Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Odgovor Srpske Zhe Monahinje Na Farsu Od Intervjua Pesnickog Princa

Odgovor Srpske Zhe Monahinje Na Farsu Od Intervjua Pesnickog Princa

Ratings: (0)|Views: 288|Likes:
Published by Angelina Lazar
Aki i paki: ovaj cudovisnji, nerazboriti, nelegitimni pesnici princ ne moze da se zaustavi da pokaze svoje raspamecenoscu.

Evo ga opet, hvali se Bog zna cemu, pa mora Srpska "ZHE" Monahinja da ga mlati opet da ne bi on skrenuo Srpski Narod Pravoverni i Blagocestivi s pravoga puta...

Sa Centra Sveta
Na Strazi za Svetosavlja i Svekoliko Srpstvo,
U Ime Boga Trijedinoga
Do Kraja Veka i Sveta,
AMIN!
+ + +
xo~A"S"
Angelina "Srpska"
+CZARICA JUZNAJA . . .
Aki i paki: ovaj cudovisnji, nerazboriti, nelegitimni pesnici princ ne moze da se zaustavi da pokaze svoje raspamecenoscu.

Evo ga opet, hvali se Bog zna cemu, pa mora Srpska "ZHE" Monahinja da ga mlati opet da ne bi on skrenuo Srpski Narod Pravoverni i Blagocestivi s pravoga puta...

Sa Centra Sveta
Na Strazi za Svetosavlja i Svekoliko Srpstvo,
U Ime Boga Trijedinoga
Do Kraja Veka i Sveta,
AMIN!
+ + +
xo~A"S"
Angelina "Srpska"
+CZARICA JUZNAJA . . .

More info:

Published by: Angelina Lazar on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2013

pdf

text

original

 
 OOODDDGGGOOOVVVOOORRRSSSRRRPPPSSSKKKEEE 
ZZZHHHEEE
MMMOOONNNAAAHHHIIINNNJJJEEE NNNAAAFFFAAARRRSSSUUUOOODDDIIINNNTTTEEERRRVVVJJJUUUAAA 
SSSOOOGGG 
‘  ‘  ‘  
RRR A A A
’ ’ ’ 
 
Принц Александар Карађпрђевић: Уставна мпнархија је најбпље решеое за Србију
 
Objavljeno 30. Maj. 2013
 
(Телеграф)
 
 
Престплпнаследник
 
Александар
II
Карађпрђевић
 
у
 
свпм
 
рвпм
 
интервјуу
 
накпн
 
сахране
 
псмртних
 
пстатака
 
краља
 
Петра
II
Карађпрђевића,
 
краљице
 
Марије,
 
краљице
 
Александре
 
и
 
ринца
 
Андреја
 
у
 
криту
 
Цркве
 
Св.
 
Ђпрђа
 
на
 
Оленцу
 
гпвпри
 
за
 
Телеграф
 
п
 
тпме
 
какп
 
се
 
псећа
 
сада
 
када
 
 је
 
исуоенп
 
завештаое
 
Петра
 
И
 
Карађпрђевића,
 
п
 
Србији
 
у
 
ЕУ,
 
п
 
враћаоу
 
мпнархије,
 
кап
 
и
 
п
 
непхпднпсти
 
пмпћи
 
државе
 
династији.
 
рестплпнаследник
 
Александар,
 
старешина
 
Краљевскпг
 
дпма
 
Карађпрђевића
 
и
 
легитимни
 
ретедент
 
на
 
срски
 
рестп,
 
кпјег
 
 је
 
атријарх
 
Иринеј
 
на
 
Пленцу
 
већ
 
назвап
 
Краљем
 
Србије,
 
за
 
наш
 
пртал
 
каже
 
да
 
 је
 
у
 
држави
 
за
 
уставну
 
и
 
арламентарну
 
мпнархију
 
увек
 
владалп
 
интереспваое
 
и
 
да
 
 је
 
Србија
 
кап
 
мпнархија
 
бпље
 
решеое
 
за
XXI
век.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 A A Annngggeeennnaaa 
“ “ “ 
SSS p p psssaaa
” ” ” 
:::
 Kaze da je: 
"легитимни ретедент на срски рестп, кпјег је атријарх Иринеј на Оленцу већ назвап Краљем Србије
":
 - NAPOLJE!!! NE LAZITE SRPSKOME NARODU!!VIDITE KAKO SE I LZE-PATRIJARH UPISAO U PROGRAMU VATIKANA I MASONSKAJA! . . .STVARNO SU IZOPACENI OVI IZDAJNICI!JA IH NE TRPIM NI MALO!
NI MALO SAVESTI NEMAJU!I NI MALO DUHOVNOSTI!!!
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
рема ранијем истраживаоу Телеграфа, али и мнпгих других агенција за иситиваое јавнпг мнеоа, 60 пдстписитаника се изјаснилп да жели да види Србију с мпнархистичким уређеоем. рестплпнаследник Александар IIкаже за Телеграф да га такав резултат радује и да су оиме пн и оегпва прпдица вепма дирнути.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLEDECE:
 
 Александар II каже за Телеграф да га такав резултат радује и да су оиме пн
 
и оегпва прпдицавепма дирнути." 
 
- DIRNUCEMO GA, NE BOJTE SE,
PESNICAMA UZVRACENIM!...
 
NAPOLJE!!!!
 KAKAV JE OVAJ DEBILNI INTERVJU!STO SE NE OSVRCETE NA NJEGOV NARAV GROZNI I GNUSNI, IZDAJNICKI I PUNO MRZNJE PREMA SRBIMA?! KO OVO PISE:
NEK SE ODMAH SKIDA S ZURNALIZAM!
 OVO JE STVARNO ZA POVRACANJE!. . .
 A N A K S I O S !!! 
 PROBAJU SAMO DA PROGRAMIRAJU NAROD!
UH!
 
K A T A S T R O F A
OD INTERVJUA!
 
SASVIM BEZ VSJACESKE KOMPETENCIJE, INTEGRITETA, ISKRENOSTI I ISTINE!!! 
 
- STA JOS BLEBECU? - DA VIDIMO!.....
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Какви
 
су
 
вам
 
утисци
 
накпн
 
сахране
 
на
 
Пленцу
 
и
 
исуоеоа
 
жеље
 
етра
 
И
 
Карађпрђевића
 
да
 
сви
 
чланпви
 
прпдице
 
буду
 
сахраоени
 
на
 
 једнпм
 
месту?
 -
Билп је вепма дирљивп за целу мпју прпдицу. Вепма смп задпвпљни штп сада сви реминули чланпвипрпдице пчивају у миру у крити Маузплеја на Пленцу. Нарпчитп смп пнпсни штп смп исунили жељу Краљаетра I Карађпрђевића. Истина, требалп је времена, али пстварилп се.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Нарпчитп смп пнпсни штп смп исунили жељу Краља Петра I Карађпрђевића. Истина, требалп је времена,али пстварилп се." 
 
- MA JASTA!
PROGURAO JE TO VATIKAN -
 A NE ON!
 
KAO DA JE TO NJEGOVOM OCU MILO?! 
ON SE OKRECE U GROBU,DOK OVAJ LAZE I PONISTAVA SAMI ZAPOVED OCA SVOGA DA NE DRZNE DA PRETENDUJE NA TRON!
 A N A K S I O S !!! +++
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Држава Србија кпначнп је стала иза прпдице Карађпрђевић и пмпгла у ренпсу мпштију. Кпликп вам значи тапдршка?
 -
пдршка редседника Никплића била је вепма снажна и пдлучна, а уз пмпћ и савете рпфеспра ПливераАнтића, рпцес је кренуп наред. Такпђе, уз пмпћ и пдршку ремијера Ивице Дачића, министра спљних
 
 
пслпва Ивана Мркића, кап и Државне кпмисије за пвратак чланпва прпдице Карађпрђевић, пстигнутп јемнпгп да ствари крену наред. Вепма сам захвалан атријарху Иринеју нафантастичнпј пдршци цркве. У Чикагу смп имали изузетну пдршку нашег адвпката, гпспдина Тпма Карачића,кпји је с великпм стручнпшћу решип равна итаоа и дпбијаое непхпдних дпзвпла за ексхумацију Краља етраи ринца Андреја. Такпђе су били пдлични и наш амбасадпр у Вашингтпну Владимир етрпвић и генералникпнзул Дескп Никитпвић, кпји су улпжили велики труд. У Великпј Британији је Оенп Величанствп КраљицаЕлизабета II љубазнп ристала да Краљица Марија буде ексхумирана, такп да је тај рпцес рптекап вепмаглаткп. Наш амбасадпр и наш генерални кпнзул у Лпндпну Љиљана Зарубица успставили су изванреднукпмуникацију с британским властима. Захвални смп нашем авип
-
ревпзнику ЈАТ
-
у и оихпвпм пспбљу на великпјпмпћи. У Грчкпј су нам ремијер Антпнис Самарас и министар спљних пслпва Димитрис Аврампулпсружили велику пдршку и мнпгп пмпгли у вези с ренпспм мпје мајке Краљице Александре. Наш амбасадпр уАтини Драган Жуаоевац вепма се усешнп пвезап с грчким властима. Сви пни су били један сјајан тим, заједнпс мпјпм прпдицпм. Усели смп, и јавнпст је јаснп мпгла да види резултат рпшле
 
недеље, 26. маја.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smuti mi se vise, al' moramo doci do kraj, pa eto
……
. ko hoce da uzima PAUZU sad, DOZVOLJENO JE, i JA CU SE S VAMADR
UZITI…... P
roduzimo za par minuta.... i ja cu malo rujnog i rec, dva, tri s duhovnim bratom i ocem i svestenikom mojim
najblizim…
.. pa se vidimo ovde opet....... hop! . . .
 
~ E, Boze,
zahvaljuje se
SVIMA redom!
... STO NIJE PROSTO REKAO:"ZAHVALJUJEM SE SVIM SVOJIM SA-MASONIMA IILUMINATAMA ZA POMOC SVOJU DA SE JA LEPO UNEDRIM U SRBIJU DA PREUZMEM VLAST DA BISMO PRODUZILI NASUUZAJAMNU AGENDU PROTIV SRPSKOGA NARODA, i NAROCITO SE ZAHVALJUJEM KRALJICU REPTILIJANSKUJU JELIZAVETUII, koja je GLAVA VASCELE MASONERIJE i ORDENA PODVEZICE; DAKLE ZAHAVLJUJUCI SE SVIMA NJIMA, NAS PLAN SEUSPESNO ZAVRSILO." 
Uh!... Onda kaze:
 
Усели смп, и јавнпст је јаснп мпгла да види резултат рпшле недеље, 26. маја." 
 
- MA, VIDELI SMO, NEGO STA! 
 I NIPOSTO NIJE USPEO, NEGO JE
‘PRINC’
PAO NA NOSU SILNO I NEPOVRATLJIVO:
STO PROGRAMIRA TU NAROD?!!!
 
N A P O L J E !!! 
 + + + 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сведпци смп да је велики брпј људи дпшап на сахрану псмртних пстатака на Пленцу, а истп такп дплазип је и уДвпр да пда пчаст Карађпрђевићима. Да ли вас радује штп се све већи брпј грађана Србије пнпвп пкрећемпнархији?
 -
Билп је врлп дирљивп видети тпликп људи кпји су дпшли да пдају пчаст чланпвима мпје прпдице, у Двпрскпјкаели на Дедиоу, и ја и мпја прпдица били смп вепма дирнути. За уставну арламентарну мпнархију увек јевладалп интереспваое, а ја сам захвалан збпг тпга.
 
Хпће
 
ли
 
Србија
 
дпбити
 
датум
 
за
 
птпчиоаое
 
регпвпра
 
са
 
ЕУ?
 -
Надам се да хпће, пчеткпм јуна. Наша Влада је улпжила велики труд да би тп пстигла, а сви знамп да ћечланствп у ЕУ бити велики пдстицај за Србију, јер ће мпћи да учествује у дпнпшеоу пдлука, а нарпчитп затп штп ће се тиме птвприти пгрпмнп тржиште за нашу ривреду, чиме ће се учврстити пстпјеће ријатељске везе. ВладаСрбије такпђе има тежак задатак да реши вепма важнп итаое –
 
Кпспвп и Метпхију, кпје је свима нама на срцу.
 

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Angelina Lazar liked this
Angelina Lazar liked this
Angelina Lazar liked this
Angelina Lazar liked this
Angelina Lazar liked this
Angelina Lazar liked this
Angelina Lazar liked this
Sneza Cvrkotic liked this
Angelina Lazar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->