  ñ  ý  í  õ  ¿  í  è   é  ò  î  î   Ý  ì  í  ý  ë  ý  ã  ò  õ  ý  â  ò  ñ  ý  í
Байгалмаа
0 132 3 2.273 67
32 35
50.76 16 12.12 41 31.06 5 3.788 12 2 4
Цолмон
0 68 8 11.76 15
12 3
22.06 5 7.353 39 57.35 1 1.471 5 112 6
Сайнтөгс
0 130 5 3.846 111
67 44
85.38 1 0.769 13 10 0 9
Туяа
0 112 39 34.82 19
2 17 
16.96 54 48.21 0 0 19 14ÇÃÎ 0 64 0 64
64
100 0 0 00
0 0
506 55 10.87 276
177 99
54.55 76 15.02 93 18.38 6 1.186 45 23 0 114 24
Дулмаа
Óðüä÷èëàí ñ1 0 527 522 99.05 5
5
0.949 0 0 0
С
.̺íõòóÿà
Бөөр
 
диализ
0 146 0 146
146
100 0 0 0
Мөнхжаргал
Áººð ñóäëàë 0 657 106 16.13 488
22 466
74.28 63 9.589 0 0 42 34
Бямбадолгор
Óóøèã ñóäëàë 0 450 72 16 374
66 308
83.11 4 0.889 0 0 47 301 30
Мөнхсайхан
ÕÁÝÑ 0 703 162 23.04 443
34 409
63.02 98 13.94 0 0 58 525 57
Намуундарь Үе
 
мөч
 
судлал
0 491 1 0.204 475
460 15
96.74 15 3.055 0 0 22 33
 Алтанчимэг
Ìýñ çàñàë 0 453 214 47.24 239
227 12
52.76 0 0 0 6Æàðãà
л
ñàéõàí Óðîëîãè 0 229 3 1.31 224
76 148
97.82 2 0.873 0 0 17 1 41 9
Саранчимэг
Ìýäðýë ñóäëàë 0 741 192 25.91 528
103 425
71.26 12 1.619 6 0.81 3 0.405 41
Саранчимэг
ÝÝÃ 0 7 0 7
100 0 0 0Ýðäýíýáèëýã Àðüñ ñóäëàë 0 260 40 15.38 219
88 131
84.23 1 0.385 0 0 65 1Áàÿð÷èìýã Ýìýãòýé÷¿¿ä 0 206 38 18.45 149
1 148
72.33 19 9.223 0 0 16 30 5Äàøïàãàì /àìð/ Ýìýãòýé÷¿¿ä 0 207 9 4.348 198
9 189
95.65 0 0 0 19 80 15
Түвшинтөгс
Í¿ä ñóäëàë 0 850 148 17.41 625
448 17
73.53 76 8.941 0 1 0.118 58 319 2×óëóóíáààòàð ×ÕÕ ñóäëàë 0 622 222 35.69 400
297 103
64.31 0 0 0 6 33 46 1
Банзрагч
ÄØÁ ñóäëàë 0 763 228 29.88 226
42 184
29.62 309 40.5 0 0 295Ñýëýíãý Ç¿ðõ ñóäàñ 0 438 56 12.79 382
382
87.21 0 0 0 27 20
Оюунцэцэг
Ç¿ðõ ñóäàñ 0 776 2 0.258 774
774
99.74 0 0 0 460
0 0
8526 2015 23.63 5902
3187 2715
69.22 599 7.026 6 0.07 4 0.047 700 387.545 34 1407 207Ëõàãâàñ¿ðýí Õ¿¿õýä 0 457 96 21.01 349
340 9
76.37 1 0.219 10 2.188 1 0.219 24 347 44
Хүдэрмөнх
Ø¿ä 0 165 36 21.82 129
107 22
78.18 0 0 0 13 220
0 0
622
132
21.22 478
447 31
76.85 1 0.161 10 1.608 1 0.161 37 28.2727 0 369 440
0096542202
22.81
665638112845
68.95
676
7.002
109
1.129
11
0.114
782438.818341890275
Áîðõ¿¿ ͺõºí ñýðãýýõ 0 142 0 142
142
100 0 0 0Öàãààí ͺõºí ñýðãýýõ 0 148 0 148
148
100 0 0 0Ýíõñàéõàí ͺõºí ñýðãýýõ 0 193 0 193
193
100 0 0 0Çîëçàÿà ͺõºí ñýðãýýõ 0 385 0 385
385
100 0 0 00 0 0 868 0 0 868 868 0 100 0 0 0 0 0 0 0 39.4545 0 0 00 0 0 10522 2202 20.93 7524 4679 2845 71.51 676 6.425 109 1.036 11 0.105 782 478.273 34 1890 275
Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò
ͺõºí ñýðýýõ ¿çëýãÁ¯ÃÄ Ä¯ÍÍèéò ¿çëýãÄîòðûí1Òóñãàé õýñãèéí ¿çëýãÏîëèêëèíèêèéí ¿çëýãÕ¿¿õäèéí ¿çëýã
 
Хүүхэд
    Б   ү   г   д    Ү   ү   н   э   э   с
  :
    Э   м   э   г   т   э    И   х    б   и   е   и    й   н    Г   а   р   ы   н   з   ү   ү    Ч   и   х   н   и    й   з   ү   ү    Ц   а   х   и   л   г   а   а   н   з   ү   ү   ү   т   э   н    б   и   е   и    й   н    б   а   и   а    С   ү   ү   н    б   а   р   и   а    Х   а   л   у   у   н   т   о   с   о   н    Ш   ө   л   ө   н    б   а   р   и   а   э   с   э   г   г   а   з   р   ы   н   и   л   л   э   г    Х   а   н   у   у   р   з   а   с   а   л    С   а   м   н   у   у   р   з   а   с   а   л    Т   ү   р   э   м    Э   н   г   и    й   н   т   ө   ө   н   ө    Ц   а   х   и   л   г   а   а   н    М   о   н   г   о   л   т   ө   ө   н   ө    Э   н   г   и    й   н    б   у   м    б   а    Г   у   л   г   у   у   р    б   у   м    б   а    Ж   и   н   з   а   с   а   л    О   р   о   о   л   т   з   а   с   а   л
 
   ц   а   г   а   а   н    Д   э   в   т   э   э   л   г   э
 АБ
1234567891011121314151617181920212223
Эмчилгээ
 
хийлгэсэн
 
хүний
 
тоо
-
үүнээс
:1146812420520152386085229106304218030935400
Стационар
 212439020520151736083629106304218030935400
 Амбулатор
 322534000065000160000000000000
Уламжлалт
    Б   ү   г   д    Ү   ү   н   э   э   с
  :
    Э   м   э   г   т   э    й    И   х    б   и   е   и    й   н    Г   а   р   ы   н   з   ү   ү    Ч   и   х   н   и    й   з   ү   ү    Ц   а   х   и   л   г   а   а   н   з   ү   ү   ү   т   э   н    б   и   е   и    й   н    б   а   и   а    С   ү   ү   н    б   а   р   и   а    Х   а   л   у   у   н   т   о   с   о   н    Ш   ө   л   ө   н    б   а   р   и   а   э   с   э   г   г   а   з   р   ы   н   и   л   л   э   г    Х   а   н   у   у   р   з   а   с   а   л    С   а   м   н   у   у   р   з   а   с   а   л    Т   ү   р   э   м    Э   н   г   и    й   н   т   ө   ө   н   ө    Ц   а   х   и   л   г   а   а   н    М   о   н   г   о   л   т   ө   ө   н   ө    Э   н   г   и    й   н    б   у   м    б   а    Г   у   л   г   у   у   р    б   у   м    б   а    Ж   и   н   з   а   с   а   л    О   р   о   о   л   т   з   а   с   а   л
 
   ц   а   г   а   а   н    Д   э   в   т   э   э   л   г   э   з   а   с   а   л
 АБ
1234567891011121314151617181920212223
Эмчилгээ
 
хийлгэсэн
 
хүний
 
тоо
-
үүнээс
:11792486254002313508633272448049224781083700
Стационар
 21594356254002293508455272448049224781083700
 Амбулатор
 3198130000020000178000000000000
Сэргээн
 
засах
    Б   ү   г   д    Ү   ү   н   э   э   с
  :
    Э   м   э   г   т   э    й    И   х    б   и   е   и    й   н    Г   а   р   ы   н   з   ү   ү    Ч   и   х   н   и    й   з   ү   ү    Ц   а   х   и   л   г   а   а   н   з   ү   ү   ү   т   э   н    б   и   е   и    й   н    б   а   и   а    С   ү   ү   н    б   а   р   и   а    Х   а   л   у   у   н   т   о   с   о   н    Ш   ө   л   ө   н    б   а   р   и   а   э   с   э   г   г   а   з   р   ы   н   и   л   л   э   г    Х   а   н   у   у   р   з   а   с   а   л    С   а   м   н   у   у   р   з   а   с   а   л    Т   ү   р   э   м    Э   н   г   и    й   н   т   ө   ө   н   ө    Ц   а   х   и   л   г   а   а   н   т   ө   ө   н   ө    М   о   н   г   о   л   т   ө   ө   н   ө    Э   н   г   и    й   н    б   у   м    б   а    Г   у   л   г   у   у   р    б   у   м    б   а    Ж   и   н   з   а   с   а   л    О   р   о   о   л   т   з   а   с   а   л
 
   ц   а   г   а   а   н    Д   э   в   т   э   э   л   г   э   з   а   с   а   л
 АБ
1234567891011121314151617181920212223
Эмчилгээ
 
хийлгэсэн
 
хүний
 
тоо
-
үүнээс
:11387960215631211000471123039003871290000
Стационар
 284147891103210003555201800247890000
 Амбулатор
 3546482124538900001167102100140400000
НИЙТ
 
    Б   ү   г   д    Ү   ү   н   э   э   с
  :
    Э   м   э   г   т   э    й    И   х    б   и   е   и    й   н    Г   а   р   ы   н   з   ү   ү    Ч   и   х   н   и    й   з   ү   ү    Ц   а   х   и   л   г   а   а   н   з   ү   ү   ү   т   э   н    б   и   е   и    й   н    б   а   и   а    С   ү   ү   н    б   а   р   и   а    Х   а   л   у   у   н   т   о   с   о   н    Ш   ө   л   ө   н    б   а   р   и   а   э   с   э   г   г   а   з   р   ы   н   и   л   л   э   г    Х   а   н   у   у   р   з   а   с   а   л    С   а   м   н   у   у   р   з   а   с   а   л    Т   ү   р   э   м    Э   н   г   и    й   н   т   ө   ө   н   ө    Ц   а   х   и   л   г   а   а   н    М   о   н   г   о   л   т   ө   ө   н   ө    Э   н   г   и    й   н    б   у   м    б   а    Г   у   л   г   у   у   р    б   у   м    б   а    Ж   и   н   з   а   с   а   л    О   р   о   о   л   т   з   а   с   а   л
 
   ц   а   г   а   а   н    Д   э   в   т   э   э   л   г   э   з   а   с   а   л
 АБ
1234567891011121314151617181920212223
Эмчилгээ
 
хийлгэсэн
 
хүний
 
тоо
-
үүнээс
:14647###674831385521101616262311241500917912372019100
Стационар
 2367892455030494671101611721610241290916511972019100
 Амбулатор
 39696461245389850004547102100140400000
СТАТИСТИК
 
МЭДЭЭЛЭЛИЙН
 
КАБИНЕТ
 
ЭМТ
-201.23
Уламжлалт
 
анагаах
 
ухааны
 
засал
1-
р
 
улирал
 
сар
 
 
Óëààíáààòàð õîò 2013I IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIÍÈÉÒ1Áóë÷èí òàðèà1311001171314792Ñóäàñ òàðèà40127255950617383Àðüñàí äîðõ òàðèà11085961224134Äóñàë òàðèà2171502082428175Á¿õ õàòãàëò64245777280926806Öóñ àâñàí õ¿í 22242141113717¯éë÷èëñýí á¿õ õ¿í 48630754955018928ßàðàëàé õèéãäñýí òàðèà33131316759Äàðàëò õýìæñýí 47474735176
ÍÈÉÒ 486307549550000000001892
Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò
Òàðèíû êàáèíåòèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->