Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Acord Politic al Guvernării Coaliția Pro Europa

Acord Politic al Guvernării Coaliția Pro Europa

Ratings: (0)|Views: 9,935|Likes:
Published by Dumitru Ciorici
Acord Politic al Guvernării Coaliția Pro Europa
Acord Politic al Guvernării Coaliția Pro Europa

More info:

Published by: Dumitru Ciorici on Jun 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2013

pdf

text

original

 
Proiect
ACORDPOLITIC
privindconstituireai
CoalitieiroEuropeneGPPrinprezentulcordpolitic,i4ilesemnatare:PARTIDULIBERALEMOCRATINMOLDOVA,i
PARTIDULEMOCRATINMOLDOVA,iFracliuneaparlamentaria PARTIDULUILIBreformatorPLr),(grupulPartidulLiberal
denumitencontinuarepirlisemnatare"i/sau,membriii" si/sau,,componentel
coalifiei",anoliunia singular,luralauderivatele
2.
L.
Realizdndecesitateaneiguverndritabilegiefici,TnbazacoaliziriifortelorresponsabileinParlament,apabiled ajungiacom
romisn interesulational;
Apreciindcd alegerileparlamentarenticipate rMoldovaialecetitenilor,aro nouiguvernare,tabiproblemeleepubliciidoarpecaleacoalizirii orteloresponsabileinPacompromis,gieficienti,poatei realizatdment,capabileiajungda3. AngajAndu-sedasigureoguvernareeficientd nurmitoarelelegeriparlamentarerdinare,ustinutdRepublicaMoldovapdnila
o majoritateunctionalinParlament,are-giropuneiasigurareaunclii organelore conducereParlamentului,rinalegerea regedinteluiarlafuncliiinParlament,igisuplinireaacan{eiltor
anizamecanisPRtNCtPilEFORMARECOAL|T|EIRafiuneadeconstituirea Coalifieieste determincetdtenilorRepubliciiMoldova,denecesitateade agteptdrilemajorititiientidea imbundtitimecanismeleeguvernare,precum9ide evilecriticefdcuteasupraexperienleloroliticeanterioare,situatieinterneadoptateaaceastietapide actoriioliticielevanti.Refacereamajoritdtiiegislativeste vitalnecesardRepubliciioldova,are evendicde urgenld:
externefdrii,apozitiilorintereselealionalele
M
 
AsigurareaonduceriiunclionaleieficienteParlamentului,rinalegereaPresedinteluiarlamentuluiisuplinirea
ialtorunclii inParlament;
b. Investireanui nou Guverngisprijinirea
Programuluie activitatenParlamente cdtre majoritate
stabilSiresponsabili;
c.Continuareaeformelorsumatecetd[enilor,ezvoltareaconomicdoccidentale.Coalifiaconsiderd ontinuareaursuluistrategicdeintegrareeuropeaniacoali[iei or fi indreptateobfinereaalitafiiestatlibertiliie deplasarendeintegrareuropeand
Republiciioldovareptprioritatenafionali.le
sprendeplinireabiectivelorurenteipeermen
asociat u UE,crearea oneide cometlibergiasigspaliulUE a cetdlenilor epublicii oldova.nCoaliliavapuneaccentulprioritar edezvoltareaurabili a RepubliciiMoldova,avdnd abazdstimulareaneieconomiiompetitive,ri
spre nvestifii,novalii,
asigurareachitaliisociale, mbunitdlireacontinui a calitaliivieliioamenilorisusfinereaelaliilor intreeiTnarmonieumediulambiant.Coalilia aacfionaconstanticonsecvententrua consolidaocietateanfermaconvingerei toatdclasapoliticdrebuie dpundpriorititileafionale lede oricedisputeolitice.7. Principiilede bazd ale Coalifieisunt:supremaliaeliminareacorup,tiei in actuldeguvernaregidinmentcii Moldovamaipresusgiindependenlaustitiei;tea colectivd;neadmitereasubordondriinstitutiilor statuluiintereselorgidepartid;afirmarea girespectareadrepturilorgiliberta[ilor omului;responsabilitateaa,ta de societate;dezvoltareasolidaritatiisocialecuprinafirmareacompeti[ieicorecte incadrul unei veritabileeconomiidepial
;implementareaespectului,
toleranleigia altorprincipiialeunui statdemocratic.8.Principiilespecialenfuncfionarea oalitieisunt:responsabilitatiioliticepentrudomeniileepartizateireaclardgiasumareailorCoalitieinprocesul
guverndrii;espectulpentruparteneriide
,incredereareciprocigiialitatea,ransparenta,onsensualitateai consultativn luarea
r.
oRGANTZAREAOALIT|EI9. Coalifia eguvernaresteo asociafieolitici
constituitide citreparlilesemnatareare,prinormareaneimajoritifiparlamestabile,usfinrogramuldeguvernarelCoalifiei,entruoatdperioadaend la finalizareantermenulprevizute egislaliel mandatuluieplinlideegislaturaXlX.L0.AdunareaGeneraliaCoalitieiesteorulceinegteoli deputaliiiminigtriiCoalitiei,onducereaartidelor-membre,are seCoalitieiaua Consiliuluioalifieiidezbateubilapropunereaiderilor
de importantimajordentru
pentruadurabiliasiguracregtereabundstdriigiapropiereade valorile
5.
RepublicaMoldovagiCoalifiadeguvernare.dGeneraliaCoalitieie
 
convoacaa necesitate,ar numairardeo datiin semestru.dunareaCoalilieiestemoderatdprinrotafie de unuldinlideriipartidelorau entitililorpoliticesemnatare.rdineaezi a aduniriiestepregdtitdeSecretariatuloalilieinbazapropunerilorartenerilore Coalilie9iserepartizeazdmembrilorAdunirii dupdaprobareai decdtreConsiliul oalifiei.eciziiledundriiCoalilieie adoptiprinconsens.Lt.ReuniuneaiderilorGoalitieintrunegteideriipartidelor9ientitililorpoliticesemnatareleAcordului oaliliei,aresevorntruni,e reguli,sdptimAnal,entruacoordonasubiecteleepeagendaguvernirii9ichestiunilerincipialeeorganizarei/sauunclionareCoaliliei.L2.GonsiliulGoalitieiste ormat indelegatiilea(ilorsemnatareleAcorduluiecoalilie,n numdrdepAnda 4persoaneentruiecaredelegafie,are stabilescagendaomundidecidasupraroiectelorarenu auintrunit onsensulncadrulConsiliuluiarlamentari/sauPrezidiuluvernului.onsiliuloaliliei ereunegteridecAteori estenecesar,acerereaneiadintreparlileemnatareleAcorduluiecoalifie,arnu maiardecAt datda douisdptimAniiadoptd eciziileebazi deconsens.gedinleleConsiliuluioalilieiuntdeliberativeacilaeleparticipireprezentanliiandatali ituturorpa(ilorsemnatareleAcordului. roiectul rdiniidezi agedinleiConsiliuluioalilieistepregdtitecdtreSecretariatul oalilieinbazapropunerilorartenerilore Coalilieiserepartizeazdembrilor onsiliuluiucelpulin24deore inaintedegedinli.$edinfeleConsiliuluiunt moderaterinrota[iedereprezentanfiii(ilorsemnatare.n cadrulConsiliuluiCoalilieise vadiscutaisevadecideasupra ubiecteloraresereferi la: demiterearevocarea)Pregedinteluiivicepregedinlilorarlamentului;nilierearoceduriie demisieaPregedinteluiepubliciiMoldova;otuldeneincredereGuvernului;emiterea(remanierea)inigtrilor,ice-minigtriloriconducdtorilorutoritililorubliceentrale;solulionareaivergenlelore opinii9iproblemelorpdruten activitateaonsiliuluiparlamentarl CoalifieiiPrezidiuluiuvernului;otdrArilee angajarerispunderiiGuvernului; suspendarea Hotdr6rilorGuvernului;convocarea sesiunilorextraordinarei/sauspecialealeParlamentului;modificdristructuralegidenfdaleinstitufiilortatului;ubiecteucaracter rganizatoricarevizeazdonarea nstitutiilortatuluiialtesubiecterevizutedeprezentulcord.Firiacordulrealabill Consiliului,rac{iunilearlamentareonstituanteleCoalifiei uvornitiainu vor sustine cordareaotuluieneincredere uvernului,u vor niliaginu vorsustineconvocarea esiunilorxtraordinareleParlamentului,u vorsus{ineproiecteleopoziliei. ncazurilencareproiectelepropusedeopoziliaparlamentardaduc ovaloaremportantipentrusocietate,sus{inereacestorproiectea fidecisd e Consiliul oali{iin bazdde consens.
13.Consiliulparlamentarl Goalitieisteormatdin deputalieprezentanliiparliloremnatare,vdnd reptompetenldtabilirearioritdfilorgendeiegislativeaCoalitiei.drtilesemnatareeleagdn Consiliularlamentarl Coalitiei
reprezentantiiiidin: Birouluipermanental Parlamentului,regedinlii,
M

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->