Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
42Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Menghadapi Kanak-kanak bermasalah pembelajaran

Menghadapi Kanak-kanak bermasalah pembelajaran

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,382 |Likes:
Published by mat2489

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: mat2489 on Apr 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Menghadapai Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran
Kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah mereka yang mempunyai masalahneurologikal hingga menjejaskan pemahaman, penggunaan bahasa, pertuturan,penulisan, berfikir, membaca, menulis, mengeja dan bermatematik. Tidak semua kanak-kanak dapat menerima dan menguasai pembelajaran sepertiyang diharap dan dirancang. Terdapat beberapa golongan kanak-kanak yang tidakbernasib baik sehingga menghalang proses-proses pembelajaran berlaku denganbaik dan cemerlang. Antara golongan itu adalah kanak-kanak bermasalahpembelajaran. Siapakah Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran? Kanak-kanakbermasalah pembelajaran adalah mereka yang mempunyai masalah neurologikalhingga menjejaskan pemahaman, penggunaan bahasa, pertuturan, penulisan,berfikir, membaca, menulis, mengeja dan bermatematik. Mereka tidak mempunyaikebolehan bagi mengikuti pelajaran secara formal seperti pelajar lain. Justeru,mereka tidak mempunyai kebolehan untuk maju secara normal di sekolah. Prestasimereka menunjukkan mereka tidak ada kebolehan bergerak secara normal dalamkerja-kerja sekolah. Mereka tidak dapat membuatu kerja-kerja kelas yang sesuaidengan umur mereka. Jika dibandingkan dengan dengan murid lain dalamlingkungan umur yang sama, mereka menunjukkan kelemahan yang nyata dalampelajaran. Mereka biasanya tidak dapat mengikuti pelajaran yang diajar oleh guruyang menggunakan kaedah dan prosedur pengajaran yang biasa disebabkan jangkapenumpuan yang pendek, kurang kebolehan memindahkan perkara-perkara yangdipelajari. Mereka juga memerlukan lebih dorongan dan benda-benda yang nyataketika belajar. Kebanyakan mereka dikenal pasti mengalami masalah pembelajaransemenjak tahun pertama persekolahan. Terdapat dua petunjuk utama masalahpembelajaran. Pertama, walaupun pelajar berupaya belajar, kadar pembelajaranmereka sangat perlahan. Ini disebabkan tahap perkembangan menyerupai kanak-kanak yang lebih muda. Contohnya, tahun dua hanya permulaan belajar abjad,membilang dan menulis namanya sendiri. Kedua, kebanyakan perkembanganditunda. Mereka gagal setanding dengan mereka yang membangun dalamintelektual dan bahasa, pencapaian akademik, kecekapan sosial dan kemahiranpersediaan vokasional. Walaupun kadar pembelajarannya perlahan, mereka bolehmemperoleh pelbagai aktiviti di dalam kelas. Walau bagaimanapun, sebahagianpembelajaran mereka sukar dipelajari. Contohnya kemahiran pemahamanpembacaan adalah lebih sukar berbanding pembacaan biasa. Maksudnya, pelajarkurang berjaya menyelesaikan masalah matematik berbanding pengiraanmatematik. Jelaslah pelajar ini sukar memohon kemahiran pembelajaran apabilaberhadapan dengan situasi baru. Punca Kanak-Kanak Bermasalah PembelajaranPada peringkat awal sudah disebut kanak-kanak yang mengalami masalahpembelajaran adalah mereka yang mengalami masalah neurologi terutama otak.Otak secara umumnya terdiri daripada dua bahagian iaitu: Bahagian atas yangdisebut cortex Bahagian bawah yang disebut medulla dan sekitarnya. Otak atasyang terdapat pada manusia bersifat adalah dinamis dan potensinya dapatdikembangkan seluas-luasnya. Otak bawah yang terdapat dalam spesies tinggi dan juga spesies rendah seperti kucing, monyet dan sebagainya adalah bersifat statik.Otak bawah memiliki fungsi-fungsi dasar seperti berikut: Medula berfungsimengendalikan pernafasan, pencernaan, detik jantung dan penelaan. Serebelumberfungsi mengkoordinasi pelbagai gerakan organ jasmani dan refleks. Talamusberfungsi sebagai penyambung maklumat yang diperoleh oleh deria melalui sub-
 
sub bahagian otak bawah ke otak atas atau cortex. Hipotalamus berfungsimengatur ekspresi yang berasal daripada dorongan-dorongan dasar sepertidorongan rasa lapar dan seksual. Selanjutnya, memori terdiri daripada dua jenisiaitu: Memori semantik iaitu memori khusus yang menyimpan pengertianmaklumat. Memori episodik iaitu memori khusus yang menyimpan maklumatperistiwa. Dalam memori semantik, maklumat yang diterima ditransformasikan dandiberi kod makna, lalu disimpan. Maklumat yang disimpan tidak dalam bentuk asal,tetapi dalam bentuk kod yang bermakna. Pelajar yang memiliki maklumat hasilproses semantik seperti itu dapat mempertahan dan menggunakannya dalamwaktu yang lebih lama dan dalam situasi yang lebih kompleks. Sesuai dengannamanya, memori semantik berfungsi menyimpan konsep-konsep yang signifikandan bertalian antara satu dengan yang lain. Apabila Adam berkata, “Saya tahubangau adalah burung dan memiliki sayap”. Dalam kenyataan deklaratif ini, bangauadalah superordinat bagi burung-burung lain seperti kenari, merak dan lain-lain.Sayap adalah ciri-ciri bagi burung-burung pada umumnya. Maklumat yangterungkap dalam burung dan sayap, selanjutnya dapat diperlakukan oleh memoriAdam bagi menjelaskan erti konsep burung yang lain yang memiliki superordinatdan ciri-ciri serupa dengan bangau. Oleh yang demikian, butir-butir maklumat yangtersimpan dalam memori semantik bersifat dinamis dan dapat diolah sertadiaplikasikan oleh akal Adam bagi memahami fenomena lain yang relevan denganbutir-butir maklumat itu. Memori episodik adalah memori yang menerima danmenyimpan peristiwa-peristiwa yang terjadi ataupun dialami pelajar pada waktudan tempat tertentu yang berfungsi sebagai referensi autobiografi. Apa yang kamumakan pagi tadi, ke mana kamu pergi semalam, dan peristiwa yang kamu alamipada hari pertama di darjah satu dan sebagainya adalah contoh-contoh maklumatyang tersimpan dalam memori episodik. Walaupun penyebab lupa itu pelbagai,namun yang penting yang perlu diperhatikan adalah faktor pertama di atas yangmerangkumi gangguan proaktif dan retroaktif kerana ia sudah dibuktikan melaluipenyelidikan. Di samping itu, ciri-ciri mereka adalah seperti berikut: Lemah dalampenguasaan membaca, menulis dan mengira atau 3M. Keliru dengan nombor ‘13dan 31’, menulis ‘p sebagai q’ dan tidak dapat mengingat turutan angka ataupunhuruf. Penguasaan yang lemah dalam sesuatu kemahiran kognitif jika dibandingkandengan rakan sebaya. Sukar mengikut arahan. Lemah dalam keseluruhan pelajaran.Mempunyai darjah kecerdasan antara 70 hingga 90. Selalu gagal dalam latihan danujian. Memerlukan jangka masa yang lama bagi menguasai sesuatu kemahiran.Lemah dalam perkara-perkara yang abstrak. Mengulangi sesuatu aktiviti beberapakali tanpa berhenti. Keliru dengan hari seperti ‘hari ini’ disebut sebagai ‘esok’ dansebaliknya. Menunjukkan kesukaran dengan koordinasi motor kasar ataupun halus.Lemah dalam menerima konsep yang baru. Tidak dapat menghubungkaitkankonsep yang baru dengan yang lama. Lambat mengingat semula. Tidak dapatmenganalisis. Tidak dapat menyelesaikan masalah. Lemah dalam mengutarakanidea. Mudah terganggu. Rendah diri. Gangguan emosi. Pemalu. Penakut. Tidak adamotivasi. Tidak menunjukkan reaksi apabila tiba-tiba bunyi bising kedengaranseperti tepukan tangan ataupun pintu ditutup dengan kuat ataupun mengelipkanmata ataupun membuka matanya dengan luas bagi mencari arah bunyi itu. Tidakmemerhati bunyi-bunyian seperti bunyi motosikal dan sebagainya. Tidakmenunjukkan respons apabila namanya dipanggil. Tidak dapat membezakan bunyi-bunyi. Tidak dapat mengingati apa yang didengar. Selalu menyebut “Saya takpeduli” ataupun “Saya tak mahu.” Tidak dapat memahami perhubungan dankonsep berdasarkan maklumat yang didengar. Tidak dapat membezakan bunyi-
 
bunyian yang penting daripada beberapa bunyi-bunyian latar belakang. Tidak dapatmelihat perbezaan dan persamaan saiz, bentuk, warna dan kedudukan. Sukarmengingati semula apa yang dilihat. Punca Kecacatan Kecacatan pada kanak-kanakdikenal pasti berlaku disebabkan oleh perkara-perkara berikut: Baka Apabiladikaitkan dengan baka, ia bermula daripada hubungan seksual suami dan isteri.Umumnya suami menghasilkan sperma dalam 23 pasangan kromosom. Begitu jugadengan isteri menghasilkan telur dalam 23 pasangan kromosom. Ia berlaku dalam 2 jenis pewarisan. Pertama, ibu bapa mempunyai kecacatan dan diwarisi oleh anak.Kedua, ibu bapa tidak cacat tetapi anak cacat. Setiap pasangan kromosom yangwujud dalam pasangan itu menghasilkan empat percantuman apabila berlakupersenyawaan. Dalam keadaan inilah anak mungkin mewarisi sifat cacat.Ketidakseimbangan kromosom yang pertama iaitu ‘autosomal dominant’, di manapewarisan baka ini diwarisi oleh anak. Contohnya jika salah seorang daripada ibudan bapanya mempunyai baka cacat maka peluang mendapat anak bermasalahpembelajaran serta kecacatan yang lain adalah 50% pada setiap kali kandungan.Pewarisan kedua, ‘autosomal excessive’ iaitu kedua ibu bapa pembawa cacat. Jikasalah seorang saja pembawa baka cacat, maka anak yang dilahirkan tidak cacatcuma masih sebagai pembawa baka cacat. Bagaimanapun, bagi pasangan yangnormal tetapi kedua-duanya pembawa baka cacat kemungkinan anak cacat tetapada kerana kedua-dua ibu bapanya adalah pembawa baka cacat. Peratus mendapatanak cacat adalah 25%, 50% menjadi pembawa manakala 25% lagi mungkinnormal. Keadaan ini berlaku setiap kali kandungan. Contohnya daripada tigakandungan mungkin dua anaknya dilahirkan normal kerana penerimaan bakanormal. Oleh itu, sebahagian ibu bapa yang normal juga mempunyai anak cacat.Pengambilan ubat Biasanya wanita hamil mengambil ubat sama ada bagimeneruskan rawatan penyakit yang dialaminya sejak sebelum hamil ataupunmeredakan sebarang gejala yang berlaku akibat kehamilan. Kesan ubat-ubatan keatas janin tidak diketahui dengan jelas. Walau bagaimanapun, segala pendedahankepada bahan asing dapat memberi kesan pada janin terutama pada peringkat 1sehingga 3 bulan kandungan. Risiko kecacatan pada peringkat 4 sehingga 9 bulanadalah kurang berbanding pengambilan ubat sewaktu trimester pertama, namunubat-ubatan masih dapat mengganggu perkembangan normal otak, jantung danorgan-organ lain. Masalah timbul apabila anak dilahirkan. Pada peringkat ini ubatyang terkandung di dalam badan bayi perlu disingkirkan daripada badan melaluiproses metabolisme ubat yang berlaku di hati ataupun penyingkiran melalui buahpinggang. Organ-organ ini masih lagi belum matang dan anak itu mempunyai risikoyang tinggi akibat bahan kimia ubat yang digunakan. Wanita-wanita hamil jugamemerlukan vitamin dan zat galian tambahan. Walau bagaimanapun, sebelum itupemeriksaan teliti perlu dilakukan. Ini disebabkan terdapat vitamin jenis larut lemakseperti vitamin A, D, E dan K dapat berkumpul di dalam badan dan mengakibatkankesan buruk ke atas bayi yang dikandung. Wanita hamil tidak disarankanmengambil multivitamin ataupun multi-galian tanpa mendapat nasihat doktorataupun ahli farmasi. Lagipun, pemakanan yang seimbang berupaya memenuhi ke-perluan vitamin dan zat galian ibu. Penggunaan Aspirin ketika hamil harus dielakkanwalaupun pada fasa ketiga kehamilan. Aspirin yang diambil pada dos tinggidikaitkan dengan kelahiran bayi yang kurang berat badan dan juga mati ketikadalam kandungan. Penggunaan aspirin semasa trimester ketiga dikaitkan denganpendarahan yang berlebihan semasa melahirkan anak. Lagipun, aspirin dapatmengganggu pernafasan dan fungsi jantung anak yang baru lahir. Kopi, teh, coklatdan beberapa minuman perasa kola mengan-dungi kafein. Kopi mempunyai

Activity (42)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ayu Tantri liked this
Nor Ariffin liked this
Meck Khalifah Khlifah added this note
wow..hahaha
Ejat Phally liked this
Rosli Saidin liked this
hafizaizhan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->