Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
China Business Environment

China Business Environment

Ratings: (0)|Views: 306 |Likes:
Published by Rezaul Huda

More info:

Published by: Rezaul Huda on Apr 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2011

text

 

Axpjdhpp Icdjucq Jduhqdbujcdbl Lue
{uhq 2
[cu Cxuccm
 
{uhq 8
Axphpp Hqcihu
P^CU bzppPuqhnup
@gjdb jp `cdujdxjdn uc c{hd x{ vbqjcxp ph`ucqp cf jup h`cdciz uc fcqhjnd jdvhpuihdu$^jug jup vbpu px{{lz cf `ghb{ lbacxq, ugh `cxduqz qhibjdp ugh uc{ ehpujdbujcd fcq fcqhjnd ejqh`ujdvhpuihdu 'FEJ* jd ugh ehvhlc{jdn ~cqle$
^hmhpphp
Fcqhjnd `ci{bdjhp `cdujdxh uc `ci{lbjd bacxu ugh {ccq {qcuh`ujcd cf jduhllh`uxbl {qc{hquz jd@gjdb$@gjdhph `cq{cqbuh ncvhqdbd`h jp ~hbm bde dcd)uqbdp{bqhdu az ^hpuhqd pubdebqep$ Ughqh jp b`cdpjehqbalh qjpm fcq fcqhjnd `ci{bdjhp jd `gccpjdn ugh qjngu lc`bl {bqudhq$
C{{cquxuhp
@gjdb‚p cdncjdn xqabdjpbujcd bde jdfqbpuqx`uxqh eqjvh ~jll {qcvjeh ibocq c{{cquxdjujhp fcq fcqhjndjdvhpuihdu jd ugh lbdelc`mhe {qcvjd`hp, bde ugh uqbdpfhq cf pmjllp bde mdc~)gc~$Ugh @gjdhph ncvhqdihdu jp njvjdn icqh {qcuh`ujcd bde hd`cxqbnhihdu uc ugh {qjvbuh ph`ucq, ~gj`gjp dc~ ugh icpu ezdbij` jd ugh h`cdciz bde b``cxdup fcq icpu cf ugh `cxduqz‚p oca nqc~ug$
Uqhup
@gjdb‚pncvhqdihdu~jllalc`mbuuhi{upazfcqhjndqipucubmhcvhqbpphupcfdbujcdblji{cq
)ubd`h$@gjdb jp hw{hqjhd`jdn qjpjdn lbacxq `cpup, {qci{ujdn pcih jdvhpucqp uc uxqd uc `ghb{hq ehpujdbujcdppx`g bp Vjhudbi$
 
`gjdb R2 1;;:

Axpjdhpp Icdjucq Jduhqdbujcdbl Lue
AIj Axphpp Hqcihu Qpm Qunp
^x Wjbcljdn, b fcqihq eh{xuz ncvhqdcq cf ugh
[hc{lh‚p Abdm cf @gjdb
'[Ac@* gbp `cd)
qihe ugbu ugh `hduqbl abdm gbp eh`jehe uc ‗puqj{ cxu‚ lhdejdn uc pibll qip, fbqihqp bde
bqhbp gju az ugh Ibz 21 1;;7 hbqugrxbmh fqci ugh ucubl lcbd rxcub b{{cqujcdhe uc ecihpuj`
lhdehqp$ Pgh blpc `cdqihe ugbu ugh [Ac@ gbe qbjphe lhdejdn rxcubp ‐ cqjnjdbllz ji{lh
)ihduhe uc uqz uc `ccl `qheju hw{bdpjcd ‐ az 8( fcq ajn abdmp bde 2;( fcq pibll abdmp$Fxqughqicqh, ^x pxnnhpuhe ugbu ‗dhwu zhbq ughqh ~jll ah dc rxcub `gh`mp bde hb`g abdm~jll ah balh uc ibmh ughjq c~d lhdejdn {lbd‚$
«Axpjdhpp«Hdvjqcdihdu Qbdm Uqhde
Pjdnb{cqh 70$7 2 9Gcdn Mcdn 71$1 0 9Dh~ _hblbde >:$; 6 9Pcxug Mcqhb >0$5 2; 9Ob{bd >1$6 21 9 Bxpuqbljb >2$7 28 9Ubj~bd 68$1 15 9Iblbzpjb 62$8 00 9Ugbjlbde 8:$8 07 9
@gjdb 81$8 88 9
[gjlj{{jdhp 55$: >: 9Vjhudbi 51$; 76 9Pqj Lbdmb 5;$6 7: 9Jdecdhpjb 5;$1 :; 9Jdejb 0:$7 :1 9[bmjpubd 0>$> 2;; 9@biacejb 06$> 2;6 9Abdnlbehpg 06$1 2;: 9Lbcp 08$1 220 9Izbdibq 26$; 200 9Dcqug Mcqhb 22$8 205 9
Qhnjcdbl bvhqbnh? 82$: Hihqnjdn ibqmhup bvhqbnh? 56$1 Nlcabl bvhqbnh? 5:$> 
 
AXPjdHPP HdvjQCdIHdU

Axpjdhpp Icdjucq Jduhqdbujcdbl Lue
Axphpp Hqcihu Cxuccm
juqcexuc
^jug jup vbpu px{{lz cf `ghb{ lbacxq, bde qb{je h`cdcij` nqc~ug, @gjdb qhibjdp ugh uc{ehpujdbujcd fcq fcqhjnd ejqh`u jdvhpuihdu 'FEJ* jd ugh ehvhlc{jdn ~cqle$ [cpjujvhlz, ugh@gjdhph ncvhqdihdu jp jd`qhbpjdnlz njvjdn icqh {qcuh`ujcd bde hd`cxqbnhihdu uc ughaxqnhcdjdn {qjvbuh ph`ucq, ~gj`g jp dc~ ugh icpu ezdbij` {bqu cf ugh h`cdciz bde b`)`cxdup fcq icpu cf ugh `cxduqz‚p oca nqc~ug$ Gc~hvhq, ugh `ciibdejdn dbuxqh cf @gjdb‚ph`cdciz ihbdp ugbu axqhbx`qb`z qhibjdp b mhz capub`lh uc ecjdn axpjdhpp ~jugjd ugh`cxduqz, bde ugh lhnbl fqbih~cqm jp pujll ~hbm ehp{juh u~c eh`behp cf qhfcqi$
luhpu Ehhc{ihup
@gjdb jp `cdpjehqjdn b {lbd uc jdvhpu @DZ8uqd 'XP%>02ad* jd uqbdp{cqu jdfqbpuqx`uxqh
cvhq ugh dhwu vh zhbqp, bp ju lccmp uc {xalj` ~cqmp {qcoh`up uc ghl{ pujixlbuh ugh
h`cdciz bijepu b plc~ec~d jd ugh nlcabl h`cdciz$ Ugh jdvhpuihdu ~cxle cvhqlb{~jug b {qhvjcxp {lbd ugbu hbqibqmhe @DZ1uqd 'XP%1:1$0ad* fcq jdfqbpuqx`uxqh ahu~hhd1;;6 bde 1;1;$ Ugh fc`xp fcq ugh dh~ {lbd ~jll ah cd qcbep, ~buhq~bzp bde {cqup$Ahjojdn gbp hdecqphe b lcdn)b~bjuhe qhpuqx`uxqjdn cf 
Bnqj`xluxqbl Abdm cf @gjdb
 'BA@*, eqb~jdn uc b `lcph b eh`beh)lcdn qhfcqi eqjvh uc qhcqnbdjph ugh ecihpuj`abdmjdn ph`ucq ~gj`g gbp pc fbq eqbjdhe pubuh `cffhqp cf XP%8;;ad$ Bp {bqu cf ughqhpuqx`uxqjdn ehbl, BA@ ‐ @gjdb‚p ugjqe lbqnhpu lhdehq jd uhqip cf bpphup '@DZ6uqd,XP%7>7ad* ‐ ~jll qh`hjvh XP%2:ad, bde gbvh XP%21;ad ~cqug cf abe lcbdp qhicvhe
fqci jup accmp, b``cqejdn uc b `ci{bdz cf`jbl$ Ugjp ~jll {bvh ugh ~bz fcq ugh abdm
uc fcllc~ ugh {bug ubmhd az ugh cughq ugqhh pubuh)c~dhe lhdehqp,
Jdexpuqjbl bde @ci)ihq`jbl Abdm cf @gjdb
,
@gjdb @cdpuqx`ujcd Abdm
bde
Abdm cf @gjdb
, bde lbxd`gb {xalj` ljpujdn$Ugh Zbdnmcx [cqu, b dh~ ehh{)~buhq {cqu cd ugh Zhllc~ Phb, gbp oxpu c{hdhe uc uqbdp)
{cquhqp$ Ugh {cqu, jd Ojbdnpx [qcvjd`h, gbp ahhd axjlu cd bd bquj`jbl jplbde `cddh`uhe
uc ugh ibjdlbde az b 20mi aqjenh$ Ugh {cqu jp jd ugh hbqlz pubnhp cf ehvhlc{ihdu, bdejp p`ghexlhe fcq `ci{lhujcd jd 1;20$ Oxpu cdh ahqug jp `xqqhdulz c{hqbujcdbl, ~gj`g `bdgbdelh pibllhq pgj{p `bqqzjdn x{ uc 2;,;;; ucddhp cf `bqnc$ Az 1;20 ugh {cqu ~jll ahc{hd uc pgj{p ~hjngjdn x{ uc 0;;,;;; ucddhp$ Ughph jd`lxeh vhqz lbqnh `qxeh `bqqjhqp'VL@@p*, ~gj`g bqh ahu~hhd 28;,;;; bde 01;,;; ehbe~hjngu ucddhp 'e~u* jd pjh,bde xluqb)lbqnh `qxeh `bqqjhqp 'XL@@p*, ~gj`g bqh lbqnh hdcxng uc gbdelh 0;;,;;;e~u bde bacvh$Ugh hlhvhdug Dbujcdbl [hc{lh‚p @cdnqhpp 'D[@* pubdejdn `ciijuuhh gbp {bpphe blb~ bjihe bu `xqajdn hiahlhihdu$ Ugh lb~ jd rxhpujcd {qhvhdup ibdbnhqp cf pubuh`ci{bdjhp fqci hw{lcjujdn ughjq {cpjujcdp uc ph`xqh lbqnh pubmhp cf ughph hduhq{qjphpfcq ughiphlvhp$ Ji{qcvhe {qc`hexqhp fcq ugh qhpuqx`uxqjdn cf pubuh bpphup bqh blpc qh)
rxjqhe$ P{h`j`bllz, b``xqbuh bxejup ~jll ah qhrxjqhe ahfcqh bdz ihqnhqp cq ejvhpuihdu
uc hdbalh ahuuhq vblxbujcd cf px`g bpphup$ Ugh lb~, ~gj`g `cihp jduc hffh`u jd Ibz
1;;:, blpc puj{xlbuhp pujff {xdjpgihdu fcq cf`jblp ~gc cxu ugh qxlhp$ Dcdhughlhpp,
ehp{juh jd`qhbphe hffcqup uc ub`mlh nqbfu, @gjdb ~bp pujll qbdmhe cdlz >1de 'cxu cf 27;

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Amrinder Singh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->