Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity

Table Of Contents

2.2.1 Tәng quan vӅ RPC
2.2.2 Xét chi tiӃt các thao tác RPC
2.3.1 RPC dӏ bӝ (Asynchronous RPC)
2.3.2 RPC đӗng bӝ trӉ (Deferred synchronuos RPC):
2.3.3 RPC đơn tuyӃn (one- way RPC)
2.4 TriӋu gӑi đӕi tưӧng tӯ xa (Remote object invocation)
2.5.1 Các loҥi truyӅn thông cơ bҧn
2.5.2 Mӝt sӕ loҥi truyӅn thông hә hӧp
2.6.1 Mӝt sӕ khái niӋm cơ bҧn
2.6.2 QoS - chҩt lưӧng dӏch vө
2.6.3 Đӗng bӝ các dòng
3.1 Luӗng (Thread)
3.2 Di trú mã
3.3.1 Đӏnh nghĩa và phân loҥi:
4.1.1 Tên, đӏnh danh và đӏa chӍ
4.1.2 Đӝ phân giҧi tên
4.1.3 Thӵc hiӋn mӝt không gian tên
4.2.1 Tên và viӋc đӏnh vӏ các thӵc thӇ
4.2.2 Các giҧi pháp đӏnh vӏ thӵc thӇ
4.3.1 ĐӃm các tham chiӃu (Reference Counting)
4.3.2 Lên danh sách các tham chiӃu (Reference Listing)
5.1.1 Đӗng hӗ vұt lý (Physical Clock)
5.1.2 Các giҧi thuұt đӗng bӝ hóa vұt lý (Clock synchronization algorithm)
5.2.1 Nhãn thӡi gian Lamport (Lamport timestamps)
5.2.2 Vector thӡi gian (Vector Timestamps)
5.3 Trҥng thái tәng thӇ (Global sate)
5.4.1 Giҧi thuұt áp đҧo (Bully Algorithm)
5.4.2 Giҧi thuұt vòng (Ring Algorithm)
5.5.2 Giҧi thuұt phân tán (Distributed Algorithm)
5.6.1 Phân loҥi các giao tác
5.6.2 ĐiӅu khiӇn tương tranh:
6.1 Đһt vҩn đӅ
6.2.1 Mô hình nhҩt quán chһt (Strict consistency)
6.2.2 Mô hình nhҩt quán tuҫn tӵ và mô hình nhҩt quán tuyӃn tính
6.2.3 Mô hình nhҩt quán nhân quҧ
6.2.4 Mô hình nhҩt quán FIFO
6.2.5 Mô hình nhҩt quán yӃu (Weak consistency)
6.2.6 Mô hình nhҩt quán đi ra (Release consistency)
6.2.7 Mô hình nhҩt quán đi vào (Entry consistency)
6.3.2 Nhҩt quán đӑc đӅu (monotonic - write consistency)
6.3.3 Nhҩt quán ghi đӅu (monotonic - read consistency)
6.3.5 Nhҩt quán ghi theo sau đӑc (write - follow - read consistency)
6.4.1 XӃp đһt các bҧn sao (replica placement)
6.4.2 Lan truyӅn các cұp nhұt
6.4.3 Các giao thӭc bӋnh dӏch (epidemic protocol)
6.5 Các giao thӭc nhҩt quán
7.1.1 Mӝt sӕ khái niӋm cơ bҧn
7.1.2 Các mô hình lӛi
7.2.1 Che giҩu lӛi bҵng dư thӯa
7.2.2 Khôi phөc tiӃn trình
7.2.3 Che giҩu lӛi trong truyӅn thông client/server tin cұy
7.2.4 Che giҩu lӛi trong truyӅn thông nhóm tin cұy (dùng multicasting)
7.3.1 Cam kӃt hai pha
7.3.2 Cam kӃt 3 pha
7.4 Phөc hӗi
8.1.2 Các vҩn đӅ khi thiӃt kӃ
8.1.3 Mұt mã (Cryptography)
8.2.1 Xác thӵc (Authentification)
8.2.2 Tính toàn vҽn và tính mұt cӫa thông điӋp
8.2.3 TruyӅn thông nhóm an toàn
8.3.1 Các khía cҥnh tәng quát trong kiӇm soát truy cұp
8.4.1 Quҧn trӏ khóa
8.4.2 Quҧn trӏ nhóm an toàn
8.4.3 Quҧn trӏ ӫy quyӅn (Authorization management )
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
53310857-Hệ-PHAN-TAN

53310857-Hệ-PHAN-TAN

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by sevensea9179

More info:

Published by: sevensea9179 on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 56 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->