Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DE PHONG TU NHUNG CHAT GÂY SAY

DE PHONG TU NHUNG CHAT GÂY SAY

Ratings: (0)|Views: 167|Likes:
Published by Chanlyislam

More info:

Published by: Chanlyislam on Jun 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2014

pdf

text

original

 
Chanlyislam 1
ĐỀ
PHÒNG T
Ừ 
NH
Ữ 
NG CH
T GÂY SAYVÀ NH
ỮNG TRÒ CHƠI CỜ 
B
C
 
                      ..:
 
Alhamdulillah, xin ca ng
ợ 
i và t
 
ơ 
n Allah
đã
t
o ra và ban cho
con ngườ 
icó trí óc thông minh, sáng su
t
để
phân bi
t nh
ững điề
u t
t x
u hay ph
i qu
y,
đó
là ân hu
 
đặ
c bi
t mà Allah
đã
ban cho
con ngườ 
i không gi
ống như
nh
ngloài
độ
ng v
t, vì Allah t
o ra loài thú thì chúng không có s
trí tu
 
để
 
suy nghĩ 
và tính toán
như con ngườ 
i. Xin ch
 p nh
n ch
có Allah duy nh
ứt để
tôn th
ờ 
khô
ng đồ
n
g đẳ
ng ai khác hay v
t gì v
ớ 
i Ngài, Ngài là
Đấ
ng V
n Toàn, T
tLành và Hoàn Thi
n Nh
t, xin ch
 p nh
n Muhammad
là s
gi
cu
i cùng c
aAllah,
đã
 
đượ 
c Ngài truy
n xu
ng thiên
kinh Qur’an để
giáo hu
n
con ngườ 
i bi
ế
t phân bi
t s
t
t x
u
mà hành độ
ng, c
u xin s
bình an t
t
nh cho Ngườ 
icùng gia quy
ế
n c
ủa Ngườ 
i và nh
ng ai
noi theo cho đế
n ngày Sau.H
ỡ 
i nh
ng anh ch
em Muslim thân m
ế
n! Hãy t
 
ơ 
n Allah th
t nhi
u, vìAllah
đã
t
o ra và ban cho co
n ngườ 
i m
t hình hài t
t
đẹ
 p, thanh nhã v
n toànvà Ngài ban cho
con ngườ 
i m
t
đị
a v
cao c
nh
t khác h
n v
ớ 
i t
t c
m
i t
ov
t c
a Ngài nh
ư
Ngài
đã
phán:
(( :                          .)):
70
.
 
Và ch
c ch
ắn TA đã làm vinh danh con cháu củ
a Adam (nhân lo
i). Và
TA đã chuyên chở 
h
 
trên đấ
t li
n và bi
n c
và cung c
p l
ộc ăn tố
t và s
chcho h
đặ
c bi
ệt ưu đãi họ
vinh d
ự 
 
hơn đa số
t
o v
t khác c
a TA
.
 S.17:70
 
Chanlyislam 2
S
vinh danh
đáng kể
Allah ban cho con ngườ 
i là trí óc thô
ng minh để
  bi
ế
t suy ngh
 ĩ 
tính toán,
đ
o
lườ 
ng..., nh
ờ 
 
đó
 
con ngườ 
i m
ớ 
i phân bi
ệt đượ 
c
điề
unào t
t
hay điề
u nào x
u,
điề
u nào có l
ợ 
i
hay điề
u nào có h
i.
 Nhưng mộ
t khi trítu
 
hay đầ
u óc
con ngườ 
i không còn minh m
n n
a thì lúc
đó
 
xem như đã
m
t
đi mộ
t ph
n lý trí và không còn sáng su
ốt để
tính toán n
a, và d
n d
n b
não b
 tê li
ệt hoàn toàn thì lúc đó
ch
ng khác nào gi
ống như
thú v
t. Thú v
t thì còn cóth
 
đ
em l
i l
ợ 
i ích cho
con ngườ 
i và xã h
i trong vi
c ph
 
giúp cho con ngườ 
itrong cu
c s
ng hay cung c
 p th
ịt cho con người ăn để
s
ng
. Nhưng
, m
t khicon ng
ườ 
i không còn lý trí n
a thì xem nh
ư
là m
t kh
i th
t vô d
ng, ch
là m
tth
xác không h
n và còn là gánh n
ng cho thân nhân, gia
đì
nh và xã h
i... Chonên, v
ới đầ
u óc và trí tu
mà Allah ban cho
con ngườ 
i
để
bi
ế
t suy ngh
 ĩ 
 
đế
nnh
ng vi
c bi
ế
n thiên mà Allah
đã
t
o ra và dùng nó
để
 
đ
em l
i s
h
u ích chomình, cho gia
đì
nh hay c
ộng đồ
ng vã xã h
i.V
ớ 
i trí tu
thông minh mà Allah ban cho
con ngườ 
i
để
bi
ế
t phân bi
t
đượ 
c vi
c gì là t
t lành nên làm và vi
c gì là x
u xa
để
tránh né. Cho nên, Allah
đã
 
đề
c
ập đế
n trí tu
 
con ngườ 
i qua ý ngh
 ĩ 
a s
thông minh và kiê
n cườ 
ng. Cóngh
 ĩ 
a là thô
ng minh để
 
đ
o
lườ 
ng m
i vi
c và kiê
n cường để
b
o v
ch
ng l
inh
ng
đ
i
u không t
ốt đẹ
 p ch
có mang h
i
đế
n b
n thân và xã h
i mà thôi. Vìv
y, Allah
đã
h
th
 p
đị
a v
c
a nh
ững ngườ 
i
đã
m
t trí tu
, nh
ững ngườ 
i khôngcòn
đủ
sáng su
t và kiên c
ườ 
ng n
a
đế
n
đị
a v
th
 p hèn gi
ng loài thú,
như Ngài đã
phán:
(( :                       .)):
44
Ph
ải chăng Ngươi đã nghĩ đa số
b
n chúng nghe ho
c hi
u nó? Chúngch
ng khác nào thú v
t. Không, chúng l
ạc đườ 
ng r
t xa.
S. 25:44Allah nghiêm c
m hoàn toàn khô
ng đượ 
c dùng tâm lý hay m
i
 phương
 cách dùng
để
tra t
n có tích cách gây t
n h
i
đế
n trí tu
hay
đầ
u óc c
a con
ngườ 
i,
nhưng ngượ 
c l
i chúng ta v
n th
ườ 
ng th
y ngày hôm nay con
ngườ 
idùng nh
ng c
c hình tra t
n,
đà
n áp... mi
n sao cho t
i ph
m b
kh
ng ho
ntinh th
n r 
i d
n d
n m
t
đi
trí nh
ớ... nhưng đố
i v
ớ 
i Islam
đó
là m
t tr 
ng t
i, vìtrí tu
là m
t trong
năm
 
đ
i
u mà giáo lý b
t bu
c ph
i b
o v
và qu
n lý nó m
tcách t
t lành, vì n
ế
u trí tu
 
đượ 
c b
ảo dưỡ 
ng t
t thì hi v
ng s
 
đ
em l
i m
i s
 h
u ích cho nhân lo
i,
nhưng
khi trí tu
tr 
ở 
thành m
t trí thì k 
 
như người đó
s
 ch
u thi
t thòi r 
t l
ớ 
n cho h
và ngay c
cho c
c
ộng đồ
ng, b
ở 
i s
thi
t h
i trí
 
Chanlyislam 3
tu
c
a h
s
sinh ra không bi
ế
t bao nhiêu
điề
u tai h
i khác cho thân nhân gia
đì
nh; có th
s
 
đi đế
n nhà tan, c
a nát, nghèo nàn... ho
c c
ộng đồ
ng xã h
i s
 gánh l
y gánh n
ng cu
c s
ng gia
đì
nh c
ủa ngườ 
i v
ợ 
góa ch
ng hay nh
ững đứ
acon m
côi cha;
chưa
m
ất đi
s
an ninh tr 
t t
cá nhâ
n đế
n xã h
i c
ng
đồ
ng,v
ấn đề
này Allah
đã
phán nh
ư
sau:
(( :
   
.)).
H
ỡ 
i nh
ữ 
ng ai có ni
m tin! U
ống rượ 
u c
ờ 
b
c và th
ờ 
cúng trên bàn th
ờ 
b
ằng đá và
dùng tên b
ắn để
làm qu
 
xin xăm là mộ
t
đề
u kh
 
(Rijs), là vi
c làm c
a Shaytan.Hãy t
ừ 
b
(vi
c làm kh
 
 
đó) để
may ra
các ngươi được phát đạ
t.- Shaytan ch
 mu
n t
o ác c
m và h
n thù gi
ữa các ngườ 
iqua vi
c u
ống rượ 
u và bài b
c và c
n tr
ở 
 
các người tưở 
ng nh
ớ 
Allah và vi
c dâng l
 Salah. Th
ế
 
các ngườ 
i không ch
ịu ngưng hay
sao
?”
S 5:90-91
.
(( :                 ). ):
912
.
H
h
ỏi Ngươi về
vi
c u
ống rượ 
u và c
ờ 
b
c. Hãy b
o h
ọ: “Trong hai điề
u
đ
ó v
ừ 
a có m
t t
i l
ớ 
n v
ừ 
a có m
t vài m
i l
ợ 
i cho nhân lo
ại, nhưng tộ
i c
ahai th
ứ 
 
đó
l
ớn hơn mố
i l
ợ 
i c
a chúng
...”
S 2: 219.Hai dòng
kinh Qur’an tr 
ên, Allah
đã
kêu g
i và c
nh giác nh
ng
ngườ 
i có
đứ
c tin
ở 
Ngài, vì nh
ờ 
 
đứ
c tin n
ơi
Allah mà
con ngườ 
i m
ớ 
i nghe và ch
 p nh
n
đượ 
c nh
ng gì Allah c
m, Allah
đã
phân tích cho chúng ta bi
ế
t rõ v
 
rượ 
u,nh
ng ch
t gây say và c
ờ 
b
c là nh
ng
đ
i
u không bao gi
ờ 
 
đ
em l
i s
ích l
ợ 
i gì
cho con ngườ 
i c
. Cho nên
con ngườ 
i ph
i tránh tuy
ệt đố
i hai lo
i này, không
đượ 
c g
n g
i chúng dù b
t c
hình th
c nào, nh
ng
điề
u kh
 
 
đó
là s
d
ơ 
b
n
ở 
  bên ngoài và lu m
ờ 
t
i tâm trong tâm linh c
a
con ngườ 
i, trong lúc
đó
Allah
đòi
 h
i
con ngườ 
i ph
i có
đứ
c tin và ph
i
đượ 
c trong s
ch c
th
xác l
n tinh th
n.Allah
đã
phán v
s
thi
t h
i c
ủa rượ 
u dù trên hình th
c nào, nó không bao gi
ờ 
mang l
i s
t
t lành ích l
ợ 
i
cho con ngườ 
i,
đó
là công vi
c kh
 
x
u xac
a shaytan, nó ch
gây ra s
b
t an và thi
t h
i l
ớ 
n lao qua cu
c s
ng h
ng

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->