Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Klaipėda 2009-01-21

15min Klaipėda 2009-01-21

Ratings: (0)|Views: 76 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2009-01-21
15min - nemokamas dienraštis, 2009-01-21

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

VARGUOLI\u0172 TANK\u0116JA

\u0160OK\u0116JAI ANT
LEDO \u017dENGIA
PENKIOLIKTI

9 psl.
ISSN 1822-5330. Numeris 13 (570).
Tira\u017eas 80 000.2009 M . S AU S I O 21 D., T R E \u010c I A D I E N I S

AT\u0116M\u0116 TELEFON\u0104
GRASINDAMAS
\u0160VIRK\u0160TU

3 psl.
SPORTAS
SEIM\u016aNAI
APSIKARP\u0116
ALGAS
6 psl.
AKTUALIJOS
ORAI
+2 \u00b0C
+1 \u00b0C
KLAIP\u0116DA
KVIE\u010cIA RA\u0160YTI
DIKTANT\u0104
2 psl.
KLAIP\u0116DA
EKONOMIKA
\u201eFLYLAL\u201c

PERSONAL\u0104
GNIU\u017dDO
NE\u017dINIA

5 psl.
Pagaliau paai\u0161k\u0117jo, kokiomis s\u0105lygomis
uostamies\u010dio dar\u017eelius gal\u0117s lankyti
Klaip\u0117dos rajono gyventoj\u0173 at\u017ealos.
Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s \u0160vietimo
skyrius pareng\u0117 sutarties su kit\u0173 miest\u0173
ir rajon\u0173 savivaldyb\u0117mis projekt\u0105. Jame
numatyta, kad kitoje savivaldyb\u0117je
gyvenam\u0105j\u0105 viet\u0105 deklarav\u0119 \u017emon\u0117s\u012f
Klaip\u0117dos miesto dar\u017eelius at\u017ealas gal\u0117s
vesti tik gav\u0119 vietos vald\u017eios patvirtint\u0105
siuntim\u0105.
SUTARTA D\u0116L MOKES\u010cIO U\u017d DAR\u017dEL\u012e
3 psl.
WWW.15MIN.LT SKAITYKITE
\u201e\u017duv\u0117dros\u201c \u0161ok\u0117jas

Honkonge tur\u0117jo b\u0117d\u0173
Vilniuje nukrito tilto dalis
A.Siaurusevi\u010dius ai\u0161kinosi

d\u0117l \u201eEurovizijos\u201c
\u2022\u2022\u2022
RYTAS SU VALDEMARA
Dienos horoskopai visiems \u017eenklams
www.15min.lt/horoskopai
PASAULIS
KLAIP\u0116DA
KAMEROS
U\u017dFIKSAVO
\u0160IMTUS
NUSI\u017dENGIM\u0172
2 psl.
KLAIP\u0116DA
Nepasiturintiems klaip\u0117die\u010diams
pagalb\u0105 teikian\u010dios organizaci-
jos atslinkus sunkme\u010diui sulau-
kia vis daugiau pagalbos pra\u0161an-
\u010di\u0173 gyventoj\u0173.
Anks\u010diau nuolatiniai pa-
ramos organizacij\u0173 b\u016bstini\u0173
lankytojai da\u017eniausiai b\u016bdavo
benamiai, o pastaruoju metu
\u010dia vis da\u017eniau u\u017esuka darbin-
go am\u017eiaus vyrai ar net jaunos
vaik\u0173 turin\u010dios \u0161eimos.
Klaip\u0117doje veikian\u010dios I\u0161-
ganymo armijos Lietuvoje va-
dov\u0117 Susanne Kettler-Riutke-
nen pasakojo, kad pas juos u\u017e-
sukan\u010di\u0173 benami\u0173 skai\u010dius i\u0161-
lieka ma\u017edaug pana\u0161us, ta\u010diau
pastaruoju metu atsirado nau-
j\u0173 paramos pra\u0161ytoj\u0173. \u201eKrei-
piasi \u0161eimos, kurios sako, kad
neturi ko valgyti, u\u017esiregistra-
vo darbo bir\u017eoje, ta\u010diau nesu-
laukia joki\u0173 darbo pasi\u016blym\u0173.
\u017dmon\u0117s nusivyl\u0119, nebeturi u\u017e
ko kabintis\u201c, - atvirai pasako-
jo organizacijos vadov\u0117. Anot
jos, galb\u016bt paramos kreipt\u0173si ir
pensininkai, ta\u010diau jie yra kuk-
l\u016bs, prat\u0119 taupyti, nors pagal-
bos jiems reikia. Pastaraisiais
m\u0117nesiais da\u017eniausiai skam-
bina, ateina vaik\u0173 turin\u010dios
jaunos \u0161eimos. \u201eNe\u017einome k\u0105
daryti - kiek galime, su\u0161elpia-
me maisto ar drabu\u017ei\u0173. Ta\u010diau
ir patys vargstame, nebeapsi-
moka ve\u017eti drabu\u017ei\u0173 i\u0161 u\u017esie-
nio, perkame i\u0161 pad\u0117v\u0117t\u0173 r\u016b-
b\u0173 parduotuvi\u0173\u201c, - t\u0119s\u0117 I\u0161gany-
mo armijos vadov\u0117 Lietuvoje
S.Kettler-Riutkenen.
Nukelta \u012f 3 psl.
I\u0161ganymo armijos patalpose nepasiturintys gyventojai gali i\u0161simaudyti,
pasikeisti drabu\u017eius, i\u0161gerti arbatos. Pastaruoju metu \u010dia vis da\u017eniau
u\u017esuka galo su galu nebesudurian\u010dios \u0161eimos. E.Jankausko nuotr.
JAV ATVERT\u0116
JAV ATVERT\u0116
NAUJ\u0104 ISTORIJOS
NAUJ\u0104 ISTORIJOS
P U S L A P \u012e
PUSLAP\u012e
7 psl.
7 psl.
21
TRE\u010cIADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
2
2009 SAUSIO 21 D.,T R E \u010c I A D I E N I S
www.15min.lt/klaipeda
/KLAIP\u0116DA
\u012evairiose uostamies\u010dio gat-
v\u0117se \u012frengtos vaizdo kameros
jau u\u017efiksavo kelis \u0161imtus pa-
\u017eeidim\u0173.
Tikimasi, kad neseniai
Skulpt\u016br\u0173 parke\u012frengtos dar
trys kameros padidins saugu-
m\u0105 mieste. \u0160iuo metu Klaip\u0117-
doje jau veikia 57 modernios
kameros, galin\u010dios priartinti
vaizd\u0105 net iki 30 kart\u0173.
Nuo pra\u0117jusi\u0173 met\u0173 ge-
gu\u017e\u0117s, kai buvo sumontuotos
pirmosios kameros, mieste j\u0173
atsirado ne tik tose vietose,
kur daugiausia praeivi\u0173, bet
ir atokesn\u0117se gatvel\u0117se. Poli-
cininkai, atsi\u017evelgdami\u012f kri-
minogenin\u0119 situacij\u0105, patys
pasi\u016bl\u0117 kameras montavusiai
\u012fmonei \u201eFima\u201c, kur jas b\u016bt \u0173
geriausia\u012frengti.
Atsi\u017evelgus\u012f klaip\u0117die\u010di\u0173
pra\u0161ymus vaizdo kamera at-
sirado ir prie naktinio klubo
\u201eParadox\u201c. Pasak Klaip\u0117dos
apskrities Vyriausiojo polici-
jos komisariato Prevencijos
skyriaus vir\u0161ininko Kazimie-
ro Sinkevi\u010diaus, tai padidino
saugum\u0105 \u0161ioje naktini\u0173 pasi-
linksminim\u0173 vietoje. \u201eVaizdo
kameros pad\u0117jo i\u0161ai\u0161kinti ir
eismo\u012fvykius. Buvo atvejis,
kad tik patikrinus kameros
u\u017efiksuot\u0105 vaizdo med\u017eia-
g\u0105 paai\u0161k\u0117jo tikrasis\u012fvykio
kaltininkas\u201c, - ai\u0161kino pa-
reig\u016bnas.
\u012erengus kameras u\u017efiksuo-
ta per penkis \u0161imtus\u012fvairi\u0173
nusi\u017eengim\u0173. \u201eStiklo akys\u201c
da\u017eniausia pasteb\u0117davo keli\u0173
eismo pa\u017eeidimus, girtuoklia-
vimus. \u201eVos atsiradus vaizdo
kameroms per par\u0105 i\u0161ai\u0161kin-
davome po dvide\u0161imt vie\u0161o-
se vietose girtavusi\u0173 asmen\u0173,
dabar tokiose vietose kaip Jo-
no kalnelyje girtaujan\u010di\u0173 re-
tai ir bepamatysi\u201c, - tvirtino
K.Sinkevi\u010dius.
Anot jo, pateiktieji skai-
\u010diai neatspindi realios vaizdo
kamer\u0173 naudos, nes jos itin
efektyvios ir kaip prevenci-
n\u0117s priemon\u0117s. Paskai\u010diuota,
kad tose vietose, kur\u012frengtos
vaizdo kameros, nusikalsta-
mumas suma\u017e\u0117ja ma\u017edaug
40 proc.
\u0160iuo metu kameros\u012freng-
tos centrin\u0117je miesto dalyje -
nuo J.Janonio gatv\u0117s iki \u201eV\u0117-
trung\u0117s\u201c pasa\u017eo.
Dar pora kamer\u0173 \u012fmon-
tuota ant \u201ePamario\u201c pagrin-
din\u0117s mokyklos. Anot\u012fmon\u0117s
\u201eFima\u201c, pri\u017ei\u016brin\u010dios uosta-
mies\u010dio gatvi\u0173 kameras, ats-
tov\u0173, dar neu\u017efiksuota atve-
j\u0173, kad kas k\u0117sint\u0173si\u012f pa\u010dius
\u012frenginius.

Vaizdas i\u0161 miesto gatvi\u0173 transliuojamas\u012f 15 monito- ri\u0173, o archyvai saugomi dvi

savaites.Kas dedasi mies-
te vis\u0105 par\u0105, stebi du polici-
jos pareig\u016bnai. Ta\u010diau, pa-
sak K.Sinkevi\u010diaus, kad b\u016b-
t\u0173 dar labiau u\u017etikrinamas
saugumas, reik\u0117t\u0173 kur kas
didesni\u0173 paj\u0117g\u0173. \u0160iuo metu
svarstoma galimyb\u0117\u012fdarbin-
ti ne\u012fgaliuosius, kurie, steb\u0117-
dami vaizdus monitoriuose,
pad\u0117t\u0173 pareig\u016bnams.
Klaip\u0117dos miestui vaizdo
kameros ir j\u0173 prie\u017ei\u016bra atsieis
ma\u017edaug 5,5 mln. Lt. \u0160i su-
ma bus sumok\u0117ta per de\u0161imt
met\u0173, vis\u0105 t\u0105 laik\u0105 bendrov\u0117
\u201eFima\u201c\u012fsipareigojo r\u016bpintis
vaizdo kameromis.

Naujien\u0173 portalas 15min.lt ir dienra\u0161tis \u201e15min\u201d skelbia konkurs\u0105: \ue000otogra\ue000uok, f lmuok \u201ekeli\u0173 erelius\u201c, \u201e\u017e\u0105sinus\u201c, kitokio plauko chuli- ganus, taip pat apleistus u\u017emir\u0161tus automobilius ir si\u0173sk nuotrau- kas, video bei trump\u0105 apra\u0161ym\u010515min@15min.lt.

fotopolicija
Rubrika Fotopolicija -
naujien\u0173 portalewww.15min.lt

15min.lt skaitytojas Remy atsiunt\u0117 vaizdel\u012f, kur\u012f pavadino \u201eTrys nu- si\u017eengimai vienu metu\u201c. Pabandykite \u012fvardyti tuos tris KET punktus, kuriuos pa\u017eeid\u0117 \u0161io automobilio vairuotojas.

orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
PORYT
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
+1 \u00b0C
0 \u00b0C
+2 \u00b0C
0 \u00b0C
+2 \u00b0C
Kaunas
+1 \u00b0C
0 \u00b0C
+2 \u00b0C
0 \u00b0C
+1 \u00b0C
Klaip\u0117da
+2 \u00b0C
+1 \u00b0C
+3 \u00b0C
+1 \u00b0C
+3 \u00b0C

Saul\u0117 teka 08:26
Saul\u0117 leid\u017eiasi 16:35
Dienos ilgumas 08:09
M\u0117nulio faz\u0117 - Del\u010dia.

vardadieniai
Agniet\u0117, Augerijus, Augis,
Galgintas, Gars\u0117, Ina, Ineza.
Europoje
At\u0117nai
+15 \u00b0C
Berlynas
+4 \u00b0C
Londonas
+6 \u00b0C
Madridas
+4 \u00b0C
Maskva
-7 \u00b0C
Pary\u017eius
+5 \u00b0C
Praha
+1 \u00b0C
Ryga
0 \u00b0C
Roma
+11 \u00b0C
Talinas
0 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
SAUSIO
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien apsiniauk\u0119, dauge-
lyje rajon\u0173 \u0161lapdriba, paj\u016bryje
lietus, \u0161alyje temperat\u016bra
2-3 \u00b0C \u0161ilumos. Ateinan\u010di\u0105
nakt\u012f lietus, bus 0-1 \u00b0C \u0161al\u010dio.
Rytoj dien\u0105 atodr\u0117kis t\u0119sis,
lietus nenustos, oras su\u0161ils iki
3-4 \u00b0C \u0161ilumos.

\u0160\u012f \u0161e\u0161tadien\u012f, 11 val., klaip\u0117die-
\u010diai v\u0117l kvie\u010diami pasitikrinti savo
ra\u0161tingum\u0105 ir dalyvauti Naciona-
linio diktanto konkurse.
Pasak Klaip\u0117dos savival-
dyb\u0117s \u0160vietimo skyriaus vy-
riausiosios specialist\u0117s Vidos
Bubliauskien\u0117s, paprastai
uostamiestyje diktant\u0105 kas-
met ra\u0161o per \u0161imtas dalyvi\u0173,
kuri\u0173 am\u017eius labai\u012fvairus -
nuo student\u0173 iki senjor\u0173. \u201e2-
3 klaip\u0117die\u010diai papuola\u012f fi-
nalin\u012f tur\u0105, ta\u010diau geriau-
siais dar nebuvo tap\u0119, tad yra
paskata dalyvauti\u201c, - \u0161ypso-
josi V.Bubliauskien\u0117.
Konkurse, kuris vyks savi-
valdyb\u0117je, be i\u0161ankstin\u0117s re-
gistracijos gali dalyvauti vi-
si, i\u0161skyrus lituanistus. Ats-
kirai bus vertinami ir moks-
leiviai.
Pasak V.Bubliauskien\u0117s,
\u0161iemet dalyviai rinks smagiau-
si\u0105 lietuvi\u0161k\u0105 i\u0161tiktuk\u0105. Per-
nai buvo renkamas gra\u017eiau-
sias \u017eodis, juo dalyviai i\u0161rin-
ko \u017eod\u012f \u201ea\u010di\u016b\u201c.
Specialiai vieno i\u0161 lietu-
vi\u0173 ra\u0161ytoj\u0173 sukurtas diktanto
tekstas \u0161e\u0161tadien\u012f, 11 val., bus
skaitomas per Lietuvos radij\u0105.
Smagiausio i\u0161tiktuko rinkim\u0173
rezultatai ir ra\u0161tingiausio lie-
tuvio vardas paai\u0161k\u0117s vasario
28 dien\u0105.
Ra\u0161tingiausias diktan-
to dalyvis bus apdovanotas
Mokslo ir enciklopedij\u0173 lei-
dybos instituto\u012fsteigtu pri-
zu - Visuotin\u0117s lietuvi\u0173 en-
ciklopedij\u0173 komplektu, o
ra\u0161tingiausias moksleivis
gaus album\u0105 \u201eLietuva.101
\u012fdomiausia vieta\u201c. Visi fina-
lo dalyviai bus apdovanoti
knygomis.
Miestie\u010dius kvie\u010dia ra\u0161yti diktant\u0105
Fiksavo \u0161imtus nusi\u017eengim\u0173
AURELIJA
KRIPAIT\u0116
a.kripaite
@15min.lt

Vaizdo kamer\u0173 transliuoja-
m\u0105 vaizd\u0105 vis\u0105 par\u0105
stebi policijos pareig\u016bnai.
E.Jankausko nuotr.

JURGITA
ANDRIEJAUSKAIT\u0116
j.andriejauskaite
@15min.lt

Pernai diktant\u0105 ra\u0161\u0117 dau-
giau nei \u0161imtas klaip\u0117die\u010di\u0173.
E.Jankausko nuotr.

Vos atsiradus kameroms per
par\u0105 i\u0161ai\u0161kindavome po dvide\u0161imt
vie\u0161ose vietose girtavusi\u0173 asme-
n\u0173, dabar tokiose vietose kaip Jono
kalnelis girtaujan\u010di\u0173 retai ir bepa-
matysi.
Sak\u0117 K.Sinkevi\u010dius.
Varguoli\u0173 gretos tank\u0117ja
3
2009 SAUSIO 21 D.,T R E \u010c I A D I E N I S
www.15min.lt/klaipeda
KLAIP\u0116DA/
Pagaliau paai\u0161k\u0117jo, kokiomis s\u0105-
lygomis uostamies\u010dio dar\u017eelius
gal\u0117s lankyti Klaip\u0117dos rajono
gyventoj\u0173 at\u017ealos.
Klaip\u0117dos miesto savival-
dyb\u0117s \u0160vietimo skyrius pareng\u0117
sutarties su kit\u0173 miest\u0173 ir ra-
jon\u0173 savivaldyb\u0117mis projekt\u0105.
Jame numatyta, kad kitoje sa-
vivaldyb\u0117je gyvenam\u0105j\u0105 viet\u0105
deklarav\u0119 \u017emon\u0117s\u012f Klaip\u0117dos
miesto dar\u017eelius at\u017ealas gal\u0117s
vesti tik gav\u0119 vietos vald\u017eios
patvirtint\u0105 siuntim\u0105.
Tvark\u0105, pagal kuri\u0105 siunti-
mai bus i\u0161duodami, nustatys
pa\u010dios savivaldyb\u0117s.
Siuntimas t\u0117vams garan-
tuos, kad j\u0173 vaikas lankys
miesto dar\u017eel\u012f, o u\u017e ugdym\u0105
bus sumok\u0117ta.
Klaip\u0117dos miesto savival-
dyb\u0117s administracijos nusta-
tyta m\u0117nesio ikimokyklinio
ugdymo kaina - 451 litas. U\u017e
miesto dar\u017eelius lankan\u010dius
vaikus rajon\u0173 savivaldyb\u0117s\u012fsi-
pareigos l\u0117\u0161as pervesti\u012f Klai-
p\u0117dos miesto biud\u017eet\u0105 ne re-
\u010diau kaip kas ketvirt\u012f.
Pernai lapkrit\u012f Klaip\u0117dos
miesto taryba nusprend\u0117, kad
kituose miestuose ir rajonuo-
se gyvenan\u010di\u0173 t\u0117v\u0173 vaikai\u012f
miesto dar\u017eelius nuo \u0161iol bus
priimami tik tuomet, jei juose
yra laisv\u0173 viet\u0173 ir tik tuo atve-
ju, jeigu abi savivaldyb\u0117s bus
sudariusios sutart\u012f d\u0117l ikimo-
kyklinuk\u0173 ugdymo.
\u0160vietimo skyriaus pareng-
t\u0105 sutarties projekt\u0105 dar tur\u0117s
patvirtinti miesto taryba. Ta-
da ra\u0161tai su tipiniu sutarties
projektu ir si\u016blomu paslaugos
\u012fkainiu bus i\u0161si\u0173sti rajon\u0173s a-
vivaldyb\u0117ms.
Ind\u0117liai apdrausti valstybin\u0117je\u012fmon\u0117je \u201e Ind\u0117li\u0173 ir investicij\u0173 draudimas\u201c.
Paslaugos teikiamos kredito unijos nariams.
Liep\u0173 g. 5, Klaip\u0117da, tel. (8 46) 210728w w w.mt k .l t
LTLEUR
1 - 3 m\u0117n.
8,5
7,5
4 - 5 m\u0117n.
9,0
8,0
6 - 11 m\u0117n.
9,5
8,5
12 - 36 m\u0117n. 10,09,0
TERMINUOT\u0172
IND\u0116LI\u0172 PAL\u016aKANOS
Trylikametis klaip\u0117dietis neteko
mobiliojo telefono, kai sulauk\u0117 gra-
sinimo skys\u010dio pilnu \u0161virk\u0161tu.
Incidentas\u012fvyko u\u017eva-
kar prie Naujakiemio gatv\u0117s
18 namo. Nepa\u017e\u012fstamas vai-
kinas pagrasino 13-me\u010diui
klaip\u0117die\u010diui raudono skys-
\u010dio pilnu \u0161virk\u0161tu ir at\u0117m\u0117i \u0161
jo telefon\u0105.
Pasak Klaip\u0117dos apskrities
vyriausiojo policijos komisa-
riato atstovo spaudai Albino
Strumylos, ne\u017einia, ar gra-
sintojas buvo nuo narkotik\u0173
priklausomas asmuo. \u201eGali
b\u016bti, kad jis apsimet\u0117 narko-
manu ir tiesiog grasino. Rau-
dono narkotinio skys\u010dio ne-
b\u016bna, b\u016bna tik rudas. Jei tai
buvo kraujas - taip pat tur\u0117-
jo b\u016bti ne raudonas, o kone
juodas. Neatmetama, kad\u012f
\u0161virk\u0161t\u0105 gal\u0117jo b\u016bti prileista
da\u017eais nuspalvinto skys\u010dio
ir taip tik nor\u0117ta pag\u0105sdin-
ti\u201c, - sak\u0117 A.Strumyla.
Anot jo, jau kur\u012f laik\u0105 uos-
tamiestyje nepasitaik\u0117 atve-
j\u0173, kad nusikalt\u0117liai grasint\u0173
\u0161virk\u0161tu. Pasak A.Strumylos,
pastar\u0105j\u012f kart\u0105 pana\u0161us grasi-
nimas u\u017e\ufb01 ksuotas ruden\u012f.
Pagrasin\u0119s \u0161virk\u0161tu
at\u0117m\u0117 telefon\u0105
Bendrov\u0117 \u201eVakar\u0173 laiv\u0173 remon-
tas\u201c baig\u0117 did\u017eiausi\u0105 projekt\u0105
nuo pat \u012fmon\u0117s \u012fk\u016brimo.
Laivas \u201eThorshovdi\u201c i\u0161 kon-
teinerve\u017eio buvo perdarytas
\u012f krilio (bestuburi\u0173v\u0117\u017eiagy-
vi\u0173) perdirbimo fabrik\u0105. Pa-
saulyje tokio tipo laiv\u0173 beveik
n\u0117ra, \u0161iuo metu pertvarkomi
tik 3 pana\u0161\u016bs laivai, ta\u010diau jie
bus kur kas ma\u017eesni. Tuo tar-
pu \u201eThorshovdi\u201c bus ne tik di-
d\u017eiausias tokio tipo laivas, bet
pats did\u017eiausias \u017evejybinis lai-
vas Norvegijoje.
\u0160iuo metu laivas yra i\u0161-
plukdytas\u012f Norvegij\u0105, kur bus
atlikti baigiamieji krilio per-
dirbimo fabriko technologi-
n\u0117s linijos derinimo ir palei-
dimo darbai.
Laivo konversija i\u0161 kon-
teinerve\u017eio\u012f fabrik\u0105 kainavo
apie 44 mln. Lt. Tai did\u017eiau-
sias bendrov\u0117s projektas nuo
pat\u012fmon\u0117s\u012fk\u016brimo. Bendras
konversijai panaudoto plie-
no konstrukcij\u0173 svoris siekia
daugiau nei 1000 ton\u0173. Lai-
vas u\u017esakovams bus perduo-
tas gegu\u017e\u0119.
Fabriku tap\u0119s laivas i\u0161keliavo \u012f Norvegij\u0105
aktualu
Nustat\u0117 kainas u\u017e vaik\u0173 dar\u017eelio lankym\u0105
Klaip\u0117dos dar\u017eelius ma\u017ey-
liai i\u0161 rajono gal\u0117s lankyti tik
gav\u0119 rajono savivaldyb\u0117s
siuntim\u0105. E.Jankausko nuotr.
Laivas prie\u0161 rekonstrukcij\u0105 ir po jos. VLR nuotr.
Atkelta i\u0161 1 psl.
\u012eTi lt\u0173gat v\u0117je \u012fsik\u016brusi\u0105I\u0161-
ganymo armijos b\u016bstin\u0119 nepa-
siturintys \u017emon\u0117s ateina nusi-
maudyti, pasikeisti drabu\u017ei\u0173,

valgykl\u0117l\u0117je jie gali i\u0161gerti ar- batos, kartais pavalgyti sriu- bos, jei prireikia, jiems sutei-

kiama b\u016btina medicinin\u0117 pa-
galba, socialin\u0117 konsultacija.
Per savait\u0119 organizacijos b\u016bs-
tin\u0117je apsilanko apie 200-250
\u017emoni\u0173.
Ateina bedarbiai
Dar daugiau varguoli\u0173 uos-
tamiestyje sulaukia Lietuvos
Raudonojo Kry\u017eiaus draugi-
ja. Bendruomen\u0117s slaugyto-
ja Vida Bru\u017eien\u0117 pasakojo,
kad \u017emoni\u0173 antpl\u016bdis ypa\u010d
pasijuto dar prie\u0161 Kal\u0117das.
\u201eLank\u0117si labai daug darbin-
go am\u017eiaus vyr\u0173, ta\u010diau vi-
si jie bedarbiai. Pra\u0161\u0117 pagel-
b\u0117ti maisto produktais. Lai-
mei, tada dalyvavome Maisto
banko akcijoje, tod\u0117l tur\u0117jo-
me daug produkt\u0173\u201c, - pasa-
kojo V.Bru\u017eien\u0117.
Anot jos, \u017emon\u0117s u\u017esuka ir
dabar, ta\u010diau \u0161iuo metu n\u0117ra
produkt\u0173, kuriais b\u016bt\u0173 galima
juos su\u0161elpti. Jei reikia, varg-
\u0161ams dalijami drabu\u017eiai, ava-
lyn\u0117, patalyn\u0117.
Dalins maist\u0105
Vasar\u012f uostamiestyje pra-
sid\u0117s akcija, kurios metu bus
dalijamas maistas nepasitu-
rintiems. Jo bus galima gau-
ti prie Klaip\u0117dos Romos ka-
talik\u0173 ba\u017eny\u010di\u0173 \u012fsik\u016brusio-
se \u201eCaritas\u201c organizacijose.
Anot \u0161ios organizacijos va-
dov\u0117s Klaip\u0117doje Rasos Sen-
kien\u0117s, maisto produkt\u0173 ga-
l\u0117s gauti \u0161eimos, kuri\u0173 paja-
mos vienam asmeniui nevir-
\u0161ija 525 Lt.
Norintys gauti param\u0105 turi
pateikti pra\u0161ymus Klaip\u0117dos
miesto savivaldyb\u0117s admi-
nistracijos Socialinio depar-
tamento Socialin\u0117s paramos
skyriui (Vytauto g. 13 ir Lau-
kinink\u0173 g. 19 a, informacijos
kabinetuose. Informacija tei-
kiama telefonais: 41 08 40,
32 46 96). \u017dmon\u0117s iki lapkri-
\u010dio m\u0117nesio maisto davinius
gaus \u0161e\u0161is kartus. \u201eMes dalin-
sime daugiausiai saus\u0105 mais-
t\u0105 - makaronus, kruopas, mil-
tus, cukr\u0173 ir pana\u0161iai, - sak\u0117
R.Senkien\u0117. - Nor\u0117\u010diau para-
ginti, kad \u017emon\u0117s neb\u016bt\u0173 abe-
jingi ir pad\u0117t\u0173 u\u017epildyti pra-
\u0161ymus savo kaimynams, ku-
riems sud\u0117tinga ateiti\u012f Socia-
lin\u0117s paramos skyri\u0173\u201c.

Tokia akcija organizuoja- ma jau ketvirt\u0105 kart\u0105. Pernai maistas Klaip\u0117doje buvo da- lijamas 2200 \u017emoni\u0173. Ta\u010diau

\u0161iemet d\u0117l sunkme\u010dio, anot
pa\u0161nekov\u0117s, tikimasi, kad bus
sulaukta daugiau pretenden-
t\u0173 \u012f param\u0105.
Daug\u0117ja pretenduojan\u010di\u0173
\u012f i \u0161mokas
Klaip\u0117dos savivaldyb\u0117s
Socialin\u0117s paramos skyriaus
ved\u0117jos Audron\u0117s Liesyt\u0117s
teigimu, paskutiniu metu
pretenduojan\u010d i\u0173 \u012f sociali-
nes i\u0161mokas skai\u010dius vis di-
d\u0117ja. \u201eNuolat ateina nauj\u0173
\u017emoni\u0173, kurie iki \u0161iol nebu-
vo paramos gav\u0117jai\u201c, - teig\u0117
pa\u0161nekov\u0117.
2008 met\u0173 paskutin\u012f m\u0117-
nes\u012f kompensacijos u\u017e \u0161ildy-
m\u0105 pra\u0161\u0117 800 daugiau \u017emo-
ni\u0173 nei 2007-\u0173j\u0173 t\u0105 pat\u012f m\u0117-
nes\u012f. Be kompensacij\u0173 \u0161il-
dymui klaip\u0117die\u010d iai taip
pat aktyviai pra\u0161o sociali-
ni\u0173 pa\u0161alp\u0173.
GINA
KUBILI\u016aT\u0116
g.kubiliute
@15min.lt
\u017dmon\u0117s patys prie \u201eCaritas\u201c b\u016bstini\u0173 palieka drabu\u017ei\u0173 ir
kit\u0173 vargstantiems reikaling\u0173 daikt\u0173. E.Jankausko nuotr.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->