Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Klaipėda 2009-02-27

15min Klaipėda 2009-02-27

Ratings: (0)|Views: 201 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2009-02-27
15min - nemokamas dienraštis, 2009-02-27

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

TILTELIO \u012eKAITAI
SUSKUBO
DRAUSTI
TURT\u0104
5 psl.
ISSN 1822\ue0005330.
Numeris 39 (596).2009 M . VA S A R I O 27 D., P E N K TA D I E N I S
Dan\u0117s krantin\u0117je, prie unikalaus
pasukamojo tiltelio, \u012fsik\u016br\u0119 vers-
lininkai nekantriai laukia \u0161io \u012fren-
ginio sugr\u012f\u017eimo.
Vie\u0161bu\u010dio, kavini\u0173 ir kit\u0173
\u010dia \u012fsik\u016brusi\u0173 \u012fstaig\u0173at stov a i
jau\u010diasi tarsi\u012fkaitai - nu\u0117mus
tiltel\u012f patekti\u012f Kruizini\u0173 lai-
v\u0173 terminal\u0105, Dan\u0117s kranti-
n\u0117je esant\u012f Ry\u017ei\u0173 mal\u016bn\u0105 bei
jachtklub\u0105 galima tik vyks-
tant per gamybin\u0119 bendro-
v\u0117s \u201eKlaip\u0117dos laiv\u0173 remon-
tas\u201c teritorij\u0105.
Pasak Kult\u016bros paveldo de-
partamento Klaip\u0117dos terito-
rinio padalinio ved\u0117jo Naglio
Puteikio, tiltelio remontas paju-
d\u0117s vos jo vadovaujam\u0105 pada-
lin\u012f pasieks tilto restauravimo
projektas. \u201eVisa veiksm\u0173 seka
buvo tokia: savivaldyb\u0117 pateik\u0117
pra\u0161ym\u0105 nukelti tilt\u0105, mes pa-
pra\u0161\u0117me projekto. Jie \u017eaibi\u0161kai
j\u012f padar\u0117, mes \u017eaibi\u0161kai prita-
r\u0117me. Galvojome, kad taip pat
\u017eaibi\u0161kai tiltelis bus restauruo-
tas, ta\u010diau tam reikia restaura-
vimo projekto. Pa\u010di\u0105 restaura-
cij\u0105 kvali\ufb01 kuoti darbininkai
gali atlikti labai greit, per ger\u0105
m\u0117nes\u012f jis b\u016bt\u0173 kaip naujas\u201c, -
kalb\u0117jo N.Puteikis.
Kaip buv\u0119s bendrov\u0117s \u201eKlai-
p\u0117dos laiv\u0173 remontas\u201c vado-
vas, N.Puteikis teig\u0117, kad tok\u012f
projekt\u0105 tur\u0117t\u0173 rengti \u0161i bend-
rov\u0117, nes jos turto balanse yra
\u0161is tiltelis. \u201eTa\u010diau norima per-
mesti darbus savivaldybei. Sa-
vivaldyb\u0117 irgi nerodo inici-
atyvos. Buvo galima pra\u0161yti
valstyb\u0117s pagalbos, kreiptis\u012f
Europos S\u0105jungos fondus, su-
rinkti po 15-20 proc. l\u0117\u0161\u0173 ir til-
telis spind\u0117t\u0173 nakties \u0161vieso-
je\u201c, - sak\u0117 N.Puteikis.
Bendrov\u0117s \u201eKlaip\u0117dos lai-
v\u0173 remontas\u201c direktorius Alvy-
das Butkus \u201e15min\u201c patikino,
kad \u0161is tiltelis n\u0117ra j\u0173 nuosavy-
b\u0117. \u201eBendrov\u0117 neturi nuosavy-
b\u0117s dokument\u0173. Juk tiltas yra
viena i\u0161 miesto infrastrukt\u016b-
ros dali\u0173, tarnauja p\u0117stiesiems.
Kas b\u016bt\u0173, jei tiltai tapt\u0173 priva-
t\u016bs\u201c, - sak\u0117 A.Butkus.
Nukelta \u012f 3 psl.

Nu\u0117mus pasukam\u0105j\u012f tilte-
l\u012f Dan\u0117s krantin\u0117je \u012fsik\u016b-
rusios bendrov\u0117s pajuto,
kad \u010dia u\u017esuka gerokai ma-
\u017eiau klient\u0173 nei anks\u010diau.
E.Jankausko nuotr.

PATVIRTINTAS
KLAIP\u0116DOS
BIUD\u017dETAS
3 psl.
EKONOMIKA
GRYBAUSKAIT\u0116
TAR\u0116 \u201eTAIP\u201c
RINKIMAMS
6 psl.
AKTUALIJOS
ORAI
+2 \u00b0C
-1 \u00b0C
KLAIP\u0116DA
POLICIJOS
R\u0116M\u0116JAIS
TAMPA IR
KUNIGAI
2 psl.
KLAIP\u0116DA
GARSENYB\u0116S
E.MILDA\u017dYT\u0116

ANTR\u0104
KART\u0104 TEK\u0116S
BA\u017dNY\u010cIOJE

12 psl.
RYTAS SU VALDEMARA
Dienos horoskopai visiems \u017eenklams
www.15min.lt/horoskopai
GARSENYB\u0116S
KLAIP\u0116DA
WWW.15MIN.LT SKAITYKITE
Kas sieja Ast\u0105 Valentait\u0119
ir seksuali\u0105 amerikiet\u0119?
I\u0161 girt\u0173 vairuotoj\u0173 teises
atims visam laikui?

Buriuotoja Gintar\u0117
Volungevi\u010di\u016bt\u0117 skambina
fortepijonu

\u2022\u2022\u2022
KONCERT\u0172
SAL\u0116JE -
ORIGINALUS
\u0160OU
4 psl.
KLAIP\u0116DA
\u201e L U \u0160 N Y N \u0172 M IL IJ O N IE R IA U S \u201c
\u201eLU\u0160NYN\u0172 MILIJONIERIAUS\u201c
\u017d V A IG \u017d D \u0116 -
\u017dVAIG\u017dD\u0116 -
L A IM \u0116 S K \u016a D IK IS
LAIM\u0116S K\u016aDIKIS
12 psl.
Uzsisakyk
skelbima
v
,
DEMESI0!
.
PIGIAU!
10 \u017eod\u017ei\u0173 - 10 lit\u0173 *
* tik at\u0117jus \u012f biur\u0105 H.Manto g. 31 (3 a.)
ir atsiskaitant grynais pinigais
Vakar ryt\u0105 ledo ritu-
lio gerb\u0117jai prie Klaip\u0117-

dos savivaldyb\u0117s rinkosi \u201eapsiginklav\u0119\u201c lazdomis bei plakatais.

Tokiu b\u016bdu protestuo-
tojai prie\u0161 prasidedant ta-

rybos pos\u0117d\u017eiui tik\u0117josi, kad miesto vald\u017eia i\u0161girs j\u0173 bals\u0105.

PIKETAS SU LEDO RITULIO
LAZDOMIS
2 psl.
PENKTADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
2
2009 VASARIO 27 D.,P E N K TA D I E N I S
www.15min.lt/klaipeda
/KLAIP\u0116DA
orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
PORYT
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
+1 \u00b0C
-4 \u00b0C
-1 \u00b0C
-6 \u00b0C
0 \u00b0C
Kaunas
+1 \u00b0C
-4 \u00b0C
+1 \u00b0C
-5 \u00b0C
0 \u00b0C
Klaip\u0117da
+2 \u00b0C
-1 \u00b0C
+1 \u00b0C
-2 \u00b0C
+1 \u00b0C

Saul\u0117 teka 07:13
Saul\u0117 leid\u017eiasi 17:51
Dienos ilgumas 10:38
M\u0117nulio faz\u0117 - Jaunatis.

vardadieniai
Gabrielius, Gabriel\u0117, Fort\u016bnatas,
Gentvilas, Leandras, Skirmant\u0117.
Europoje
At\u0117nai
+10 \u00b0C
Berlynas
+6 \u00b0C
Londonas
+12 \u00b0C
Madridas
+15 \u00b0C
Maskva
0 \u00b0C
Pary\u017eius
+11 \u00b0C
Praha
+3 \u00b0C
Ryga
+2 \u00b0C
Roma
+14 \u00b0C
Talinas
+2 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
VASARIO
27
Policijos r\u0117m\u0117jais tapo ir
kunigai
AURELIJA
KRIPAIT\u0116
a.kripaite
@15min.lt
Susima\u017eino
i\u0161mokas

Policijos r\u0117m\u0117ju paskirtas dvasininkas A.Lazarevas
teig\u0117 es\u0105s pasiry\u017e\u0119s net patruliuoti drauge su
pareig\u016bnais, jei tik to prireiks. E.Jankausko nuotr.

Dvasininkai i\u0161 sakykl\u0173 gali didesnei auditorijai kalb\u0117ti apie narkotikus, alkohol\u012f. J\u0173 \u017eodis

bendruomenei svaresnis.
Sak\u0117 N.Akimovas.
Vakar ryte ledo ritulio m\u0117g\u0117jai protestavo prie
Klaip\u0117dos savivaldyb\u0117s. G.Kubili\u016bt\u0117s nuotr.
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien \u0161alyje apsiniauk\u0119,
daugelyje rajon\u0173 \u0161lapdriba,
temperat\u016bra 2-3 \u00b0C \u0161ilumos.
Ateinan\u010di\u0105 nakt\u012f snigs, bus
2-5 \u00b0C \u0161al\u010dio. Rytoj dien\u0105
debesuota su pragiedruliais,
atv\u0117s, bus 0-2 \u00b0C \u0161ilumos.

Klaip\u0117dos politikai tre\u010ddaliu su-
sima\u017eino kanceliarines i\u0161laidas.
Toks sprendimas vakar buvo pa-
tvirtintas Klaip\u0117dos savivaldy-
b\u0117s taryboje.
Taryba bals\u0173 dauguma pri-
tar\u0117 administracijos si\u016blymui
30 proc. suma\u017einti i\u0161mokas, kas
m\u0117nes\u012f skiriamas su tarybos
nario pareigomis susijusioms
i\u0161laidoms kompensuoti.
Iki \u0161iol Tarybos nariai kas
m\u0117nes\u012f pa\u0161to, ry\u0161io paslaugoms
apmok\u0117ti bei kanceliarin\u0117ms
priemon\u0117ms pirkti gaudavo
1000 Lt dyd\u017eio i\u0161mokas. Ko-
misij\u0173 ir komitet\u0173 pirminin-
kai - po 1200 Lt. Nuo \u0161iol po-
litikai per m\u0117nes\u012f gaus 700 Lt,
komisij\u0173 ir komitet\u0173 pirminin-
kai - po 840 Lt. Dar perpus su-
ma\u017eintos i\u0161mokos Tarybos na-
riams, kurie dirba savivaldy-
b\u0117s administracijoje - merui,
jo pavaduotojai, mero patar\u0117-
jui ir tarybos sekretoriui, nes
jie gali nemokamai naudotis
telefonu, gauna kanceliarini\u0173
priemoni\u0173 kasdieniam
darbui. Jie nuo \u0161iol
gaus kiek daugiau
nei 300 Lt.
Policijos r\u0117m\u0117j\u0173 gretas papild\u0117
ir du uostamies\u010dio dvasininkai -
Klaip\u0117dos Marijos Taikos Kara-
lien\u0117s ba\u017eny\u010dios kunigai Vilius
Viktoravi\u010dius bei Andrejus La-
zarevas.

Teigiama, kad tai pirmie- ji policijos r\u0117m\u0117jais tap\u0119 dva- sininkai.

\u201e\u0160iomis dienomis visuo-
men\u0117je jau\u010diamas didelis abe-
jingumas, tod\u0117l visiems reikia
elgtis pilieti\u0161kai\u201c, - atsiimda-
mas policijos r\u0117m\u0117jo pa\u017eym\u0117-
jim\u0105 sak\u0117 A.Lazarevas.
\u0160iuo metu Klaip\u0117dos aps-
krityje yra apie 300 policijos
pareig\u016bn\u0173 r\u0117m\u0117j\u0173 \u017eenkliukus
turin\u010di\u0173 asmen\u0173. Pasak uosta-
mies\u010dio 4-ojo policijos komi-
sariato vir\u0161ininko Nikolajaus
Akimovo, jiems padedant i\u0161-
ai\u0161kintas ne vienas nusikalti-
mas. \u201eKai buvo u\u017edrausta nak-
tin\u0117 prekyba alkoholiu, suak-
tyv\u0117jo nelegal\u016bs prekeiviai
naminuke, taksistai deg-
tin\u0119, parduotuv\u0117je kai-
nuojan\u010di\u0105 18 Lt, parda-
vin\u0117ja po 30 Lt. Por\u0105 to-
ki\u0173, r\u0117m\u0117j\u0173 d\u0117ka, jau i\u0161-
ai\u0161kinome\u201c, - pasakojo
pareig\u016bnas.
Savanori\u0161kai polici-
jos r\u0117m\u0117jais dirbantys \u017emo-
n\u0117s gauna specialius pa\u017eym\u0117-
jimus, \u017eenkliukus, liemenes,
drauge su pareig\u016bnais patru-
liuoja gatv\u0117se, atlieka \u0161viet\u0117-
ji\u0161k\u0105 misij\u0105.
Policijos r\u0117m\u0117jai turi b\u016bti
neteisti, nenusi\u017eeng\u0119 \u012fstaty-
mams, nepriekai\u0161tingos re-
putacijos.
\u201eDvasininkai i\u0161 sakykl\u0173 ga-
li didesnei auditorijai kalb\u0117ti
apie narkotikus, alkohol\u012f. J\u0173 \u017eo-
dis bendruomenei svaresnis\u201c, -
pa\u017eym\u0117jo N.Akimovas.
Kaip teig\u0117 Marijos Taikos Ka-
ralien\u0117s kunigas V.Viktoravi\u010dius,
jei visuomen\u0117 b\u016bt\u0173 dar pilie-
ti\u0161kesn\u0117, policinink\u0173 visai ne-
reik\u0117t\u0173. \u201eSutaupytume daug
l\u0117\u0161\u0173, \u017emon\u0117s gyvent\u0173 lyg ro-
juje. Deja, kol kas tai sunkiai
\u012fmanoma\u201c, - pripa\u017eino dva-
sininkas.
Vakar ryt\u0105 ledo ritulio gerb\u0117jai
prie Klaip\u0117dos savivaldyb\u0117s rin-
kosi \u201eapsiginklav\u0119\u201c lazdomis bei
plakatais.
Tokiu b\u016bdu protestuotojai
prie\u0161 prasidedant tarybos po-
s\u0117d\u017eiui tik\u0117josi, kad miesto val-
d\u017eia i\u0161girs j\u0173 bals\u0105. \u0160io spor-
to entuziastai prie\u0161inasi savi-
valdyb\u0117s planams privatizuoti
Klaip\u0117dos ledo aren\u0105.
Anot vieno i\u0161 protestuoto-
j\u0173, ledo ritulio m\u0117g\u0117jo Ar\u016bno
Butkaus, akcijai juos paskati-
no vald\u017eios abejingumas: \u201eNie-
kam niekas ner\u016bpi. Mes visi\u0161-
kai neturime s\u0105lyg\u0173 treniruo-
tis - ne tik Klaip\u0117doje, bet vi-
same \u017demaitijos regione n\u0117ra
tinkamos ledo arenos\u201c.
Anot protestuotoj\u0173, vaikai
taip pat neturi kur treniruotis.
Nors ledo ritulio m\u0117g\u0117jai nau-
dojasi viename prekybos cen-
tre esan\u010dia ledo arena, ta\u010diau,
anot j\u0173, ji n\u0117ra pritaikyta ledo
ritulio treniruot\u0117ms.
\u0160ilut\u0117s pl. 48 esanti ledo
arena yra\u012ftraukta\u012f privati-
zuojam\u0173 objekt\u0173 s\u0105ra\u0161\u0105. U\u017e
pastat\u0105 bei \u017eem\u0117s sklyp\u0105 pla-
nuojama gauti apie 1,5-2 mln.
Lt. Kaip min\u0117jo Klaip\u0117dos sa-
vivaldyb\u0117s vicemer\u0117 Judita Si-
monavi\u010di\u016bt\u0117, \u0161is pastatas n\u0117-
ra naudojamas pagal paskirt\u012f
jau kelerius metus. Jei atsiras-
t\u0173\u012fmon\u0117, kuri tikrai u\u017esiimt\u0173
veikla, susijusia su ledo spor-
tu, savivaldyb\u0117 t\u0105 pastat\u0105 tik-
rai perleist\u0173.
Anot vicemer\u0117s, \u0161iais me-
tais min\u0117t\u0105 pastat\u0105 vargu ar pa-
vykt\u0173 parduoti - abejojama, ar
atsiras pirk\u0117jas, galintis\u012fsigy-
ti ledo aren\u0105 u\u017e pageidaujam\u0105
kain\u0105. Tod\u0117l buvo pasi\u016blyta\u012f
privatizavimo s\u0105ra\u0161\u0105 vietoj \u0161io
pastato pasi\u016blyti kitus.
Klausimas d\u0117l privati-
zuojam\u0173 objekt\u0173 s\u0105ra\u0161o va-
kar buvo svarstomas tarybo-
je. Ta\u010diau kilus diskusijoms,
sprendimas buvo atid\u0117tas iki
\u0161ios dienos.
Klaip\u0117dos miesto savival-
dyb\u0117s privatizavimo fondo
2009 met\u0173 s\u0105matoje progno-
zuojamos pajamos u\u017e privati-
zuojamus objektus yra beveik
5 mln. Lt. I\u0161 planuojam\u0173 gauti
l\u0117\u0161\u0173 pirmiausiai si\u016bloma atsi-
skaityti u\u017e 2008 met\u0173 kredi-
torinius\u012fsiskolinimus.
Pernai u\u017e privatizuotus
objektus buvo planuota su-
rinkti 10 mln. Lt, ta\u010diau paja-
m\u0173 gauta tik 4 mln.Lt.
aktualu
Ledo ritulininkus papiktino miesto vald\u017eios planai
GINA
KUBILI\u016aT\u0116
g.kubiliute
@15min.lt
Jau\u010diasi tiltelio \u012fkaitais
3
2009 VASARIO 27 D.,P E N K TA D I E N I S
www.15min.lt/klaipeda
KLAIP\u0116DA/
Klaip\u0117dos taryba vakar palaimino
\u012ftemptu pramint\u0105 \u0161i\u0173met\u012f biud\u017ee-
t\u0105. Beje, jis susilauk\u0117 dar vieno epi-
teto - skurdo biud\u017eetas.
Kai kuri\u0173 politik\u0173 teigimu,
jis yra subalansuotas teori\u0161kai,
bet ne prakti\u0161kai, taip pat pla-
nuojamos pajamos es\u0105 yra ne-
realios. Nors didysis met\u0173 pla-
nas sulauk\u0117 kritikos, nepai-
sant to, politikai j\u012f palaimino.
\u201eU\u017e\u201c balsavo 17 tarybos nari\u0173,
\u201eprie\u0161\u201c -10, susilaik\u0117 - 1.
\u0160iemet Klaip\u0117da tur\u0117s i\u0161gy-
venti su 395 mln. Lt biud\u017eetu.
Grei\u010diausiai po keli\u0173 m\u0117nesi\u0173
biud\u017eet\u0105 teks svarstyti i\u0161 nau-
jo, nes neatmetama galimyb\u0117,
jog j\u012f reik\u0117s dar ma\u017einti.
D\u0117l pinig\u0173 stygiaus \u0161iemet
biud\u017eetini\u0173 \u012fstaig\u0173 darbuoto-
jams darbo u\u017emokes\u010dio fondas
bus ma\u017einamas 10 proc. Pinig\u0173
tr\u016bksta ir kiem\u0173 tvarkymui bei
miesto ap\u0161vietimui. Kiemai iki
\u0161iol buvo tvarkomi 5 kartus per
savait\u0119, ta\u010diau \u0161iemet gali likti tik
vienas kartas. Trumpinamas ir
miesto ap\u0161vietimo laikas.
Nemenka na\u0161ta u\u017eguls ir
moksleivi\u0173 bei dar\u017eelinuk\u0173 t\u0117-
vus. Nuo rugs\u0117jo\u012f dar\u017eelius vai-
kus vedantiems t\u0117vams teks mo-
k\u0117ti ne tik u\u017e maist\u0105, bet ir u\u017e jo
gaminim\u0105. Bendrojo lavinimo
\u012fstaigose mokestis u\u017e pailgintas
dienos grupes pradinukams gali
did\u0117ti net du ar tris kartus. Bus
apmokestinamas ir vaik\u0173 lanky-
masis sporto mokyklose.
\u012ei stor ij\u0105, kai bendrov\u0117V ST
nepanoro sudaryti sutar\u010di\u0173 su
be elektros likusiais socialini\u0173
b\u016bst\u0173 gyventojais,\u012fsiki\u0161o ir pro-
kurorai.
Klaip\u0117dos miesto vyriausia-
sis prokuroras, gindamas vie\u0161\u0105j\u012f
interes\u0105, pateik\u0117 ie\u0161kin\u012f d\u0117l\u012fpa-
reigojimo sudaryti sutart\u012f.
Penkias dukras auginanti
klaip\u0117diet\u0117 socialiniame b\u016bs-
te Tulpi\u0173 gatv\u0117je jau 7 m\u0117nesius
gyvena be elektros. Dvi moters
dukros - nepilnamet\u0117s, dvi - ne\u012f-
galios. Pra\u0117jusi\u0173 met\u0173 liepos m\u0117-
nes\u012f buvo tvarkomas namo, ku-
riame gyvena \u0161ios moters \u0161eima,
stogas. Nuominink\u0117 leido dar-
bininkams naudotis buto elekt-
ros energija, u\u017e kuri\u0105 jie pa\u017ea-
d\u0117jo sumok\u0117ti, bet nesumok\u0117-
jo. Skol\u0105 - beveik t\u016bkstant\u012f lit\u0173 -
moteris sumok\u0117jo.
Ta\u010diau net ir likvidavus\u012fsis-
kolinim\u0105, AB VST energijos tie-
kimo butui neatnaujino bei atsi-
sak\u0117 sudaryti su socialinio b\u016bsto
nuomininke elektros energijos
pirkimo-pardavimo sutart\u012f. To-
kie veiksmai motyvuojami tuo,
kad butas priklauso Klaip\u0117dos
miesto savivaldybei ir es\u0105 d\u0117l to
elektros energijos tiekimo sutar-
tis turi b\u016bti pasira\u0161yta su buto sa-
vininku, t.y. savivaldybe.
Vis\u0105 \u0161\u012f laik\u0105 \u0161eima gyvena
\u017evaki\u0173 \u0161viesoje.
D\u0117l elektros
kovos ir
prokuroras
Biud\u017eet\u0105 patvirtino
Atkelta i\u0161 1 psl.
Bendrov\u0117s \u201eKlaip\u0117dos laiv\u0173
remontas\u201c direktorius A.Butkus
nesl\u0117p\u0117 apmaudo, kad tilte-
lis jau kelis m\u0117nesius tiesiog
riogso piliaviet\u0117je. A.Butkus
j\u012f kasdien mato per darbovie-
t\u0117s lang\u0105. \u201eMums priklausan-
\u010diuose pastatuose turime nuo-
minink\u0173, jie praranda klien-
tus. Jachtklubo pastate\u012fsik\u016b-
r\u0119 verslininkai pra\u0161\u0117 suma\u017ein-
ti nuomos kainas. Netur\u0117jome
kito kelio - suma\u017einome jas 10
procent\u0173. Juk ateina ir kruizi-
nis sezonas, kaip turistai eis
per teritorij\u0105, kurioje net n\u0117ra
\u0161aligatvi\u0173\u201c, - retori\u0161kai klaus\u0117
direktorius.
Teko atleisti darbuotojus
\u201eM\u016bs\u0173 vie\u0161butis yra suda-
rytas i\u0161 dviej\u0173 korpus\u0173, vienas
yra prie\u0161 pasukam\u0105j\u012f tiltel\u012f, ki-
tas u\u017e jo. \u0160iuo metu korpusas,
esantis u\u017e tiltelio, beveik u\u017e-
darytas, vykdome tik restora-
no veikl\u0105, vie\u0161butis neveikia.
Nuo spalio vidurio, kai buvo
nuimtas tiltelis, restorano apy-
varta nukrito penkis kartus, o
vie\u0161bu\u010dio veikl\u0105 vystyti sunku,
nes reikia apva\u017eiuoti aplink. \u017di-
noma, \u017emogus gali atva\u017eiuoti
taksi, ta\u010diau, jam panorus eiti
\u012fm ie s to c ent r\u0105, aplankyti ko-
k\u012f bar\u0105 ar kit\u0105 restoran\u0105, kyla
sunkum\u0173. Jeigu\u012f konferenci-
j\u0105 atvyksta 40 asmen\u0173, juos tu-
rime i\u0161skaidyti\u012f du vie\u0161bu\u010dio
korpusus, o kaip jiems susieiti?
Niekas toki\u0173 sunkum\u0173 nenori.
Savaitgal\u012f miestie\u010diai traukia
pasivaik\u0161\u010dioti naujomis kran-
tin\u0117mis, ateina iki tiltelio ap-
sisuka ir keliauja atgal\u201c, - pas-
taruoju metu susiklos\u010diusi\u0105 si-
tuacij\u0105 nupasakojo vie\u0161bu\u010dio
\u201eOld port hotel\u201c direktorius
Edmundas Narvilas.
Suma\u017einus u\u017e pasukamo-
jo tiltelio esan\u010dio vie\u0161bu\u010dio

paj\u0117gumus ir suma\u017e\u0117jus dar- bo restorane, buvo atleista 20 darbuotoj\u0173.

\u201eVos pastatys tiltel\u012f, priim-
sime \u017emones atgal, nes vie\u0161bu-
\u010dio, restorano funkcionavimui
reik\u0117s vir\u0117j\u0173, padav\u0117j\u0173, regist-
rat\u016bros darbuotoj\u0173, kambari-
ni\u0173. Pyktis ima, kad ka\u017ekas ai\u0161-
kinasi santykius, o tiltelis guli
prie piliaviet\u0117s kalno\u201c, - vardi-
jo direktorius.
Su sunkumais susid\u016br\u0117 ir
jachtklubo pastate\u012fsik\u016br\u0119s res-
toranas \u201ePilies uostas\u201c. J\u012f val-
dan\u010dios bendrov\u0117s komercijos
vadovas Gediminas Ju\u0161ka teig\u0117,
kad lankytoj\u0173 srautas tikrai su-
ma\u017e\u0117jo. \u201eVieta pasaki\u0161ka, o d\u0117l
\u012fvairi\u0173s pr end i m\u0173t ap o u \u017e d a-
ra. \u017dinoma,\u010dia galima atvykti
va\u017eiuojant aplink, ta\u010diau \u017emo-
n\u0117s, kurie apie mus tik gird\u0117-
j\u0119, ta\u010diau nebuv\u0119, sunkiai mus
randa, o jei dar tai sve\u010diai i\u0161 ki-
t\u0173 miest\u0173\u201c, - sak\u0117 G.Ju\u0161ka.
Darbai v\u0117luos
Pasak N.Puteikio, \u0161is tilte-
lis - unikalus. Jis buvo\u012freng-
tas dar 1889 metais. Gali b\u016bti,
kad pasukamasis tiltelis yra
vienintelis toks lik\u0119s Europo-
je. Avarin\u0117s b\u016bkl\u0117s pasukama-
sis tiltelis dar prie\u0161 j\u012f nuimant
jau nebebuvo sukiojamas, nes
sur\u016bdijo jo pos\u016bkio \u017eiedas. Til-
telis bus valomas, sm\u0117liuoja-
mas, sprend\u017eiama, kurias da-
lis pakeisti. Kadangi tai pavel-
do objektas, jis nebus elektri-
\ufb01kuotas, o pasta\u010dius ir toliau
bus sukiojamas mechaniniu
b\u016bdu. Planuota, kad bendro-
v\u0117 \u201eHidrostatyba\u201c, kuri vyk-
d\u0117 Dan\u0117s krantin\u0117s rekonst-
rukcij\u0105, tiltel\u012f sutvarkys iki
gegu\u017e\u0117s 1 dienos. Pasak \u0161ios
bendrov\u0117s darb\u0173 vadovo Ar-
vydo\u010c \u0117snos, iki \u0161io termino
darb\u0173 atlikti jau veikiausiai
nebebus sp\u0117ta.
Restauruos iki bir\u017eelio
pabaigos
Uostamies\u010dio meras Ri-
mantas Tara\u0161kevi\u010dius patiki-
no, kad savivaldyb\u0117s iniciaty-
va \u0161iuo metu rengiamas tilte-
lio rekonstrukcijos projektas.
Jis artimiausiu metu bus u\u017e-
baigtas. Projektas rengiamas
pagal Kult\u016bros paveldo depar-
tamento Klaip\u0117dos padalinio
paruo\u0161tas s\u0105lygas. \u201ePasuka-
masis tiltelis - unikalus pavel-
do objektas, tad j\u012f rekonstruo-
ti n\u0117ra taip paprasta. Ta\u010diau jis
turi b\u016bti atnaujintas ir paruo\u0161-
tas iki bir\u017eelio pabaigos. Dabar
laukiame projektuotoj\u0173 spren-
dimo\u201c, - sak\u0117 meras.
GINA
KUBILI\u016aT\u0116
g.kubiliute
@15min.lt
JURGITA
ANDRIEJAUSKAIT\u0116
j.andriejauskaite
@15min.lt
Pasukamasis tiltelis \u0161iuo metu guli piliaviet\u0117je. Jis bus
prad\u0117tas rekonstruoti parengus projekt\u0105. E.Jankausko nuotr.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->