Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Experiente Educationale Non Formale

Experiente Educationale Non Formale

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Iustina Maxim

More info:

Published by: Iustina Maxim on Jun 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

 
AGEN
Ţ
IA NA
Ţ
IONAL
Ă
PENTRUSPRIJINIREA INI
Ţ
IATIVELOR TINERILOR 
EXPERIEN
Ţ
E EDUCA
Ţ
IONALE NON-FORMALEÎN VIA
Ţ
A TINERILOR 
 Autori:cercet pr. I dr. Sorin Mitulescu,cercet pr. III Daniela Simache
 Au colaborat: Iulian Neacsu-Dalu, Gina Anghelescu, Manuela Manu, Liviu Mantescu, Ruxandra Marin, Cristina Tuca
 Iunie 2008
 
 CUPRINSI . Educa
ţ
ia non-formal
ă
- preciz
ă
ri conceptuale................................2II. Preocup
ă
ri, probleme, rezultate,A . În Europa.......................................................................................4B. În Romania....................................................................................7III. Experien
ţ
e educa
ţ
ionale ale tinerilor...............................................16A.
 
Nemul
ţ
umiri în raport cu educa
ţ
ia formal
ă
,a
ş
tept
ă
ri
ş
i participare la educa
ţ
ia non-formal
ă
......................16B.
 
Oferta ANT. Evaluare.................................................................29C.
 
Oferta ong-uri. Studiu de caz......................................................33D.
 
Oferta firmelor de training.........................................................42E.
 
Determinarea impactului participarii tinerilor laprograme oferite de institu
ţ
ii publice, ong-uri
ş
ifurnizori priva
ţ
i............................................................................43IV. Concluzii..............................................................................................44A.
 
Analiza SWOT.............................................................................44B.
 
Modalit
ăţ
i în care se poate ob
ţ
inecre
ş
terea gradului de participare a tinerilorla programele de educa
ţ
ie non-formal
ă
.....................................50ANEXEAnexa 1 Strategia MECT......................................................................52Anexa 2 Lista cursurilor urmate de tineri .........................................58Anexa 3 Chestionar 2008......................................................................61Anexa 4 Oferta firmelor de training....................................................67
 
 
2
I .Educa
ţ
ia non-formal
ă
– preciz
ă
ri conceptuale
În literatura de specialitate, educa
ţ
ia non-formal
ă
este reprezentat
ă
deactivtit
ăţ
ile educative organizate de alte institu
ţ
ii decît
ş
coala – muzee, biblioteci, cluburi ale elevilor etc.“
1
 
ş
i se întemeiaz
ă
pe recunoa
ş
tereafaptului c
ă
“un num
ă
r mare din experien
ţ
ele de înv
ăţ
are ale oamenilor s-audesf 
ăş
urat în afara sistemului de educa
ţ
ie formal
ă
: la locul de munc
ă
, înfamilie, în diferite organiza
ţ
ii
ş
i biblioteci”
2
 Educa
ţ
ia nonformal
ă
este diferit
ă
fa
ţă
de educa
ţ
ia formal
ă
, atat prin con
ţ
inutcît
ş
i prin formele de realizare. Con
ţ
inutul este organizat pe arii de interes(
ş
i nu pe ani de studiu sau discipline academice) iar formele sunt foartediverse ca durat
ă
, modalitate de organizare sau predare.Educa
ţ
ia nonformal
ă
este caracterizat
ă
prin:- r 
ă
spunsuri concrete la cerin
ţ
ele fixate, în func
ţ
ie de interese clar stabilite;- ob
ţ
inerea abstractiz
ă
rilor prin extragerea de cuno
ş
tin
ţ
e din via
ţ
a practic
ă
 - reducerea la minim a func
ţ
iilor de predare, l
ă
sînd mai mult loc func
ţ
iei deînv
ăţ
are.Autorii care au în vedere elevii ca grup
ţ
int
ă
subliniaz
ă
c
ă
educa
ţ
ia non-formal
ă
con
ţ
ine acele “influen
ţ
e educative”, care au loc în afara clasei:activit
ăţ
i extradidactice sau activit
ăţ
i op
ţ
ionale sau facultative. Al
ţ
ii vorbescdespre educa
ţ
ia non-formal
ă
ca despre “educa
ţ
ia extra
ş
colar 
ă
”. Mai esteidentificat
ă
 
ş
i cu “educa
ţ
ia adul
ţ
ilor”.Dar cei mai mul
ţ
i recunosc c
ă
educa
ţ
ia non-formal
ă
are un caracter mai pu
ţ
in rigid, dar adesea cu acela
ş
i rezultat formativ ca
ş
i educa
ţ
ia
ş
colar 
ă
sauformal
ă
. Ac
ţ
iunile educative, care sunt plasate în cadrul acestui tip deeduca
ţ
ie, sunt flexibile
ş
i vin în întîmpinarea diferitor interese, particularesau chiar specifice pentru fiecare persoan
ă
.
1
Simona Velea, Ol. Istrate, Introducere în pedagogie. Note de curs ,2006
2
Pasi Sahlberg, Building bridges for learning, European Youth Forum, Brussels, 2000

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->