Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
58Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rencana-pinggir Pantai Dll

Rencana-pinggir Pantai Dll

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,286 |Likes:
Published by adiefred
rencana berkaitan dengan isu-isu dalam geografi. sesuai bagi pelajar aliran geografi di sekolah menengah mahupun IPTA/S
rencana berkaitan dengan isu-isu dalam geografi. sesuai bagi pelajar aliran geografi di sekolah menengah mahupun IPTA/S

More info:

Published by: adiefred on Apr 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
---------Majalah STPM-----------------------------------Geografi Kertas 1 STPM---------------
IMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP HAKISAN DI ZONPINGGIR PANTAI DI MALAYSIA 
--------------------------------Oleh Rusly bin Musa------------------------------------
1.0Pendahuluan
Memang tidak dapat dinafikan zon pinggir pantai merupakan satu zon yangstrategi untuk melaksanakan aktiviti pembangunan. Justeru itu terdapat pelbagai bentuk pembangunan telah dialirkan ke kawasan ini seperti pembangunan pelancongan,pembangunan petempatan dan bandar, pembangunan industri dan pelabuhan, pertanianakuakultur dan sebagainya yang melibatkan pemusnahan sumber-sumber semulajadisecara besar-besaran khususnya pemusnahan hutan bakau. Akibat tumpuan pembangunanyang melampau terhadap zon ini maka ia kini menghadapi satu permasalahan fizikal yangagak serius
iaitu meningkatnya kadar hakisan pinggir pantai yang menyebabkan saiz pantai semakin sempit.
Di dalam artikel ini penulis akan membincangkanbeberapa perkara penting berkaitan dengan fenomena di atas, iaitu; pertama konsep zonpinggir pantai dan kompleksiti proses geomorfologi yang dialaminya, kedua bagaimanapembangunan di zon pinggir pantai telah menjana kadar hakisan pantai, dan ke tigastrategi pembangunan lestari yang boleh dilaksanakan untuk mengurangkan kadarhakisan pantai berkenaan. Skala perbincangan adalah terhadap zon pinggir pantai diMalaysia sahaja.
2.0Konsep Zon Pinggir Pantai dan Proses Geomorfologi YangDialaminya
.Zon pinggir pantai dapat didefinasikan sebagai satu jalur linear daratan dan ruanglautan yang terdapat berhampiran (merangkumi air dan juga bahagian daratan yangtenggelam), dan saling bergantung antara satu dengan lain. Zon ini merangkumi kawasan
 peralihan antara kawasan pasang surut, kawasan berpaya,dataran banjir pinggir pantai dan ke daratan dari dataran banjir serta keseluruhan kawasan pesisir yang disalirkansecara langsung ke perairan pinggir pantai
.
(Jamaluddin Md Jahi, Pembangunan dan Alam Sekitar di Malaysia: Isu danPengurusannya, DBP, K.L, m.s. 317
). Sistem zon pinggir pantai ini adalahsungguh kompleks. Ia terdiri daripada unsur-unsur yang terkandung dalam tiga zon utamayang saling bergantung, iaitu dataran pinggir pantai, zon pesisir dan juga zon hampirpesisir. Sumber makanan yang begitu banyak terhimpun di zon pinggir pantai inimembolehkan pelbagai habitat yang unik terbentuk dengan ciri-ciri ekosistemnya
 
tersendiri seperti ekosistem payau
(salt marsh),
bakau
(mangrove),
serta ekosistem muara
(estuarine).
(Jamaluddin Md Jahi, Ibid 
).Daripada segi proses fizikal khususnya proses geomorfologi, zon ini merupakanzon yang paling kuat dan dinamik. Pelbagai proses geomorfologi yang dialaminya.Antaranya ialah tindakan ombak meliputi hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Dizon pinggir pantai yang lebih dalam serta ciri-ciri geologi yang lebih keras seperti dikawasan teluk dan tanjung lebih banyak mengalami proses-proses hakisan ombak.Misalnya tindakan hidraul, geselan(kikisan), lagaan dan juga larutan. Manakala di zonpinggir pantai yang lebih landai/cetek seperti di kawasan pantai berpasir atau berlumpurlebih banyak mengalami proses pemendapan. Ini kerana tenaga ombak di kawasan pantaiyang cetek menjadi semakin lemah akibat geseran dengan dasar lantas memendapkansegala bahan yang di bawanya.Selain ombak, arus juga menjadi sebahagian daripada proses geomorfologi dizon pinggir pantai. Terdapat tiga jenis arus yang bertindak iaitu arus seret, arus tempurdan juga arus pesisir atau arus sepanjang pantai. Ketiga-tiga jenis arus ini terhasil akibatkekacauan ombak yang tiba di pantai
.(Jamaluddin Md Jahi, Pengantar Geomorfologi,DBP, K.L., 1989, m.s., 199 – 200) 
. Ke tiga-tiga arus ini amat penting dalammempengaruhi proses-proses hakisan,pengangkutan dan pemendapan bahan mendak pantai bagi menghasilkan pelbagai rupamuka yang menarik di zon pinggir pantai.Misalnya arus pesisir pantai berpengaruh dalam pembentukan anak tanjung, beting pasir,lagun dan sebagainya.Pasang surut juga tidak kurang hebatnya bertindak di zon pinggir pantai. Pasang surutmerupakan satu fenomena yang tetap mengenai aras air tinggi dan aras air rendah di lautyang terjadi akibat daripada interaksi tarikan graviti bulan, bumi dan matahari.
(Jamaluddin Md Jahi, Ibid, m.s., 195).
Bezantara tikas air pasang dengan tikas air surutmenjadi satu had untuk mengukur sejauhmana berkesannya proses hakisan danpemendapan ombak. Misalnya di kawasan muara atau paya bakau, sejauhmana had airpasang maka sejauh itulah proses pemendapan boleh berlaku. Ini kerana ketika air pasangia akan membawa segala bahan enapan dari laut dan akan memendapkannya ketika iasurut. Proses pemendapan akan menjadi lebih cepat akibat pertembungan air pasangdengan arus sungai yang menuju ke hilirnya. Justeru itu di kawasan paya bakau danmuara sungai amat kaya dengan nutrien dan sumber makanan untuk pelbagai spesishidup.Di zon luar pesisir yang tidak dapat dicapai oleh ombak pula tindakan angin amatdominan sekali. Angin juga boleh menghakis dan memendapkan segala bahan yang adadi pantai. Sebagai contoh kewujudan diun-diun pasir yang cantik di tepi pantai adalahhasil kerja pemendapan angin. Profil dan saiz pantai seringkali berubah bergantungkepada kekuatan tiupan angin. Ini kerana angin menjadi faktor penting mempengaruhisaiz, jenis dan kekuatan ombak. Jika angin kencang/ribut seperti di musim tengkujuhmaka ombak yang besar dikenali sebagai
“ombak pembinasa
” akan terbentuk,menghempas pantai dengan kuat, menghakis dan mengecilkan saiz pantai. Pada masa inidiun-diun pasir akan musnah. Sebaliknya tiupan angin yang perlahan membolehkan
 
“ombak pembina”
terjadi, memendap pasir-pasir di tepi pantai lantas saiz pantai menjadisemakin lebar.
3.0 Pembangunan dan Peningkatan Kadar Hakisan di Zon PinggirPantai.
Sesebuah pantai yang cantik sebenarnya terbentuk hasil daripada kombinasi proses-proses geomorfologi yang telah dibincangkan di atas tadi. Pada asalnya jika zon pinggirpantai tidak diganggu gugat secara melampau oleh manusia maka sifat fizikal pantaiakan dapat dikekalkan. Ini kerana secara semulajadi segala proses geomorfologi yangbertindak akan sentiasa berada pada tahap keseimbangan
(equalibirium).
Tetapikerakusan manusia yang telah membangunkan kawasan pantai secara berlebihan tanpamelaksanakan proses pemeliharaan dan pemuliharaan yang sistematik telah menyebabkankeseimbangan proses-proses geomorfologi tergugat. Pantai semakin terhakis dan sempit.Manusialah sebenarnaya bertanggungjawab menjana dan mempercepatkan lagi kadarhakisan di zon pinggir pantai.Mengikut Prof. Aziz Ibrahim, Ketua Pengarah
National Hydraulic ResearchInstitute of Malaysia
(NAHRIM),
kini terdapat sekurang-kurangnya 74 tempat disepanjang pantai di negara ini yang menghadapi resiko hakisan yang serius. Semuanyaberpunca daripada perbuatan manusia sendiri. 74 tempat ini, bila diambil kirakesemuanya merupakan satu pertiga daripada keseluruhan pantai negara ini iaitu lebihkurang 4800 kilometer. Hakisan yang paling teruk berlaku adalah di pantai timursemenanjung. Ada bahagian-bahagian jalan raya yang telah rosak di sebabkan hakisanpantai yang telah sekian lama berlarutan. Prof. Aziz menambah, ada dua bentuk hakisanpantai yang berlaku di negara ini. Pertama hakisan yang berlaku sedikit demi sedikit –hakisan biasa akibat fenomena semulajadi dan keduanya hakisan secara cepat, mendadak atau hakisan luar biasa akibat perbuatan manusia sendiri. Di antara contoh-contoh pantaiyang terhakis secara mendadak akibat pembangunan manusia ialah seperti di PantaiKelebang Melaka, Pantai Tanjung Karang Selangor yang berpunca daripada pemusnahanhutan bakau dan Pantai Cahaya Bulan (PCB) di Kelantan yang berpunca daripada kerja-kerja memperdalamkan muara di Pengkalan Datu semenjak pertengahan 80-an lagi.Kajian oleh
National Erosion Study 1985
, menunjukkan bahawa hakisansepanjang garis pantai Malaysia adalah meluas, giat dan serius sekali. Sekurang-kurangnya 1300 km (atau 27%) daripada 4800 km garis pantai Malaysia mengalamihakisan. Kadar hakisan pantai yang giat kebanyakannya menjejaskan kawasan-kawasanpertanian, perumahan, kemudahan pengangkutan, tempat-tempat pelancongan danreakreasi. Laporan ini juga menyebut bahawa kadar hakisan di kawasan-kawasan kritikaladalah di sekitar 3 – 4 meter setahun dan ada juga yang mencapai 100 meter setahunseperti di Balik Pulau, Pulau Pinang.
(Wan Ruslan Ismail, Majalah Akademik, Nurin Enterprise, K.L., Febuari 1990, m.s 43).
Di antara contoh-contoh pantai di Malaysia yanggiat terhakis ialah seperti Pantai Kuala Kedah dan Pantai Merdeka, Pantai Tanjung Dawaidan Batu Feringgi di Pulau Pinang, Pantai Morib di Selangor, Desaru dan Pantai Remis diJohor, Pantai Kuala Dungun, Kuala Kemaman, Kuala Terengganu hingga ke Kuala Ibai

Activity (58)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
shafanabilah liked this
aja_zai liked this
Star Wisher liked this
Kak Nab liked this
Norizan Sulong liked this
Well Fredo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->