Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alroya Newspaper 31-05-2013

Alroya Newspaper 31-05-2013

Ratings: (0)|Views: 60 |Likes:
Published by Alroya Newspaper
Alroya Newspaper 31-05-2013
Alroya Newspaper 31-05-2013

More info:

Published by: Alroya Newspaper on Jun 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

 
02
........................
05
........................
ÉÑdÉW
23
èjôîàH
ÉØàMG¢VÿÉH Úb©G
 
 «gCÉJ õcôÃ
 
£ 
 Y  
  
 £j zºbódG ájOÉ°üàbG{ óahIô 
 ³
G
 
 WÉæG  á«cÎdG áHôéàdG
www.alroya.info
info@alroya.info
»FÉ£dG ÉM
 ôjôëàdG ¢ù«FQ
É©dG ôjóG
ǀƉƸŮ
 
ȉȇȇ
ájD        hQ ..IÉ« 
 ¹
G
áëØ°U 20
 ô°ûædGh áaÉë°ü 
  
 d ÉjD hôdG á°ù°SD e øY Qó°üJ á 
  
 eÉ°T ájOÉ°üàbG á«ej
:»`fhÎ``µdGó``jÈ`dG
020404
á«fɪ©dG - § 
  
 °ùe
ó«©°S øH ¢SHÉb ¿É£ 
  
 °ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°M Qó°UCGkÉ«eÉ°SkÉ«fÉ£ 
  
 °SkÉe°Sôe ¢ùeCG
 
ÉYQh G ¬¶ØM - º¶©GAÉ°ûfEÉH (36/2013) º``bQ ÊÉ£ 
  
 °S
 °Sôe .. ¬°üf » 
  
 j ɪ«aQGó°UEGh ᣰSàGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SD G ᫪æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG.É¡eɶf᫪æàd á```eÉ```©```dG á``Ä``«``¡`` 
  
 ``d ¿```µ```j ¿CG
 ```°```Sô```G ø``ª``°````JhájQÉÑàYG á`  `«``°``ü``î``°``û``dG á``£``°``S``à``Gh IÒ``¨``°``ü``dG äÉ``°``ù``°``SD ``G 
 
  á« 
  
 gCG É¡d ¿µJh ,QGOEGh É`  `G
Ó 
  
 à°SÉH àªàJh¿µj ¿CGh ,É¡«a ±ô°üàdGh É¡JQGOEGh ád 
  
 æGh áàHÉãdG
GeCGᣰSàGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SD G ᫪æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG ô 
  
 eäɶaÉëG  É``¡``d ´hô````a AÉ``°``û``fEG R``  `é``  `jh ,§`` 
  
 ``°``ù`  `e á``¶``aÉ`` 
 
IQGOEG ¢ù
  
  ¢ù«FQ Qó°üj ¿CGh ,É``  `¡```JQGOEG ¢ù
  
  ø``e QGô`` 
  
 ``HíFG 
  
 dG ᣰSàGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SD G ᫪æàd áeÉ©dG áÄ«¡dGÉgOɪàYG ó©H
 
 aôG
ɶædG
ɵMCG ò«Øæàd áeRÓdG äGQGô 
  
 dGháÄ«¡dG
¢ 
 Y ô°ùJ Qó°üJ ¿CG ¤EGh ,áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù
  
  øeQGOEG RÉ``¡``÷G äGó```Mh É¡d °îJ »`  `à`  `dG º`  `¶`  `æ`  `dGh Ú``fG`  ` 
  
 `  `dG ÉÃh
 
 aôG
ɶædG  ¢UÉN ¢üf ¬fCÉ°ûH Oôj
ɪ«a ádhó 
  
 dáÄ«¡dG ¤EG
 hD J ¬fCG
¢ 
 Y
 °SôG ¢üæjh ¬eɵMCG e ¢VQÉ©àjäÉ°UÉ°üàNG ᣰSàGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SD G ᫪æàd áeÉ©dGäÉ°ù°SD ª 
  
 d áeÉ©dG ájôjóÉH á 
  
 ©àG äGOLGh äÉ°ü°üîGh 
 
 æj ɪc ,áYÉæ°üdGh IQÉ`  `é``à`  `dG IQGR```H ᣰSàGh IÒ¨°üdG. á«dÉG º¡JÉLQO äGòH ájôjóG
 
 J ØXe É¡«dEG
áÄ«¡dG AÉ°ûfE     ÉH Ée°Sôe Qó°üj ¿É£ 
  
 °ùdG ádÓLᣰSàGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SD       G ᫪æàd áeÉ©dG
á«fɪ©dG - § 
  
 °ùe
 ¢````ù````eCG äÉ```°```ü```bÉ```æ```G ¢``  `ù``` 
  
 ``` ó```æ```°```SCGá°SÉFôH
É``©``dG Gò``¡``d ô°ûY ``HGô``dG ¬YɪàLG»Ñjô 
 ²
G É°üdG øH ó«°TQ QàcódG É`©eájªæJ jQÉ°ûe ,äÉ`°übÉæG ¢ù` 
  
  ¢ù«FQ.ÊɪY
ÉjQ 39Q709Q859 `H á«eóNh 
 
 `aGh »àdG
É``ª``YCGh jQÉ°ûG º``gCG ø``eh´ÉªàLG
Ó```````N É```gOÉ```æ``  `°```SEG
¢ 
 `` 
  
 ``Y ¢``ù````` 
  
 ``é``Gá©æ°üG ájH ôëÑdG ó«°üdG AÉæ«e AÉ°ûfEG 
 Qó```  `bh
 
 `` 
  
 ``Ñ``à á``æ``WÉ``Ñ``dG Ü``æ``L á``¶``aÉ``ë`çÉKCG ó``  `jQ```Jh ,ÊÉ``ª``Y
É```jQ 12Q900Q000ÖJɵGh øcÉ°ùGh ¢SQGóª 
  
 d äGó©eh Iõ¡LCGh 
 
 ÑÃ º``«`` 
  
 ``©``à``dGh á``«``HÎ``dG IQGR`````d á``©``HÉ``à``dGå«KCÉJh .ÊÉ``ª``Y
É```jQ 4Q210Q835
 Qó```  `bhIQGR````d á``©``HÉ``à``dG ¢```SQGó```É```H Ú``ª`` 
  
 ``©``G ±ô```  `Z 
 
 ÑÃ (á«fÉãdG á 
  
 MôG) º« 
  
 ©àdGh á«HÎdG 
ɪYCGh ÊÉ``ª``Y
É````jQ 3Q853Q953
 Qó````bh¢SHÉb ¿É`  `£`  ` 
  
 `  `°``ù`  `dG ``ª`  `
 
 «¨°ûJh áfÉ«°U1Q790Q771
 Qó``bh
 
 ÑÃ ô°TÑH »°VÉjôdG´hô°û á``«``aÉ``°``VEG
É``  `ª``  `YCGh,ÊÉ``  `ª```Y
É```jQ 
 
 jôW
¢ 
 Y áj 
  
 Y Q°ùL AÉ``°``û``fEGh º«ª°üJ 
 
 ÑÃ (¤hCG á`` 
  
 ``Mô``G) êhOõ`````G á``æ``WÉ``Ñ``dG.ÊɪY
ÉjQ 5Q784Q242
 Qóbh
á«fɪ©dG - § 
  
 °ùe
 kÉjhɪ°S É`` k eô``L ¿CG á«fɪ©dG ᫵ 
  
 ØdG á«©ª÷G äô```cP¿CG ¿hO âÑ°ùdGkGó```Z ¢```  `VQCG ø``e Üô`  ` 
  
 ``dÉ`  `H ôª«°S É k ªî°V¢ù«FQ ÊÉÑ«°ûdG ôeÉY øH » 
  
 Y
Ébh .É¡« 
  
 Y ô£N CG
 
 µ°ûj q¿EG á«fɪ©dG ᫵ 
  
 ØdG á«©ª÷ÉH
ÓYEGh áeÉ©dG äÉbÓ©dGÜGÎbG ó¡°ûà°S âÑ°ùdG
 ``j ìÉÑ°U ø`  `e ¤hCG äÉYÉ°ùdGÜôbCG
 
 Ñà°S å«M ¢```VQCG ø``e {
QE
2 1998 { Öµjcâ«bàH Gk ôéa 12:59 áYÉ°ùdG óæY ¢``VQCG øe ¬d áaÉ°ùe15
OÉ©j Ée CG Îe  
  
 «c ¿« 
  
 e 5 Q 8 áaÉ°ùà á棠
  
 °ùdG 
  
 «c
 
 dCG 385
 
 ÑJ »àdGh ôª 
  
 dGh ¢VQCG ÚH áaÉ°ùG Iôe.Îe
á«fɪ©dG - AGôHEG
 ô°UÉf ø``H G ó`  `Ñ`  `Y ï`  `«`  `°`  `û`  `dG É``©``e ó```cCG
  
  
 J IQGRdGq¿CG á 
  
 eÉ©dG i 
  
 dG ôjRh ôµÑdGi 
  
 d á``eÉ``Y á``jô``jó``e çGó``ë``à``°``SG á``°``SQGó``H 
 
 ª°ûJ á«bô°ûdG
ɪ°T á¶aÉëà á 
  
 eÉ©dGQÉ°TCGh .á``°``ü``à``î``G IQGR``````dG ô`````FGhO
 
 `` 
  
 ``à`` 
 
äÉÑMÉ°Uh ÜÉë°UCG ¢ùeCG ¬FÉ 
  
 d
ÓN ¬«dÉ©e 
 
 dP ¿CG á«bô°ûdG
ɪ°T á¶aÉëÃ
ɪYCGIQ°üH IQGR```dG äÉ`  `eó`  `N Ëó 
  
 J  º¡°ù«°SøYkÓ°a á¶aÉëG AÉ``æ``HCá 
  
 ¡°Sh á©jô°SQGhOCGh
É¡Ã á 
  
 ©àG äÓeÉ©G AÉ¡fEG jô°ùJ 
ÓN ¬«dÉ©e í°VhCGh .á 
  
 eÉ©dG i 
  
 dG IQGRháYÉæ°Uh IQÉ áaôZ ´ôa ¬ª¶f òdG AÉ 
  
 dG
¿CG ¤EG Ò°ûJ äÉ«FÉ°üMEG
¿CG AGôHEÉH ¿Éª o Y
áe¶æe ø``e GkAõ```L Èà©J »`  `à`  `dG IQGR````dG 
 
 ª©dG ¥°S º«¶æàH
¢ 
 æ©J »àdG äÉ°ù°SD G1^500^000 øe ójõj Ée
¢ 
 YkÉ«dÉM ±ô°ûJ¢UÉÿG ´É`  `£`` 
  
 ``dÉ`  `H
 
 ``ª`  `©`  `dG ¥``°``S  
 
 ``eÉ``Y kÉØdCG 217h ó``aGh
 
 eÉY 1^290^000 º¡æe.á«æWdG á 
  
 eÉ©dG i 
  
 dG øe
á©æ°üÉH ôëÑdG ó«°üdG AÉæ«e OÉæ°SE     G
ÉjQ ¿« 
  
 e 39^7 `H á«eóN jQÉ°ûeh
ø`e Üô` 
 
 dÉH È©j z Ö`µjc{
IQ£Nh..GóZ¢VQC    G
¿æWGeº¡æeÉØdC    G217..¢UÉÿG´É£
 
 dÉH
 
 eÉY¿« 
  
 e1^5:ôµÑdG
É©dGóÑY AÓ - ájD hôdG
¥GQhCÓd § 
  
 °ùe ¥°ùd
É`  `©`  `dG ô`  `°`  `TD ``G
 
 `` 
  
 ``ZCGᣠ
  
 f 6418 ià°ùe óæY `  `jÉ`  `e ô¡°ûd á`  `«`  `dÉ`  `G ô¡°ûdG  ¬bÓZEG ià°ùe øY ᣠ
  
 f 291 É k ©ØJôeº«b ⨠
  
 Hh ,áFÉG  4^74 IOÉjR áÑ°ùæHh »°VÉGá©ØJôe
É``jQ ¿« 
  
 e 224 jÉe
ÓN
 hGóàdG,
 
 HÉ°ùdG ô¡°ûdG e áfQÉ 
  
 e áFÉG  0^4 áÑ°ùæHɪ«a ,
ÉjQ ¿« 
  
 e 223 É¡«dɪLEG ¬«a
 
 H òdGhádhGóàG äÉcô°û 
  
 d á«b°ùdG ᪫ 
  
 dG â©ØJQG3^38 IOÉjR áÑ°ùæH
ÉjQ QÉ« 
  
 e 12^96 ¤EG ¥°ùdG.
 
 HÉ°ùdG ô¡°ûdG øY
 jÉe ô¡°T 
%
4^7ØJôj § 
 
 °ùe ¥°S
ᩪ÷G
2013 jÉe 31
 
 aGG `g 1434 ÖLQ øe 21
(1015) Oó©dG
F
riday
 
31
-
May 2013
issue No
(
1015
)
07
 
Ωƒ«dG ájDhôdG
2
Ω
2013 ƒjÉe 31
≥ 
 aGƒŸG `g 1434 ÖLQ øe 21 ᩪ÷G
á«fɪ©dG
§ 
 ≤ 
 °ùe
- º¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M Qó°UCG:¬°üf » 
 ∏ 
 j ɪ«akÉ«eÉ°SkÉ«fÉ£ 
 ∏ 
 °SkÉeƒ°Sôe ¢ùeCG
 
ÉYQh ˆG ¬¶ØM
áeÉ©dG áÄ«¡dG AÉ°ûfEÉH (2013/36) ºbQ ÊÉ£ 
 ∏ 
 °S
Ω
 ƒ°Sôe.É¡eɶf QGó°UEGh ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SD ƒŸG ᫪æàd
¿ÉªY ¿É£ 
 ∏ 
 °S ó«©°S øH ¢SƒHÉb øëf 
Ω
 ƒ°SôŸÉH QOÉ``°``ü``dG á``dhó`` 
 ∏ 
 ``d »``°``SÉ``°``SC’G
Ω
É``¶``æ``dG
≈ 
 `` 
 ∏ 
 ``Y ´Ó````  `W’G ó``©``HQOÉ°üdG áeÉ©dG äÉ°ù°SD ƒŸGh äÉÄ«¡dG
Ω
ɶf
≈∏ 
 Yh 96/101 ºbQ ÊÉ£ 
 ∏ 
 °ùdGºbQ ÊÉ`  `£`  ` 
 ∏ 
 ``°`  `ù`  `dG
Ω
 ƒ``°``Sô``ŸG
≈ 
 `` 
 ∏ 
 ``Yh ,91/116 º```bQ ÊÉ``£`  ` 
 ∏ 
 ``°``ù`  `dG
Ω
 ƒ``°``Sô``ŸÉ``HOɪàYGh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh äÉ°UÉ°üàNG ójóëàH 2005/102AÉ°ûfEÉH 2007/19 º``bQ ÊÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG
Ω
 ƒ°SôŸG
≈∏ 
 Yh ,»ª«¶æàdG É¡ 
 ∏μ 
 «g,áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRƒH áeÉY ájôjóeóaôdG ¥hó``æ``°``U AÉ``°``û``fEÉ``H 2013 /6 º```bQ ÊÉ`  `£`  ` 
 ∏ 
 `  `°``ù`  `dG
Ω
 ƒ``°``Sô``ŸG
≈ 
 `` 
 ∏ 
 ``YhÉà É檰SQ ;áeÉ©dG áë 
 ∏ 
 °üŸG ¬«°†à 
 ≤ 
 J Ée
≈∏ 
 YkAÉæHh ,¬eɶf QGó``°``UEGh:mäBG ƒg᫪æàd á``eÉ``©``dG á`  `Ä``«``¡`  `dG {
≈ 
 ª°ùJ á``eÉ``Y á`  `Ä`  `«`  `g CÉ`  `°`  `û``æ`  `J :¤hC’G IOÉ````ŸG .áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh ™ÑàJ zᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SD ƒŸGIÒ¨°üdG äÉ``°``ù`  `°`  `SD ƒ`  `ŸG ᫪æàd á``eÉ``©``dG áÄ«¡ 
 ∏ 
 d ¿ƒ`` 
 μ 
 ``j :á``«`  `fÉ``ã``dG IOÉ```ŸG,…QGOE’Gh ‹ÉŸG
Ó 
 ≤ 
 à°S’ÉH ™àªàJh ,ájQÉÑàY’G á«°üî°ûdG ᣰSƒàŸGh±q ô°üàdGh É¡JQGOEGh ádƒ 
 ≤ 
 æŸGh áàHÉãdG
Gƒ``eC’G
∂∏ 
 “ á q « 
 ∏ 
 gCG É¡d ¿ƒ 
 μ 
 Jh.
≥ 
 aôŸG
Ω
ɶædG
Ω
É 
 μ 
 MCÉH É¡fCÉ°T ‘ 
π 
 ª©jh ,É¡«aIÒ¨°üdG äÉ°ù°SD ƒŸG ᫪æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG ô 
 ≤ 
 e ¿ƒ 
 μ 
 j :áãdÉãdG IOÉŸGäɶaÉëŸG ‘ É¡d ´hô``a AÉ`  `°`  `û``fEG  `é`  `jh ,§ 
 ≤ 
 °ùe á¶aÉ 
 fi
ᣰSƒàŸGh. É¡JQGOEG ¢ù
 ∏ 
 › øe QGô 
 ≤ 
 H᫪æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù
 ∏ 
 › ¢ù«FQ Qó°üj : á©HGôdG IOÉ``ŸGò«Øæàd á``eRÓ``dG äGQGô`` 
 ≤ 
 ``dGh í``FGƒ`  ` 
 ∏ 
 `  `dG ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SD ƒŸG¿CG ¤EGh ,áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù
 ∏ 
 › øe ÉgOɪàYG ó©H
≥ 
 aôŸG
Ω
ɶædG
Ω
É 
 μ 
 MCGäGóMh É¡d ™°†îJ »àdG º¶ædGh ÚfGƒ 
 ≤ 
 dG áÄ«¡dG
≈∏ 
 Y …ô°ùJ Qó°üJ 
≥ 
 aôŸG
Ω
ɶædG ‘ ¢UÉN ¢üf ¬fCÉ°ûH Oôj
ɪ«a ádhó 
 ∏ 
 d …QGOE’G RÉ¡÷G. ¬eÉ 
 μ 
 MCG ™e ¢VQÉ©àj ’ ÉÃhIÒ¨°üdG äÉ°ù°SD ƒŸG ᫪æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG ¤EG
 hD ƒJ :á°ùeÉÿG IOÉŸGájôjóŸÉH á 
 ≤∏ 
 ©àŸG äGOƒLƒŸGh äÉ°ü°üîŸGh äÉ°UÉ°üàN’G ᣰSƒàŸGhɪc ,áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRƒH ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SD ƒª 
 ∏ 
 d áeÉ©dG 
ɪYEG ¿ƒ 
 μ 
 jh .á«dÉŸG º¡JÉLQO äGòH ájôjóŸG
∂∏ 
 J ƒØXƒe É¡«dEG
π≤ 
 æj¢ù«FôdG ÚH É¡« 
 ∏ 
 Y ¥É`  `Ø``J’G ºàj »àdG á«dBÓd É k
 ≤ 
 ah ádƒ 
 ∏ 
 jC’G
≈ 
 °†à 
 ≤ 
 e.áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRhh áÄ«¡ 
 ∏ 
 d …ò«ØæàdGhCG
≥ 
 aôŸG
Ω
ɶædGh
Ω
 ƒ°SôŸG Gòg
∞ 
 dÉîj Ée
π 
 c
≈ 
 ¨ 
 ∏ 
 j :á°SOÉ°ùdG IOÉŸG. ɪ¡eÉ 
 μ 
 MCG ™e ¢VQÉ©àj¬H
π 
 ª©jh ,᫪°SôdG Iójô÷G ‘ 
Ω
 ƒ°SôŸG Gòg ô°ûæj :á©HÉ°ùdG IOÉŸG.
 Qhó°U ïjQÉJ øe `g 1434 áæ°S ÖLQ øe 20 :‘ Qó°U.
Ω
2013 áæ°S ƒjÉe øe 30 :
≥ 
 aGƒŸG
ájD hôdG - ádÓ°U
 
ɪYCÓd á«fɪ©dG áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù
 ∏ 
 › ó 
 ≤ 
 Y¢ùeCG ¬dÓ°üH á« 
 ∏ 
 ëŸG áæé 
 ∏ 
 dG ´ô``Ø``H á``jÒ``ÿGßaÉ 
 fi
Ö`  `FÉ``f ï«°ûdG IOÉ``©``°`  `S Öà 
 μ 
 Ã É`` k YÉ``ª``à``LGóª 
 fi
øH ˆGóÑY QƒàcódG ‹É©e á°SÉFôH QÉØX¢ù
 ∏ 
 › ¢ù«FQ á«fƒfÉ 
 ≤ 
 dG ¿hD ƒ°ûdG ôjRh …ó«©°ùdG.áæé 
 ∏ 
 dG AÉ°†YCG Qƒ°†ëHh áÄ«¡dG IQGOEGÖFÉf ï«°ûdG IOÉ©°S Ö q MQ ´ÉªàL’G ájGóH ‘hIOÉ©°Sh áÄ«¡dG ¢`  `ù`  `«`  `FQ ‹É``©`QÉ``Ø``X ß``aÉ`` 
 fi
áæé 
 ∏ 
 dG AÉ``°`  `†``YCGh áÄ«¡dG ¢ù«FQ Ö``FÉ`  `f ¢Sóæ¡ŸG ¬H
≈ 
 ¶– …òdG
π 
 °UGƒàŸGh ºFGódG ºYódGkÉæªãeÖMÉ°U Iô°†M ¿ód øe áÄ«¡dG ᣰûfCGh
ɪYCG- º¶©ŸG ó«©°S ø``H ¢SƒHÉb ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG á``dÓ``÷Gá«eÉ°ùdG ¬àdÓL äÉ¡«LƒJh -
ÉYQh ˆG ¬¶ØMÉ¡d ´ô`  `aCG íàa
ÓN øe áÄ«¡dG •É°ûf á©°SƒàH´hôØdG ¤EG áaÉ°VEG á棠
 ∏ 
 °ùdG äɶaÉ 
 fi
™«ªL ‘ É¡ëàØH á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG äQó°U »àdG áKÓãdGCGóÑà°S »àdGh Qƒ°Uh QÉë°Uh ádÓ°U øe
π 
 c ‘ ¢Vô©à°SG É`  `gó`  `©`  `Hh .
π 
 ``LÉ``©``dG Ö`  `jô`  ` 
 ≤ 
 `  `dG ‘ 
π 
 ª©dG¢ù
 ∏ 
 éŸG AÉ°†YCG ™e áÄ«¡dG ¢ù«FQ QƒàcódG ‹É©eÒ°S á©HÉàe É¡æ«H øe á q ª¡ŸG ™«°VGƒŸG øe GkOóYá q « 
 ∏ 
 ëŸG áæé 
 ∏ 
 dG èeGôHh ™jQÉ°ûe ò«ØæJ ‘ 
π 
 ª©dG 
≈∏ 
 Y ™ 
 ∏ 
 WG ɪc É¡JÉ°UÉ°üàNG ójó–h ádÓ°U ‘ ájƒæ°ùdG èeGÈdG ò«Øæàd ájQÉ÷G äGOGó©à°S’GäÉ````  `j’h
∞ 
 `` 
 ∏ 
 ``à`` 
 fl
‘ á``Ä``«``¡``dG É``gò``Ø``æ``à``°``S »```à```dGáaÉ°VEG ;
∂ 
 ``dò``d ó``©``ŸG è``eÉ``fÈ``dG
≥ 
 ``ah á¶aÉëŸGáaOÉ¡dG iô``````NC’G á`` q «``YÉ``ª``à``L’G è```eGÈ```dG ¤EG 
π 
 NGódÉH á``«``LÓ``©``dGh á``«``°``SGQó``dG äGó``YÉ``°``ù``ŸÉ``c.êQÉÿGháÄ«¡dG ᣰûfCG ôjƒ£J ´ƒ°Vƒe ¢ù
 ∏ 
 éŸG ¢ûbÉfhá棠
 ∏ 
 °ùdG
π 
 NGO Ióªà©ŸG É¡›GôH äGOGôjEG IOÉjRhá«Ñ 
 ∏ 
 àd áHÉéà°S’G á q «fÉ 
 μ 
 eEG
π 
 LC
∂ 
 dPh É¡LQÉNh 
≈∏ 
 Y ™ 
 ∏ 
 WG ɪc .áÄ«¡dG iód IôaGƒàŸG äÉÑ 
 ∏ 
 £dGá 
 ∏ 
 LÉ©dGh áFQÉ£dG äGóYÉ°ùŸG Ëó 
 ≤ 
 J ‘ É¡àjõgÉL´ÉªàLG º``à``à``NGh
∂ 
 ``dò``d á``LÉ`` 
 ◊
G â``YO É``e
≈ 
 `  `à`  `eájÒÿG
É``ª``YCÓ``d á``«``fÉ``ª``©``dG á``Ä``«``¡``dG ¢``ù`
 ∏ 
 ``›¿Éé 
 ∏ 
 dGh ,á`  `Ä``«``¡``dG AÉ``°``†``YCG Oƒ``¡``L á``aÉ``c ÚªãàH 
∂ 
 dPh ;
Ω
ó`` 
 ≤ 
 ``à``dGh ìÉ``é``æ``dG º``¡`  `dkÉ«æªàe á`` q «`  ` 
 ∏ 
 ``ë``ŸG.øWGƒŸGh øWƒ 
 ∏ 
 d »°û«©ŸG iƒà°ùŸÉH »bô 
 ∏ 
 dˆGóÑY ï«°ûdG IOÉ©°S øe
π 
 c ´ÉªàL’G ô°†M¢ù«FQ QÉØX ßaÉ 
 fi
ÖFÉf »bhôëŸG
∞ 
 «°S øH¢Sóæ¡ŸG IOÉ``©``°``Sh ,á``¶``aÉ``ë``ŸÉ``H á`  `«`  ` 
 ∏ 
 `  `ë`  `ŸG á``æ`  `é`  ` 
 ∏ 
 `  `dG 
π 
 «ch …ó``«``©`  `°``Sƒ`  `Ñ``dG Oƒ``©``°``S ø``H
Ó```g ø``H ó``dÉ``NáÄ«¡dG IQGOEG ¢ù
 ∏ 
 › ¢ù«FQ ÖFÉf á q « 
 ∏ 
 NGódG IQGRh´ôØH ájÒÿG
ɪYCÓd á« 
 ∏ 
 ëŸG áæé 
 ∏ 
 dG AÉ°†YCGh.ádÓ°U áj’hˆGóÑY QƒàcódG ‹É©e
Ω
É``b iô``NCG á¡L øeá«fƒfÉ 
 ≤ 
 dG ¿hD ƒ``°``û``dG ô``jRh …ó«©°ùdG óª 
 fi
ø``Háæé 
 ∏ 
 dG AÉ``°``†``YCGh á`  `Ä``«`  `¡`  `dG IQGOEG ¢`  `ù`  ` 
 ∏ 
 `  `› ¢``ù`  `«``FQ¤EG ájó 
 ≤ 
 ØJ IQÉ``jõ``H á`  `jÒ``ÿG
É`  `ª`  `YCÓ`  `d á« 
 ∏ 
 ëŸG´ôØH ájÒÿG
ɪYCÓd á«fɪ©dG áÄ«¡dG
≈ 
 æÑe 
π 
 ª©dG á``«``dBG
≈∏ 
 Y ±ƒbƒ 
 ∏ 
 d
∂ 
 ``dPh ádÓ°U á``j’h.¬H
á«fɪ©dG - ¿Ó©L
…RôëŸG ô°UÉf øH óªMCG ‹É©e
≈≤ 
 àdGIOÉ©°ùdG ÜÉë°UCÉH ¢ùeCG áMÉ«°ùdG ôjRh¿Ó©Lh ‘Gƒ````dGh
π 
 ``eÉ`  ` 
 μ 
 ``dG äÉ```j’h I’h,» 
 ∏ 
 YƒH »``æ``H ¿Ó```©```Lh ø``°``ù``M ƒ```H »``æ``HIOÉ©°ùdG ÜÉ``ë``°``UCGh Ú``eô`` 
 μ 
 ``ŸG Qƒ°†ëH¢ù
 ∏ 
 éŸGh iQƒ```°```û```dG ¢``ù`` 
 ∏ 
 ``› AÉ```°```†```YCG.ñƒ«°ûdGh …ó 
 ∏ 
 ÑdGAÉ 
 ≤∏ 
 dG AÉ````æ````KCG ¬``«``dÉ``©``e ¢``û``bÉ``f ó````bh᫪æJ á``q «```ª```gC’G äGP äÉ```Yƒ```°```Vƒ```ŸG,á¶aÉëŸG äÉ``j’ƒ``H »MÉ«°ùdG ´É``£`
 ≤ 
 ``dG 
≈∏ 
 Y ´Ó``````W’G ¬````JQÉ````jR â``æ``ª``°``†``J É``  `ª``  `cø°ü 
 ◊
G É¡æeh á q «MÉ«°ùdG ™``bGƒ``ŸG º``gCGá q «ª 
 fi
 h ‘GƒdGh
π 
 eÉ 
 μ 
 dG áj’ƒH Ëó 
 ≤ 
 dG 
 õàæeh ,á``«``©``«``Ñ``£``dG
π 
 ``«`
 ∏ 
 ``°``ù``dG á`` 
 ≤ 
 ``jó``Mø°ùM ƒ``H »``æ``H ¿Ó``©``L ø``°``ü`  `Mh á``Nô``eá« 
 ∏ 
 MÉ°ùdG iô``` 
 ≤ 
 ```dGh Iô``î``°``TC’G á``HÉ``«``fhøe ÉgÒZh » 
 ∏ 
 Y ƒH »æH ¿Ó©L áj’ƒH.»MÉ«°ùdG Üò÷G äGP ™bGƒŸG´É£ 
 ≤ 
 dG AÉ 
 ≤∏ 
 dG
ÓN ¬«dÉ©e ÉYO óbh™«é°ûJh »MÉ«°ùdG Qɪãà°SÓd ¢UÉÿGOƒ¡÷G á``cQÉ``Ñ``e
∂ 
 ```dP
≈ 
 `` 
 ∏ 
 ``Y Ú``æ``WGƒ``ŸGº¡ŸG …ƒ``«`` 
 ◊
G ´É``£`` 
 ≤ 
 ``dG Gò``¡``d á``ª``YGó``dGøe Òãc äÉjOÉ°üàbG ¬« 
 ∏ 
 Y óªà©J …òdG.
 hódG 
≈∏ 
 Y ¬``FÉ`` 
 ≤ 
 ``d
Ó```N ¬`  `«`  `dÉ`  `©``e ó````q cCG É``ª``c á q « 
 ∏ 
 eôdG äɪ«îŸGh äÉ©éàæŸÉH
Ω
ɪàg’G¬«dÉ©e
 hÉ```æ```Jh ,á``«``bó``æ``Ø``dG
≥ 
 `` 
 ≤ 
 ``°``û``dGháHÉ«æH á``jô``ë``Ñ``dG á```¡```LGƒ```dG ´ƒ```°```Vƒ```eÉ k Ñjôb òØæ«°S ¬ q fCG ¤EG Gk Ò°ûe ,Iôî°TC’Gƒ 
 ∏ 
 «c áKÓK áaÉ°ùŸ óà“ áMÉ°ùe
≈∏ 
 YÒé°ûJh äGQÉ```°```ù```e ø``ª``°``†``à``J äGÎ`````eIQGRhq¿CG É k ë°Vƒe äÓ``¶``eh ,»``°``SGô``ch 
òg ¿ƒ``
 μ 
 ```J ¿CG ¤EG
≈ 
 ``©``°``ù``J á``MÉ``«``°``ù``dGâ©aQ å«Mm¥GQ iƒà°ùe
≈∏ 
 Y á¡LGƒdGÉ«YGO ,´hô°ûª 
 ∏ 
 d á«dÉŸG äGOɪàY’G
∞≤ 
 °SáªNÉàŸG »°VGQC’G
Ω
Góîà°SG Ò«¨J ¤EG. É k «MÉ«°S É¡dÓ¨à°SGh á¡LGƒ 
 ∏ 
 d¿ÉªY ÜÉÑ°T 䃫H ¬«dÉ©e ¢ûbÉf ɪc 
≈∏ 
 Y
π 
 ª©J IQGRƒdGq¿CG Éë°Vƒe Iôî°TC’ÉH™«Ñ 
 ∏ 
 d É¡°Vô©d É`` q eEG É¡dƒM QGô``b PÉîJG.Qɪãà°d É¡MôW hCG øjôªãà°ùª 
 ∏ 
 døe á```Yƒ```ª```› ‹É``````````gC’G ìô``````W ó``````bhá«MÉ«°ùdG
≥ 
 aGôŸÉH á 
 ≤∏ 
 ©àŸG äÉYƒ°VƒŸG᫪æJh áMÉ«°ùdG QhO õjõ©Jh äBÉ°ûæŸGhôjRh ‹É©Ã º¡FÉ 
 ≤ 
 d
ÓN ´É£ 
 ≤ 
 dG Gòg.áMÉ«°ùdG q¿CG áMÉ«°ùdG ôjRh ‹É©e í°VhCG óbhïjÉ°ûŸÉH AÉ 
 ≤ 
 àd’G
π 
 LCG øe »JCÉJ IQÉjõdGá«MÉ«°ùdG ™bGƒŸG RôHCG IQÉjRh ‹ÉgC’Gh 
ÓN øe ±Gó``gC’G
òg â 
 ≤≤ 
 – å«M. ‹ÉgC’G º¡ØJh ™«ª÷G ¿hÉ©JÉæ°VôY É````æ````fEG :¬```«```dÉ```©```e ±É`````  `°`````  `VCGh ᫪æàd á©é°ûŸG iD hô```dG ø`  `e áYƒª› 
π 
 «dòJ ¤EG
≈ 
 ©°ùfh ,»MÉ«°ùdG ´É£ 
 ≤ 
 dG‹ÉgC’G ¬``LGƒ``J »``à`  `dG äÉHƒ©°üdG á`  `aÉ``c ´É£ 
 ≤ 
 dG ø``jô``ª``ã``à``°``ù``ŸGh
Ω
É````Y
π 
 `` 
 μ 
 ``°``û``HQô 
 μ 
 àJ ¿CG
π 
 eCÉfh ,¢UÉN
πμ 
 °ûH »MÉ«°ùdG. ᪡ŸG á«fGó«ŸG äGQÉjõdG
òg
π 
 ãe
É¡eɶf QGó°UE     Gh ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SD       ƒŸG ᫪æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG AÉ°ûfE     ÉH É«eÉ°S Éeƒ°Sôe Qó°üj ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG ádÓL
ádÓ°U ‘ á« 
 ∏ 
 ëŸG áæé 
 ∏ 
 dG èeGôHh ™jQÉ°ûe ¢ûbÉæj ájÒÿG
ɪYC    Ód á«fɪ©dG áÄ«¡dG ¢ù 
 ∏ 
 ›
á«bô°ûdG ܃æL á¶aÉëà »MÉ«°ùdG ´É£ 
 ≤ 
 dG ᫪æJ åëÑj áMÉ«°ùdG ôjRh
»````dÉeƒ°üdG ¢ù«````FôdG çƒ````©Ñeá`````棠
 ∏ 
 °ù 
 ∏ 
 d ¬````JQÉjR º````ààîj
á«fɪ©dG
§ 
 ≤ 
 °ùe
¢ù«FQ áeÉîa 烩Ñe á«LQÉÿG ¿hD ƒ°û 
 ∏ 
 d ádhódG ôjRh
π 
 ©L Qƒf óª 
 fi
‹É©e ºààNG»àdGh ,
Ω
ÉjCG IóY âbô¨à°SG »àdG á棠
 ∏ 
 °ù
 ∏ 
 d ¬JQÉjR ¢ùeCG á«dGQó«ØdG
Éeƒ°üdG áj Qƒ¡ªLº¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M ¤EG á q «£N ádÉ°SQ É¡dÓN
π≤ 
 f 
Éeƒ°üdG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ Oƒª 
 fi
ï«°T ø°ùM ¢ù«FôdG áeÉîa øe -
ÉYQh ˆG ¬¶ØM -.á«dGQó«ØdG
»```a Qƒ````£àŸG { IQhO
Ω
É```ààNGz
Ω
Ó```YE     ’Gh á````«Hô©dG
Ω
 ƒ```` 
 ∏ 
 Y
á«fɪ©dG
§ 
 ≤ 
 °ùe
IQGRh ɡઠq ¶f »àdG
Ω
ÓYE’Gh á«Hô©dG
Ω
 ƒ 
 ∏ 
 Y ‘ Qƒ£àŸG { á«ÑjQóàdG IQhó`  `dG âªààNG. § 
 ≤ 
 °ùe ÉfÉJhQ ¥óæØH ¢ùeCG É¡JÉ«dÉ©a
Ω
ÓYE’GäÉ°ù°SD ƒŸG
∞∏ 
 à 
 fl
øe Ú«Øë°üdG øe OóY ÚYƒÑ°SCG äôªà°SG »àdG IQhódG ‘ 
 QÉ°Th.á°UÉÿGh á«eƒ 
 μ◊
G äÉ°ù°SD ƒŸÉH á«eÓYE’G ôFGhódG ‘ Ú 
 ∏ 
 eÉ©dGh á«eÓYE’Gh á«Øë°üdGÚY á©eÉL øe
π≤ 
 Y
Ω
É°ùM QƒàcódG É¡«a ô°VÉMh ÚYƒÑ°SCG IQhódG äÉ«dÉ©a äôªà°SGhá q «eÓYE’G äGQÉ``¡``ŸÉ``H Ú`  `HQó`  `à`  `ŸG ó``jhõ``J ¤EG â``aó``gh ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªéH ¢ùª°T ÈÿÉc áØ 
 ∏ 
 àîŸG »Øë°üdG ôjôëàdG ¿ƒæa
≈∏ 
 Y ´Ó``W’Gh áæ¡ŸG äÉ q «bÓNCGh á«°SÉ°SC’G. QGƒ 
 ◊
Gh
≥ 
 « 
 ≤ 
 ëàdGhá q «bQƒdG á``aÉ``ë`  `°``ü``dG Ú``H á``cÎ`  `°`  `û``ŸG •É`` 
 ≤ 
 ``æ``dGh ¥hô``  `Ø```dG ¿É``«``H ¤EG IQhó````dG â`  `©`  `°`  `S É``ª``c AÉ£NC’G
≈∏ 
 Y ¬«ÑæàdGh ᪫ 
 ∏ 
 °ùdG á`  `«``eÓ``YE’G Ö«dÉ°SC’G
≈∏ 
 Y Ö``jQó`  `à`  `dGh á``«`  `fhÎ`  ` 
 μ 
 `  `dE’Gh.á«Øë°üdG áHÉà 
 μ 
 dG ‘ á©FÉ°ûdG ájƒ¨ 
 ∏ 
 dGh á«Hƒ 
 ∏ 
 °SC’G»eÓYE’G
π 
 ª©dG äÉ``«``bÓ``NCG
 ƒ``M äGô``°``VÉ``ë``ŸG ø``e ó``jó`  `©``dG
≈∏ 
 Y IQhó```  `dG â 
 ∏ 
 ªà°TGhIAGôbh /Ö«dÉ°SCGh á°SGQO ô©°ûdG ‘ IAGôbhkÉãjóMhkÉÁób áZÓÑdGh ±ô°üdGh ƒëædGh‘ IAGô```bh ,»Øë°üdG ôjôëàdG ¿ƒ`  `æ`  `ah á©FÉ°ûdG AÉ``£``NC’Gh á«Øë°üdG ᨠ
 ∏ 
 dGh ÌædG ‘ º« 
 ∏ 
 °ùJq” á«ÑjQóàdG IQhódG ájÉ¡f ‘h. ‹hódG
Ω
ÓYE’G ¤EG
π 
 Nóeh
 Qƒ£Jh
É 
 ≤ 
 ŸG ÜOCGIQGRh É¡ª« 
 ≤ 
 J »àdG á«ÑjQóàdG äGQhódG øª°V IQhódG
òg »JCÉJh . ÚcQÉ°ûª 
 ∏ 
 d äGOÉ¡°ûdGäÉ¡«Lƒà 
 ∏ 
 dkGò«ØæJ
Ω
ÓYE’Gh áaÉë°üdG
É› ‘ Ú 
 ∏ 
 eÉ© 
 ∏ 
 d á棠
 ∏ 
 °ùdG êQÉNh
π 
 NGO
Ω
ÓYE’G 
ÉYQh ˆG ¬¶ØM
º¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°† 
 ◊
á«eÉ°ùdG.Ú«Øë°üdGh Ú«eÓYE’G ÖjQóàH -
ájD hôdG
§ 
 ≤ 
 °ùe
¢VƒÿÉH Úbƒ©ŸG
π 
 «gCÉJh ájÉYQ õcôe
π 
 ØàMGáÑ 
 ∏ 
 W ø``e É`` k Ñ``dÉ``W 23 èjôîàH ¢`  `ù``«``ª`  `ÿG ¢``ù``eCG ájÉYQ â– 2013/ 2012 » 
 ∏ 
 «gCÉàdG
Ω
É© 
 ∏ 
 d õcôŸG…ó«©°SƒÑdG ˆGó``Ñ`  `Y ø`  `H óª 
 fi
ï«°ûdG IOÉ©°SÚdhD ƒ°ùŸG ø```e Oó````Y Qƒ``°``†``ë``H Ö``«``°``ù``dG ‹Gh.ÚéjôÿG áÑ 
 ∏ 
 £dG QƒeCG AÉ«dhCGh IQGRƒdÉHìÉààaÉH áÑ°SÉæŸG »YGQ
Ω
Éb
ÉØàM’G ájGóH ‘h¢ûeÉg
≈∏ 
 Y º«bCG …òdG á q «æ¡ŸG äÉéàæŸG ¢Vô©e 
Ω
Éb »àdG äÉéàæŸG º``gCG ¢VôYq” å«M ,
π 
 Ø 
 ◊
Gá q «æØdG ¢TQƒdG É¡LÉàfEÉH ¿ƒéjôÿG áÑ 
 ∏ 
 £dG 
π 
 Ø 
 ◊
G äÉ«©a äCGó```H Égó©H ,õcôª 
 ∏ 
 d á©HÉàdGídÉ°U
≈ 
 ``` 
 ≤ 
 ```dCGqº````K ,º``  `«``  ` 
 μ 
 ``  ` 
 ◊
G ô```cò```dG ø```e äÉ```  `jBÉ````HÉ¡«a í``°``VhCG ᪠
 ∏ 
 c õ``cô``ŸG ô`  `jó`  `e Ö`  `FÉ`  `f …È```ZC’G â 
 ∏ 
 ã“ äÉ«£©ŸG øe ójó©dÉH
π 
 ØM
Ω
É©dG Gògq¿CG¬HÓ£d õcôŸG ÉgòØf »àdG áØ 
 ∏ 
 àîŸG èeGÈdG ‘ »FÉ¡ædG œÉædGq¿CG ±É``°`  `VCGh ,
π 
 «gCÉà 
 ∏ 
 d Ú 
 ≤ 
 ëà 
 ∏ 
 ŸGêÉeófG IOÉYEG ƒg »æ¡ŸG
π 
 «gCÉà 
 ∏ 
 d èeÉfôH …CG øeIOÉYEG hCG ¬dƒNO
ÓN øe ábÉYE’G …P ¢üî°ûdGÖ°SÉæàj
π 
 ªY ‘ ájOÉ°üàb’G IÉ« 
 ◊
G ¤EG ¬dƒNO,
Ω
Góîà°SG
π 
 °†aCG ¬JGQÉ¡e
Ω
óîà°ùjh ¬JGQób ™eá q « 
 ∏ 
 ª©dG á``ª``b ƒ```g
π 
 ``«``¨``°``û``à``dGq¿CG ¤EG GÒ``°``û``eábÉYE’G …P ¢üî°û 
 ∏ 
 d ƒgh É¡à 
 ∏ 
 °ü 
 fi
 h á« 
 ∏ 
 «gCÉàdGábÉYE’G …hP Ò¨d á q «ªgC’G øe áLQódG äGP
≈∏ 
 YÉ¡ªgCG óFGD ƒØdG øe áYƒª›
≥ 
 « 
 ≤ 
 – å«M øeÉ k æ«©e Gó``M øª°†j
π 
 ``NO Ö°ùch ,äGò``dG
≥ 
 « 
 ≤ 
 –᫪æàdG á« 
 ∏ 
 ªY áªgÉ°ùŸGh ,áæ«fCɪ£dG ø``eÖfÉL ¤EG Gò````g ,á```«``  `YÉ``  `ª``  `à``  `L’Gh á``jOÉ``°``ü``à``b’G IÉ« 
 ◊
G ‘ º¡›O ƒ`  `gh
≈ 
 ª°SC’G ±ó¡dG
≥ 
 « 
 ≤ 
 –ó q cCGh .™ªàéŸG OGôaCG øe ºgÒZ ™e á«YɪàL’G 
≥ 
 « 
 ≤ 
 ëàd ádhòÑŸG Oƒ¡÷G QÉ``WEG ‘ ¬`` q fCG …È``ZC’G™e
≥ 
 ``«``°``ù``æ``à``dÉ``Hh IQGRƒ``````dG â``¡``ŒG ó`` 
 ≤ 
 ``a è```eó```dG 
≥ 
 jôa
π 
 « 
 μ 
 °ûJ
Ó``N ø``e á 
 ∏ 
 eÉ©dG iƒ`  ` 
 ≤ 
 ``dG IQGRhábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G èeO ¤EG
 Î°ûe
π 
 ªYá« 
 ∏ 
 «gCÉàdG è`  `eGÈ``dG » 
 ≤∏ 
 àd á`  ` q «`  `cô`` 
 ◊
Gh á q «©ª°ùdGiƒ 
 ≤ 
 dG IQGRƒ``  `d á©HÉàdG »æ¡ŸG ÖjQóàdG õ`  `cGô`  `à á棠
 ∏ 
 °ùdG äɶaÉ 
 fi
 
∞∏ 
 àîà Iô°ûàæŸG á 
 ∏ 
 eÉ©dGÜô 
 ≤ 
 dÉH Ö°SÉæŸG ÖjQóàdG » 
 ≤∏ 
 J º¡d í«àj É`  `‡ájQÉL »YÉ°ùŸGq¿CG ¤EG Éàa’ ,º¡àeÉbEG øcÉeCG øe ¢UÉî°TCÓd »æ¡ŸG
π 
 «gCÉàdG äÉeóN Ëó 
 ≤ 
 J ¤EG¤EG á``LÉ``ë``H »``  `g »``à``dG á``«``æ``gò``dG á```bÉ```YE’G …hP OóYq¿CG …È`````ZC’GqÚ````  `Hh ,è```eGÈ```dG
ò```g
π 
 ``ã``eä’É› ‘ É k ÑdÉW (20)
≠∏ 
 H
Ω
É©dG Gòg ÚéjôÿG(3)h ,Qƒ`` 
 μ 
 `  `jó`  `dGh á`  `aô`  `Nõ`  `dGh IOGó``` 
 ◊
Gh IQÉ`  `é`  `æ`  `dG OóY
≠ 
 `  ` 
 ∏ 
 ``H É`  `ª`  `c ,‹B’G Ö``°``SÉ`
 ◊
G
É``› ‘ ÜÓ``W¿B’G
≈ 
 àMh ¬FÉ°ûfEG òæe õ`  `cô``ŸG ø`  `e ÚLôîàŸG äÉ°ù°SD ƒŸG ™«ªL …ÈZC’G ÉYOh ,É k éjôN (1074)¢UôØdG iƒà°ùe ™aQ ¤EG á°UÉÿGh á q «eƒ 
 μ◊
Gá 
 ≤∏ 
 M ‘ ÜÉÑ°ûdG A’D ƒg êÉeOEGh º¡jód á« 
 ∏ 
 «¨°ûàdG.á q «æWƒdG
π 
 ª©dG,ÚéjôÿG ᪠
 ∏ 
 c ÜÓ£dG óMCG
≈≤ 
 dCG
∂ 
 dP ôKEGõcôŸG ‘ º``¡``Ñ``jQó``J
≈ 
 `` 
 ∏ 
 ``Y Ú``ª``FÉ`` 
 ≤ 
 ``dG É`  `¡`  `«`  `a ô`  ` 
 μ 
 ``°`  `Têƒàj ¿CG ÓeBG OGó°ùdGh
≥ 
 «aƒàdG ¬FÓeõd É k «æªàe,
π 
 ª©dG ¥ƒ°ùH º¡bÉëàdÉH » 
 ∏ 
 «gCÉàdG º¡›ÉfôHÚbƒ©ŸG
ÉØWC’G ájÉYQ QGO
ÉØWCG
Ω
ób Égó©HógÉ°T ºK ,»æWh ¿Gƒæ©H á«FÉæZ Iô 
 ≤ 
 a § 
 ≤ 
 °ùÃ,¬ 
 ≤ 
 aGôe ºgCGh õcôŸG øY GÒ°üb ɪ 
 ∏ 
 «a Qƒ°† 
 ◊
GçhQƒŸG øe á«æa Iô 
 ≤ 
 a õcôŸG ÜÓW
Ω
ób Égó©HäGOÉ¡°ûdG ™jRƒàH
π 
 Ø 
 ◊
G »YGQ
Ω
Éb ºK ,»Ñ©°ûdGájóg õ`  `cô`  `ŸG
Ω
qó``b ɪc ,Ú`  `é`  `jô`  `ÿG ¬HÓW
≈∏ 
 Y.áÑ°SÉæŸG »YGôd ájQÉcòJäÉeóî 
 ∏ 
 d á«Hô©dG ácô°ûdGq¿CG ôcòdÉH ôjó÷GIõ¡LCÉH âYÈJ á«MÓŸG äGóYÉ°ùŸGh ájôëÑdGQÉ```WEG ‘ Ú``é``jô``ÿG á``Ñ`` 
 ∏ 
 ``£``dG
π 
 `` 
 μ 
 ``d ‹BG Ö``°``SÉ``M.ácô°û 
 ∏ 
 d á q «YɪàL’G áeóÿG
É k    ÑdÉW 23 èjôîàH
π 
 Øàëj ¢VƒÿÉH Úbƒ©ŸG
π 
 «gC    ÉJh ájÉYQ õcôe
ó©dÉHÜÉà 
 μ 
 dGôFGhO ó 
 ≤
 Øàj …Qõ©dGIQƒHÉÿGh¢UÉæ°ThiƒdhQÉë°U äÉj’h
ájD hôdG
§ 
 ≤ 
 °ùe
 
 hC’G ¢ùeCG
ó©dG IQGRh
π 
 «ch …Qõ©dG óª 
 fi
øH óªM øH
≈ 
 °ù«Y IOÉ©°S
Ω
ÉbIQƒHÉÿGh ¢UÉæ°Th iƒdh QÉë°U äÉj’h ‘ 
ó©dÉH ÜÉà 
 μ 
 dG ôFGhO IQÉjõH AÉ©HQC’G 
òg ‘ 
π 
 ª©dG Ò°S
≈∏ 
 Y ±ƒbƒ 
 ∏ 
 d
∂ 
 dPh ;IQƒHÉÿÉH á 
 ◊
É°üŸGh
≥ 
 «aƒàdG áæ÷h 
 ƒ 
 ∏◊
Gh äÉ«dB’G ™°Vhh ,º¡«dEG ´Éªà°S’Gh ,
ó©dÉH ÜÉà 
 μ 
 dÉH AÉ 
 ≤ 
 àd’Gh ,ôFGhódG.Ú©LGôª 
 ∏ 
 d áeóÿG Ëó 
 ≤ 
 àd ÖYÉ°üeh äÉÑ 
 ≤ 
 Y øe ¬fƒ¡LGƒj ÉŸÜÉà 
 μ 
 dG ô``FGhO
∞∏ 
 àîŸ ¬JOÉ©°S É¡H
Ω
 ƒ 
 ≤ 
 j »àdG äGQÉjõdG QÉ``WEG ‘ 
∂ 
 dP »JCÉjh 
ÓN
Ω
É``b å`  `«``M ,á棠
 ∏ 
 °ùdG äÉ`  `¶`  `aÉ`  `ë`  `à á`` 
 ◊
É`  `°`  `ü``ŸGh
≥ 
 `  `«`  `aƒ`  `à`  `dG ¿É```÷h
ó``©``dÉ``Há 
 ◊
É°üŸGh
≥ 
 «aƒàdG ¿É``÷h
ó©dÉH ÜÉà 
 μ 
 dG ô``FGhO IQÉjõH Ú«°VÉŸG Úeƒ«dG.
Ω
óæ°ùe á¶aÉëà ÉîHh ÉMóeh ÉHOh Ö°üN äÉj’hº¡¡LGƒj Éeh ,
ó©dÉH ÜÉà 
 μ 
 dG ¤EG äGQÉjõdG
òg
ÓN ¬JOÉ©°S ™ªà°SG óbhâbƒdG Ò``aƒ``J
≈ 
 `` 
 ∏ 
 ``Y
π 
 ``ª``©``dGh äGAGô`````LE’G
π 
 «¡°ùàd º``¡``JÉ``MGÎ``bGh äÉ``jó``– ø``e.
ó©dÉH ÜÉà 
 μ 
 dG ôFGhO É¡eó 
 ≤ 
 J »àdG äÉeóÿG øe ó«Øà°ùª 
 ∏ 
 d ó¡÷Gh 
π 
 ª©H
≥∏ 
 ©àJ »àdG á«fƒfÉ 
 ≤ 
 dG ÖfGƒ÷G ¢†©H á°ûbÉæe äGAÉ 
 ≤∏ 
 dG AÉæKCGq” ɪc 
≥≤ 
 ëj ÉÃh í«ë°üdG º¡ØdG á«fƒfÉ 
 ≤ 
 dG OGƒŸG º¡a
≈∏ 
 Y óYÉ°ùj ÉÃ
ó©dÉH ÖJÉ 
 μ 
 dGäɶaÉ 
 fi
 
∞∏ 
 à 
 fl
‘ 
ó©dÉH ÜÉà 
 μ 
 dG ôFGhO ÚH á©ÑàŸG äGAGôLE’G ó«MƒJ
∂ 
 dòc60
≠∏ 
 Ñj á棠
 ∏ 
 °ùdG ‘ 
ó©dÉH ÜÉà 
 μ 
 dG ô``FGhO OóYq¿CG ôcòdÉH ôjó÷G .á棠
 ∏ 
 °ùdG 
Ω
 ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG
ó©dÉH ÜÉà 
 μ 
 dG ¿ƒfÉb ¬« 
 ∏ 
 Y ¢üf Ée
≥ 
 ah É¡JÉeóN
Ω
ó 
 ≤ 
 J ,IôFGO.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ IQOÉ°üdG §HGƒ°†dG
≥ 
 ahh (
Ω
2003/40) ºbQ ÊÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG
ájD hôdG
§ 
 ≤ 
 °ùe
ÜQÉ 
 ≤ 
 j
≠∏ 
 ÑÃ
∂ 
 «°T º« 
 ∏ 
 °ùJ ¢ùeCGqájÉYQ á``«``©``ª``÷
É`````jQ ±’BG á````©````HQCG¢Vô©e ™``jQ ƒ`  `gh ,Úbƒ©ŸG
É``Ø``WC’G¬àª¶f …òdG ™HGôdG á 
 ∏ 
 ª©à°ùŸG Öà 
 μ 
 dGá q « 
 ∏μ 
 H äÉ```eƒ``` 
 ∏ 
 ```©```ŸG º```¶```f á```Yƒ```ª```›á©eÉéH á«°SÉ«°ùdG
Ω
 ƒ 
 ∏ 
 ©dGh OÉ°üàb’GIOÉ©°S
Ω
É```b ó```bh ,¢``Sƒ``HÉ``b ¿É``£`` 
 ∏ 
 ``°``ù``dGÊɪ«ÑdG Oƒ``©``°``S ø```H »`` 
 ∏ 
 ``Y Qƒ```à```có```dG¢SƒHÉb ¿É``£`` 
 ∏ 
 ``°``ù``dG á``  `©```eÉ```L ¢``  `ù```«```FQˆGóÑY âæH AÉah ¤EG
∂ 
 «°ûdG º« 
 ∏ 
 °ùàH 
ÉØWC’G á``« `©`  `ª`  `L á``°``ù``«``FQ á``«``Ñ``°``SÉ`  ` 
 μ 
 ``dGøe Aõéc
≠∏ 
 ÑŸG Gò`  `g »JCÉjh ,ÚbÉ©ŸGÚH
π 
 `  `°``UGƒ`  `à`  `dG ‘ á``©`  `eÉ``÷G áªgÉ°ùe ÉjÉ°†b Ú````Hh á```«```ÁOÉ```cC’G É``¡``à``dÉ``°``SQ 
π 
 ª©dG É``gQhó``d Ó«°UCÉJh ™ªàéŸG.»Yƒ£àdGh »©ªàéŸG
øH »`` 
 ∏ 
 ``Y Qƒ``  `à``  `có``  `dG IOÉ``©``°``S ¿É````ch ÜÓ£dÉH
≈≤ 
 àdG ób Êɪ«ÑdG Oƒ©°S¢Vô©e
≈∏ 
 Y ÚªFÉ 
 ≤ 
 dG Ú`  `aô`  `°`  `û`  `ŸGh ,™HGôdG …Ò``  `ÿG á 
 ∏ 
 ª©à°ùŸG Öà 
 μ∏ 
 d…ò````dGh …Ò`````ÿG º````gQhó````H OÉ````°````TCGhá©eÉ÷G á``dÉ``°``SQ õ`  `jõ``©`  `J ‘ º`  `gÉ``°`  `ù`  `j  
π 
 ª©dG á``aÉ`` 
 ≤ 
 ``K ô``°``û``fh á``©``eÉ``L ø```eá¡L ø`````e …Ò`````````ÿGh »```  `Yƒ```  `£```  `à````dG áaÉ 
 ≤ 
 ãdG ô°ûf ¤EG áaÉ°VE’ÉH ;iôNCG ɪc .Qƒ``¡``ª``÷G Ú``H IAGô``` 
 ≤ 
 ```dG Ö```Mh,¢Vô©ŸG ‘ á«YGôdG äÉcô°ûdG ô 
 μ 
 °T25 ™ªéj ¿CG ¢Vô©ŸG ´É£à°SG ó`  `bhÉ¡æe ÜÉàc
∞ 
 dCG 15 ™«Hq” ÜÉàc
∞ 
 dCG10 ™jRƒJq”h ,¢Vô©ŸG IÎa
ÓNäÉ q «©ª÷G
≈∏ 
 Y ¿ÉéŸÉH ÜÉàc ±’BGäÉ`````j’ƒ`````dGh iô````  ` 
 ≤ 
 ````  `dG ‘ á````«```` 
 ∏ 
 ````gC’G.áØ 
 ∏ 
 àîŸG
Úbƒ©ŸG
ÉØWC    ’G ájÉYQ á«©ªL ºYóJ ¢SƒHÉb ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG á©eÉL
 
¢UôØ∏d á°VQÉ©dG äÉcô°ûdGh ¢UÉÿG ´É£≤dG »`a 𫨰ûàdG õcGôà äÓHÉ≤ª∏d ÚHƒ∏£ŸG πªY øY ÚãMÉÑdG Aɪ°SCG
2013 ƒ«fƒj 2 óM’G( …hQ) 1 §≤°ùe 𫨰ûJ õcôe
ΩÊóŸG ºbôdGº`````````````````````````````````````````````````````°````````````````````````````````````````````````````  `S’G 18831093»FÉæ¡dG ô°UÉf ø``H ¿Éª«∏°S âæH ¿É```ÁG261779706»ªé©dG ó``  `ª``  `fi ø```  `H OhGO ø```  `H ó```  `ª````MCG 34110855‹É£¡dG ⁄É```°```S ø```H π``°``TÉ``g ø```H ó```ª```MCG 415684228…ôª©ŸG Ö``jó``g ø``H º∏°ùe â``æ``H ÊÉ````eCG 53699536…hóÑdG ó``«`  `ª`  `M ø``H ó«©°S â``æ``H á`  `ª``°`  `SÉ`  `H 67470666‹ƒ```©```ŸG ∞```«``  `°``  `S ø````H ô```°```UÉ```f ø````H Qó`````  `H 76584823‹É``LOõ``dG π`  `«`  `∏`  `N ø``H ó``ª``MCG â``æ``H Qhó```  `H 88414889»°Tƒ∏ÑdG ó``ª``fi ø``  `H »``∏``Y â``æ``H á``°`  `ü``M 911530709»°Tƒ∏ÑdG »∏Y ø``H º`  `«`  `gGô`  `HG âæH ᪫∏M 1010558656…hõ«¨ŸG ⁄É``°`  `S ø``H ∞«°ùN âæH Oƒ``∏``N 118211204…ôØ«°ûŸG ídÉ°U ø``H π«ªL ø``H ¢ù«ªN121410258»Áô©dG ¢`  `ù``«`  `ª``N ø```H º``«`  `∏`  `°``S ø``  `H ⁄É``°``S 136925469»°ùÑ◊G »``∏``Y ø```H ó``«``©``°``S ø```H »``eÉ``°``S146925474»°ùÑ◊G »``∏``Y ø```H ó`  `«`  `©`  `°`  `S â``æ``H á``«`  `eÉ`  `°``S 1510447978…ôª©ŸG Ö``jó`  `g ø``H º∏°ùe â`  `æ`  `H IÒ`  `ª``°``S 1614185785»°Tƒ∏ÑdG ø°ùM øH ¢SÉ«dG âæH ø°Sƒ°S1711346904GQƒØdG Ú``ŸÉ``°``S ø``H ó«©°S â``æ``H á≤«Ø°T184877892»°SQÉØdG ó`  `«`  `©`  `°`  `S ø``  `H ¿É``Ø``∏``N ø``  `H ô``gÉ``W 1912793435»°Tƒ∏ÑdG ó``«``Ñ``Y ø```H ó```°```TGQ ø```H π``«``≤``Y201051677»```μ```dÉ``  `ŸG ó```ª```fi ø````H π``  `«``  `ª``  `L ø````H »```∏```Y 2119612222…Qõ````©````dG »```∏```Y ø````  `H ô```°```UÉ```f ø````  `H »```∏```Y 223072319…ôeÉ©dG ¿Éª«∏°S ø``H ≈«ëj ø``H ó`  `ª`  `fi 23844036»eô°†◊G ¿ƒgôe øH¿Éª«∏°S øH ¿ƒgôe2420753897»∏aƒædG Qhô``°``S ø``H ¬``∏``dGó``Ñ``Y ø``H ó`  `æ`  `¡`  `e 255009926»Ñ«LôdG ó``ª`  `fi ø``H ¿Éª«∏°S â``æ`  `H ¬``Ñ`  `g 267038071»HƒgôŸG óªfi ø``H ¿É£∏°S âæH AÉ```ah276261268…ƒ∏©dG ™``  `«```HQ ø```H í``dÉ``°``U â``æ``H AÉ`````ah 2814360636»°û«ZódG ⁄É`  `°`  `S ø``H ¬∏dGóÑY ø``H ∞°Sƒj
2013 ƒ«fƒj 3 ÚæK’G( …hQ) 1 §≤°ùe 𫨰ûJ õcôe
ΩÊóŸG ºbôdGº`````````````````````````````````````````````````````°````````````````````````````````````````````````````  `S’G 111320165…óæμdG ¿Éª«∏°S ø`  `H ó«©°S ø``H º``«`  `gGô`  `HG 214597304»æ°ù◊G ¬∏dGóÑY ø``H ¢``û``jhQO ø``H óªMG320981777…ôªîŸG ó``  `ª``  `fi ø```  `H ⁄É```°```S ø```  `H ó```ª```MG 414614069»°Tƒ∏ÑdG ¢ù«ªN øH ËôμdGóÑY øH óªMG523568763…hõ«¨ŸG ∞``«``°``S ø```H ó``ª``fi ø```H ó``  `ª``  `MG 615563819»````YQõ```  `dG »```∏```Y ø````H ó```ª```fi ø````H ó```  `ª````MG 77621517‹ÉLOõdG ≈°ù«©dG »∏Y øH ∫Óg øH óªMG87807204…ôHÉ÷G ∞«°S øH ¿Éª«∏°S âæH ¢UÓNG924937422»MGhôdG ó«©°S ø`  `H ܃≤©j ø`  `H ¥Éë°SEG 109091349»°ûÑæÿG ó``ª``fi ø```H ô``°``UÉ``f ø``  `H ó``  `ª``  `MCG 1110397825»Ñ«gƒdG ô``°``UÉ``f ø```H ¿É``Ø``∏``N ø```H Ò````eCG 128488283»```YQõ```dG ó```ª```M ø````H ó``«``©``°``S ø```  `H º``  `°```SÉ``  `H 1318400076»£«£≤dG ¬``Ø``«``∏``N ø```H ó```°```TGQ ø```H Qó````H148491482»∏aƒædG ó``  `ª``  `M ø````H ¬``  `∏``  `dGó``  `Ñ``  `Y ø```  `H Qó````  `H 1514555474»```YQõ```dG º``«``∏``°``S ø```  `H »```∏``  `Y ø````H º```°``  `SÉ```L 1615421133»æ«£ÑdG ⁄É```°```S ø```H ó``ª``fi ø```H º``°``SÉ``L1761850689»°Tƒ∏ÑdG ÊGó``L ø``H ¿GÒ``°`  `T ø`  `H ó`  `jhÉ`  `L 1823839265»```  `YQõ```  `dG ó```ª```M ø````H ó``«``©``°``S ø````H ”É`````M 1913977283»HÉ«°ùdG ÜQÉ````M ø``H ¿É``Ø``∏`  `N ø``H ÜQÉ```  `M 2018691794»°ùjƒ©dG ô```eÉ```Y ø```H ó``Ñ``©``dG ø```H ó``ª``M2113043646»```μ```dÉ```ŸG ó```ª```fi ø````H ¬```©```ª``  `L ø````H ó```ª```M 223202726»``©``æ``ŸG ⁄É````°````S ø`````H ó```«```©``  `°``  `S ø`````H ó```ª```M 2318439149»æ«£ÑdG ó``  `«``  `ª```M ø````H »```∏```Y ø````H ó```ª```M 2422950435»````YQõ````dG ó```ª```fi ø````H π````jÉ````a ø````H ó```ª```M2520855119…Qõ``©``dG ó``ª``fi ø```H í``dÉ``°``U ø```H ¿Gó``  `ª``  `M 268077061…hõ«¨ŸG ⁄É``°``S ø```H ¬``©``ª``L ø```H Oƒ``ª``M271853201…hó```©```≤```dG »```∏```Y ø````H ó```ª```M ø````H Oƒ```ª```M2820108571…Ò```æ``  `dG Oƒ```ª```M ø````H ⁄É```°```S ø````H Oƒ```ª```M 2910128375»Ñ°SÉμdG π``jÉ``a ø```H ¢``ù`  `«``ª`  `N ø```H ó``«``ª``M 3011989016»ëLGôdG ó``ª``fi ø``  `H ô``°``UÉ``f ø``  `H ó``«`  `ª`  `M 3118157825»°ùjƒ©dG ó`  `«`  `©`  `°`  `S ø```H π``«``ª``L ø```H ó``dÉ``N 328881073…óYÉ°ùdG ¿Éª«∏°S ø``H ó«©°S ø``H ó``dÉ``N332211272»°Tƒ∏«dG ⁄É```°```S ø````H »```∏``  `Y ø````H ó```dÉ```N 3420831097»````YQõ````dG º``«``∏``°``S ø````H »```∏```Y ø````H ó````dÉ````N359114669»Jƒ¡dG ∞``  `°``  `Sƒ``  `j ø```  `H ∫Ó````  `g ø```  `H ó```dÉ```N 3613526406»∏«Yɪ°S’G ô°UÉf ø`  `H ó«ªM ø`  `H ¿ÉØ∏N 3719357008…ôª©ŸG ó``ª``fi ø```H Ö``dÉ``W â``æ``H Oƒ``∏``N3819434003…ôjPƒÿG óªfi ø``H ó«ªM ø``H ¢ù«ªN394334323…hõ«¨ŸG ¢ù«ªN ø``H óªfi ø`  `H ¢ù«ªN 4018157999»°ùjƒ©dG ó«©°S ø``H π`  `«``ª`  `L ø``H ó``°``TGQ 4117997543…ôª÷G ¢`  `ù`  `«``ª``N ø```H ⁄É``°``S ø```H ó```°```TGQ 425840481»°ù«FôdG ó``°``TGQ ø``H ¢``û``jô``a ø``H ó``°``TGQ4321242725…ó©°ùdGô∏°UÉf ø``H Oƒ©°ùe ø``H ó``°``TGQ4423626534»£∏°üdG …ó````  `Y ø```  `H ó```  `ª````MCG ø````H ô`````  `gGR 4520609562»°Tƒ∏ÑdG »``  `∏``  `Y ø````H ≈``°``ù``«``Y ø```  `H ó`````jR 4611472779»Ñ«gƒdG ⁄É``°``S ø``H Ò``¨`  `°`  `ü``dG ø``H ⁄É``°``S 4719653122ÊÓ``«``¨``dG º``«``∏``°``S ø````H ó```ª``  `M ø````H ⁄É```°```S 4813857379»μjÈdG ⁄É```°```S ø```  `H ô``  `°``  `UÉ``  `f ø```  `H ⁄É```°```S 4920367034»≤jRôdG ⁄É``  `°``  `S ø```H ¬``©``ª``L ø```H »``eÉ``°``S 5019390904»Ñ«gƒdG ⁄É```°```S ø```H ó``ª``M ø```H Oƒ``©``°``S5118289094»``  `YQõ```dG ¿Gó```ª```M ø```H ô```HÉ``  `L ø```H ó``«``©``°``S 5221478303»Ñ°SÉμdG ΩOÉ```  `N ø``H ¢ù«ªN ø``H ó«©°S 5318420507…ôØ©÷G ¿É£∏°S øH ¬∏dGóÑY øH ó«©°S547375689…ô```ª```©```ŸG ⁄É````°````S º```∏``  `°```ù``  `e ø`````H ó```«``  `©``  `°```S 5511548279»°TÉ£ÑdG ¢ùeÉ°T ø``H Üô©∏H ø``H ΩÓ`  `°``S 5622281172»°ùÑ◊G ¬∏dGóÑY ø``H óªfi ø``H ¿É£∏°S5723274016…ó°TGôdG ¢Tƒª¨f øH ¿ÉªZO øH ¿Éª«∏°S5822706328á«fÉæ°ùdG ¬©ªL ø``H í`  `dÉ`  `°`  `U â`  `æ`  `H ΩÉ`  `¡`  `°`  `S 5911602018»eƒ«μdG ∞`  `«`  `°`  `ü`  `N ø``  `H »``∏``Y ø```H π`  `«`  `¡`  `°`  `S 6022357112‹É£¡dG Oƒ`  `©``°`  `ù`  `e ø``H ¬Ø«∏N ø``H ∞`  `«``°``S 6161859618
»°Tƒ∏ÑdG ÚeCGóªfiøH º«MQóªfiøH ôHÉ°U
628624084á«◊É°üdG π°TÉg ø`  `H ¬©ªL âæH á«Ø°U 638060991»Ñ«gƒdG ô```eÉ```Y ø```H ó```ª```NG ø```H ô``≤``°``U6424930689»```YQõ```dG Oƒ```  `gõ````e ø```  `H ó``  `ª```M ø```  `H ∫OÉ``````Y 6516271343…óªë«dG ó````jGR ø```H ∑QÉ```Ñ```e ø```H ±QÉ````Y669008786»````°````SGó````æ````¡````dG ¬```  `Ø````«````∏```  `N ø```````H ô``````eÉ``````Y 6762051487óªfiOGO ó``«``ª``◊G ó``Ñ``Y ø```H ó```LÉ``  `ŸG ó``Ñ``Y 6814915273»◊É°üdG π°TÉg ø`  `H ¬©ªL ø``H ¬∏dGóÑY 699113775…ó«©°ùdG ⁄É``°``S ø``H ó«©°S ø``H ¬`  `∏`  `dGó`  `Ñ`  `Y 7021704558»°ùjƒ©dG ó«©°S ø``H »``∏``Y ø``H ¬``∏``dGó``Ñ`  `Y 713379226»ã«¨dG ¿É``£``∏`  `°``S ø```H »``∏``Y ø``  `H ¬``∏``dGó``Ñ``Y 7219630007»YQõdG ¢ù«ªN ø``H º∏°ùe ø``H ¬`  `∏`  `dGó`  `Ñ`  `Y 734349088ÊÉ«∏©dG Oƒ``©``°`  `ù`  `e ø``  `H ó``  `°``  `TGQ ø```H ó`  `«``Ñ``Y 7420226807»Wƒ°ùdG ¿hó``ª``M ø``H ô``eÉ``Y ø``H ¿É``fó``Y7522356795áHGôY »``æ``H ∞`  `«`  `°`  `S ø``H Oƒ``ª``M ø``H õ``jõ``Y 7618492047…ó```¡``  `æ```dG ⁄É````°````S ø````  `H ó``  `«```ª```M ø````  `H »```∏```Y 7723198309»°Tƒ∏«dG ⁄É``°``S ø```H ¬``∏``dGó``Ñ``Y ø```H »``∏``Y7824001247»```  `YQõ````dG ó```ª```M ø````H ¢```û```HÉ```Z ø````H »```∏```Y 7918926772…ó```°```TGô```dG »```∏```Y ø````H π````jÉ```  `a ø````H »```∏```Y 8010589839
§}fµ*¤CCC  CC  CC  C<CC+yCCCC¼CC+§C  CCC<
817869281»``eƒ``«``μ``dG »```∏```Y ø````H ô```°```UÉ```f ø````H »```∏```Y8212326891á«æ«é«ŸG ¬`  `∏`  `dGó`  `Ñ`  `Y ø``H »`  `∏`  `Y â`  `æ`  `H AÉ`  `«`  `∏`  `Y 832274561ÊÉ¡ÑædG Oƒ``©``°``ù``e ø```H ó``YÉ``°``S ø``  `H ô``ª``Y 8420252765»ëÑ°üdG ó```Ñ```©```dG ø````H ó```«```Y ø````H ô```ª```Y8523224636…QGõ```Ø```dG ¬``∏``dGó``Ñ``Y ø```H ó``ª``fi ø```H ô``ª``Y869071958∫Ó``````````  `H ó```````````Ñ```````````©``````````  `dG ≈````````°````````ù````````«````````Y 8711324248…È```©```dG ⁄É````°````S ø`````H »```∏```Y ø`````H Ö````dÉ````Z8820723959ó```````Ñ```````©```````dG ó`````````«`````````Ñ`````````Y Ö`````````````jô`````````````Z894383756»°Tƒ∏ÑdG ¬`  `«`  `Ñ`  `ª`  `°`  `T ø```H π`  `«``Ñ``°`  `S ø``  `H õ``jÉ``a 905558856»ëÑ°üdG ≈``°``Sƒ``e ø``H ¿ƒ``gô``e ø``H ó``¡``a9122933417»Hô©«dG ¬∏dGóÑY ø`  `H ¢ù«ªN ø`  `H …Rƒ``  `a 9221911023ÊÓ«¨dG ó``  `°```TGQ ø``  `H Oƒ``ª``M ø``  `H π`  `°`  `ü`  `«`  `a 9322329943»``YQõ``dG ¿Gó```ª```M ø```H ô``HÉ``L ø```H ∑QÉ```Ñ```e9414416094»YQõdG ¿É``£``∏`  `°``S ø``  `H ó``ª``fi ø``  `H ∑QÉ``  `Ñ``  `e 9522474282»HQÉëŸG ∑hÈ````e ø``  `H ó``ª``MG ø```H ó``ª``fi 9611384826…ôª©ŸG ó``«``©``°``S ø```H ó``«``ª``M ø```H ó``ª``fi9719801703…ôØ©÷G º∏°ùe ø``H ¢ù«ªN ø``H ó``ª`  `fi 986214463…ó«©°ùdG ó``«``ª``M ø```H ⁄É```°```S ø```H ó``ª``fi999050257»```YQõ```dG ó````°````TGQ ø````H π```FÉ```a ø````H ó``  `ª``  `fi 10018300295»Ñ«gƒdG ó``ª``M ø```H í``Ñ``°`  `ü``e ø```H ó``ª``fi 10116543102…ó«©°ùdG ⁄É``°``S ø``H ó``°``TGQ ø``H Oƒ``ª``fi10224494503»æ«îŸG Oƒ```gõ```e ø```H ô```eÉ``  `Y ø```H º``∏`  `°``ù``e 10320609473»°Tƒ∏ÑdG »``∏``Y ø```H ≈``°``ù``«``Y ø```H Qò```æ```e10415453342¬````∏````dG ó````©````°````S ¢`````û`````HÉ`````Z ø```````H Qò``````æ``````e1057797761»Ñ«gƒdG ∑QÉ``Ñ``e ø``H ¿É``Ø``∏`  `N ø``H ô``°``UÉ``f  10612287503ÊGóæ∏÷G ô`  `°``UÉ``f ø``H ⁄É``°``S ø``H ô`  `°``UÉ``f  1076745987‹É£¡dG ±ƒ∏ë°S ø``H º«∏°S ø``H ô``°``UÉ`  `f  1087704267»∏«μ°ûdG ¬©ªL ø`  `H ¢ù«ªN âæH √ô°üf  1098369386á«éæŸG ∞``«``°``S ø```H ó```°```TGQ â``æ``H ió````g11022599458»°û«bôdG Oƒ`  `©`  `°`  `ù`  `e ø``H ó«©°S ø``H ºã«g 11110352837»Hô◊G ≈`  `«``ë``j ø```H ¬``∏``dGó``Ñ``Y ø```H ó``«``dh 11221676002»æ°ù◊G ∞`  `«`  `£`  `°`  `T ø``  `H ∑QÉ``  `Ñ``  `e ø``  `H ó``«``dh 11313362462»Áô©dG È``æ``Y ø``  `H â`  `«`  `Ñ`  `°`  `S ø``  `H ܃``≤``©``j 11418617213…ôØ«°ûŸG Ö«°üf ø``H ó«ÑY ø``H ∞°Sƒj11523172353»MGhôdG ó«©°S ø``H ܃≤©j ø`  `H ∞°Sƒj
2013 ƒ«fƒj 4 AÉKÓãdG( …hQ ) 1 §≤°ùe 𫨰ûJ õcôe¿hO Éeh ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO : πgDƒŸG
ΩÊóŸG ºbôdGº`````````````````````````````````````````````````````°````````````````````````````````````````````````````  `S’G 122655188…ôª©dG ¿É`  `Ø`  `∏`  `N ø``H ¿Éª«∏°S ø``H ¿É`  `Ø`  `∏`  `N 2662245…Qõ```©```dG ∞``«``°``S ø```  `H »```∏``  `Y ø````H ¿É```Ø``  `∏```N 315139316…ôª©dG ¿É``Ø``∏`  `N ø``H ¿É`  `ª`  `«`  `∏`  `°`  `S ø``H ™``«``HQ 4512568…ô``eÉ``©``dG ∞``«``°``S ø```H ∂```dÉ```e ø```H ∞``«``°``S523622976…ô°SÉ÷G ídÉ°U øH ¬∏dGóÑY âæH AÉØ°T68805421…ó©°ùdG π«¡e ø``H ¢ù«ªN ø``H ¬∏dGóÑY7967279…ó°TGôdG ô`  `°`  `UÉ``f ø``H ⁄É``°``S ø``H ¬``∏`  `dGó``Ñ`  `Y 817555925»ª°TÉ¡dG ¬`  `∏``dGó``Ñ`  `Y ø``H ¿Gõ```Y ø``H º`  `°``SÉ`  `b 914130606»ª°TÉ¡dG ∞`  `«``°``S ø``H ô``°``UÉ``f â`  `æ``H Ëô```e 1023479471‹É£¡dG ø``°``ù``M ø```H »``∏``Y ø```H ô``°``ü``à`  `æ``e 1114384786»ÑMôdG ó`````jGR ø```H ¢``ù``«``ª``N ø```H ∞```jÉ```f 1222676383»MGhôdG Oƒ`  `©`  `°`  `S ø``H ó``ª``MCG ø``H ∞`  `°`  `Sƒ`  `j
2013 ƒ«fƒj 5 AÉ©HQ’G( …hQ) 1 §≤°ùe 𫨰ûJ õcôe
ΩÊóŸG ºbôdGº`````````````````````````````````````````````````````°````````````````````````````````````````````````````  `S’G 110463389»``Yô``Ø``dG ∞``«``°``S ø```  `H ó``  `ª``  `fi ø```  `H ó```  `ª````MCG 215107815…ô≤°ùŸG ô``°``UÉ``f ø```H »``∏``Y â``æ``H á``æ``«``eCG 320622627»°UGô◊G ó``jƒ``°``S ø```H ó``«`  `©``°`  `S ø```H Qó```  `H 49344666»æ°Sƒ◊G ó«©°S ø``H ¬Ø«∏N ø``H ó«©°S54160784…ó©°ùdG ¿ƒ``gô``e ø``H ó``°``TGQ ø``H ó«©°S66759838…ó©°ùdG êÉ```◊G ø``H Ö«ÑM âæH ¬≤«Ø°T78861728»FÉ«ë«dG óªfi ø`  `H ó«©°S âæH AÉ©æ°U 812630116»Áô©dG »∏Y øH ¬∏dGóÑY øH õjõ©dGóÑY97093924»°Tƒ∏ÑdG ⁄É```°```S ø````H ó```  `ª````MCG ø```  `H ô``  `ª``  `Y 1015097894…ô``  `μ```Ñ```dG Ëó``````Y ø````H ó```ª```M ø````H ó```ª```fi 1113593404»``  `MGhô``  `dG ó`  `«`  `©`  `°`  `S ø``  `H ô``°``UÉ``f ø```H ó``ª``fi 1213415306ÊÓ«¨dG ™```«```HQ ø```H π```aÉ```Z ø```H π``©``°``û``e131483831»eÓ°ùdG ô``°``UÉ``f ø``  `H ∞`  `«``°`  `S ø``  `H ô``°``UÉ``f  149423065»ª°SÉ≤dG ¬``©``ª``L ø```H ó``ª``fi ø```H ô``°``SÉ``j
2013 ƒ«fƒj 2 óMC ’G :Ωƒ«dG( QÉë°U ) áæWÉÑdG ∫ɪ°T 𫨰ûJ õcôeΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO :πgDƒŸG
ΩÊóŸG ºbôdGº`````````````````````````````````````````````````````°````````````````````````````````````````````````````  `S’G 108463272»``eƒ``à``μ``ŸG ô```°```UÉ```f ó``«``©``°``S º````«````gGô````HG208384081…ô``````HÉ``````÷G Ëó`````````N ¬````©````ª````L ó``````ª``````MG308466691»````μ````jÈ````dG ⁄É``````°``````S ¬````©````ª````L ó``````ª``````MG408447129…ô``````HÉ``````÷G ∞````«````°````S ó`````ª`````fi ó``````ª``````MG508395179…ô``°``û``μ``dG »```∏```©``  `dGó``  `Ñ```Y π``  `«``  `ª``  `L ó````ª````MCG 608368384»```````YhQõ```````ŸG »`````∏`````Y ⁄É``````°``````S ó```````ª```````MCG 708397071»``°``Tƒ``∏``Ñ``dG π```«```YÉ```ª```°```SG »```∏```Y ó````  `ª`````MCG 808395319»````Ñ````©```  `μ```  `dG ¬`````©````  `ª````  `L »``````∏``````Y ó````````ª````````MCG 908432895»````æ````jô````≤````dG »`````∏`````Y ô`````°`````UÉ`````f ó```````ª```````MCG 1008372809»``°``Tƒ``∏``Ñ``dG ó```ª```fi º````«````gGô````HG ¬```©```ª```L1108451851…ƒ`````∏`````©`````dG ó``````ª`````  `M í````Ñ````°````ü````e ó`````  `ª`````  `M 1208409207»```°```SÉ```«```ŸG ó````ª````fi º`````«`````gGô`````HG ó```«```ª```M1308423003…OÉ``````Ñ``````dG ¢````ù````«````ª````N ⁄É``````°``````S ó````«````ª````M1408480125»````Ñ````©````μ````dG ó`````«`````ª`````M »``````∏``````Y ó`````«`````ª`````M1508456796…ó````æ````μ````dG ∞````«````°````S ¢````ù```  `«````ª````N ó`````  `dÉ``````N 1608386825»```©```«```Hô```dG ¿É````£````∏````°````S ⁄É`````°`````S ó`````dÉ`````N1708445163…ó```«```°```û```dG Oƒ`````ª`````M ¿É````£````∏````°```  `S ó`````dÉ`````N 1808368519…ô```  `ª```  `©```  `ŸG ó``````°``````TGQ ó```«```©```°```S ¿É````Ø````∏````N 1908412758»``°``Tƒ``∏``Ñ``dG ¬```jó```«```c º````«````gGô````HG π```«``  `∏```N 2008409001»```°```Tƒ```∏``  `Ñ```dG ¿É```ª```«```∏```°```S ó````ª````MG OhGO 2108422991…OÉ``````Ñ``````dG ¢```  `ù```  `«```  `ª````N ⁄É`````  `°``````S ó```````°```````TGQ 2208395202»```£```«```£```≤```dG ó```«```©```°```S ó``````°``````TGQ ó``````````jGR2308433864»```  `FÉ```  `«````ë````«```  `dG å`````«`````Z Qó`````````H Oƒ`````©`````°`````S 2408422986…OÉ`````  `Ñ`````  `dG ¢````ù```  `«```  `ª```  `N ⁄É``````°``````S ó```  `«````©```  `°```  `S 2508377731‹É````Ñ```  `≤````ŸG ó```«```©```°```S í````dÉ````°````U ó```«```©```°```S 2608471448»``∏``Ñ``°``û``dG ¬```∏```dGó```Ñ```Y ó```«```©``  `°``  `S …È````°````U 2708457362»``  `£``  `«``  `£``  `≤```dG ¿É````Ø````∏````N ó```«```Ñ```Y ìÓ`````°`````U 2808409794…Oƒ```  `©```  `°```  `ù```  `ŸG ó`````````jGR ¬```Ø```«```∏```N ¥QÉ`````````W 2908408819…hGõ«°ûdG ó«ª◊GóÑY ó«©°S ó«ª◊GóÑY3008419332»FÉ°ù«©dG ¿Gó``ª``M º«∏°S ø``ª``Mô``dGó``Ñ``Y3108413751»°Tƒ∏ÑdG ¬```jQƒ```f π``«``YÉ``ª``°``SG ¬``∏``dGó``Ñ``Y3208431203…OÉ````ª````◊G ¬```∏```dGó```Ñ```Y ó```ª```M ¬```∏```dGó```Ñ```Y3308408932»```°``  `Tƒ```∏```Ñ```dG ó````ª````fi OGô````````  `e ¬````∏```  `dGó```  `Ñ````Y 3408409015…ô``````HÉ``````÷G ó`````ª`````fi ∑QÉ```````Ñ```````e ô`````ª`````Y3508408927»```°```Tƒ```∏```Ñ```dG ó````ª````fi OGô``````````e ≈```°```ù```«```Y3608383899»```æ```°```Sƒ```◊G ó```«```ª```M ¢```ù```«```ª```N õ`````jÉ````  `a 3708481019…ô````ª````©````ŸG ⁄É``````°``````S ¬`````∏`````dGó`````Ñ`````Y ó`````¡`````a3808401693…ó``  `«``  `©``  `°``  `ù``  `dG ó```ª```fi ¬```∏```dGó```Ñ```Y ó````LÉ````e 3908412936»``°``Tƒ``∏``Ñ``dG »```∏```Y º````«````gGô````HG ø```°```ù```fi4008399318»````ë````LGô````dG ⁄É`````°`````S ∑QÉ``````Ñ``````e ó````ª````fi4108450296…ô````  `aÉ`````¨`````dG ⁄É``````°`````  `S ô````  `°`````UÉ````  `f ó`````ª`````fi 4208368243»ª«©ædG ó````ª````MG º````«````gGô````HG Oƒ````ª````fi4308376668»``°``Tƒ``∏``Ñ``dG ¬```∏```dGó```Ñ```Y ⁄É````°````S ¿Ghô````````  `e 4408487805‹É```Ñ```≤```ŸG ¢``````û``````jhQO ¬```©```ª```L ìÉ```  `à```  `Ø````e 4508480547»```◊É``  `°```ü```dG ó```«```©``  `°```S ó`````°`````TGQ Ωƒ```  `à```  `μ```  `e 4608409718»``£``«``£``≤``dG ¬```©```ª```L ∑QÉ`````Ñ`````e ≈```  `°```  `Sƒ```  `e 4708482753…ô````ª````©````ŸG ™``````fÉ``````e ó````«````©````°````S π````«````Ñ````f 4808456833»````°````Tƒ````∏````Ñ````dG π````ª````°````T »`````∏`````Y ó``````«``````dh4908419876…OÉ`````Ñ`````dG ¿É````Ø````∏````N ¿É````£```  `∏````°````S Üô`````©`````j 5008366797»```©```æ```ŸG ó```«```©```°```S ∑QÉ``````Ñ``````e ܃````≤````©````j
2013 ƒ«fƒj 3 ÚæKC ’G :Ωƒ«dG( QÉë°U ) áæWÉÑdG ∫ɪ°T 𫨰ûJ õcôeΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO :πgDƒŸG
ΩÊóŸG ºbôdGº````````````````````````````````````````````````````  `°````````````````````````````````````````````````````  `S’G 108543024‹É```LOõ```dG º```«```gGô```HG ≈``°``ù`  `«``Y º``  `«```gGô```HG 208581921»```ë```jô```°```ù```dG »````  `∏`````Y ó````«````ª````M ó``````ª`````  `MG 308599926»``````YhQõ``````ŸG ⁄É`````°`````S ó``````°``````TGQ ó`````ª`````MG408560304»```  `°```  `ù```  `jô```  `dG ó````«````ª````M ¬````©````ª````L ó``````  `ª```````MCG 508508751»````μ````jÈ````dG ⁄É`````  `°`````  `S ¿É````  `Ø````  `∏````  `N ó``````  `ª```````MCG 608557016…OÉ``````Ñ``````dG ⁄É``````°``````S ó````«````©````°````S ó```````ª```````MCG 708564955»````μ````jô````ŸG π````«````ª````L á````©````ª````L ó```````````  `›CG 808611201»``  `°``  `Tƒ``  `∏``  `Ñ``  `dG ≈```°```Sƒ```e º````«````gGô````HG Qó``````H 908512928»````  `YhQõ````  `ŸG ó```ª```fi ¬```∏```dGó```Ñ```Y º```°```SÉ```L 1008504006‹É```Ñ```≤```ŸG ø```°```ù```M ¬````∏````dGó````Ñ````Y ø```°```ù```M1108579921»````ë````à````Ø````dG ¿É``````Ø``````∏``````N »``````∏``````Y ó``````ª``````M1208525459»````Ñ````©````μ````dG ó`````````°`````````TGQ »``````∏``````Y ó``````ª``````M1308608602…ô`````ª`````©`````ŸG ⁄É````````°````````S »``````∏``````Y ó``````ª``````M1408584754»````Ñ````©````μ````dG ó``````ª``````fi »``````∏``````Y ó`````«`````ª`````M1508508413…ô````ª````©````ŸG ø````°````ù````M ¬````©````ª````L ó``````dÉ``````N1608557195»``  `°```Tƒ```∏``  `Ñ``  `dG Ú```°```ù```M OGOGó```````````N ó````dÉ````N 1708538881…QGõ```````Ø```````dG »`````∏`````Y ¢````ù````«````ª````N ó``````dÉ``````N1808570176»```°```ù```«```Fô```dG »```  `∏````Y º`````«`````gGô`````HG π```«```∏```N 1908496056»```°```Tƒ```∏```Ñ```dG ó````ª````fi ∞````°````Sƒ````j OhGO2008517991»````````bhRô````````ŸG ó`````«`````Ñ````  `Y ™``````  `«```````HQ ó``````````YQ 2108601466…ó`````°````  `Thô`````dG ⁄É`````°`````S ó```«```©```°```S ⁄É`````°`````S 2208530691…ó````  `dÉ````  `ÿG ¬```©```ª```L ¢```ù```«```ª```N Oƒ```  `©````°```  `S 2308532732»```∏```«```Mô```dG ó```«```©```°```S ó````ª````fi ó```«```©```°```S2408492151…ô````ª````©````ŸG ó````  `ª````  `M ∞````«````°````S ¿É````£````∏````°````S 2508491566»````©````æ````ŸG ⁄É```````°```````S ó`````«`````ª`````M ∞`````«`````°`````S2608567933…OÉ```````Ñ```````dG ó````«````©````°````S »`````  `∏``````Y ∞`````«`````°`````S 2708526039ΩÓ°ùdGóÑY ∫G ¬``∏``dGó``Ñ``Y ⁄É``  `°```S ¥QÉ`````W 2808565024…ô```ª```î```ŸG ⁄É`````°`````S ¬````∏````dGó````Ñ````Y ∫OÉ`````````Y2908521432»ª°SÉ≤dG ¬`  `∏``dGó`  `Ñ`  `Y ≈°ù«Y ó`  `«``ª`  `◊G ó``Ñ``Y 3008547042»ëàØdG ¬```∏```dGó```Ñ```Y ¿É```Ø```∏```N ¬```∏```dGó```Ñ```Y3108532802»```°```Tƒ```∏``  `Ñ```dG »````∏````Y ¬```Ø```«```∏```N ¬```  `∏````dGó```  `Ñ````Y 3208548841»°Tƒ∏ÑdG ¬``∏``dGó``Ñ``Y ≈``°``ù``«``Y ¬``∏``dGó``Ñ``Y3308604482»```°```SQÉ```Ø``  `dG ø``  `°``  `ù``  `M Oƒ```  `ª```  `fi ¬```∏```dGó```Ñ```Y 3408565432…ô```  `ª````©````ŸG ó``````°``````TGQ ¬````∏````dGó````Ñ````Y »````∏````Y 3508572452»`````μ`````jÈ`````dG ⁄É```````°```````S π`````«`````ª`````L ô`````  `ª``````Y 3608561874»````æ````jô````≤````dG ⁄É``````°``````S ó````«````©````°````S ô`````ª`````Y3708540679…hGhó``````Ñ`````  `dG ó```«``  `©```°```S ∞```«```°```S ≈```°```ù```«```Y 3808562084»```°``  `Tƒ``  `∏```Ñ```dG Oƒ````ª````fi ≈````°```  `Sƒ```  `e ÂÉ```````Z 3908568579»``  `°```Tƒ```∏```Ñ``  `dG ¬```  `∏```  `dGó```  `Ñ```  `Y ∞```  `°```  `Sƒ````j ó```  `¡```  `a 4008496342»````Ñ````«````gƒ````dG »`````∏`````Y ∞````«````°````S ¿RÉ````````````e4108525834»```°```Thô```£```ŸG í```  `dÉ```  `°````U ó```«```ª```M ó```  `ª```  `fi 4208491266…OÉ```  `«````°```  `û```  `dG ó```«```©```°```S ó``````°``````TGQ ó````ª````fi 4308512385»```FÉ``  `°```ù``  `«```©```dG ó```«```©```°```S ⁄É`````°`````S ó````ª````fi 4408552329…QGõ``````Ø``````dG ∑QÉ``````Ñ``````e ó```«```©```°```S ó````ª````fi4508611501…Qƒ``````¡``````÷G Qó`````````  `H ô`````°`````UÉ`````f ∞``````jÉ``````f  4608607685…hÉ````°````ù````◊G Ö```«```Ñ```M ó````ª````fi ±Gƒ`````````f 4708548199»```æ```jô```≤```dG ó```«```©```°```S ¢```ù```«```ª```N ∫Ó````````g4808540651…hGhó```````Ñ```````dG ó```«```©```°```S ∞```«```°```S º```ã```«```g4908567882…ô```ª```©```ŸG ¬````∏````dGó````Ñ````Y ô````°````UÉ````f ó`````«`````dh5008564814»```°```Tƒ```∏```Ñ```dG ⁄É`````°`````S ó````ª````fi ∞````°````Sƒ````j
2013 ƒ«fƒj 4 AÉKÓãdG :Ωƒ«dG( QÉë°U ) áæWÉÑdG ∫ɪ°T 𫨰ûJ õcôeΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO :πgDƒŸG
ΩÊóŸG ºbôdGº````````````````````````````````````````````````````  `°````````````````````````````````````````````````````  `S’G 108727246»```HÉ```Yõ```dG ó```«``  `©``  `°```S ø```°```ù```M º````«````gGô````HG 208628907…ó``«``°``Tô``dG Ö```jô```Z ¬``∏``dGó``Ñ``Y º```«```gGô```HG308734285»```°```Tƒ```∏```Ñ```dG ó````ª````fi »````∏````Y º`````«`````gGô`````HG408646149…ó``  `«``  `©``  `°``  `ù``  `dG ¿É```Ø```∏```N ¿Gó`````ª`````M ó````ª````MG 508700029…ô````  `ª````  `©````  `ŸG ó`````ª`````fi ⁄É```````°``````  `S ó``````  `ª```````MG 608615509…ó`````jÉ`````≤`````dG ó````````°````````TGQ »`````∏`````Y ó``````ª``````MG708618844 RhÒ`````Ø`````dG ¿É````ª```  `«````∏````°```  `S »````∏````Y ó`````ª`````MG 808749227»````°````Tƒ````∏````Ñ````dG »`````  `∏`````  `Y Ωô```````````c ó```````ª```````MG 908690891…ô``````HÉ``````÷G ⁄É``````°``````S ó`````ª`````fi ó``````ª``````MG1008752642ÊGQó``````Ñ``````dG ô````°````UÉ````f ó````ª````fi ó`````ª`````MG1108741023…ó``  `©``  `°```ù```dG ô```°```TÉ```f Oƒ````ª````M ô```°```ü```à```æ```ŸG 1208618839 RhÒ`````  `Ø``````dG ¿É````ª````«```  `∏````°````S »`````∏`````Y ó````````  `›G 1308703664»```æ```°```Sƒ```◊G Ö````jô````Z ¿É```  `Ø```  `∏````N ó`````ª`````MCG 1408695573»°Tƒ∏ÑdG ø``ª``Mô``dGó``Ñ``Y ∞``«``°``S ó```ª```MCG 1508693648É````«````JGƒ````∏````dG ø````°````ù````M »`````∏`````Y Ú````°````ù````M1608615411…ó````°````Thô````dG í```Ñ```°```ü```e ó```«```©```°```S ó````ª````M1708633515»```  `MÉ```  `°```  `Tƒ```  `dG ¢```ù```«```ª```N ó```«```Ñ```Y ó````ª````M 1808664258»```æ```°```Sƒ```◊G Oƒ`````ª`````M ó````ª````M Oƒ`````ª`````M1908706994…Qƒ``````¡``````÷G ∂``````jô``````H ∞````«````°````S ó``````dÉ``````N2008623588»```````YhQõ```````ŸG ⁄É``````°``````S ∞````«````°````S ó``````dÉ``````N2108650214»```ë```à```Ø```dG ó````«````©````°````S ó`````ª`````fi ó``````dÉ``````N2208752867…Qƒ```°```ü```æ```ÿG ó````  `°`````TGQ ó```ª```fi ó`````°`````TGQ 2308679238»``°``Tƒ``∏``Ñ``dG º````«````gGô````HG ó```ª```fi É````  `jô````  `cR 2408721149»```°```ù```jô```dG ó```«```©```°```S ó```  `«````ª````M ó```«```©```°```S 2508659641…ó``«``©``°``ù``dG ó``«``©``°``S ¬``Ø``«``∏``N ¿É```£```∏``  `°```S 2608679281»```μ```jÈ```dG ¢```ù``  `«```ª```N ó`````°`````TGQ ¿É```£```∏```°```S 2708703683»```Ñ```©```μ```dG ó`````ª`````fi ó````«````©````°````S ∞````«````°````S2808715933»```°```SGó```æ```¡```dG ∞```«```°```S ô````°````UÉ````f ∞```«```°```S2908740621»``  `°```Tƒ```∏```Ñ``  `dG ¢``````û``````jhQO ó```  `ª```  `fi ∫OÉ````````Y 3008612344…ó«©°SƒÑdG ¿Gó``ª``M óªfi õjõ©dGóÑY3108695943…ô```ª```©```ŸG ø```°```ù```M ó`````ª`````MCG ¬````∏````dGó````Ñ````Y 3208640376»```°```Tƒ```∏```Ñ```dG »````∏````Y ó````ª````fi ¬````∏````dGó````Ñ````Y3308612082ÊGô````ª````©````dG »````∏````Y ó````ª````fi ¬````∏````dGó````Ñ````Y3408647667…QGõ```Ø```dG ¢``ù``«``ª``N ó``«``©``°``S ó``«``é``ŸGó``Ñ``Y3508630537…ô``°``û``μ``dG ó```ª```fi Ö``  `«``  `Ñ```M »``  `Ñ```æ```dGó```Ñ```Y 3608640643…ó````jÉ````≤````dG ó````«````Ñ````Y ó```«```©```°```S ¿É````ª````ã````Y3708665673…ó```«```©```°```ù```dG ⁄É`````°`````S ¬```Ø```«```∏```N ¿Gõ``````````Y3808670351…ó```«```©```°```ù```dG ó````«```  `©````°```  `S ⁄É``````°`````  `S »````  `∏`````Y 3908640779»```  `ª````é```  `©```  `dG Ωhó`````````````N ó`````  `ª`````  `M QÉ```````ª```````Y 4008625883…ó```  `©```  `°```  `ù````dG ó````«````ª````M ó``````  `°```````TGQ QÉ``````ª``````Y 4108716181‹É````Ñ````≤````ŸG ó````«````©````°````S ¿É`````Ø`````∏`````N ô`````ª`````Y4208618755…RÒ``````ë``````ŸG ó`````ª`````fi ⁄É``````°``````S ΩÉ``````æ``````Z4308616976…OÉ```«```°```û```dG π```«```ª```L ¬```Ø```«```∏```N π```°```ü```«```a4408652472»``````KQÉ``````◊G ¬````©````ª````L Ö````«````©````J ó`````ª`````fi4508636245…ƒ`````∏`````©`````dG »``````∏``````Y ⁄É```````  `°```````  `S ó``````ª``````fi 4608661074»```  `ë```  `à```  `Ø```  `dG ó`````ª`````fi ∞````  `«````  `°`````S ó`````ª`````fi 4708752778»````°````ù````jô````dG ó``````ª``````fi »``````∏`````  `Y ó``````ª``````fi 4808670116…ó```  `©```  `°```  `ù````dG ´É````  `Ñ`````°`````S ó`````ª`````M ô`````°````  `UÉ````  `f  4908640451…ó````°````Thô````dG í```Ñ``  `°```ü```e ó``  `«```©```°```S ∞````jÉ````f  5008640873»°Tƒ∏ÑdG ¬```∏```dGó```Ñ``  `Y ¬``Ø``«``∏``N ∞```°``  `Sƒ```j
2013 ƒ«fƒj 5 AÉ©HQC ’G :Ωƒ«dG( QÉë°U ) áæWÉÑdG ∫ɪ°T 𫨰ûJ õcôeΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO :πgDƒŸG
ΩÊóŸG ºbôdGº````````````````````````````````````````````````````  `°`````````````````````````````````````````````````````S’G 108815152…ô`````ª`````©`````ŸG »``````∏``````Y ⁄É```````°```````S ó```````ª```````MG208772539…ô````ª````©````ŸG »`````∏`````Y í`````dÉ`````°`````U ó``````ª``````MG308818322»```  `°````Tƒ````∏```  `Ñ````dG ó`````ª`````fi »`````∏`````Y ó``````ª``````MG 408858797»````°````UGô````◊G ó`````ª`````MCG ó```«```©```°```S ó`````ª`````MCG 508828831‹É```Ñ```≤```ŸG ó`````  `°`````  `TGQ ¬````∏````dGó````Ñ````Y ó`````  `ª`````  `MCG 608851562…Oƒ```°```Tô```ŸG ¿hô```¨```°```U ó``«``©``°``S ó``````  `›CG 708855453…ô```ª```©```ŸG º`````«`````gGô`````HG ∫Ó```````  `g ∫É`````ª`````L 808815325»°Tƒ∏ÑdG º```«```gGô```HG ¬``  `∏``  `dGó``  `Ñ```Y ø``°``ù``M 908816402…ô````ª```  `©```  `ŸG º`````«`````gGô`````HG »````∏````Y ø```  `°```  `ù````M 1008816365»```ã```«```¨```dG ¬````∏````dGó````Ñ````Y ¿É````Ø````∏````N ó````ª````M1108780871ÊGó`````ª`````◊G ó````ª````fi ¢```ù```«```ª```N ó````ª````M1208839831…OÉ```````  `Ñ````````dG »``````∏``````Y ó``````ª``````fi Oƒ```````  `ª```````  `M 1308824302»°Tƒ∏ÑdG ¬```∏```dGó```Ñ```Y º```  `«```  `gGô```  `HG ó```dÉ```N 1408770376…ó``````dGƒ``````ÿG ó```«```©```°```S ⁄É`````°`````S ó`````dÉ`````N1508828742…ô```````HÉ```````÷G »``````∏``````Y ô`````≤`````°`````U ó```````dÉ```````N1608758129»```eƒ```«```μ```dG ô`````````  `ZGO Oƒ````©````°```  `ù```  `e ó`````dÉ`````N 1708831833»```°```SQÉ```Ø```dG í````dÉ````°````U ∞```  `°````Sƒ```  `j ó````  `dÉ````  `N 1808792498»```°```ù```jô```dG »````∏````Y ¿Gó``````ª``````M ¢```ù```«```ª```N1908757038‹ƒ```©```ŸG Ò``WÉ``ª``°``T ¬``  `∏```dGó```Ñ``  `Y ¢``ù``«``ª``N 2008774642…ô`````ª````  `©````  `ŸG ó````  `«````  `Ñ`````Y â`````Ñ`````°````  `S ⁄É```````°``````  `S 2108817297»```°```Tƒ```∏```Ñ```dG ó```«```©```°```S Qhô`````  `°`````  `S ⁄É`````°`````S 2208815147‹É````Ñ```  `≤````ŸG ⁄É`````°`````S ¬````∏````dGó````Ñ````Y ⁄É`````°`````S 2308778163»``````bhRô``````ŸG ó````ª````fi ó`````ª`````MG ó```«```©```°```S2408804269»```∏```Ñ```°```û```dG ó````«````ª````M ⁄É``````°``````S ó````«```  `©````°````S 2508797752»```ª```é```©```dG ∞````«````°````S ó`````ª`````fi ó````«```  `©````°````S 2608785426»```°```ù```jô``  `dG ∞```«```°```S ¿Gó`````ª`````M ¿É```£```∏```°```S 2708775696ÊÉ```  `Ñ```  `∏````μ````dG ó````«````Ñ````Y ø````°````ù````M Ò````ª````°````S 2808839878…ô````eÉ````©````dG ∞````«````°```  `S ó```«```©```°```S ∞````«````°````S 2908860975‹ƒ````©````ŸG ⁄É`````°`````S ó````ª````fi ¬````∏````dGó````Ñ````Y3008847783…ô```ª``  `©```ŸG ó```ª```fi Oƒ```©```°```ù```e ¬```∏```dGó```Ñ```Y 3108766845…ƒ```∏```©```dG ó```«```ª```M ¿É````Ø````©````f ¬````∏````dGó````Ñ````Y3208764588»``  `°``  `ù``  `eÉ``  `°``  `û```dG »```  `∏````Y ¿É```ª```«```∏```°```S ó```«```Ñ```Y 3308845769»``  `°``  `Tƒ```∏```Ñ```dG OGó````¡````°````T ¬```∏```dGó```Ñ```Y »```∏```Y 3408766831…ƒ````  `∏````  `©````  `dG ó````  `«````  `ª`````M ¿É`````Ø`````©`````f »`````∏`````Y 3508821376»`````  `HÉ`````  `Yõ`````  `dG ø`````°`````ù`````M ó````  `«````  `Ñ`````Y ô`````  `ª`````  `Y 3608824513‹É````Ñ````≤````ŸG í````Ñ```  `°```  `ü````e »`````∏````  `Y π```  `°````ü```  `«```  `a 3708778093…ó`````  `eÉ`````  `◊G ó```  `«```  `©```  `°````S ó````«````ª````M ¢````ù````«````b 3808833926»```°```Tƒ```∏```Ñ```dG ó````ª````fi ø````°````ù````M ó````ª````fi3908798838»`````∏`````gò`````dG ó````«````©````°````S »``````∏`````  `Y ó``````ª``````fi 4008763656…ô````ª```  `©```  `ŸG ó````ª````fi Oƒ````©````°````ù````e ó````ª````fi 4108818266»``°``Tƒ``∏``Ñ``dG ¿É``ª``«``∏``°``S ó```ª```fi Oƒ````ª```  `fi 4208859677…ó````°````Thô````dG ó``` q «```ª```M ó```«```©```°``  `S Ωƒ```à```μ```e4308816543»````  `HÉ`````Yõ`````dG ó````  `ª````  `fi ó`````  `LÉ`````  `e ô````  `°````  `UÉ````  `f  4408801085…ô````ª````©````ŸG ó```  `«```  `©```  `°```  `S ó````  `ª````  `fi ô````  `°````  `UÉ````  `f  4508764574»``  `°``  `ù``  `eÉ```°```û``  `dG »````∏````Y ¿É```ª```«```∏```°```S π```«```Ñ```f  4608852231»````°````Uhô````ÿG ⁄É`````°`````S ó```«```©```°```S ∫Ó````````g4708781484…QÉ````°````ü````fC’G ó``«``©``°``S ¬```∏```dGó```Ñ```Y ∫Ó``````g 4808760997…hõ```«```¨```ŸG ô```°```UÉ```f ¢```ù```«```ª```N ô```°```SÉ```j4908824602…Ò````ã````μ````dG ó````ª````fi ó`````ª`````MG ∞````°````Sƒ````j5008838684»```  `HÉ```  `Yõ```  `dG ó```  `ª```  `fi ¢```ù```«```ª```N ∞```  `°```  `Sƒ```  `j
2013 ƒ«fƒj 2 óMC ’G»ÁÈdG á¶aÉëà á∏eÉ©dG iƒ≤dG IôFGOΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO :πgDƒŸG
ΩÊóŸG ºbôdGº````````````````````````````````````````````````````  `°`````````````````````````````````````````````````````S’G 102703694…ô```aÉ```¨```dG ⁄É````°````S ¢``  `ù``  `«``  `ª``  `N º````«````gGô````HG 203314758»``  `°``  `Tƒ``  `∏``  `Ñ``  `dG ¢```ù```Áƒ```°```T ÊÉ``````K ó````ª````MG 302544515…ó```æ```μ```dG ¬````∏````dGó````Ñ````Y ó```«```©```°```S ó`````ª`````MG403269109»```Ñ```©```μ```dG ó````«````©````°````S ∞````«````°````S ó``````ª``````MG503215819…OÉ`````Ñ`````dG ¿É```ª```«```∏```°```S ∞```  `«```  `°````S ó`````ª`````MG 602708273»``  `°```ù``  `eÉ``  `°```û```dG ¢```ù```«```ª```N »```  `∏````Y ó`````ª`````MCG 702774578…ô`````jô````  `°````  `ù````  `dG ó`````ª`````fi ⁄É``````°``````S Qó``````````H 803213764»```°```Tƒ```∏```Ñ```dG OGô```````````e ¢``````Vƒ``````Y »````  `£`````H 902500918…ô`````ª````  `©````  `ŸG ó````````°````````TGQ ó`````ª`````fi ó`````ª`````M 1003081991…ó````YÉ````°```  `ù````dG »````∏````Y ó```«```©```°```S ¬```Ø```«```∏```N 1102513824»∏ª°ûdG ¿É``  `ª```«``  `∏``  `°``  `S ¿ƒ````gô````e ó````°````TGQ 1202759593ÊÉ```  `æ````°```  `ù```  `dG ¬`````∏`````dGó````  `Ñ`````Y »`````∏`````Y ó`````````jR 1303202759»````©````æ````ŸG ⁄É```````°```````S ó````«````©````°````S ⁄É```````°```````S1403117236»``ª``«``©``æ``dG ¬```∏```dGó```Ñ```Y â```«```î```H ó```«``  `©```°```S 1502518225»```ª```«```©```æ``  `dG ó```  `«````Ñ```  `Y ¿É````Ø````∏````N ó```«```©```°```S 1603139593»``  `ã```«```¨```dG ó```«```©```°```S ¢```ù```«```ª```N ó```«```©```°```S 1703361821»```  `FÉ```  `«```  `ë```  `«```  `dG ™``````«``````HQ ó````  `«`````Y ó````«```  `©````°````S 1802530359…Ò````¨````ŸG ó```«```©```°```S »````∏````Y ¿É```  `ª````«````∏```  `°```  `S 1902513792»∏ª°ûdG ¿É``ª``«``∏``°``S ¿ƒ```gô```e ¿É``ª``«``∏``°``S2002853122»∏ª°ûdG í```dÉ```°```U Oƒ``  `©```°```ù``  `e ¿É``ª``«``∏``°``S 2102539331»```ã```«```¨```dG ⁄É``````°``````S ó`````ª`````fi π````«````¡````°````S2203118651»````  `Yƒ````  `Hô`````ŸG ⁄É``````°``````S »`````∏`````Y í`````dÉ````  `°`````U 2302692081»```FÉ```°```ù```«```©```dG »`````∏`````Y ó````«````ª````M ô``````eÉ`````  `Y 2402505165‹ÉÑ≤ŸG ∑QÉ```Ñ```e ¬``∏``dGó``Ñ``Y õ``jõ``©``dGó``Ñ``Y2503393711»°ûÑæÿG ®ƒ``Ø``fi ™``fÉ``e õ``jõ``©``dGó``Ñ``Y2603331808»``  `°```Tƒ```∏``  `Ñ```dG ô```  `£```  `e ó```«```©```°```S ¬```  `∏```  `dGó```  `Ñ```  `Y 2703295883…OÉ```````Ñ```````dG ⁄É```````°```````S ¢```````Vƒ```````Y »``````∏``````Y2803272538…ó`````æ`````μ`````dG ⁄É````````°```````  `S ó``````ª``````fi »``````∏``````Y 2903393388…ó````  `YÉ````  `°`````ù`````dG ó`````ª`````fi ∫Ó``````````g »`````∏`````Y 3003141152»```  `°```  `û````Mƒ```  `dG Ò`````ª`````Y ¢```  `ù````«```  `ª````N ô`````ª`````Y 3103107492»````  `©````  `æ````  `ŸG ó`````  `«`````  `Ñ`````  `Y ó`````«`````©`````°`````S ó``````  `¡``````  `a 3203232064…OÉ``````Ñ``````dG ¿É`````Ø`````∏`````N í````Ñ````°````ü````e ó`````¡`````a3303389932…ƒ````∏````©````dG »`````∏`````Y ó```````°```````TGQ π````°````ü````«````a3403103811…OÉ``````  `Ñ``````  `dG ó````````°````````TGQ ó`````ª`````fi ó``````  `LÉ```````e 3503150846…ô``````HÉ``````÷G ó```````°```````TGQ ó`````ª`````fi ó``````LÉ``````e3602704082»``FÉ``«``ë``«``dG ¿É```Ø```∏```N ¢```ù``  `«```ª``  `N ó```ª```fi 3703220446…ó`````jõ`````«`````dG ∞````«````°````S ⁄É``````°``````S ó`````ª`````fi3802854921»````eô````ë````ŸG º````∏````°````ù````e ΩÓ``````°``````S ó`````ª`````fi3902566042»``  `ã```«``  `¨```dG ¿É````Ø````∏````N ⁄É`````°`````S Qƒ```  `°```  `ü````æ````e 4003220465…ó````jõ````«````dG ∞````«```  `°```  `S ⁄É`````°`````S ≈````°````Sƒ````e 4103106114»```ª```«```©```æ```dG ô````  `°````  `UÉ````  `f »````  `£````  `H ô````  `°````  `UÉ````  `f  4202566056»```ã```«```¨```dG ¿É`````Ø````  `∏`````N ⁄É``````°``````S ô`````°`````UÉ`````f  4303137208»``  `Ñ``  `©``  `μ``  `dG ó````Ñ````©````dG ¬````∏````dGó````Ñ````Y ô````°````UÉ````f  4402854935»````eô````ë````ŸG º````∏````°````ù````e ΩÓ``````°``````S π````«````Ñ````f 4502891241»````°````Tƒ````∏````Ñ````dG »`````  `∏`````  `Y ó``````ª`````  `M ó```````«```````dh 4603112202…õ`````jõ`````©`````dG ¢`````  `Vƒ``````Y ó````  `ª````  `fi ó`````  `«``````dh 4702807328…ô````aÉ````¨````dG ¥hRô``````````e í```Ñ```°```ü```e ó`````«`````dh4803343618»```°```Tƒ```∏```Ñ```dG »````  `∏````  `Y ó```  `«```  `©```  `°```  `S ≈````«````ë````j 4902605119…ô````aÉ````¨````dG ⁄É`````°`````S ó```  `«````Ñ````Y ∞````°````Sƒ````j 5003059605…OÉ`````  `Ñ``````dG »`````∏````  `Y ¢````ù```  `«````ª```  `N ¢`````ù`````fƒ`````j
2013 ƒ«fƒj 3 ÚæKC ’G»ÁÈdG á¶aÉëà á∏eÉ©dG iƒ≤dG IôFGOΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO :πgDƒŸG
ΩÊóŸG ºbôdGº````````````````````````````````````````````````````  `°`````````````````````````````````````````````````````S’G 104283918…ó``  `YÉ``  `°``  `ù``  `dG »```∏```Y ¿É``ª``«``∏``°``S º```  `«```  `gGô````HG 204283145»``HÉ``Yõ``dG π``«``YÉ``ª``°``SG ø``°``ù``M »``ª``°``û``æ``dG304140174…OÉ````  `Ñ`````dG ⁄É`````°`````S ¢`````Vƒ`````Y º``````«``````gGô``````HCG 403938537»```  `ã```  `«```  `¨```  `dG ⁄É```````°```````S ó`````ª`````fi ó````````ª````````MCG 503708901…ƒ```∏```©```dG ⁄É`````°`````S ¬````∏````dGó````Ñ````Y ܃```````````jCG 603817209»```ª```°```TÉ```¡```dG ó```  `«```  `©```  `°```  `S ô````  `°````  `UÉ````  `f Qó`````````H 703975546»```°```Tƒ```∏```Ñ```dG ∫Ó````````H ¬````∏````dGó````Ñ````Y ∫Ó````````H803630558…OÉ`````Ñ`````dG ¬````∏````dGó````Ñ````Y ó````ª````fi »`````cô`````J904242091…ó````YÉ````°````ù````dG ó``````°``````TGQ ó````«```  `Ñ```  `Y ∫É`````ª`````L 1003877417»°SQÉØdG ó``ª``fi º``«``Mô``dGó``Ñ``Y ß```aÉ```M1104231526»````Ñ````©````μ````dG ó``````ª``````M â`````«`````î`````H ó``````ª``````M1203925163»```°```ù```eÉ```°```û```dG »`````∏`````Y ∫Ó`````````g √õ``````ª`````  `M 1303738961»```°```Tƒ```∏```Ñ```dG OGô``````````  `e ô````  `°````  `UÉ````  `f ó`````  `dÉ``````N 1403608848…Qƒ`````  `¡``````÷G »`````∏````  `Y ó```  `«````©```  `°```  `S ó```````°```````TGQ 1504203508…ó``«``©``°``ù``dG ó````  `°````  `TGQ ¬```∏```dGó```Ñ```Y ó````  `°````  `TGQ 1603629584…OÉ`````  `Ñ`````  `dG ó```  `«```  `©```  `°```  `S ¢`````  `Vƒ``````Y ó``````  `°```````TGQ 1704208763»``  `°```ù``  `eÉ``  `°```û``  `dG ó`````°`````TGQ ó```«```©```°```S ⁄É````  `°````  `S 1804246928…OÉ``````Ñ``````dG ó````«```  `©```  `°````S ó`````ª````  `fi Qhô```````°```````S 1903743226…ô````é````◊G ∑hÈ``````````e ó````«```  `Ñ````Y Oƒ````©````°````S 2003593996»``Ñ``«``Ñ``°``û``dG ÜQÉ````````M ⁄É````°````S ܃```Ñ```«```°```T2103557529»æ°ùëŸG ¿É```£```∏```°```S ó```ª```M ¬```∏```dGó```Ñ```Y2203621056»``ã``«``¨``dG ¬```∏```dGó```Ñ```Y ó````  `°````  `TGQ ¬```∏```dGó```Ñ```Y 2304127066»°ùeÉ°ûdG ∞```«``  `°``  `S ó``«``©``°``S ¬```∏```dGó```Ñ```Y 2403874266…hGõ```«```°```û```dG ó```ª```fi »```∏```Y ¬```∏```dGó```Ñ```Y2504280129»ª«©ædG ¿É``ª``«``∏``°``S ó```ª```fi ¬```∏```dGó```Ñ```Y2604195755»```©```æ```ŸG ó```«```©```°```S ô````°````UÉ````f ¬````∏````dGó````Ñ````Y2703738764»``  `°``  `Tƒ```∏``  `Ñ``  `dG OGô````````e ô```°```UÉ```f ¬```∏```dGó```Ñ```Y 2804030784…ô`````eÉ`````©`````dG ó`````ª`````fi ó``````  `ª```````MG »`````∏`````Y 2903481542»`````“É`````◊G ⁄É```````°```````S ô`````°`````UÉ`````f »`````∏`````Y3003631298»```  `Ñ```  `©```  `μ```  `dG »``````∏`````  `Y ⁄É```````°``````  `S ≈````°````ù````«````Y 3103475576»````°````SGó````æ````¡````dG ó```````°```````TGQ »`````∏`````Y ó`````¡`````a3203827142»```  `°````ù````eÉ````°```  `û````dG ô````````````  `gGR »`````∏`````Y ó`````¡`````a 3303426392»```  `æ````©````ŸG ó````````°````````TGQ ó````«````©````°````S ó``````LÉ``````e 3403573315»```  `°```  `UGô````◊G ó````ª```  `fi ¢```ù```«```ª```N ó```  `ª````fi 3503849442»```°```ù```«```Fô```dG ó```«```©```°```S ó``````°``````TGQ ó````ª````fi3604154152»``  `FÉ``  `°``  `ù``  `«```©``  `dG ó```  `jƒ```  `°````S ó`````°`````TGQ ó```  `ª````fi 3704221814…ó```  `«````©````°````ù````dG »`````∏`````Y ⁄É``````°``````S ó`````ª`````fi 3803558593»```°```SQÉ```Ø```dG ó`````ª`````MCG ¬```©```ª```L ¿Ghô``````````e 3904030802…ô`````eÉ`````©`````dG ó`````ª`````fi ó```````ª``````  `MG ô`````£`````e 4003639741»````Ñ````©````μ````dG ô``````£``````e ¿É``````Ø``````∏``````N ô``````£``````e4103707308»```FÉ```°```ù```«```©```dG »````∏````Y ó````ª````fi »`````LÉ`````f 4203598842»``FÉ``°``ù``«``©``dG ¢``  `ù``  `«``  `ª``  `N ⁄É````°````S ô```°```UÉ```f  4303757059»```°```Tƒ```∏```Ñ```dG ó``````ª``````MCG ó````ª````fi ô````°````UÉ````f  4403910534»```Hƒ```≤```©```«```dG ó``````°``````TGQ â```«```î```H ∞````  `jÉ`````f  4503854186»```μ```ª```∏```dG ó`````ª`````M ó````«````©````°````S ¿É`````¡`````Ñ`````f 4603490739‹É```Ñ```≤```ŸG ¬````∏````dGó````Ñ````Y ó```«```©```°```S ´Gõ`````````g4703461092»``°``ù``eÉ``°``û``dG ¬```∏```dGó```Ñ```Y ¿É```Ø```∏```N ó```  `«````dh 4803868253»```  `æ```  `°```  `Sƒ```  `◊G ∞````«````°````S ⁄É`````  `°`````  `S ó``````«``````dh 4903767873ÊÉ````Ñ````∏````μ````dG ó`````  `ª`````  `M ó``````ª`````  `fi ó```````«```````dh 5003874299…hGõ````«````°````û````dG ó````ª````fi »```  `∏````Y ∞````°````Sƒ````j
2013 ƒ«fƒj 4 AÉKÓãdG»ÁÈdG á¶aÉëà á∏eÉ©dG iƒ≤dG IôFGOΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO :πgDƒŸG
ΩÊóŸG ºbôdGº````````````````````````````````````````````````````  `°`````````````````````````````````````````````````````S’G 104591523»FÉ«ë«dG ¬``©``ª``L ≈``°``ù``«``Y º```  `«```  `gGô````HG 204385095…hGõ«°ûdG º``«``gGô``HG ∑QÉ``  `Ñ``  `e º``«``gGô``HG 304381166…ô`````  `HÉ``````÷G ó````  `ª````  `fi á```  `Ø```  `«```  `∏```  `N ó`````  `ª`````  `MG 405682623‹É````Ñ````≤````ŸG ⁄É``````°``````S ó```````°```````TGQ ó``````ª``````MG505612352‹É`````Ñ`````≤`````ŸG ó````«````©````°````S »`````  `∏`````  `Y ó``````  `ª``````  `MG 605556941…È```  `©```  `dG ó```«```©```°```S ¬```  `∏```  `dGó```  `Ñ````Y ó````«````dƒ````dG 705581376…ô```ª```©```ŸG Oƒ```©```°```ù```e ó`````°`````TGQ ó`````ª`````MCG 805477618»``°``û``Ñ``æ``ÿG ó```ª```fi ¬```∏```dGó```Ñ```Y ó`````ª`````MCG 904454311»```Ñ```©```μ```dG ó````ª````fi ¬````∏````dGó````Ñ````Y ó``````ª``````MCG 1004512729»```ª```«```©```æ```dG »````  `∏`````Y ∑QÉ```````Ñ```````e ó```````ª```````MCG 1105420633»°Tƒ∏ÑdG øªMôdGóÑY ≥dÉÿGóÑY ó`  `°``SCG 1205506918…õ````  `jõ````  `©````  `dG í```  `Ñ```  `°```  `ü```  `e ô``````jó`````  `Z ÊÉ````````  `K 1306043915»```FÉ```«```ë```«```dG ó`````ª`````M ⁄É``````°``````S ¬````©````ª````L1404519509…ó`````YÉ`````°````  `ù`````dG »`````∏`````Y ¬````©````ª````L ó`````ª`````M 1505323741»```Ñ```≤```æ```dG ó```````°```````TGQ ¢````ù````«````ª````N ó`````ª`````M1605785326»FÉ«ë«dG ¿É``ª``«``∏``°``S ¬``∏``dGó``Ñ``Y Oƒ```ª```M1705316098»°ùeÉ°ûdG ¬```∏```dGó```Ñ```Y ¿É```Ø```∏```N ó```  `dÉ```  `N 1804291612»```Ñ```©```μ```dG ó```«```©```°```S ¢```ù```«```ª```N ó`````dÉ`````N1905404303…ƒ````∏````©````dG ó````«````©````°````S ⁄É``````°``````S ó``````dÉ``````N2005076887…OGó`````````◊G ⁄É`````°`````S ¬````∏````dGó````Ñ````Y ó`````dÉ`````N2105538035»````ŸÉ````°````ù````dG Ò`````ª`````Y ∫Ó``````````g ¬````Ø````«````∏````N2204654122…OÉ``````Ñ``````dG ⁄É``````°``````S ó````«````©````°````S ó```````°```````TGQ2304869495»```°```Tƒ```∏```Ñ```dG ó````ª````fi Ωƒ`````∏`````Z ó``````°``````TGQ2404680515»``  `ª``  `«``  `©``  `æ``  `dG ó`````  `°`````  `TGQ í```Ñ```°```ü```e ó``````°``````TGQ 2504619155»```î```jÉ```°```û```ŸG ⁄É`````°`````S ó````ª````M ó```«```©```°```S2604730105…ó``````jõ``````dG ó`````ª`````fi »`````∏`````Y ¿É````£````∏````°````S2705814959»```°```SQÉ```Ø```dG ⁄É`````°````  `S ó````ª````fi ¿É```£```∏```°```S 2805345844»ª«©ædG â```«```î```H ó``  `«``  `©``  `°```S ¿É```ª```«```∏```°```S 2905789241»FÉ°ù«©dG ¿É``ª``«``∏``°``S ¿É```Ø```∏```N ô``≤``°``U3005691863»FÉ«ë«dG ¢``ù``«``ª``N ¿É``ª``«``∏``°``S ¥QÉ``````W3105345825»``  `ª``  `«```©```æ``  `dG â````«```  `î```  `H ó```«```©```°```S Ö`````dÉ`````W 3206033903…ƒ````∏````©````dG ó````«````©```  `°```  `S í````Ñ````°````ü```  `e ∫Ó`````````W 3305432213»``  `î``  `jÉ``  `°```û```ŸG ∑QÉ`````Ñ`````e ≥```  `«```  `aƒ```  `J ∫OÉ````````Y 3404804145»ª«©ædG »``ª``MGõ``ŸG ó``«`  `Ñ`  `Y ó``°``TGQ ô``eÉ``Y 3505296591…OÉ````Ñ````dG ¬```∏```dGó```Ñ```Y ó``  `«```©``  `°```S ¬```∏```dGó```Ñ```Y 3605505808»``ã``«``¨``dG í```Ñ```°```ü```e ó```«``  `©```°```S ¬```  `∏```  `dGó```  `Ñ```  `Y 3704290779»°Tƒ∏ÑdG í``dÉ``°``U ¿É``ª``«``∏``°``S ¬``∏``dGó``Ñ``Y3805316084»``°``ù``eÉ``°``û``dG ¬```∏```dGó```Ñ```Y ¿É```Ø```∏```N »```∏```Y3904592136…Oƒ```°```Tô```ŸG ô```°```UÉ```f ¬```∏```dGó```Ñ```Y ¿É```°```ù``  `Z 4005443405…ó````æ```  `μ````dG ¿É````Ø````∏````N ¬````∏````dGó````Ñ````Y ó````¡````a 4106051872…OÉ``````Ñ``````dG ¢````ù````«````ª````N ó`````ª`````fi ó``````LÉ``````e4204708147…OÉ`````````Ñ````````  `dG »```````∏```````Y ó```````ª```````M ó```````ª```````fi 4304360932…ô````aÉ````¨````dG ó```«```©```°```S ¬```  `∏````dGó```  `Ñ````Y ó```  `ª````fi 4404442464»°SQÉØdG Ëô``μ``dGó``Ñ``Y ¬``∏``dGó``Ñ``Y ó``ª``fi4506033922…ƒ```  `∏````©````dG ó```«```©```°```S í```Ñ```°```ü```e ó````ª````fi 4606076086…ô````ª````©````ŸG ó``````°``````TGQ ô`````eÉ`````Y Oƒ`````ª`````fi4705892573»```Ñ```©```μ```dG ∞```  `«````°```  `S ¿É````Ø````∏````N í```Ñ```°```ü```e 4804437331»``  `°``  `ù``  `eÉ``  `°``  `û``  `dG ¿É````Ø```  `∏```  `N ó````ª```  `M Ωƒ```  `à```  `μ```  `e 4905330329»````°````ù````jô````dG ∞`````∏`````N ⁄É``````°``````S »``````LÉ``````f 5005323755»```Ñ```≤```æ```dG ó``````°``````TGQ ¢```ù```«```ª```N ô````°````UÉ````f 
2013 ƒ«fƒj 5 AÉ©HQ’G»ÁÈdG á¶aÉëà á∏eÉ©dG iƒ≤dG IôFGOΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO :πgDƒŸG
ΩÊóŸG ºbôdGº`````````````````````````````````````````````````````°`````````````````````````````````````````````````````S’G106890485»`````FÉ`````æ````  `¡`````dG Ò``````ª``````Y »``````∏``````Y ó```````ª```````MG 206587094…ô````ª````©````ŸG ∞`````°`````Sƒ`````j »`````∏`````Y ó``````ª``````MG306564813»``  `°``  `ù``  `eÉ``  `°``  `û``  `dG ó```«```©```°```S ¬```©```ª```L ó`````ª`````MCG 406422385»```°```Tƒ```∏```Ñ```dG ∞````«````°````S ó````  `ª`````M ó``````  `ª```````MCG 506255433»```ª```«```©```æ```dG â````«````î````H ó````«````Ñ````Y â````«````î````H606138386ÊÉ````Ñ````∏````μ````dG ó````«````Ñ````Y ⁄É``````°``````S ô``````HÉ``````L706896844…ô````ª````©````ŸG ¬````©````ª````L ó````  `ª````  `fi º`````°`````SÉ````  `L 806564973»``  `ª``  `«``  `©``  `æ``  `dG ó````ª````fi ¿É````Ø````∏````N ¿Gó`````  `ª`````  `M 906799633…Qò``````æ``````ŸG ô`````°`````UÉ````  `f ∞````«````°````S Oƒ`````  `ª`````  `M 1006142146»````ã````«````¨````dG »``````∏``````Y ó````  `«````  `©````  `°````  `S ó```````dÉ```````N 1106777736…OÉ``````  `Ñ``````  `dG ô``````  `jó``````  `Z ⁄É``````  `°``````  `S ¬````Ø````«````∏````N 1206221604…ô```aÉ```¨```dG Oƒ```©```°```ù```e ¿É```ª``  `«```∏``  `°``  `S OhGO 1306670429. ó```````````  `ª```````````  `MCG ó``````«``````©``````°``````S OÉ```````````  `°```````````  `TQ 1406818551»`````KQÉ`````◊G ó````«````°````TQ ó````ª````fi ó````«````°````TQ1506564827»``  `°```ù```eÉ``  `°```û``  `dG ó```«```©```°```S á```©```ª```L ⁄É`````°`````S 1606925141…ƒ````∏````©````dG ¿ƒ``````  `gô``````  `e ó````«````ª````M ⁄É`````  `°`````  `S 1706869388…Ò`````¨`````ŸG ô`````°`````UÉ`````f »`````∏`````Y ó````«````©````°````S1806896647ÊÉ````Ñ````∏````μ````dG ó```  `«````©````°````S ó`````ª`````M ∞````«````°````S 1906918646…ô`````HÉ`````÷G ó````ª````fi ¬```Ø```«```∏```N ∞````«````°````S2006903309…ó```  `YÉ```  `°````ù````dG ô````°````UÉ````f ⁄É`````°`````S ∞```  `«```  `°```  `S 2106622285…Qò```````æ```````ŸG »``````∏`````  `Y ¢```````Vƒ```````Y ∫Ó```````````W 2206176186…ô````aÉ````¨````dG ¬```Ø```«```∏```N ó``````°``````TGQ ∫OÉ``````````Y2306358582»°Tƒ∏ÑdGóªfiÒaøªMôdGóÑY§°SÉÑdGóÑY2406936085ÊÉ``æ``°``ù``dG ¬```∏```dGó```Ñ```Y ¬``©``ª``L ¬```∏```dGó```Ñ```Y2506282796…ƒ````∏````©````dG ⁄É`````  `°``````S ó`````ª`````M ¬`````∏````  `dGó`````Ñ````  `Y 2606130655»°Tƒ∏ÑdG ó``ª``fi Ëô``μ``dGó``Ñ``Y ¬``∏``dGó``Ñ``Y2706325474…ó````æ````μ````dG ó````  `ª````  `fi É````æ````¡````e ¬````  `∏````  `dGó````  `Ñ````  `Y 2806956751‹É``````Ñ``````≤``````ŸG »```````∏```````Y ó```````«```````Y »```````∏```````Y2906076123…ô`````ª`````©`````ŸG ó````````°````````TGQ ô```````eÉ```````Y ô`````  `ª`````  `Y 3006848076»```ã```«```¨```dG ¢``````TÉ``````Hô``````N ⁄É``````°``````S ó`````¡`````a3106631327»``  `°```ù``  `eÉ``  `°```û``  `dG ∫Ó```````g ¿Gó`````ª`````M ó````ª````fi 3206955706…ó```YÉ```°```ù```dG í```Ñ```°```ü``  `e ¿É```Ø```∏```N ó```ª```fi 3306530141…ó````«```  `©````°````ù````dG ⁄É``````°``````S »`````∏`````Y ó`````ª`````fi 3406656962‹É`````Ñ````  `≤`````ŸG ¢```````Vƒ```````Y »``````∏``````Y ó`````  `ª``````fi 3506863296…Ò``````¨``````ŸG ô``````°`````  `UÉ``````f »``````∏``````Y ó``````ª``````fi 3606340937»```  `FÉ````æ```  `¡```  `dG ó```  `«```  `©```  `°```  `S Ö``````jô``````Z ó````  `ª`````fi 3706321864»``∏``Ñ``°``û``dG ¬```  `∏```  `dGó```  `Ñ```  `Y í```Ñ```°``  `ü```e ó```  `ª```  `fi 3806287126»```ª```«```©```æ```dG ¿É``````````````cGQ ô`````£`````e ó`````ª`````fi3906919883»```°```ù```jô```dG ¬````∏```  `dGó```  `Ñ```  `Y ô````°````UÉ```  `f ó```  `ª````fi 4006890171…ó```  `«````°````Tô```  `dG ∫Ó````````g ⁄É`````°`````S Oƒ`````ª`````fi 4106486605…OÉ````  `Ñ````  `dG ó`````°`````TGQ ¬````∏````dGó````Ñ````Y Oƒ````  `ª````  `fi 4206919015»æ«îŸG º```«```gGô```HG ¿É``ª``«``∏``°``S π``©``°``û``e4306944439ÊÉ```æ```°```ù```dG ô```  `°````UÉ```  `f ó````ª````M ≈```Ø``  `£```°```ü```e 4406490328»```°```ù```jô```dG ô```Ø```¶```e ¿É```  `£````∏````°```  `S ô```Ø```¶```e 4506276018…ƒ````∏````©````dG ¢```  `ù````«```  `ª```  `N ó````«````©```  `°```  `S Ò````  `æ`````e 4606931946»````HGó````¡````dG ÊÉ````````K ¬````∏````dGó````Ñ````Y ´Gõ``````````g4706096396»````Yƒ````Hô````ŸG ⁄É`````°`````S ô`````gƒ`````L ΩÉ````°````û````g4806631384»```°```ù```eÉ```°```û```dG ∫Ó```````  `g ¿Gó``````ª``````M ∫Ó```````  `g 4906956043…ó```YÉ```°```ù```dG í```Ñ```°```ü```e ó```«```©```°```S ∫Ó```````g5006896666ÊÉ```Ñ```∏```μ```dG ó```«```©```°```S ó````ª````M ∞````°````Sƒ````j
ÚæWGƒŸG ÜÉ©«à°S’ á«æWƒdG á£ÿG ò«ØæàH á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG ≈∏YkAÉæHá°Uôa ∞dCG 56 ÒaƒJ É¡æ«H øe »àdGh ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dÉH πªY øY ÚãMÉÑdG.¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ ÉØdCG 20h(…ôμ°ù©dGh ÊóŸG) ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ ÉØdCG36 É¡æe πªY
øY á∏eÉ©dG iƒ≤dG πé°ùd áeÉ©dG áÄ«¡dG ™e ≥«°ùæàdÉH á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh ø∏©Jiƒ≤dG πé°ùd áeÉ©dG áÄ«¡dG Ú∏é°ùŸGh πªY øY ÚãMÉÑdG ÚæWGƒŸG ∫ÉÑ≤à°SG‘ º¡∏«¨°ûàd ∂dPh áæ£∏°ùdG äɶaÉfi ‘ IQGRƒ∏d á©HÉàdG 𫨰ûàdG õcGôà á∏eÉ©dG, √ÉfOCG áë°VƒŸG õcGôŸG ™bGƒeh ïjQGƒàdGh ó«YGƒª∏dkÉ≤ah ¢UÉÿG ´É£≤dG äBÉ°ûæe:¢UôØ∏d á°VQÉ©dG äÉcô°ûdÉH ∞°ûc ∂dòch.á«fóŸG ∫GƒM’G ábÉ£H π°UCG QÉ°†MG IQhô°V
.á«JGòdG IÒ°ùdG øe ï°ùf (
3) QÉ°†MG IQhô°V.ÉMÉÑ°U áæeÉãdG áYÉ°ùdG ‘ 𫨰ûàdG õcôe ≈dEG Qƒ°†◊G ≈Lôj
¿ÓY’G ‘ º¡ª°SG Oôj ⁄ øjòdG ∫ÉÑ≤à°SG ºàj ød ¬fCG ɪ∏Y
(»ÁÈdG á¶aÉëà πªY á∏eÉ©dG iƒ≤dG IôFGO)
Ωácô°ûdG º°SG1Qɪãà°S’Gh ᫪æà∏d »ÁÈdG2Ωôc øH äÉ°ThôØe3 hôHƒJh ø°SQ’4ΩÉNô∏d á«ŸÉ©dG ácô°ûdG5√Écô°Th óªMCG øH ódÉN ácô°T
(…hQ) 1 ºbQ §≤°ùe 𫨰ûJ õcôe
Ωácô°ûdG º°SGáæ¡ŸG º°SGÖJGôdG 1É«Lƒdƒæμà∏d á«fÉŸC’G á©eÉ÷G≥°ùæe350ΩÉY ∫ÉÑ≤à°SG ÖJÉc¢SQÉM3252§ØædG äÉeóÿ ±ó¡dGÚØXƒŸG ¿hD ƒ°T ôjóe800»Lƒdƒ«L ¢Sóæ¡eøFÉHõdG áeóN ±ô°ûe…QGOEG ÖJÉc5003Iõ«ªàŸG ábÉ£dG…QGOEG ÖJÉc350ÚØXƒŸG ¿ƒÄ°T ÖJÉc¿õfl ÚeCG450¿RÉN 400ΩÉY ∫ÉÑ≤à°SG ÖJÉc350¢SQÉM350 RɨdGh §ØædG QÉHBG Ú£ÑJ πeÉY400äÉÑcôŸG ΩƒªY ≥FÉ°S350
(…hQ) 1 ºbQ §≤°ùe 𫨰ûJ õcôe
Ωácô°ûdG º°SGáæ¡ŸG º°SGÖJGôdG 4ájQÉéàdG ∫ƒeôe ä’hÉ≤eáØ«ØN äÉÑcôe »μ«fÉμ«e450 5äÉeóÿGh IQÉéà∏d ä’É°üJ’G»FÉHô¡c ¢Sóæ¡e700¿õfl ÚeCG650º¶f π∏fi550äÉ©«Ñe Ühóæe …QÉŒ êhôeäGójó“ / »FÉHô¡c »æa≥jƒ°ùJ »°UÉ°üàNGΩÉY Ö°SÉfiáæMÉ°T ≥FÉ°S400äÉÑcôŸG ΩƒªY ≥FÉ°S3506á«ŸÉ©dG IóMƒŸG ábÉ£dG…QGOEG ÖJÉc325áeÉY äÉbÓY ÖJÉc¢SQÉM
(QÉë°U) áæWÉÑdG ∫ɪ°T á¶aÉëÃ π«¨°ûàdG õcôe
Ωácô°ûdG º°SGáæ¡ŸGÖJGôdG 1á°Sóæ¡∏d IóëàŸG á«æWƒdGä’hÉ≤ŸGh∫ɪY ÖbGôe355á«æHCG »æa450äÉ«ªc Ö°SÉM450á«ë°U äGójó“ Öcôe355∂«fÉμ«e3552á«Ñ°ûÿG ∫ɪYCÓd á«ŸÉ©dG(ÖjQóJ) IQÉ‚ »æa350 3∂«eGÒ°ù∏d É¡ŸGäGó©e π¨°ûe325
(QÉë°U) áæWÉÑdG ∫ɪ°T á¶aÉëÃ π«¨°ûàdG õcôe
Ωácô°ûdG º°SGáæ¡ŸGÖJGôdG 4á«dɨJÈdG á«fɪ©dG ácô°ûdGáæMÉ°T ≥FÉ°S380√É«e èjô¡°U ≥FÉ°S3805™«æ°üàdGh á°Sóæ¡∏d ƒμæjCG»FÉHô¡c325∂«fÉμ«e350ΩÉ◊350á©aGQ ≥FÉ°S3506á«ŸÉ©dG iÈμdG ™HÉæ«dGΩÉY/ …QGOEG ÖJÉc350∫ɪY ÖbGôe350π«≤K ≥FÉ°S4007™jRƒà∏d ƒà°SƒL…QÉŒ êhôe350∞«ØN ≥FÉ°S325øeCG ¢SQÉM325∞«∏¨Jh áÄÑ©J πeÉY350áeÉY äÉbÓY Ühóæe3258âæjƒHÎæ°S±Gô°U325∞«∏¨Jh áÄÑ©J πeÉY325

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->