Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ICT inzetten ten behoeve van de rekenwiskundige ontwikkeling van kinderen.pdf

ICT inzetten ten behoeve van de rekenwiskundige ontwikkeling van kinderen.pdf

Ratings: (0)|Views: 2,748 |Likes:
Published by Gerard Dummer
Een verkennend artikel over de doelen die pabo-studenten zouden moeten beheersen om ICT in te zetten ten behoeve van de rekenwiskundige ontwikkeling van kinderen in de basisschool.
Een verkennend artikel over de doelen die pabo-studenten zouden moeten beheersen om ICT in te zetten ten behoeve van de rekenwiskundige ontwikkeling van kinderen in de basisschool.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Gerard Dummer on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

 
ICT inzetten ten behoeve van de rekenwiskundige ontwikkeling van kinderen1.0 Inleiding
Wat zou een pabo-student moeten weten om ICT in te zetten ten behoeve van derekenenwiskundige ontwikkeling van kinderen. Die vraag staat centraal in dit artikel. Ikga eerst in op de vraag wat ik precies versta onder ICT. Daarna leg ik uit wat ik verstaonder de rekenwiskundige ontwikkeling. Tot slot formuleer ik doelen voor pabo-studenten en geef per doel voorbeelden.
2.0 Wat versta ik onder ICT?
In deze paragraaf zet ik uiteen wat ik versta onder ICT. Dat doe ik door in te gaan ophet TPACK-model, ICT bekwaamheden en Kennisbasis ICT.
2.1 TPACK-model
Wat is TPACK? En hoe kunnen leraren het TPACK-model toepassen? Deze vragenbeantwoord ik in deze paragraaf. TPACK is de afkorting van Technological Pedagogicaland Content Knowledge en is een model dat door Mishra en Koehler (2006) isontwikkeld. Het is een model dat voortborduurt op het PCK-model van Shulman (1986).Het TPACK-model brengt in beeld wat de specifieke kennis is van de leraar omtechnologie in zijn onderwijs te integreren. Mishra en Koehler geven aan dattechnologie de didactiek beïnvloedt (dit snijvlak noemen ze de TechnologicalPedagogical Knowledge) en dat technologie de vakinhoud beïnvloedt (dit snijvlaknoemen ze de Technological Content Knowledge). De combinatie van beide snijvlakkenis dan TPACK. In figuur 2 zie je dat Context ook een onderdeel is van het model.Hieronder verstaan Mishra en Koehler (2006) onder andere de doelgroep waaraan jelesgeeft, de mogelijkheden die je tot je beschikking hebt en die visie op onderwijs die jehebt.
Figuur 1: TPACK-model van Mishra en Koehler (2006)
 
 Het TPACK-model geeft richting aan de manier van denken over de integratie van ICTin het onderwijs. Technologie moet niet los worden gezien van de didactiek en devakinhoud (zoals wel het geval is bij het aanbieden van knoppenvaardigheden) maar moet in het onderwijs ingezet worden om de didactiek en vakinhoud te ondersteunen, teverbreden en te verrijken.Een leraar die, bijvoorbeeld, het computerprogramma Bouwen met blokken (Van denBrink & Boon, 2003) inzet om leerlingen ervaringen op te laten doen met ruimtelijkinzicht, zou je kunnen bestempelen als TPACK-competent. Daarbij zal de leraar danwel duidelijk moeten kunnen maken waarom hij voor dit programma heeft gekozen. Hijzal bijvoorbeeld moeten aangeven dat dit programma leerlingen uitdaagt om temanipuleren en te construeren (Van den Brink & Boon, 2003) en directe feedback kangeven. Daarbij maakt hij duidelijk wat de didactische meerwaarde is van hetprogramma.Een leraar die leerlingen laat nadenken over de gegevens die ze krijgen voorgeschoteldals ze met behulp van het programma Google Maps een routebeschrijving hebbengekregen, zou je ook kunnen bestempelen als TPACK-competent. Deze leraar weet datdoor de opkomst van ICT er nieuwe vakinhoudelijke vraagstukken ontstaan. De SLO enVervers Foundation (Boswinkel & Schram, 2011) verwoorden een deel van dezeontwikkeling als het leven in een black box society. Veel van de rekenkundigeprocessen zijn geautomatiseerd en ontrekken zich aan het zicht. Hoe bepaaldeberekeningen tot stand zijn gekomen (kassa in de supermarkt of het navigatiesysteemin de auto) is niet duidelijk. Het speelt zich af in een black box. De auteurs pleitenervoor dat we opschuiven naar een grey box society. Dat betekent dat we inzicht krijgenin de processen die al die verschillende apparaten voor ons uitvoeren.Veel leraren zullen het TPACK-model gebruiken om te bedenkenhoe ze hun vakdidactiek kunnenversterken of welke nieuwevakinhouden de technologischeontwikkelingen met zichmeebrengen. Een kleine groepleraren, de early apdopters(Rogers, 1962) van technologie,verkennen welke mogelijkhedenbepaalde technologieën zoudenkunnen hebben in het onderwijs.Stichting Kennisnet (StichtingKennisnet, 2011) heeft deze manier van werken vertaalt naar een kennispiramide (zie figuur 2). Leraren
Figuur 2: Kennispiramide Stichting Kennisnet (Stichting Kennisnet, 2011)
 
die nieuwsgierig zijn wat nieuwe technologieën voor hun onderwijs zouden kunnenbetekenen plaats Kennisnet in het onderste deel van de piramide: Inspiratie
 –
idee.Leraren die hiermee gaan experimenteren horen thuis in de tweede laag van depiramide: existentie
 –
uitvoering. Leraren die van deze experimenten gehoord hebbenen nieuwsgierig zijn of dit ook voor hun onderwijs geschikt zou zijn, plaats Kennisnet inde derde laag: Perceptie
 –
ervaren opbrengst. Zijn deze ervaren opbrengsten ookwetenschappelijk onderzocht dan horen ze thuis in de vierde laag: Evidentie
 –
gemetenopbrengsten.Een voo
rbeeld van zo’n manier van werken beschrijft Stichting Kennisnet (2011) met
het gebruik van de spelcomputer Nintendo Dsi. Is het oefenen op een spelcomputer (optellen en aftrekken tot twintig en de tafels) een effectieve manier om te werken? Uithet onderzoek blijkt uiteindelijk dat na vijf maanden gebruik van het rekenspel op deNintendo Dsi de achterstand in rekenvaardigheid vrijwel wordt ingehaald enrekensnelheid voor de tafels omhoog gaat. Ze scoren daarmee beter dan hunvergelijkingsgroep.Een student die klaar is met de lerarenopleiding zou vanuit de vakdidactiek moetenkunnen aangeven welke rol ICT kan spelen. De student zou zicht moeten hebben op deinvloed van technologische ontwikkelingen op de vakinhoud. De student zou in ieder geval vanuit het derde niveau van de kennispiramide moeten kunnen bedenken of eenbepaalde ICT-toepassing ook waardevol is voor zijn eigen onderwijspraktijk. Studentendie zich verder willen specialiseren richting ICT-coördinator of ecoach zouden ookervaring moeten hebben opgedaan met het niveau Inspiratie en Existentie.Deze manier van denken sluit aan bij de adviezen van Commissie Kennisbasis Pabo(2012) die stelt dat ICT (en media) zowel inhoud van onderwijs als middel zijn omeigentijds onderwijs te verzorgen in alle vakken.
2.2 ICT bekwaamheden en Kennisbasis ICT
Het TPACK-model geeft richting aan de manier van denken. Het geeft verder geeninvulling aan het begrip ICT. In deze paragraaf bespreek ik twee ICT-competentiebeschrijvingen die hier wel invulling aan geven: ICT-bekwaamheden vanStichting Kennisnet en de Kennisbasis ICT van ADEF. Beide competentiebeschrijvingenvullen elkaar aan. De ICT-bekwaamheden benoemen de gebieden waarin een leraar ICT-competent zou moeten raken. De Kennisbasis ICT benoemt nog concreter devaardigheden die een leraar zou moeten beheersen.
ICT-bekwaamheden
Kennisnet heeft onderzoek gedaan naar de invulling die wereldwijd wordt gegeven aanwat een leraar zou moeten kunnen en doen op het gebied van integratie van ICT in hetonderwijs (Stichting Kennisnet, 2010). Daaruit komt een gevarieerd beeld naar voren.Op basis hiervan en op basis van gesprekken met experts heeft Kennisnet in 2012 zelf de ICT-bekwaamheden voor leraren geformuleerd (Stichting Kennisnet, 2012).

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->