Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
76Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contabilitate

Contabilitate

Ratings:

4.0

(3)
|Views: 5,514 |Likes:
Published by btco

More info:

Published by: btco on Apr 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

351
CONTABILITATE\u015eI EXPERTIZ\u0102 CONTABIL\u0102
Conf. univ. dr. AURELIAN-VIRGIL B\u0102LU\u0162\u0102
Obiective

Disciplina Contabilitate\u015fi expertiz\u0103 contabil\u0103 are menirea s\u0103 transmit\u0103 studen\u0163ilor conceptele teoretice\u015fi metodologice, precum\u015fi cele privind expertiza contabil\u0103 judiciar\u0103 \u015fi extrajudiciar\u0103; de asemenea, s\u0103 ini\u0163ieze viitorii juri\u015fti \u00een \u00een\u0163elegerea\u015fi utilizarea informa\u0163iei contabile\u015fi a expertizei contabile \u00een practica judiciar\u0103\u015fi managerial\u0103.

I. FUNDAMENTELE CONTABILIT\u0102\u0162II
1.Defini\u0163ii\u015fi delimit\u0103ri conceptuale
a)Contabilitatea poate fi definit\u0103 caun ansamblu de principii\u015fi reguli
privind \u00eenregistrarea: patrimoniului unui entit\u0103\u0163i; tranzac\u0163iilor entit\u0103\u0163ii
respective. Din aceast\u0103 defini\u0163ie rezult\u0103 c\u0103 obiectul contabilit\u0103\u0163ii \u00eel reprezint\u0103

patrimoniul unei entit\u0103\u0163i. Tranzac\u0163iile entit\u0103\u0163ii sunt privite din perspectiva patrimoniului propriu. Contabilitatea, ea \u00eens\u0103\u015fi o tehnic\u0103 evoluat\u0103, cuprinde ansamblul de principii\u015fi reguli pentru \u00eenregistrarea obiectului s\u0103u, respectiv patrimoniul\u015fi tranzac\u0163iile privite din perspectiva unui patrimoniu.

b)Contabilitatea este, de asemenea, considerat\u0103 drept acea tehnic\u0103
de culegere, prelucrare, stocare, transmitere\u015fi analiz\u0103 a informa\u0163iilor
privind situa\u0163ia economico-finaciar\u0103 a unei entit\u0103\u0163i patrimoniale.

\u00cen aceast\u0103 a doua defini\u0163ie apare mai clar accep\u0163iunea de tehnic\u0103 pentru contabilitate. \u00cen cadrul acestei defini\u0163ii g\u0103sim, practic, o enumerare a principalelor activit\u0103\u0163i concrete pe care le presupune contabilitatea, mai ales cea modern\u0103.

c) Contabilitatea \u00een sensul legii este o activitate specializat\u0103 \u00een

m\u0103surarea, evaluarea, cunoa\u015fterea, gestiunea\u015fi controlul activelor, datoriilor\u015fi capitalurilor proprii, a rezultatelor ob\u0163inute din activitatea persoanelor juridice\u015fi fizice.

Din defini\u0163ia contabilit\u0103\u0163ii rezult\u0103, printre altele, pozi\u0163ia ei \u00een sistemul de\u015ftiin\u0163e. Contabilitatea este o parte component\u0103 a\u015ftiin\u0163elor economice cu pronun\u0163at caracter aplicativ\u015fi cu o orientare pregnant\u0103 asupra metodelor, tehnicilor\u015fi procedurilor. Contabilitatea intr\u0103 \u00een rela\u0163ii cu economia politic\u0103,

352
analiza economic\u0103, tehnologia informa\u0163iei, managementul firmei, dar\u015fi cu
\u015ftiin\u0163e exacte cum ar fi matematica \u015fi cercet\u0103rile opera\u0163ionale. Ca tehnic\u0103de
culegere\u015fi prelucrare a datelor, contabilitatea se completeaz\u0103 cu statistica.
Ramurile contabilit\u0103\u0163iisunt:
a) Contabilitatea financiar\u0103;
b) Contabilitatea de gestiune\u015fi calcula\u0163ia costurilor sau contabilitatea
managerial\u0103;

c) Contabilitatea unit\u0103\u0163ilor bancare;
d) Contabilitatea firmelor din sistemul de asigur\u0103ri;
e) Contabilitatea firmelor de pe pia\u0163a de capital;
f) Contabilitatea organiza\u0163iilor non-profit;
g) Contabilitatea institu\u0163iilor bugetare;

h) Contabilitatea \u00een partid\u0103 simpl\u0103 (pentru \u00eentreprinz\u0103tori individuali,
avoca\u0163i, notari, exper\u0163i, lichidatori, medici, alte profesii liberale).
Ramurile: a), b), c), d),e) , f)\u015fi g) formeaz\u0103 contabilitatea \u00een partid\u0103
dubl\u0103. Dreptul contabil - defini\u0163ie
Dreptul contabil este acea ramur\u0103 a dreptului care studiaz\u0103
normele juridice privind rela\u0163iile care iau na\u015ftere \u00een leg\u0103tur\u0103 cu
organizarea activit\u0103\u0163ii de contabilitate de c\u0103tre entit\u0103\u0163ile patrimoniale.
Aceste norme reglementeaz\u0103 probleme cum ar fi:
1) con\u0163inutul contractului de prest\u0103ri servicii contabile sau al
contractului de munc\u0103 al personalului din departamentul contabil;
2) raporturile legate de situa\u0163iile financiare pe care le \u00eentocme\u015fte
entitatea patrimonial\u0103;
3) modul de realizare a func\u0163iei contabile a firmei moderne;
4) rela\u0163iile dintre entit\u0103\u0163ile patrimoniale\u015fi autorit\u0103\u0163ile publice cu putere
de reglementare contabil\u0103 (\u00een Rom\u00e2nia, Ministerul Finan\u0163elor Publice);
5) inventarierea parimoniului;
6) gestiunea activelor entit\u0103\u0163ii patrimoniale\u015fi regimul lor de amortizare;
7) reevaluarea patrimoniului entit\u0103\u0163ilor patrimoniale;
8) organizarea\u015fi func\u0163ionarea organismelor profesionale la care
particip\u0103 personalul din contabilitate.
Raportul dintre dreptul contabil\u015fi contabilitate

Pornind de la definirea dreptului contabil\u015fi a contabilit\u0103\u0163ii apare nevoia preciz\u0103rii raportului dintre ele. Sintetic, putem spune c\u0103 \u00eentre contabilitate\u015fi dreptul contabil este raportul dintre fond\u015fi form\u0103. Contabilitatea reprezint\u0103 fondul de rela\u0163ii economice obiective pe care dreptul contabil le \u00eembrac\u0103 \u00een forma riguroas\u0103 impus\u0103 de normele juridice ale momentului. F\u0103r\u0103 existen\u0163a contabilit\u0103\u0163ii ca ramur\u0103 a\u015ftiin\u0163ei

353
economice nu ar fi putut s\u0103 apar\u0103 dreptul contabil ca ramur\u0103 de drept de
sine st\u0103t\u0103toare.
Entit\u0103\u0163i la nivelul c\u0103rora se organizeaz\u0103 contabilitatea
Func\u0163ia contabil\u0103 are un con\u0163inut adaptat la nivelul diferitelor tipuri
de agregare a entit\u0103\u0163ilor patrimoniale:
a) Grupurile de firme (sau de societ\u0103\u0163i comerciale), numite\u015fi
holdinguri. La nivelul acestora se \u00eentocmesc: situa\u0163ii financiare consolidate;
balan\u0163\u0103 de verificare consolidat\u0103.
b) Persoanele juridice independente:
\u2022 agen\u0163i economici: regiile autonome\u015fi companiile na\u0163ionale;
societ\u0103\u0163ile agricole; societ\u0103\u0163ile comerciale, indiferent de natura capitalului;
\u2022 persoane juridice non-profit.

La acest nivel se \u00eentocmesc: situa\u0163ii financiare anuale sau bilan\u0163 (contabil)-la 6 luni; balan\u0163\u0103 de verificare proprie (lunar p\u00e2n\u0103 pe data de 25 a lunii urm\u0103toare celei de calcul). De asemenea, la acest nivel se p\u0103streaz\u0103 registrele contabile obligatorii.

c)Sucursala este o subunitate, de regul\u0103, f\u0103r\u0103 personalitate juridic\u0103. La acest nivel se \u00eentocme\u015fte balan\u0163\u0103 de verificare (nu se \u00eentocme\u015fte bilan\u0163). Poate s\u0103 aib\u0103 sau nu cod fiscal propriu, eventual cu acordul organului fiscal.

d) Subunit\u0103\u0163ile organizatorice poart\u0103 denumiri precum: punct de lucru, birou, reprezentan\u0163\u0103. Punctele de lucru se organizeaz\u0103 de obicei ca\u015fi centre de cost, de profit, de venit, de responsabilitate. Aceast\u0103 pozi\u0163ie o pot avea, \u00een cadrul unei entit\u0103\u0163i patrimoniale, un departament, o divizie, direc\u0163ie, sec\u0163ie etc.

La acest nivel se organizeaz\u0103 calcula\u0163ie de cost.
Contabilitatea de gestiune\u015fi calcula\u0163ia costurilor se organizeaz\u0103
potrivit particularit\u0103\u0163ilor proprii ale fiec\u0103rei persoane juridice.
Exist\u0103 reglement\u0103ri fiscale sau de alt\u0103 natur\u0103 ce impun \u00een anumite
situa\u0163ii un anumit nivel la care trebuie organizat\u0103 calcula\u0163ia costurilor.
e) Persoanele fizice independente autorizate s\u0103 fac\u0103 acte\u015fi fapte de
comer\u0163 folosesc contabilitate \u00een partid\u0103 simpl\u0103 conform normelor legale.
Raportul contabilit\u0103\u0163ii, dreptului contabil\u015fi expertizei contabile cu
diferite ramuri de drept
a)Cu dreptul comercial

1. Contabilitatea este una din activit\u0103\u0163ile permanente\u015fi obligatorii ale unei societ\u0103\u0163i comerciale. Se vorbe\u015fte despre func\u0163ia contabil\u0103 a \u00eentreprinderii.

2. \u00cen dreptul comercial g\u0103sim trimitere la: procedeele specifice metodei contabile (bilan\u0163, balan\u0163\u0103 de verificare etc.); registrele de contabi- litate obligatorii; pozi\u0163ia\u015fi regimul juridic al contabilului; cenzorului;

Activity (76)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ina_s liked this
Nadynutza Bota liked this
Nadynutza Bota liked this
Marina Molodiuc liked this
Elena Buda liked this
Pinguin Bleu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->