Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodan Despot - Smak (zapadnog) sveta je iza nas

Slobodan Despot - Smak (zapadnog) sveta je iza nas

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by Durlanski

More info:

Published by: Durlanski on Jun 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

 
Слпбпдан Деспт
 
Смак (зааднпг) света је иза нас
 1.
Из дневника, 29. нпв. 2005.
 
„Јутрпс рва шетоа п Берлину, пд рвим снегпм. Сенка А. Х. јпш увек лебди над градпм. Кап да је крајарила 45... Ппд нпвпм куплпм Рајхстага кружна фптп
-
излпжба п истприји немачкпг арламента. А. Х.се не пјављује ни на једнпј слици! Бпље нису мпгли пбележити оегпвп сверисуствп.
 
Пптрпшачка пшаст је све релавила, с пмалп сумоивпм ужурбанпшћу. Ппследои пстатак гвпзденпгдпба: блпкпви бетпна и бпдљикава жица пкп америчке амбасаде, на славнпм булевару Unter den
Linden.
Каква ирпнија истприје: 1980. стати пд америчку заставу у пвпм граду значилп је сас. А данас сесасипци крију у бункеру...
 
Пптресни музеј Зида на Чекпинт Чарлију (Haus am Checkpoint Charlie). Заштп ме је —
 
уитах се —
 
тплика сета пбузела на пвпм месту? А пнда схватих псматрајући фптпграфије свих тих људи снимљенихтик накпн „великпг скпка“, израоављених или читавих. Сви су уијени, бледи, витки, буљави, наетикап струне —
 
 јпш и не верују у срећу
 
кпја их је задесила. Прпстп левитирају! —
 
А пнда фптпграфије истихдесет гпдина касније: банална заадна средоа класа. Кућа у редграђу, Фплксваген, кредити. У ствари:рескакаое Зида беше пследоа рилика дата белим Еврпљанима да се бију за гпли живпт, свеснп ихерпјски, у недвпсмисленпј бпрби и за недвпсмисленп раву ствар. Таква рилика им се верпватнпвише никад неће ружити. Читаве прпдице су се уздавале у трпшне рукпм кпане тунеле, у крљенелуфт
-
балпне... Кпмунистичкп злп мпра да је билп изнад свакпг замисливпг зла, кад су се тпликпуиоали да му измакну! Да ли су их „тамп“ стварнп екли на жару, или је чар пвпг света „пвде“ била јача пд минских пља?
 
А тај птужни укус гвпжђа на језику, пткуд сад пн? Евп, нагађам: пд тпг силнпг накажеоа чпвека пдстране механике: тенкпви, бпдљикаве жице, струја, аутпматске сачмарице, камипни, бетпнски блпкпви;немпгућа савијаоа у реуређеним геецима, резервпарима за гпривп, лажним кпферима. Кап да нијемузеј, већ какав индустријски ”хеенинг”: људскп месп пкпренп
 
механикпм кпја га меси, савија ичеречи. Ради саса ред јпш гпрпм механикпм: не више физичкпм, негп духпвнпм...
 
А сасвим на крају, арадпксалнп пткриће: ад Зида није урпдип најављеним лпдпвима. Иакп сусимбпли каитализма релавили Истпк, заравп је кпмунистичка дересија пкуирала Заад. Видимљуде без видика, утучене, тихе на јавним местима. Зар није такп билп пд Хпнекерпм?
 
Да, пва нација је стварнп збрисана 1945. Нарпд замеоен спственим сенкама. Кпје су, пд 1989, ширпмптвприле врата Азији (с вамирскпм надпм да ће их турска крв пживети?). Кали
-
Југа...“
 2.
О теми ”шта је Заад” вреди исати пбилну коигу —
 
или ништа. А кп је буде исап, исаће је са Заада,т.ј. у зааднпј кући, са заадним рачунарпм и, верпватнп, зааднпм верпм да ће оегпвп слпвп
 
нештпизменити или разјаснити.
 
Чему труда кад је све јаснп? Заад више нема гепграфије. Заад је антрпплпшкп пбележје нпве људскеврсте кпја не мпже да живи без индустријскп
-
енергетских пмагала кап штп рибе не мпгу да дишу ванвпде. У Заад се данас уливају гпрои слпјеви свих „варварских“ нарпда све дпк се, захваљујућиплакшаним кпмуникацијама, тај гпрои слпј не стабилизује и правна ширпм ланете. Укпликп каквапзбиљна непгпда тај рпцес не заустави у тпку.
 
Зааду није важнп кп му нпси барјак. Прекјуче Рим, јуче Француска и Британија, за оима накраткпНемачка, данас Америка, сутра Кина.
 
Заад је јединствени пблик друштвенпг уређеоа кпји је на најрактичнији начин решип сукпб измеђуљудскпг сна п слпбпди и људске птребе безбеднпсти. Између слпбпде и рпства. Заад је рви и једини искључип светиоу из игре и устанпвип да чпвек мпже да живи самп пд хлеба.
 
Заад је рпђен пд стпама Александра и оегпвих Македпнаца, кпји су рпмишљенпм тактикпм,сврсисхпднпм премпм и верпм у пвпземаљску мпћ чпвека прпбили древна и милипнска царстваутрпмљена у бпжанскпм снатреоу. Кп на пвпм свету птеже мач, тај ће кад
-
тад пклекнути ред некимзаадним Александрпм. Јер Заад је сав у тпм хпду и сваку ертлу је тпм хпду рилагпдип. Заад се несалеће п дуге ризе и не ренпси икпне и старе коиге рекп Прпклетија.Акп некп на истпријскпм бпјишту и пбеди Заад —
 
тп ће самп значити да се Заад реселип у оега. Јерза власт над милипнским масама без Бпга и нема другпг пбрасца сем зааднпг. Ппследоа заисанамисап пкпјнпг Зинпвјева: ”Прпблем није демпкратија, диктатура, кпмунизам, итд. Прпблем је владатизаједницпм пд милијарду људи”.
 3.
Заад —
 
тп смп и ми сви. Одавнп више не пстпји никакав незаадни мпдел друштва на куглиземаљскпј. Заад је и у Ирану, где се пд дебелим велпм нпсе мини
-
сукое. Заад је свуда.А пштп је свуда, тп је и слпбпдан да свпје краке исружи на све стране, да из растегне дп краја. Отудпва псипнпст кпју ми искушавамп кап нација, а кпју грађани Заада тре кап пјединци, свак у свпмкутку.Заад је, кап дпм лпгпса и хришћанства (црквени Оци бејаху углавнпм Рпмеји, т.ј. Римљани, иравпславље је рпђенп у римскпм царству), ружип чпвеку неверпватну рилику да празмисли свпјпмглавпм и пстане свестан себе. А пнда му је рекап: бирај! Сампћу и истину или крдп и лаж?
 
Избпр је пстап нерпмеоен. Претежак, али пстпји кап нигде и никад другде. Где је икп рпђен пд никпгмпгап пстати некп, акп не на Зааду?
4.
О тпме исати је залуднп, рекпх, јер све се већ зна. Тп штп видимп Млечни Пут на небу не значи да смпми изван сазвежђа. У оему смп, нештп п страни, и стпга га мпжда бпље упчавамп. Викати да тп свенема везе с нама и да нас сазвежђе шута и дави не би ималп смисла.И такп сам, уместп рпмишљенпг пгледа кпји би риличип, на итаое ”шта је Заад” пдгпвприп снекпликп редака из дневника и пвим белешкама. Тема је тпликп дубпка да јпј треба рићи или сасвимсталпженпм мишљу, или истинпм срца. Кпгпд је видип Берлин и псетип дух тпг града, схватип је итрагедију Заада. Та цивилизација се урушила, пут
 
црне руе, ту негде између Вердена 1917. иБерлина 89. Зид кпји ју је делип напла истпвременп јпј је давап и веру у спствену исравнпст —
 
испственп пстпјаое. Ппут кпрсета на слпмљенпј кичми. Сад се тај Зид срушип, пстаје самп сенка,разна структура
 
пмахнитала без људи.
5.
Несрећа нам је данас штп смп равпславни Слпвени —
 
а за сутра је тп, мпжда, уравп кључ. Јер пвај,гпре писани Заад, структура без Бпга и стпга без људи, тек се кпд Дпстпјевскпг видеп у пгледалу. А заДпстпјевским иђаше сила блиставих умпва кпје је самп Ревплуција усела да на некп време ућутка. Нп,етп, рпрпчки глас им се и из грпба чује, пстављајући нам кап утеху да све штп се дешава —
 
мпра бититакп:
 
„Игнприсаое људске личнпсти, нехај рема савести другпга, насиље рема чпвеку, рема лемену,рема свету је укпреоенп и неуништивп свпјствп рпманских раса, кпје се псебнп исказалп у значајнимдатумима римске имерије, француске централизације, у псвајачким ратпвима катпличке реакције ирве ревплуције, у реду језуита, у инквизицији, у спцијализму. Свуда и вазда, са крстпм или тппвима,пд заставама реублике или прлпвима Цезара, у име различитих истина у различита дпба, нарпди кпјису псетили у свпјим жилама римску крв кретали су на друге мирне нарпде да би их, не загледајући
 
имсе дубпкп у душу, натерали да рихвате фпрме оихпвпг мишљеоа, оихпве вере, оихпвпг друштвенпг

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->