Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kurikulum_zdravstvenog_odgoja_31.5.2013

Kurikulum_zdravstvenog_odgoja_31.5.2013

Ratings: (0)|Views: 59 |Likes:
Published by Hajduk11
Kurikulum zdravstvenog odgoja koji je sastavni dio Odluke ministra Željka Jovanovića od 31.5.2013. o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja - http://www.scribd.com/doc/145091712/Odluka-od-31-5-2013-o-Kurikulumu-zdravstvenog-odgoja
Kurikulum zdravstvenog odgoja koji je sastavni dio Odluke ministra Željka Jovanovića od 31.5.2013. o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja - http://www.scribd.com/doc/145091712/Odluka-od-31-5-2013-o-Kurikulumu-zdravstvenog-odgoja

More info:

Published by: Hajduk11 on Jun 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2013

pdf

text

original

 
1
Kurikulum zdravstvenog odgoja 
 
2
SADR 
Ž
 AJ Uvod
3
 Sugestije za u
či
telje, nastavnike i stru
č
ne suradnike
 Prikaz modula/razred/broj sati u okviru sata razrednika
 Prikaz planiranih nastavnih sadr
ž
aja i o
č
ekivanih ishoda
8
 
 
3
Uvod 
 
Svrha zdravstvenog odgoja je uspj
ešan
razvoj djece i mladih da bi stasali u zdrave, zadovoljne, uspje
š
ne,
 
samosvjesne i odgovorne osobe.Program Zdravstvenog odgoja temelji se na holisti
č
kom poimanju zdravlja, koje obuhva
ća oču
 vanje
 
zdravlja i kvalitete
ž
ivota, humane odnose
među
spolovima i ljudsku spolnost, prevenciju ovisnosti, kulturu
 
društ
 vene komunikacije i prevenciju nasilni
č
kog pona
š
anja.Program se zasniva na vi
š
edimenzionalnom modelu koji podrazumijeva povezanost tjelesnog, mentalnog,
 
duhovnog, emocionalnog i socijalnog aspekta zdravlja, a ispunjenje i stabilnost u svakoj od navedenih
 
dimenzija pridonosi cjelovitosti razvoja i pov 
ećan
 ju kvalitete
ž
ivljenja svake osobe. Podjela programa
 
Zdravstvenog odgoja u module
ivjeti zdravo, Prevencija ovisnosti, Prevencija nasilni
č
kog po
našanja
te
 
Spolno/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno p
onašanje)
treba osigurati potrebnu ravnot
ežu
 
među
 
sadržaj
ima i primjerenu programsku zastupljenost razli
č
itih aspekata zdravlja. Ipak, moduli nisu i ne trebaju
 
 biti strogo odijeljeni pa se mogu prepoznati srodni sa
držaj
i, odnosno ciljevi koji se isprepli
ću
i p
rož
imaju.U rasp
oređ 
ivanju
sadržaja
Zdravstvenog odgoja u module i razrede vodilo se ra
čuna
o specifi
čnost
ima
 
učen
i
č
ke razvojne dobi te o interesima koji se u
određ 
enoj dobi pojavljuju kod v 
ine
uče
nika i o problemima
 
koji ih zaokupljaju.Modul
Ž
ivjeti zdravo u kojem
će
djeca
iti o pravilnoj prehrani, osobnoj higijeni, tjelesnoj aktivnosti i
 
mentalnom zdravlju najvi
š
e je zastupljen u razrednoj nastavi, ali se njegovi
sadržaji
prot
ežu
i u svim ostalim
 
razredima do
čet
 vrtog razreda srednje
š
kole. Sad
ržajima
koje obuhva
ć
a ovaj modul djeci se
želi
ukazati na
 
 v 
ažnost
zdrave prehrane i stjecanje pozitivnih navika osobne higijene. B
udući
da je kod mladih u Hrvatskoj i
 
svijetu
it porast prekomjerne tjelesne mase i pretilosti
, nužno
je edukacijom djelovati preventivno kroz sve
 
razine odgoja i obrazovanja djece i mladih. Nastavno na dio u kojemu se govori o zdravoj i uravnot
eženoj
 
prehrani nastoji se povezati dostupnost znanstveno utemeljenih informacija o prehrambenim namirnicama
 
te djecu i mlade uputiti na preporu
č
ene prehrambene namirnice i na va
ž
nost prov 
ođen
 ja redovite i umjerene
 
tjelesne aktivnosti.Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) podsje
ća
nas da je zdravlje vi
še
od tjelesnog, da ima mentalne i
 
socijalne dimenzije koje je nem
oguće
odvojiti. U osiguravanju
zaš
tite mentalnog zdravlja v 
ažno
je pomo
ć
i
 
učen
icima prepoznati vrijednost njihovih osj
ećaja
i mi
šlj
enja jer jedino tako mogu razviti
osjećaj
vlastite
 
 vrijednosti. Rezultat provedbe zdravstvenog odgoja za promociju mentalnog zdravlja uk 
ljučuje
poticanje i
 
razvoj samopouzdanja i razvijanje
ž
ivotnih vje
š
tina od komunikacije do
donoš
enja odluka.Prevencija ovisnosti je, kao i prevencija nasilni
č
kog p
onašanj
a, zastupljena kroz sve dobne skupine
 
š
kolske djece i mladih. Osobita pozornost posv 
uje se i nekim novijim pojavama kao
š
to su nasilje
 
kori
š
tenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, kockanje i kla
đ 
enje adolescenata. Slijede problemi
 
koji su sve vi
š
e prisutni s tragi
čn
im posljedicama u prometu, a odnose se na prebrzu v 
nju, v 
ožnju
pod
 
utjecajem alkohola, droga itd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->