Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dhpada_p

Dhpada_p

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by madanmohandeshpande
Dhammapada made easy
Dhammapada made easy

More info:

Published by: madanmohandeshpande on May 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2015

pdf

text

original

 
1. Yamaka-vaggaMano-pubbaïgamà dhammà mano-seññhà mano-mayàManasà ce paduññhena bhàsati và karoti và Tato na§ dukkham anveti cakka§ va vahato pada§. 1Mano-pubbaïgamà dhammà mano-seññhà mano-mayàManasà ce pasannena bhàsati và karoti và Tato na§ sukham anveti chayà va anapàyinã. 2Akkocchi ma§ avadhi ma§ ajini ma§ ahàsi me Ye ca ta§ upanayhanti vera§ tesa§ na sammati. 3Akkocchi ma§ avadhi ma§ ajini ma§ ahàsi me Ye ca ta§ n'upanayhanti vera§ tes'åpasammati. 4Na hi verena veràni sammant'ãdha kudàcana§Averena ca sammanti esa dhammo sanantano. 5Pare ca na vijànanti mayam ettha yamàmase Ye ca tattha vijànanti tato sammanti medhagà. 6Subh'ànupassi§ viharanta§ indriyesu asa§vuta§Bhojanamhi c'àmatta¤¤u§ kusãta§ hãna-vãriya§ Ta§ ve pasahati màro vàto rukkha§ va dubbala§. 7Asubh'ànupassi§ viharanta§ indriyesu susa§vuta§Bhojanamhi ca matta¤¤u§ saddha§ àraddha-vãriya§ Ta§ ve na'ppasahati màro vàto sela§ va pabbata§. 8Anikkasàvo kàsàva§ yo vattha§ paridahissatiApeto dama-saccena na so kàsàva§ arahati. 9 Yo ca vanta-kasàv'assa sãlesu susamàhitoUpeto dama-saccena sa ve kàsàvam arahati. 10Asàre sàra-matino sàre c'àsàra-dassino Te sàra§ n'àdhigacchanti micchà-saïkappa-gocarà. 11Sàra¤ ca sàrato ¤atvà asàra¤ ca asàrato Te sàram adhigacchanti sammà-saïkappa-gocarà. 12 Yathà agàra§ ducchanna§ vuññhi samativijjhatiEva§ abhàvita§ citta§ ràgo samativijjhati. 13 Yathà agàra§ succhanna§ vuññhi na samativijjhatiEva§ subhàvita§ citta§ ràgo na samativijjhati. 14Idha socati pecca socati pàpa-kàrã abhay'attha socatiSo socati so viha¤¤ati disvà kamma-kiliññham attano. 15Idha modati pecca modati kata-pu¤¤o abhay'attha modatiSo modati so pamodati disvà kamma-visuddhim attano. 16Idha tappati pecca tappati pàpa-kàrã ubhay'attha tappati
 
Pàpa§ me katan ti tappati bhiyyo tappati duggati§ gato. 17Idha nandati pacca nandati kata-pu¤¤o ubhay'attha nandatiPu¤¤a§ me katan ti nandati bhiyyo nandati suggati§ gato. 18Bahum pi ce sa§hita§ bhàsamàno na takkaro hoti naro pamattoGopo va gàvo gaõaya§ paresa§ na bhàgavà sàma¤¤assa hoti. 19Appam pi ce sa§hita§ bhàsamàno dhammassa hoti anudhamma-càrãRàga¤ ca dosa¤ ca pahàya moha§ samma-ppajàno suvimutta-cittoAnupàdiyàno idha và hura§ và sa bhàgavà sàma¤¤assa hoti. 202. Appamàda-vaggaAppamàdo amata-pada§ pamàdo maccuno pada§Appamattà na mãyanti ye pamattà yathà matà. 21Eva§ visesato ¤atvà appamàdamhi paõóitàAppamàde pamodanti ariyàna§ gocare ratà. 22 Te jhàyino sàtatikà nicca§ daëha-parakkamàPhusanti dhãrà nibbàna§ yoga-kkhema§ anuttara§. 23Uññhànavato satãmato suci-kammassa nisamma-kàrinoSa¤¤atassa dhamma-jãvino appamattassa yaso'bhivaóóhati. 24Uññhànen' appamàdena sa§yamena damena caDãpa§ kayiràtha medhàvã ya§ ogho n'àbhikãrati. 25Pamàda§ anuyu¤janti bàlà dummedhino janàAppamàda§ ca medhàvã dhana§ seññha§ va rakkhati. 26Mà pamàdam anuyu¤jetha mà kàma-rati-santhava§Appamatto hi jhàyanto pappoti vipula§ sukha§. 27Pamàda§ appamàdena yadà nudati paõóitoPa¤¤à-pàsàdam àruyha asoko sokini§ paja§Pabbata-ññho va bhåma-ññhe dhãro bàle avekkhati. 28Appamatto pamattesu suttesu bahu-jàgaroAbal'assa§ va sãgh-asso hitvà yàti sumedhaso. 29Appamàdena maghavà devàna§ seññhata§ gatoAppamàda§ pasa§santi pamàdo garahito sadà. 30Appamàda-rato bhikkhu pamàde bhaya-dassi vàSa§yojana§ aõu§ thåla§ óaha§ aggã va gacchati. 31Appamàda-rato bhikkhu pamàde bhaya-dassi vàAbhabbo parihànàya nibbànass'eva santike. 323. Citta-vaggaPhandana§ capala§ citta§ dårakkha§ dunnivàraya§Uju§ karoti medhàvã usu-kàro va tejana§. 33
 
Vàrijo va thale khitto okam-okata-ubhatoPariphandat' ida§ citta§ màra-dheyya§ pahàtave. 34Dunniggahassa lahuno yattha-kàma-nipàtinoCittassa damatho sàdhu citta§ danta§ sukh'àvaha§. 35Sududdasa§ sunipuõa§ yattha-kàma-nipàtina§Citta§ rakkhetha medhàvã citta§ gutta§ sukh'àvaha§. 36Dåraïgama§ eka-cara§ asarãra§ guhà-saya§ Ye citta§ sa§yamissanti mokkhanti màra-bandhanà. 37Anavaññhita-cittassa saddhamma§ avijànatoPariplava-pasàdassa pa¤¤à na paripårati. 38Anavassuta-cittassa ananvàhata-cetasoPu¤¤a-pàpa-pahãnassa n'atthi jàgarato bhaya§. 39Kumbh'åpama§ kàyam ima§ viditvà nagaråpama§ citta§ ida§ ñhapetvà Yodhetha màra§ pa¤¤à-vudhena jita§ ca rakkhe anivesano siyà. 40Acira§ vat'aya§ kàyo pathavi§ adhisessatiChuddho apeta-vi¤¤àõo nirattha§ va kaliïgara§. 41Diso disa§ ya§ ta§ kayirà verã và pana verina§Micchà-paõihita§ citta§ pàpiyo na§ tato kare. 42Na ta§ màtà pità kayirà a¤¤e và pi ca ¤àtakàSammà-paõihita§ citta§ seyyaso na§ tato kare. 434. Puppha-vaggaKo ima§ pathavi§ vicessati yama-loka§ ca ima§ sadevaka§Ko dhamma-pada§ sudesita§ kusalo puppham iva pacessati. 44Sekho pathavi§ vicessati yama-loka§ ca ima§ sadevaka§Sekho dhamma-pada§ sudesita§ kusalo puppham iva pacessati. 45Pheõ'åpama§ kàyam ima§ viditvà marãci-dhamma§ abhisambudhànoChetvàna màrassa papupphakàni adassana§ maccu-ràjassa gacche. 46Pupphàni h'eva pacinanta§ byàsatta-manasa§ nara§Sutta§ gàma§ mah'ogho va maccu àdàya gacchati. 47Pupphàni h'eva pacinanta§ byàsatta-manasa§ nara§Atitta¤¤ eva kàmesu antako kurute vasa§. 48 Yathà pi bhamaro puppha§ vaõõa-gandha§ ahethaya§Paleti rasam àdàya eva§ gàme munã care. 49Na paresa§ vilomàni na paresa§ kat'àkata§Attano va avekkheyya katàni akatàni ca. 50 Yathà pi rucira§ puppha§ vaõõa-vanta§ agandhaka§

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->