Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Karanblade Tomo 2 (apenas texto)

Karanblade Tomo 2 (apenas texto)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 251|Likes:
Published by Rafael Arrais
Tomo 2 da campanha para RPG (sistemas d20 e Daemon) de autoria de Rafael Arrais e Tzimisce. Versão incompleta (apenas texto).
Tomo 2 da campanha para RPG (sistemas d20 e Daemon) de autoria de Rafael Arrais e Tzimisce. Versão incompleta (apenas texto).

More info:

Published by: Rafael Arrais on Apr 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

 
 
Ko|oflmobi Rchc EE7 Nyeo bc Hiqr|i 
”Zi|qác Efoaolobo‘ $opifoq ritrc%&
Èfbeai 
 Aopèrymc 27 Biyqiq 1Aopèrymc 97 Nyeo bc Hiqr|i 92Aopèrymc :7 A|eory|oq ?25
 
 
<
Ko|oflmobi Rchc EE7 Nyeo bc Hiqr|i 
A|eobc pc| 
\ojoim O||oeq'
Iqa|erc pc| 
\ojoim O||oeq i Rweheqai $Gcqå Myew J& Ao|bcqc%
Beon|ohobc pc| 
\ojoim O||oeq i PBJ559
 On|obiaehifrcq 
Iyepi \ibi \PN- Reonc Rdyef- Poymc Ofb|å Zeie|o- \cli|r Qherdi fcqqcq n|ypcq bi \PN
Qeqriho b<0
drrp7##~~~&~ewo|bq&ach#b<0
' Ko|oflmobi qi ifacfr|o |ineqr|obc fo Lelmecriao Foaecfom&
Hoeq efjc|hoîùiq qcl|i Ko|oflmobi ih
drrp7##~~~&bfb~c|mb&ach#ko|oflmobi
 
 
1
Aopèrymc 2 ‑ Biyqiq 
 Op|iqifroîác
Fc efèaec bc hyfbc i boq i|oq- iteqreo opifoq Oucf- c qifdc| qcli|ofc bi rcboq oq aceqoq&Hoq qyo achpoetác i heqi|eañ|beo efjeferoq mdi r|cyti|oh c biqigc bi yi c hyfbc fác jcqqiitamyqezc bi yho qñ jc|îo- i ifrác imi a|ecy cq P|ehcnçfercq- oyimiq yi p|ehie|caohefdo|oh qcl|i o Ri||o P|ñteho& Roeq qi|iq i|oh pcbi|cqcq i qyp|ihcq- hoq achc p|czefdoh bi yho bezeqác bc p|ñp|ecpcbi| bc a|eobc|- imiq i|oh oqqeh bo hiqho jc|ho bezebebcq pc| fory|iwo&Cq Dchifq Bcy|obcq i|oh aymrcq- qïlecq i ohofriq bc hofo i bc iqpè|erc bc hyfbc& Gï qiyqe|hácq- cq Dchifq bi A|eqrom- i|oh ormiroq yi obc|ozoh o rybc c yi i|o jèqeac i hori|eom&Ach eqqc- Oucf biqigcy ifqefo| o qiyq P|ehcnçfercq yho meîác ofaiqr|om7 o meîác bi yi oq|oîoq qñ qi rc|foh achpmiroq yofbc yfeboq- aobo yom r|owifbc qyo aymry|o i qiyq acqryhiq-j|oyiwoq i piaymeo|ebobiq& Yho achpmirofbc o cyr|o&Efjimewhifri- qiyq jemdcq fác qcyli|oh ifrifbi| qyo meîác- i o p|ehie|o i|o bc hyfbc mcncrc|fcy(qi yho i|o qofn|ifro- pomac bo Nyi||o Iri|fo&I iri|fo qi|eo o loromdo ifr|i cq Dchifq Bcy|obcq i cq Dchifq bi A|eqrom- pceq yi i|oh zi|bobie|cq biyqiq ifao|fobcq- i beqpyfdoh bi pcbi| efehonefïzim po|o cq qi|iq bi onc|o&Iri|fo qi|eo o Nyi||o Iri|fo&&& aoqc Oucf fác efri|zeiqqi& R|eqri ach o qimzoni|eo efacfr|cmïzim ach yi qiyq jemdcq qi cpyfdoh- Oucf biqigcy yifczcq jemdcq iteqreqqih- i ach eqqc biqr|yey oyimiq yi fác qcyli|oh qi pc|ro|& Ocq Dchifq bi A|eqrom- Oucf biqrefcy o p|eqác boq |cadoq- po|o yi imiq fyfao hoeqolofbcfoqqih o horå|eo yi rofrc obc|ozoh& Bew(qi yi bi qiyq |iqèbycq qy|ne|oh cq a|eqroeqqcmyokd& Gï cq Dchifq Bcy|obcq jc|oh ifzeobcq à hc|obo bcq aåyq- c qcm- po|o yi qiy pcbi|pcqqelemeroqqi o zebo o rcbcq oyimiq yi ze|eoh bipceq&I oqqeh qy|ney o qinyfbo i|o bc hyfbc& I ach imo- zei|oh oq fczoq |oîoq- hoq j|oaoq i hoeqj|ïnieq bc yi cq P|ehcnçfercq- pc|åh qih acfbeîùiq bi rcho|ih c hyfbc bi oqqomrc ihyho nyi||o qih qifrebc& Iqqoq i|oh oq |oîoq qypi|ec|iq7 Ocq b|onùiq- Oucf acfaibiy o qyp|ihoaeo qcl|i cq aåyq i cq imihifrcq- i jc|oh imiq cqp|ehie|cq p|oreaofriq bi honeo bo Qinyfbo I|o& Ocq nçfecq- Oucf acfaibiy c qin|ibc bc acfdiaehifrc bi cyr|cq hyfbcq- oqqeh achc o|iqpcfqolemebobi bi nyo|bo| cq pc|roeq bi Ri||o P|ñteho& Ocq reráq- Oucf acfaibiy c bchèfec boq ri||oq i bcq zomiq- i jc|oh imiq yi qihio|ohjmc|iqroq i hcmbo|oh oq ac|bemdie|oq& Oc pczc jiå|eac- Oucf acfaibiy o o|ri bo pcmèreao i bcq acqryhiq- i jc|oh imiq cq|iqpcfqïzieq pimc qy|nehifrc bc achå|aec i boq qcaeibobiq&C hyfbc iqrozo ifjeh iyemel|obc- i ri|eo Oucf omaofîobc c qyaiqqc yi omhigozo po|o qyoqa|eoîùiq- fác jcqqi pimo adinobo bo Iqpobo bc Jcnc Iri|fc&&& i ach imo- o p|ehie|o efzoqácbcq qi|iq bi jc|o bc hyfbc&

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Edilson Alves de Souza liked this
Victor Henrique Carvalho Torres liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->