Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uvjezbavanje Uma

Uvjezbavanje Uma

Ratings: (0)|Views: 456|Likes:
Published by sirius5
tehnike
tehnike

More info:

Published by: sirius5 on Jun 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2014

pdf

text

original

 
UVEŢBAVANJE UMA
 Ananda Maitreya (Allan Bennet)
Budistička religija je, u najeminentnijem smislu reči, jedna Praktična Filozofija. Ona nije
kolekcija dogmi koje treba prihvatiti i u koje treba verovati sa bezuslovnom i neinteligentnom
verom; već niz iskaza i pretpostavki koje, prvo, treba intelektualno dokučiti i razumeti; idrugo, primeniti na svaki čin našeg svakodnevnog ţivota, praktikovati, ţiveti, sve do krajnjihgranica naših moći. Na ovoj činjenici o suštinski praktičnoj prirodi naše Religije, stalno se i
neprestano insistiralo u Svetim Knjigama. Iako bi neko mogao znati napamet hiljadu strofa
Zakona, ako to ne praktikuje, on nije razumeo Dhammу. Prim. prev. Onaj čovek koji zna i
 praktikuje jednu strofu Zakona, on je razumeo Dhammu, on je pravi sledbenik bude.
Praktikovanje Dhamma je ono što konstituiše pravog budistu, a ne puko poznavanje njegovihnačela; to je izvoĎenje Pet Pravila, a ne njihovo ponavljanje na Pali jeziku; useljavanje u našesvakodnevne ţivote Veličanstvenih Zakona Ljubavi i Pravednosti je to što čoveka obeleţava
kao Sammaditthi l
obodniji prevod moţe biti "putnik na putu ka Ostvarenju, učenik". Prim. prev. a ne puko poštovanje istinitosti te Dhamma kao lepog i pesničkog iskaza Zakon koji su previše teški za sleĎenje. Ovu Dhamma treba ţiveti, treba ostvarivati, treba osećati kao najvišiidol u našim srcima, kao najviši motiv naših ţivota; i onaj ko to čini kako najbolje moţe jeste pravi sledbenik Učitelja; a ne onaj koji sebe naziva "Budistom", a čiji je ţivot lišen ljubavikoju je Buda poučavao.I pošto su naši ţivoti veoma bolni, pošto je veoma teško slediti Dobar Zakon na svim našim putevima, stoga mi ne bismo uopšte trebali očajavati zato što smo u stanju da se krećemo putem kojim smo navikli i odreći se ţivljenja ţivota koji je ispunjen jedino ovosvetovnimţeljama i putevima. Pa
 
zar Učitelj nije rekao, "Neka niko ne misli površno o dobrom,govoreći, to neće mene sresti" jer čak i kap po kap krčag se napuni vodom. Mudar čovek  postaje pun Dobrog, čak i kada ga skuplja malo pomalo.Onaj ko daje sve od sebe, koji teči, makari pogrešno, da sledi ono što je dobro, da izbegavaono što je loše, taj će svakodnevno postajati sve jači u svojoj teţnji; i svaka pogrešna ţeljanadvladana, svaki povoljan i dobar impuls ostvaren, snaţno će povećavati našu moćodupiranja zlu i uvećavati našu snagu za ţivljenje ţivota koji je ispravan. Dalje, celokupnu
ovu praksu Budizma, celinu Dobrog Zakona kojeg mi koji sebe nazivamo "Budistima"
 pokušavamo slediti, Tathagata je sabrao u jednoj jedinoj strofi: "Izbegavanje činjenja loših
dela, sticanje prednosti
činjenjem dobrih dela, i pročišćenje svih naših misli; to je Učenje svihBude." Zato mi koji sebe nazivamo Budistima moramo ţiveti tako da moţemo sprovoditi ovaovde izloţena tri pravila.Svi mi znamo šta to znači izbegavanje vršenja zla; mi podrobno opisujemo radnje koje su lošesvaki put kad imamo Panca Sila. Prihvatanje ţivoata, primanje onoga što nam po pravu ne pripada, ţivljenje ţivota nečistoće, govorenje onoga što nije istina, ili što je surovo i
neljubazno, i odavanje drogama i alkoholu koji slabe mentalne i moralne sposobnosti to su zle
radnje koje mi moramo izbegavati. Ţivot u miru i ljubavi, uzvraćanje dobrim na zlo, posedovanje poštovanja, strpljenja i poniznosti predstavljaju deo onoga za što znamo da jedobro. Otuda mi svi moţemo razumeti, svi moţemo pokušati da primenimo u ţivotu prva dva paragrafa ove strofe; svi moţemo nastojati da ih praktično uvedemo u naše svakodnevnečivote. Ali način pročišćavanja misli koje su dobre, a potiskivanje i nadvladavanje misli kojesu loše, tehnike pomoću kojih um treba uveţbavati i odgajati; o tim stvarima se malo zna; onesu manje praktikovane i manje shvaćene.
 
Zato je i cilj ovog spisa da izloţi ono što je napisano u knjigama o ovim metodima negovanjai pročišćavanja uma; da iznese kako se ovo treće pravilo moţe slediti i ostvariti u ţivotu; jer na neki način ono je najvaţnije od svih, ono u stvari uključuje i druga dva pravila i predstavljanjihovu krunu i ostvarenje. Izbegavanje zla, vršenje dobra: te stvari će ipak povećavati prednosti naših sudbina, ipak će voditi ka novim ţivotima, srećnijim i još punijim iskušenja,od ovih koje sada uţivamo. A kad se ta prednost, tako stečena, potroši i nestane, okretanjevelikog Točka Ţivota će nas ponovo dovesti u zle i nesrećne ţivote; jer pukim gomilanjem
 prednost
i sloboda se ne moţe postići, niti pomoću pukih prednosti moţemo stići do VelikogMira. Ovo sticanje prednosti je drugostepeno po značaju za pročišćavanje i kulturu našegmišljenja, ali jeste bitno, jer samo pomoću praktikovanja Sila dolazi moć Mentalne
Ko
ncentracije koja nas oslobaĎa (1)Da bismo mogli razumeti kako se ovaj konačni i osnovni cilj naše Budističke Vere moţe postići, pre nego što vidimo zašto bi pojedine tehnike mogle tako pročistiti um, potrebno je da
 prvo shvatimu prirodu samog tog uma te
misli koje mi ţelimo pročistiti i osloboditi. Učudesnom sistemu psihologije koji je nama objavio naš Učitelj, Citta ili graĎa misli je
 prikazana kao da se sastoji od bezbroj elemenata koji su nazvani Dhamma ili Sankhara. Ako prevedemo Dhamma ili sankhara
kao što su korišćene u ovom kontekstu kao "Tendencije",(Sklonosti, Ciljevi, Svrhe) verovatno ćemo se najviše pribliţiti (engleskom) značenju reči.Kada se dati čin izvede veći broj puta, kada se data misao pojavi u našim umovima više puta, postoji odreĎena tendencija (sklonost) ka ponavljanju tog čina; odreĎena sklonost ka vraćanjute misli. Zato je svaka mentalna Dhamma, svaka Sankhara, skloda da stalno stvara sebi slične,i da naizmenično biva stvarana; pa tako na prvi pogled izgleda kao da tu i ne posto
 ji neka
mogućnost za promenu celokupnog sastava čovekovih Sankhar, niti mogućnosti za potiskivanje loših Dhamm , niti mogućnosti za povećavanje stanja koja su dobra.MeĎutim, dok nas je naš Majstor poučavao o ovoj sklonosti ka stvaranju koja je tako
karak 
teristična za sva mentalna stanja, on nam je takoĎe pokazao i kako se ta reproduktivnaenergija Sankhar moče i sama iskoristiti za potiskivanje loših stanja i za kultivisanje stanjakoja su dobra. Jer ako čovek ima mnoge i snaţne Sankhare u svojoj prirodi,
 
koje teţe da gaučine besnim ili surovim, naučili smo da on moţe nedvosmisleno nadvladati te loše Sankhare praktikovanjem mentalne koncentracije na Sankhare suprotne prirode; praktično posvećivanjem odreĎenog vremena svakodnevnom meditiranju na misli sami
losti i ljubavi.
Tako on povećava Sankhare u svom umu koje teţe da ljude učine neţnim i samilosnim, a pošto se "Mrţnja nikad ne zaustavlja samom mrţnjom, mrţnja se zaustavlja samom
Ljubavlju", zato one zle Sankhare njegove prirode, one sklonosti ka besu i surovosti, nestaju
 pred pojavljivanjem novih dobrih sklonosti ljubavi i samilosti, baš kao što tama noći bledi u
sjaju zore.
Tako vidimo daje jedan način i to najbolji za nadvladavanje loših Sankhara sistematskonegovanje, pomoću meditacije, takvih osobina koje su suprotne lošim sklonostima kojeţelimo ukloniti; a u središnjoj i praktičnoj karakteristici navedenog primera, praksi odreĎenemeditacije ili mentalne koncentracije na dobre Sankhare, imamo ključ za čitav sistemPročišćavanja i Kultivisanja uma, koji čini praktičnu radnu osnovu Budističke Religije.Ako razmotrimo delovanje jedne velike i sloţene mašine jedne takve mašine koja pokreće parobrod kroz vodu videćemo da tu postoji, prvo i prvenstveno, jedan centralni i opšti
 pogonski izvor energije; u
ovom slučaju para koja se proizvodi u kotlovima. Ova energijasama po sebi nije ni dobra ni loša ona je prosto Sila; a da li ta Sila vrši koristan rad pokretanja broda, ili loš rad kidanja, uništavanja i oštećivanja broda, ili zadavanja smrtonosnih opekoti
na
 
ljudima, i tako dalje, zavisi od pravilnog i usklaĎenog rada svih raznovrsnih delova te sloţenemašinerije. Ako se razvodnici pare velikih cilindara otvaraju malo prerano i tako puštaju paru pre pravog vremena, mnogo snage će se izgubiti u savlaĎivanju
otpora same pare. Ako oni
ostanu predugo otvoreni, ekspanzivna sila pare će biti protraćena, i opet će doći do gubitkasnage; a ako se otvaraju prekasno, mnogo od snage zamaha motora biće upotrebljeno u
 beskorisno kretanje velike mase mehanizma. A tako je
i kod svakog dela mašine.U svakom delu prvog (osnovnog) pokretača je ona koncentrisana ekspanzivna energija pare;
ali ta energija se mora primeniti u svakom pojedinom delu mehanizma na precizan i pravilan
način, u odreĎeno pravo vreme; inače, ili mašina uopšte neće raditi, ili će se mnogo energije pare gubiti u savlaĎivanju njene vlastite suprotstavljene sile. Tako je i sa ovim suptilnimmehanizmom uma, mehanizmom beskonačno sloţenijim, sposobnijim za daleko veću moć zadobro ili za loše, od najčudnovatijih čovekovih mehaničkih dostignuća, od najmoćnijihmašina koje su ikad napravljene ljudskim rukama. Jedna velika mašina, u najgorem slučaju,kada eksplodira, moţe uništiti nekoliko stotina ţivota; u najboljem slučaju ona moţe preneti
nekoliko hiljada ljudi
, moţe unaprediti trgovinu i udobnost
 
nekih nekoliko stotina ţivota, ali ko moţe proceniti snagu jednog ljudskog uma, bilo za dobro
 bilo za zlo?
Jedan takav um, um čoveka poput Isusa Hrista, moţe izazvati mučeničku smrt više milionaljudi, moţe upropastiti drţave, religije i dinastije i izazvati neizrecivu bedu i patnju; jedandrugi um, koji koristi istu vrstu energije, ali ispravno koristeći tu energiju za dobrobit drugih,moţe, poput Bude, uneti nadu u beznadeţne ţivot miliona i miliona ljudskih bića, moţehiljadu puta povećati samilost i ljubav jedne trećine čovečanstva, moţe pomoći nebrojenimhiljadama bića da dopru do onog Mira za kojim svi mi ţudimo do onog Mira do kojeg je takoteško pronaći put. Pa ipak, energija koju su ova dva uma koristija jeste
 jedna te ista. Ta
energija leţi skrivena u svakom ljudskom srcu, stvara se svakim otkucajem svakog ljudskogsrca, ona je povlastica svakog bića i jedini pokretač u svetu ljudi. Ne postoji nijedna ideja nimisao, ne postoji nijedno delo, ni dobro ni loše, izvedeno u ovom svetu, a da ta najvišaenergija, ta snaga pare našeg mentalnog mehanizma, nije pokretač i uzrok. Upotrebom teenergije dete uči da govori, njenom snagom je Hrist mogao uneti tugu u hiljade ţivota, pomoću nje je Buda osvojio srca trećine ljudi; i baš pomoću nje su ga toliki sledili na putu
koji je on objavio Nirvana Marga, putu ka Neizrecivom Miru. Ime te se sile je Mentalna
Koncentracija (duhovno, umno, misaono usredsreĎenje), i ne postoji ništa na ovom svetu, nidobro ni loše, a da ono nije učinjeno njenom primenom. Na razboju Vremena ona tka tkaninu ljudskih karaktera i sudbina. Ime i Oblik su blizanačkeniti sa kojima ona ukršta munjevite tkačke čunkove tog Razboja, ljudskih dobrih i zlih
 
misli i dela; a šablon te tkanine je posledica bezbrojnih ţivota. Baš pomoću ovog Samadhijadete uči da hoda, pomoću toga je Njutn merio ova sunca i svetove. To je snaga pare ovogljudskog organizma a ono što nas čini velikim ili malim, dobrim ili lošim, rezultat je načina nakoji snage uma, sve te sloţene
Sankhare, primenjuju i koriste tu energiju. Ako sve Sankhare
zajedno dobro deluju, ako su razne njihove funkcije dobro usklaĎene, onda taj čovek imaveliku moć za dobro ili za zlo, a kada vidite nekog slabog uma i volje, moţete biti sigurni da
njegove San
khare rade jedna protiv druge, i tako se centralna moć, ta snaga Samadhija, gubi u
 jednom delu uma u savladavanju njegove vlastite energije u nekom drugom delu.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
draga_banks liked this
1 hundred reads
sale18 liked this
kikulja liked this
ennya13 liked this
Nogra Newave liked this
MECAYU liked this
klim777 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->