Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Türkiyede Kürtce Hakki

Türkiyede Kürtce Hakki

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 84|Likes:
Published by logosocietas
Türkiyede Kürtce Hakki.
Türkiyede Kürtce Hakki.

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: logosocietas on Apr 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2014

pdf

text

original

 
 
B
İ
R D
İ
L
İ
 N
İ
 NKARI
Türkiye’de Kürtçe Dili Hakk 
õ
 
Editörler:
Kerim Y
õ
ld
õ
zKoray Düzgören
Bumerang
İ
HD KHRPDiyarbak 
õ
r
1
 
 ÖNSÖZ
õ
sa bir süre önce Kürt üniversite ve ortaö
ğ
retim ö
ğ
rencileri taraf 
õ
ndan Türkiye çap
õ
nda ba
ş
lat
õ
l
õ
 p sürdürülen Kürtçe e
ğ
itim kampanyalar 
õ
dolay
õ
s
õ
yla, ki bu kampanyalar, ilk  ba
ş
lad
õ
klar 
õ
2001 sonbahar 
õ
ndan itibaren Türk yetkililer taraf 
õ
ndan kaba kuvvetle bast
õ
õ
lmak istenmi
ş
tir, KHRP, 2002 y
õ
l
õ
n
õ
n
Ş
ubat ay
õ
nda, ö
ğ
renci kampanyas
õ
na ili
ş
kinkesin ve nesnel enformasyon sahibi olmak ve Kürt dilinin statüsünü, gerek yasa gerekseuygulamas
õ
; yaln
õ
zca e
ğ
itimde de
ğ
il, fakat yay
õ
n, siyasi tart
õ
ş
ma, sivil toplum kurumlar 
õ
,adli sistem, kültür hayat
õ
, özel ve ticari hayat ile çocuklara tak 
õ
lan isimler ve yer isimleri boyutunda daha geni
ş
anlamda incelemek amac
õ
yla acilen bir ara
ş
t
õ
rma-inceleme heyetigöndermi
ş
tir.Heyet, Glasgow Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden az
õ
nl
õ
k haklar 
õ
uzman
õ
RobertDunbar; Türkiye’den deneyimli bir Kürt insan haklar 
õ
uzman
õ
ve KHRP’nin Uluslararas
õ
 Dan
õ
ş
manlar Kurulu üyesi Nazmi Gür ile insan haklar 
õ
avukat
õ
ve KHRP’nin Direktör Yard
õ
mc
õ
s
õ
Fiona McKay’den olu
ş
mu
ş
tur. Bu yeni rapor, görevli heyetin bulgular 
õ
n
õ
  belgelemekte ve Türkiye’nin, Avrupa Birli
ğ
i’ne giri
ş
i kabul edilmezden evvel uymak zorunda kalaca
ğ
õ
Kopenhag Kriterleri de dahil olmak üzere, uygulanabilir uluslararas
õ
 hukuki standartlar aç
õ
s
õ
ndan tepeden t
õ
rna
ğ
a bir durum analizi yapmaktad
õ
r. Bu rapor,ayr 
õ
ca di
ğ
er uluslararas
õ
mekanizmalar gere
ğ
ince yap
õ
labileceklerin yan
õ
s
õ
ra, Avrupa
İ
nsan Haklar 
õ
Sözle
ş
mesi (A
İ
HS) çerçevesinde dava açma sürecini de ara
ş
t
õ
rmaktad
õ
r.Raporun nihai hükmünde, görevli heyet reform konusundaki tavsiyeleri ayr 
õ
nt
õ
l
õ
bir listehalinde biraraya getirmi
ş
tir.Rapor, AB’ye giri
ş
öncesi süreç ba
ğ
lam
õ
nda Türkiye’nin dil haklar 
õ
da dahil olmak üzereaz
õ
nl
õ
k haklar 
õ
n
õ
daha geni
ş
ölçüde tan
õ
maya zorland
õ
ğ
õ
bir zamanda haz
õ
rlanm
õ
ş
t
õ
r. Buraporun aç
õ
kça ortaya ç
õ
kartt
õ
ğ
õ
gibi Türkiye, Kürtlerin dil haklar 
õ
ve az
õ
nl
õ
k haklar 
õ
 çerçevesinde bir dizi uluslararas
õ
ilkeyi ihlal etmi
ş
tir.. Türkiye’nin uluslararas
õ
 standartlara uyar hale gelebilmesi için Türk Anayasas
õ
’nda, yasalarda, politikalarda veuygulamalarda geni
ş
bir yelpazede de
ğ
i
ş
iklikler yap
õ
lmas
õ
gerekmektedir. Nitekim bu raporun yaz
õ
m
õ
n
õ
izleyen tarihlerde Türkiye, Uyum Yasalar 
õ
ad
õ
verilen bir dizi Anayasa ve kanun maddesini kabul ederek Kopenhag Kriterleri’ni gerçekle
ş
tirmeyolunda bir ad
õ
m atm
õ
ş
bulunmaktad
õ
r. Buna ra
ğ
men uygulamada fazla bir de
ğ
i
ş
iklik görülmemi
ş
tir. AB ülkeleri ve organlar 
õ
Türkiye’nin hem bu yasalar 
õ
n içlerinindoldurmas
õ
n
õ
hem de Kopenhag Kriterleri’ne uyma konusunda daha ileri ad
õ
mlar atmas
õ
n
õ
beklediklerini aç
õ
klam
õ
ş
lard
õ
r.Biz bu a
ş
amada raporu ve bulgular 
õ
n
õ
size sunarken bu konularda yap
õ
lan yasalde
ğ
i
ş
ikliklerin içeri
ğ
inden söz etmeyece
ğ
iz. Buna kar 
ş
õ
l
õ
k metnin sonuna kabul edilen bukanunlar 
õ
ve bu kanunlara dayan
õ
larak ç
õ
kar 
õ
lan yönetmelikleri eklemekle yetinece
ğ
iz.Bu çal
õ
ş
man
õ
n, Kürt Dilinde e
ğ
itim ve radyo-tv yay
õ
n hakk 
õ
n
õ
n tart
õ
ş
õ
ld
õ
ğ
õ
böyle bir 
2
 
dönemde ç
õ
km
õ
ş
olmas
õ
oldukça önemlidir.Bu vesileyle, heyete kat
õ
lan üyelere ve raporun haz
õ
rlanmas
õ
nda ve yay
õ
mlanmas
õ
ndaeme
ğ
i geçenlere te
ş
ekkür ediyoruz.
Kerim Y
õ
ld
õ
z
Kürt
İ
nsan Haklar 
õ
ProjesiDirektörü
Koray Düzgören
GazeteciLondraEylül 2002
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
muratatkafa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->