Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
115Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mẫu sổ sách kế toán

Mẫu sổ sách kế toán

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 23,906 |Likes:
Published by Mr. Hành
Các mẫu sổ kế toán
Các mẫu sổ kế toán

More info:

Published by: Mr. Hành on Apr 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
1
SOÅCHI TIEÁT VAÄT LIEÄU, DUÏNG CUÏ (SAÛN PHAÅM, HAØNG HOAÙ)
Naêm ………… Taøi khoaûn:………. Teân kho:…………. Teân, qui caùch vaät lieäu, saûn phaåm, haøng hoaù: …………… Ñôn tính:……………. Chöùng töø Nhaäp Xuaát ToànSoá NgaøyDieãn Giaûi TKÑÖ ÑôngiaùLöôïng Tieàn Löôïng Tieàn Löôïng TieànA B C D 1 2 3=1x2 4 5=(1x4) 6 7=(1x6)
SOÅCHI TIEÁT VAÄT LIEÄU, DUÏNG CUÏ (SAÛN PHAÅM, HAØNG HOAÙ)
Naêm ………… Taøi khoaûn:………. Teân kho:…………. Teân, qui caùch vaät lieäu, saûn phaåm, haøng hoaù: …………… Ñôn tính:……………. Chöùng töø Nhaäp Xuaát ToànSoá NgaøyDieãn Giaûi TKÑÖ ÑôngiaùLöôïng Tieàn Löôïng Tieàn Löôïng TieànA B C D 1 2 3=1x2 4 5=(1x4) 6 7=(1x6)
SOÅ CHI TIEÁT
Taøi khoaûn:………………..…………..….Chöùng töø Soá tieànNgaøyghi soå Soá NgaøyDieãn giaûi TKÑÖ Nôï Coù1 2 3 4 5 6 7
SOÅ CHI TIEÁT THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI MUA
(NGÖÔØI BAÙN)Taøi khoaûn:……………… Ñoái töôïng:……………………………… Loaïi tieàn:Chöùng töø Soá phaùt sinh Soá dö Ngaøyghi soåSoá NgaøyDieãn giaûi TKÑÖ Thôøi haïn ñöôïcchieát khaáuNôï Coù Nôï CoùA B C D E 1 2 3 4 5Soá dö ñaàu kyøCoäng soá phaùt sinh x x x xSoá dö cuoái kyøx x x x
 
2
SOÅ CHI TIEÁT THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI MUA
(NGÖÔØI BAÙN)Taøi khoaûn:……………… Ñoái töôïng:……………………………… Loaïi tieàn:Chöùng töø Soá phaùt sinh Soá dö Ngaøyghi soåSoá NgaøyDieãn giaûi TKÑÖ Thôøi haïn ñöôïcchieát khaáuNôï Coù Nôï CoùA B C D E 1 2 3 4 5Soá dö ñaàu kyøCoäng soá phaùt sinh x x x xSoá dö cuoái kyøx x x x
SOÅ CHI TIEÁT THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI MUA
(NGÖÔØI BAÙN)Taøi khoaûn:……………… Ñoái töôïng:……………………………… Loaïi tieàn:Chöùng töø Soá phaùt sinh Soá dö Ngaøyghi soåSoá NgaøyDieãn giaûi TKÑÖ Thôøi haïn ñöôïcchieát khaáuNôï Coù Nôï CoùA B C D E 1 2 3 4 5Soá dö ñaàu kyøCoäng soá phaùt sinh x x x xSoá dö cuoái kyøx x x x
SOÅ CHI TIEÁT THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI MUA
(NGÖÔØI BAÙN)Taøi khoaûn:……………… Ñoái töôïng:……………………………… Loaïi tieàn:Chöùng töø Soá phaùt sinh Soá dö Ngaøyghi soåSoá NgaøyDieãn giaûi TKÑÖ Thôøi haïn ñöôïcchieát khaáuNôï Coù Nôï CoùA B C D E 1 2 3 4 5Soá dö ñaàu kyøCoäng soá phaùt sinh x x x xSoá dö cuoái kyøx x x x
BAÛNG TOÅNG HÔÏP CHI TIEÁT VAÄT LIEÄU, DUÏNG CUÏ (S.PHAÅM, HAØNG HOAÙ)
Taøi khoaûn Thaùng……………. Naêm……………….Soá tieànSTT Teân, qui caùch vaät tö (SP,HH)Toàn ñaàu kyøNhaäp trong kyø Xuaá t trong kyø Toàn cuoái kyø  A B 1 2 3 4Coäng
BAÛNG KEÂ TÌNH HÌNH THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI MUA
Soá ñaàu kyø Soá phaùt sinh Soá dö cuoái kyøTaøi khoaûn, Ñoá i töôïngNôï Coù Nôï Coù Nôï CoùA 1 2 3 4 5 6
 
3
BAÛNG KEÂTÌNH HÌNH THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI BAÙN
Soá ñaàu kyø Soá phaùt sinh Soá cuoái kyøTaøi khoaûn, Ñoá i töôïngNôïCoù Nôï Coù Nôï Coù A 1 2 3 4 5 6
SOÅ CHI TIEÁT BAÙN HAØNG
Teân saûn phaåm (Haøng hoaù, dòch vuï, BÑS ñaàu tö……………………………………… Naêm:…………….. Quyeån soá :………… Chöùng töø Doanh thu Caùc khoaûn tính tröø Ngaøy ghi soå Soá NgaøyDieãn giaûi Taøi khoaûnñoái öùngSoá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn Thueá Khaùc (521,531, 532)A B C D ECoäng soá phaùt sinhDoanh thu thuaànGiaù voán haøng baùnLaõi goäp
SOÅCHI PHÍ SAÛN XUAÁT KINH DOANH(Duøng cho caùc taøi khoaûn 621, 622, 623, 627 154, 631 641, 642 142 242, 335, 632)
Taøi khoaûn:………627… Teân phaân xöôûng………………………….. Teân saûn phaåm, dòch vuï:………………….. Chöùng töø Ghi Nôï TK………..Chia raNgaøyghi soåSoá NgaøyDieãn giaûi Taøi khoaûnñoái öùngToång soá tieàn……. ……. ……. ……. ……. ……. …….A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8Soá dö ñaàu kyøCoäng soá phaùt sinh trong kyøGhi coùTK….Soá dö cuoái kyø
SOÅCHI PHÍ SAÛN XUAÁT KINH DOANH(Duøng cho caùc taøi khoaûn 621, 622, 623, 627 154, 631 641, 642 142 242, 335, 632)
Taøi khoaûn:……632…… Teân phaân xöôûng………………………….. Teân saûn phaåm, dòch vuï:………………….. Chöùng töø Ghi Nôï TK………..Chia raNgaøyghi soåSoá NgaøyDieãn giaûi Taøi khoaûnñoái öùngToång soá tieàn……. ……. ……. ……. ……. ……. …….A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8Soá dö ñaàu kyøCoäng soá phaùt sinh trong kyøGhi coùTK….Soá dö cuoái kyø

Activity (115)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cẩm Linh Đinh liked this
Cát Bụi liked this
Bánh Giò liked this
Minh Luyen liked this
andreiconst liked this
Huang Vicky liked this
Hiền Nguyễn liked this
Xuan Thuy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->