Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tuyen Tap de Thi HSG PTTH (Cap 3) - Tap1

Tuyen Tap de Thi HSG PTTH (Cap 3) - Tap1

Ratings: (0)|Views: 163|Likes:
Published by Thanh Lan
Đề thi học sinh giỏi hóa học THPT
Đề thi học sinh giỏi hóa học THPT

More info:

categoriesTypes, School Work
Published by: Thanh Lan on Jun 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

09/23/2013

pdf

text

original

 
TUYN TẬP ĐỀTHIHỌC SINHGIỎI MÔN HÓA HỌC
[Tài liệu tổng hp từcác đềthi HSG]
[copyright©2010http://vn.myblog.yahoo.com/volcmttl]YDSPhan Cuong Huy
 
2TUYỂN TẬP ĐỀTHI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC
PHẦN 1: CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Nguồn: Thầy Đặng Công Anh TuấnGV Trường THPT Chuyên Lê QuýĐônĐà Nẵng)
ĐỀSỐ1
S
Ở 
GIÁO D
ỤC VÀ ĐÀO TẠ
OTHÀNH PH
ĐÀ NẴ
NG
HƯỚ 
NG D
N CH
ẤM ĐỀ
THI H
C SINH GI
I THÀNH PH
NĂM HỌ
C 2007-2008MÔN: HÓA H
C L
Ớ 
P 1O
Th
ờ 
igian: 150 phút (không k 
th
ời gian giao đề
)
Câu I
(4 điể
m)X và Y là các nguyên t
nhóm A, đ
u t
o h
ợ 
p ch
t v
ới hiđro có dạ
ng RH (R là kí hi
u c
a nguyên t
X ho
c Y).G
i A và B l
ần lượt là hiđroxit
ng v
ớ 
i hóa tr
cao nh
t c
a X và Y. Trong B, Y chi
ế
m 35,323%kh
ối lượ 
ng. Trunghòa hoàn toàn 50 gam dung d
ch A 16,8% c
n 150 mL dung d
ch B 1M.
1.
Xác đị
nh các nguyên t
X và Y.
2.
B’ là anion tương
ng c
a phân t
B. (a) Hãy cho bi
ế
t (có công th
c minh h
a) d
ng hình h
c c
ủa B và B’. (b)
So sánh (có gi
ải thích) độ
iliên k 
ế
t Y-O trong phân t
B và B’.
3.
Bi
ế
t X có c
u trúc tinh th
l
ập phương tâm khố
i vàm
ật độ
s
p x
ếp tương đối được đị
nh ngh
 ĩa bằ
ng t
l
gi
ath
tích chi
ế
m b
ở 
i các hình c
u trong t
ếo cơ sở 
và th
tích t
ếo cơ sở 
. Hãy tính m
ật độ
s
p x
ếp tương đố
itrong tinh th
c
a X.
ĐÁP ÁNĐI
M1.
H
ợ 
p ch
t v
ới hiđro có dạ
ng RH nên Y có th
thu
c nhóm IA ho
c VIIA.
Trườ 
ng h
ợ 
p : N
ế
u Y thu
c nhóm IA thì B có d
ng YOHTa có :
284,9Y 677,64323,3517Y
(lo
i do không có nghi
m thích h
ợ 
p)
Trườ 
ng h
ợ 
p 2 : Y thu
c nhóm VIIAthì B có d
ng HYO
4
Ta có :
5,35Y 677,64323,3565Y
, v
y Y là nguyên t
clo (Cl).B (HClO
4
) là m
t axit, nên A là m
ột bazơ dạ
ng XOH
gam4,8gam50 1008,16m
A
XOH + HClO
4
XClO
4
+ H
2
O
mol15,0L / mol1L15,0nn
4
HClOA
mol15,0 gam4,8 mol / gam17M
X
M
X
= 39 gam/mol, v
y X là nguyên t
kali (K).
2.
B là HClO
4
,
B’ là ClO
4-
 
3TUYỂN TẬP ĐỀTHI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC
(a)
D
ng hình h
c :Axit pecloric(d
ng t
di
n)Ion peclorat(d
ng t
di
ện đề
u)
(b)
B
c liên k 
ế
t càng l
ớn độ
dài liên k 
ế
t càng nh
, do v
y :
3.
G
ọi a là độ
dài c
nh ô m
ạng cơ sở 
và R là bán kính nguyên t
, ta có
R4a3
S
nguyên t
có trong m
t ô m
ạng cơ sở 
b
ng :
21818
V
y
%68aR342
33v
Câu II
(4 điể
m)
1.
Cho bi
ế
t s
oxi hóa c
a m
i nguyên t
u hu
nh (S) trong phân t
axit thiosunfuric (H
2
S
2
O
3
) và c
a m
inguyên t
cacbon trong phân t
axit axetic (CH
3
COOH)
2.
Thêm lượng dư dung dị
ch KI (có pha h
tinh b
t) vào 5,00 mL dung d
ch K
2
Cr
2
O
7
n
ng
độ
a M trongH
2
SO
4
, thì dung d
ịch thu đượ 
c có màu xanh. Thêm ti
ế
p dung d
ch Na
2
S
2
O
3
0,10 M vào cho đế
n khi màu xanhbi
ế
n m
t thì
đ
ã dùng 15,00 mL dung d
ch này. Vi
ết các phương tr 
 ình ph
n
ng và tính a. Bi
ế
t s
n ph
m oxi hóaS
2
O
32-
là S
4
O
62-
.
3.
Hòa tan hoàntoàn 9,06 gam m
t m
u h
ợ 
p kim Al-Mg (gi
thi
ế
t không có t
p ch
t nào khác) b
ng dung d
chH
2
SO
4
đặc, thu đượ 
c 12,22 L khí SO
2
(đoở 
136,5
o
C; 1,1 atm) và 0,64 gam ch
t r
ắn màu vàng. Xác đị
nh ph
n
trăm khối lượ 
ng m
i kim lo
i trong m
u h
ợ 
p kim trên.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->