Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3. Noi Dung Tieu Luan Nhom 8 - Muc Do Hai Long Cua Nhan Vien ACB

3. Noi Dung Tieu Luan Nhom 8 - Muc Do Hai Long Cua Nhan Vien ACB

Ratings: (0)|Views: 682|Likes:
Tiểu luận mẫu, cô gửi.
Tiểu luận mẫu, cô gửi.

More info:

Published by: Nguyễn Việt Hồng on Apr 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

 
Chuyên
 
:
 
o l
 
ng m
 
c

hài lòng c
a nhân viênNhóm 8GVHD: ThS. Nguy
 
n V 
 
n Th
 y
2
  
i m

u
 
m 1973, m
t nghiên c
u c
a George Elton Mayo (26/12/1880-7/9/1949)
ã

c
p

n v
n

ng
 
i lao

ng không ch
hài lòng b
ng y
u t
ti
n b
c – thunh
p c
a ng
 
i lao

ng hay ti
n công ph
i tr
cho ng
 
i lao

ng mà còn có m
iquan h
v
 
i thái

óng góp c
a h
. M
t khi giá tr
lao

ng
 
c xem là hànghóa,
 
c

nh giá là tài s
n doanh nghi
p thì nghi
m nhiên nhân viên tr
 
thành

t tài s
n quý, giá tr
lao

ng
 
c xem nh
m
t lo
i tài s
n vô hình c
a côngty. S
cam k 
t

i v
 
i t
ch
c và k 
t qu
làm vi
c c
a nhân viên gi
vai trò quy
t

nh then ch
t

i v
 
i s
t
n t
i, thành công và phát tri
n doanh nghi
p hi
n nay.Do
ó, v
n

nhân s
m
t trong nh
ng v
n

quan tr
ng hàng

u
 
cquan tâm nhi
u nh
t.Các nhà lãnh

o doanh nghi
p hi
n lúng túng ch
a bi
t

ng viên, khuy
nkhích
nhân viên nh
th
nào cho phù h
 
p? Tr
 
c tiên, qu
n lý doanh nghi
p c
n hi
u rõnhân viên
ang th
a mãn v
 
i công vi
c hi
n t
i,
 
m
i khía c
nh

n m
c

nào

t
có chính sách phù h
 
p nh
m thu hút c
ng nh
gi
chân các nhân viên gi
i,

h
g
n bó
 
i doanh nghi
p. Thông qua vi
c kh
o sát m
t cách phù h
 
p và khoa h
c, b
n thân

i doanh nghi
p

u có th
ph
n ánh
 
c t
 
ng

i chính xác m
c

hài lòng c
anhân viên mình nh
th
nào.Thông qua s
ph
n h
i c
a nhân viên, doanh nghi
p có th
y
 
c

m m
nh,

m y
u trong cách qu
n lý, ho
t

ng c
a mình

có cách thay

i,

u ch
nh chophù h
 
p và hi
u qu
h
 
n, k
p th
 
i gi
i quy
t nh
ng khó kh
n,

ra
 
c chi
n l
 
ctrong ng
n h
n và dài h
n nh
m

nh li
u và gi
i quy
t
 
c nh
ng v
n

nan gi
i,kh
c ph
c k
p th
 
i nh
ng t
n

ng mà
ôi khi chính nh
ng ngu
 
i qu
n lý doanhnghi
p không nh
n ra
 
c.
 
n n
a,

i v
 
i nh
ng doanh nghi
p

t
 
c t
s
hài lòng cao c
a nhânviên,

u này t
o nên m
t l
 
i th
r
t v
ng vàng cho doanh nghi
p, t
o

ng l
c làmvi
c cho nhân viên, kh
ng

nh
 
c tên tu
i, th
m
nh, kh
n
ng tho
mãn v
nh
ngnhu c
u liên quan

n v
n

nhân s
c
a doanh nghi
p, t

ó t
o ra s
c h
p d
n, thuhút m
nh

n nh
ng ngu
n nhân l
c có ch
t l
 
ng cao bên ngoài,

ng th
 
i phát huyvà thu gi
 
c ngu
n l
c bên trong.
 
Chuyên
 
:
 
o l
 
ng m
 
c

hài lòng c
a nhân viênNhóm 8GVHD: ThS. Nguy
 
n V 
 
n Th
 y
3
PH
N A: T
NG QUAN V

TÀI
I.

c tiêu
-
Áp d
ng ki
n th
c
ã h
c c
a môn Hành vi t
ch
c trong vi
c tìm hi
u bi
t
 
cnhu c
u, m
c

hài lòng c
a cán b
công nhân viên Ngân hàng th
 
ng m
i c
ph
n Á Châu (ACB) trong công vi
c.
-
Xác

nh nh
ng y
u t

nh h
 
ng

n m
c

hài lòng c
a nhân viên.
II.

i t
 
ng
-

i t
 
ng nghiên c
u mà

tài h
 
ng

n là t
t c
các nhân viên
ã kí h
 
p

nglàm vi
c v
 
i ACB t
6 tháng tr
 
lên, gi
 
i h
n

tài

t ra là ch
nghiên c
u m
c

hài lòng c
a nhân viên

i v
 
i công vi
c t
i ACB.
III.Ph
m vi nghiên c
 
u
-

tài
 
c ti
n hành nghiên c
u sâu r
ng trong ph
m vi toàn h
th
ng ACB.Phi
u kh
o sát
 
c tri
n khai
 
t
t c
các khu v
c, vùng mi
n mà ACB có m
ng
 
i ho
t

ng. Do gi
 
i h
n v
th
 
i gian và kinh phí th
c hi
n nên

tài ch
d
ng
 
m
c

nghiên c
u v
n

t ra mà không có ph
n m
 
r
ng v
n

.
-
Th
 
i gian th
c hi
n

tài b
t

u t
ngày 6/10/2008. K
ho
ch th
c hi
n

tàichi ti
t c
th
nh
sau:
STT

i dung công vi
cNgàyNg
 
ith
 
chi
nGhi chú
1 H
p ch
t danh sách nhóm6/10/2008 T
t c
B5062

p bàn v
v
n

xây d
ng

c
 
ng cho

tài nghiên c
u8/10/2008 T
t c
B5063 H
p th
ng nh
t b
ng câu h
i kh
o sát 10/10/2008 T
t c
B5064

p phân công tránh nhi
m công vi
c c
th

a t
ng thành viên11/10/2008 T
t c
Nhà riêng5 Ti
n hành phát phi
u

u tra13/10/2008 T
t c
Nhà riêng6 H
p báo cáo ti
n

th
c hi
n công vi
c 17/10/2008 T
t c
Nhà riêng7

p phân công ph
trách th
c hi
n phân tích

li
u20/10/2008 T
t c
B506
IV.Ý ngh
  
a th
 
c ti
n c
a

tài
-
Nh
m giúp các c
p lãnh

o ngân hàng ACB có các thang
o phù h
 
p v
 
i

uki
n th
c t
v
m
c

hài lòng c
a nhân viên

i v
 
i công vi
c; t
o c
 
s
 
trongvi
c xây d
ng các chính sách l
 
ng, th
 
ng, phúc l
 
i áp d
ng trong toàn h
th
ng; nâng cao tính
n

nh trong vi
c qu
n tr
ngu
n nhân l
c giúp cho vi
cho
ch

nh chính sách nhân s
phù h
 
p v
 
i tình hình hi
n t
i c
a ACB.
 
Chuyên
 
:
 
o l
 
ng m
 
c

hài lòng c
a nhân viênNhóm 8GVHD: ThS. Nguy
 
n V 
 
n Th
 y
4
PH
N B: C
 
S
 
LÝ THUY
T
I.Thuy
t nhu c
u c
a Maslow
-
Abraham Harold Maslow (1908-1970) là nhà tâm lý h
c ng
 
i M

ã phát tri
nlý thuy
t

ng c
 
c
a con ng
 
i th
 
ng
 
c bi
t

n là lý thuy
t c
p b
c nhu

u. Lý thuy
t này
ã
 
c hi
u bi
t ph
bi
n nh
t và
 
c v
n d
ng vào qu
n tr

c.
ây là thuy
t

t

n

nh cao c
a vi
c nh
n d
ng nhu c
u t
nhiên c
a conng
 
i mà hi
n nay ch
a có thuy
t nào thay th
.
-
Nhu c
u là
òi h
i, mong mu
n, nguy
n v
ng c
a con ng
 
i v
v
t ch
t và tinhth
n

t
n t
i và phát tri
n. Tùy theo trình

nh
n th
c, môi tr
 
ng s
ng, nh
ng

c

m tâm sinh lý, m
i ng
 
i có nh
ng nhu c
u khác nhau. Nhu c
u là y
u t
thúc

y con ng
 
i ho
t

ng. Dù r
t c

n nh
ng v
n không l
c h
u so v
 
ith
c t
xã h
i hi
n nay. Maslowcho r
ng mu
n

ng viên con ng
 
i trong côngvi
c thì nhà qu
n lý c
n ph
i hi
u rõ nhu c
u nào c
a con ng
 
i
ang c
n
u tiênth
a mãn

áp
ng nhu c
u cho hnhu c
u con ng
 
i gia t
ng t
th
p lên caotheo 5 b
c:
1.Nhu c
u c
 
b
n (basic needs)
-
Nhu c
u này còn
 
c g
i là nhu c
u c
a c
 
th
(body needs) ho
c nhu c
u sinhlý (physiological needs), bao g
m các nhu c
u c
 
b
n c
a con ng
 
i nh

n,

ng, ng
, không khí 

th
 
, tình d
c, các nhu c
u làm cho con ng
 
i tho
imái,…
ây là nh
ng nhu c
u c
 
b
n nh
t và m
nh nh
t c
a con ng
 
i. Trong hìnhkim t
tháp, chúng ta th
y nh
ng nhu c
u này
 
c x
p vào b
c th
p nh
t: b
c c
  
n nh
t. Maslow cho r
ng, nh
ng nhu c
u
 
m
c

cao h
 
n s
không xu
t hi
ntr
khi nh
ng nhu c
u c
 
b
n này
 
c th
a mãn và nh
ng nhu c
u c
 
b
n này s
ch
ng
, h
i thúc, gi
c giã m
t ng
 
i hành

ng khi nhu c
u c
 
b
n này ch
a

t
 
c. Chúng ta có th
ki
m ch
ng d
dàng

u này khi c
 
th
không kh
e m
nh,
ói khát ho
c b
nh t
t, lúc
y, các nhu c
u khác ch
còn là th
y
u.
2.Nhu c
u v
an toàn, an ninh (safety, security needs)

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
GS Mayrada liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->