Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Vilnius 2008-12-04

15min Vilnius 2008-12-04

Ratings: (0)|Views: 256 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2008-12-04
15min - nemokamas dienraštis, 2008-12-04

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

GARANTINIS TALONAS
REMONTO NEU\u017dTIKRINA
ISSN 1822\ue0002749. Numeris 226 (735).
Tira\u017eas 90 000.2008 M. GRUOD\u017dIO 4 D., KETVIRTADIENIS
Sunkme\u010diui sunkiu padu spau-
d\u017eiant verslinink\u0173 nugaras, ne
ma\u017eiau ken\u010dia ir eiliniai vartoto-
jai. Bankrutuojan\u010di\u0173 \u012fmoni\u0173 dau-
g\u0117ja, j\u0173 \u012fsiskolinimai auga, jos da\u017e-
nai nebevykdo \u012fsipareigojim\u0173. Nu-
kent\u0117jusiems klientams, specialis-
t\u0173 teigimu, lieka teismai.
D\u0117l beveik 8 mln. Lt\u012fsis-
kolinim\u0173 kompiuteriais pre-
kiaujanti bendrov\u0117 \u201eFlopo in-
formacin\u0117s sistemos\u201c (FIS) ne-
beteikia garantinio remonto
paslaug\u0173, visos\u012fmon\u0117s ope-
racijos sustabdytos. Tai savo
kailiu patyr\u0117 \u201e15min\u201c skaity-
tojas Eugenijus.
\u201eNune\u0161\u0117me kompiute-
r\u012f \u012f \u0161i\u0105 bendrov\u0119 ir jau ant-
ras m\u0117nuo jo niekas netaiso.
Mums buvo paai\u0161kinta, kad
bendrov\u0117s turtas are\u0161tuotas
ir kompiuterio, kuris priklau-
so mano dukrai, nebeatgau-
sime\u201c, - pasakojo nusivyl\u0119s
Eugenijus.
\u0160eima kreip\u0117si\u012f Valsty-
bin\u0119 vartotoj\u0173 teisi\u0173 apsau-
gos tarnyb\u0105 (VTAT), ta\u010diau
specialistai atsakym\u0173 pata-
r\u0117 ie\u0161koti kompiuter\u012f taisyti
pa\u0117musioje bendrov\u0117je.
\u201eJei\u012fmonei nepaskelbtas
bankrotas, ji privalo vykdyti
savo\u012fsipareigojimus, galima

kreiptis\u012f teism\u0105. Tai klient\u0173 teis\u0117\u201c, - ai\u0161kino VTAT atsto- vas K\u0119stutis Stirbys.

Bankroto proced\u016bra FIS
neprad\u0117ta, tod\u0117l vartotojai i\u0161
esm\u0117s palikti \u201ekab\u0117ti ore\u201c.
FIS buvo viena spar\u010diau-
siai augan\u010di\u0173 ma\u017emenin\u0117s
prekybos\u012fmoni\u0173. Bendro-
v\u0117je \u0161iuo metu, \u201e15min\u201c duo-
menimis, dirba apie 250 dar-
buotoj\u0173.
Dabar visi\u012fmon\u0117s telefo-
nai did\u017eiuosiuose \u0161alies mies-
tuose i\u0161jungti, o garantinio
aptarnavimo servisas palik-
tas ne\u017einioje.
Nukelta \u012f 2 psl.
VILNIUS

NETVARKINGI
VAIRUOTOJAI
MOK\u0116S DAUGIAU

3 psl.
V.\u0160VEDAS -
LIETUVOS MET\u0172
LENKTYNININKAS
13 psl.
SPORTAS
ORAI
+3 \u00b0C
+3 \u00b0C
VINIUS
\u0160VIESOFORAS
IR V\u0116L
SUGADINTAS
3 psl.
AKTUALIJOS
EKONOMIKA
WWW.15MIN.LT SKAITYKITE

Stebuklas: R.\u017dilinskas
tapo energetikos
specialistu...

Nafta pinga,
benzinas brangs
Skaiva \u017eada permainas!
\u2022\u2022\u2022PRAMOGOS
VILNIUS
I\u0160 STATYB\u0172
VERSLO -
\u012e MINISTRUS
7 psl.
LIETUVIAI
PAREMS
AFGANISTANO
VERSL\u0104
6 psl.

\u201eRAUDONOSIOSE
KURPAIT\u0116SE\u201c -
GYVENIMO PAGUNDA

14 psl.

KONKURSAS
\u201eJAUNIMO
LINIJA\u201c

11 psl.
KAN\u0172 LI\u016aTAI
Atidav\u0119 kompiuterius ga-

rantiniam remontui, bend- rov\u0117s FIS klientai j\u0173 negali atgauti jau kelis m\u0117nesius.

J.Kalinsko nuotr.
UGNIS I\u0160GIN\u0116 I\u0160 NAM\u0172
5 psl.
4
2
2008 GRUOD\u017dIO 4 D.,K E T V I R TA D I E N I S
orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
PORYT
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
+3 \u00b0C
+3 \u00b0C
+7 \u00b0C
+3 \u00b0C
+4 \u00b0C
Kaunas
+4 \u00b0C
+2 \u00b0C
+6 \u00b0C
+2 \u00b0C
+3 \u00b0C
Klaip\u0117da
+4 \u00b0C
+2 \u00b0C
+6 \u00b0C
+3 \u00b0C
+5 \u00b0C

Saul\u0117 teka 08:23
Saul\u0117 leid\u017eiasi 15:55
Dienos ilgumas 07:32
M\u0117nulio faz\u0117 - Jaunatis.

vardadieniai
Barbora, Lingail\u0117, Osmundas,
Vainotas.
Europoje
At\u0117nai
+18 \u00b0C
Berlynas
+2 \u00b0C
Londonas
+6 \u00b0C
Madridas
+5 \u00b0C
Maskva
+7 \u00b0C
Pary\u017eius
+6 \u00b0C
Praha
+6 \u00b0C
Ryga
+4 \u00b0C
Roma
+8 \u00b0C
Talinas
+3 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
GRUOD\u017dIO
KETVIRTADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
Garantinis talonas
remonto neu\u017etikrina
KAROLIS
VAITKEVI\u010cIUS
k.vaitkevicius
@15min.lt
Nemoki\u0173 \u012fmoni\u0173 skai\u010dius
i\u0161augo \u017eymiai. 80-90 proc. vis\u0173
bankrutuojan\u010di\u0173j\u0173 sudaro smul-
kiojo verslo atstovai.
Sak\u0117 V.Narvilas.
Bankrot\u0173 daug\u0117ja

Per 9 \u0161i\u0173 met\u0173 m\u0117nesius, palyginus su tuo pa\u010diu laikotarpiu pernai, daugiau kaip 2 kartus i\u0161augo statybos ir nekilnojamo- jo turto\u012fmoni\u0173 bankrot\u0173 skai\u010dius. 83 proc. padaug\u0117jo vie\u0161- bu\u010di\u0173 ir restoran\u0173, 42 proc. - transporto, sand\u0117liavimo ir ry- \u0161i\u0173 \u012fmoni\u0173 bankrot\u0173. Sausio-rugs\u0117jo m\u0117nesiais daugiausia

\u012fmoni\u0173 \u0161alyje bankrutavo Vilniaus apskrityje - 23 proc. vis\u0173
bankroto atvej\u0173.
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien debesuota su pra-
giedruliais, paj\u016bryje trumpa-
laikis lietus, \u0161alyje tempera-
t\u016bra 4-5 \u00b0C \u0161ilumos. Ateinan-

\u010di\u0105nakt\u012fdaugelyje rajon\u0173lie-

tus, oras su\u0161ils iki 1-2 \u00b0C. Rytoj
dien\u0105 lietus nenustos, ta\u010diau
bus \u0161il\u010diau - 7-8 \u00b0C \u0161ilumos.

/VILNIUS
www.15min.lt/vilnius
balsas
Ar nesibaiminate
sunkme\u010diu pra-
rasti darbo viet\u0105?
Alma, tarnautoja

Nesibaiminu d\u0117l darbo vie- tos. Neramu labiau tiems, ku- rie dirba priva\u010diose \u012fstaigose, a\u0161 dirbu biud\u017eetin\u0117je.

Jolita, pedagog\u0117

Kol kas jau\u010diuosi ramiai. Dirbu valstybin\u0117je \u012fstaigoje, o m\u016bs\u0173 srities specialist\u0173 tr\u016bksta.

Diana, socialin\u0117
darbuotoja

Tikrai nebaisu. Dirbu seni\u016bnijoje, tod\u0117l man\u0119s ekonominis nuosmukis kaip ir nelie\u010dia.

Kalbino K.Vaitkevi\u010dius,
J.Kalinsko nuotr.
Vakar pavakare beveik vienu
metu Vilniuje avarijose nuken-
t\u0117jo 4 p\u0117s\u010diosios. Naujojoje Vil-
nioje, Dar\u017eelio ir Gerov\u0117s gat-
vi\u0173 sankry\u017eoje, automobilis par-
trenk\u0117 ma\u017edaug 50 met\u0173 moter\u012f.
P\u0117s\u010dioji \u017euvo i\u0161 karto. V\u0117liau kita
moteris nukent\u0117jo Ei\u0161i\u0161ki\u0173 plen-
te ant viaduko. Automobilio par-
trenkt\u0105 p\u0117s\u010di\u0105j\u0105 greitoji nuve\u017e\u0117
\u012fl igon i n\u0119. Beveik tuo pa\u010diu me-
tu A.Go\u0161tauto ir J.Jasinskio gat-
vi\u0173 sankry\u017eoje automobilis p\u0117s-
\u010di\u0173j\u0173per\u0117joje partrenk\u0117merg i-
n\u0105. Ji irgi nuve\u017eta\u012f ligonin\u0119. V\u0117-
liau dar viena moteris nukent\u0117jo
\u0160e\u0161kin\u0117je. Jai per\u0117joje automobi-
lis perva\u017eiavo koj\u0105.
Taranavo
p\u0117s\u010di\u0105sias
Atkelta i\u0161 1 psl.
\u201eDeramasi su tiek\u0117jais ir
ie\u0161koma, kas gal\u0117t\u0173 perimti
garantinius\u012fsipareigojimus.
\u0160\u012f kompiuter\u012f siunt\u0117me taisy-
ti\u012f Kaun\u0105, ta\u010diau nei \u0161ito, nei
kit\u0173 nesuremontuot\u0173 kom-
piuteri\u0173 atgauti nebegalime,
viskas \u201e\u012f\u0161aldyta\u201c, - pasakojo
FIS garantinio serviso vadov\u0117
Nade\u017eda Taurinskien\u0117.
Garantinis FIS servisas
priklauso\u012fmonei \u201eFortakas\u201c,
kuri kartu su FIS yra valdoma
to paties investuotojo - \u201eFIS
investicijos\u201c. U\u017eklupus sunk-
me\u010diui, \u201eFortakas\u201c persiva-
dino ir prisijung\u0117 prie\u012fmo-
n\u0117s \u201eGera kaina\u201c.

\u201eGalb\u016bt \u201eGera kaina\u201c gal\u0117s prisiimti ir FIS ga- rantin\u012f remont\u0105\u201c, - teig\u0117

N.Taurinskien\u0117.
Kokioje stadijoje dabar
yra derybos ir kada situacija
gali i\u0161sispr\u0119sti\u012fmon\u0117je, atsa-
kyti negal\u0117jo niekas.
\u201eVyksta derybos. Pinig\u0173
n\u0117ra - tai faktas, ta\u010diau ban-
kroto proced\u016bra neprad\u0117ta\u201c, -
\u201e15min\u201c atskleid\u0117 FIS direk-
torius Modestas Tanutis.
Pa\u0161nekovas negal\u0117jo at-
sakyti, kokiu b\u016bdu\u012fmano-
ma perduoti garantines pas-
laugas kitai\u012fmonei, neturint
l\u0117\u0161\u0173 u\u017e tai susimok\u0117ti. Anot
M.Tanu\u010dio, \u201esu visais besi-
kreipian\u010diais yra bendrau-
jama ir situacija sprend\u017eia-
ma\u201c. Garantinio remonto pra-
\u0161o apie 10 FIS klient\u0173, ta\u010diau
d\u0117l\u012fmoni\u0173 jungimosi ir per-
sivadinimo technikos savi-
ninkai apskritai praranda
vilt\u012f \u201esurasti galus\u201c.
\u201eAt\u0117jus\u012f servis\u0105, niekas
nieko paai\u0161kinti negal\u0117jo, te-
lefonai neveikia, o garantinis
talonas i\u0161ra\u0161ytas kitos\u012fmon\u0117s
vardu. Gal\u0173 gale pavyko i\u0161-
sikovoti, kad nesuremontuo-
tas kompiuteris b\u016bt\u0173 gr\u0105\u017ein-
tas\u201c, - laimingos istorijos pa-
baiga dalijosi Eugenijus.
Krenta kaip lapai
Smulki\u0173 \u012fmoni\u0173 bankro-
tai netrukus papildys nepa-
tenkint\u0173 klient\u0173 gretas.
\u201eNemoki\u0173\u012fmoni\u0173 skai\u010dius
i\u0161augo \u017eymiai. 80-90 proc. vi-
s\u0173 bankrutuojan\u010di\u0173j\u0173 sudaro
smulkiojo verslo atstovai\u201c, -
sak\u0117 \u016a kio ministerijos\u012emo-
ni\u0173 bankrot\u0173 valdymo depar-
tamento (\u012eBVD) direktorius
Virginijus Narvilas.
Specialistai pabr\u0117\u017eia, kad
\u012fmonei nepaskelbus bankroto,
jos turtas negali b\u016bti\u012f\u0161aldytas,
kaip nutiko FIS atveju.
\u201eGalb\u016bt kai kurios\u012fmon\u0117s
stengiasi negrimzti\u012f neigia-
m\u0105 pelno rodikl\u012f,
tod\u0117l vengia atsi-
skaityti su klientais
ar teikti paslaugas.
Tuomet kreditoriai
arba klientai tur\u0117t\u0173
kreiptis\u012f teism\u0105\u201c, -
ai\u0161kino\u012eBVD\u012emo-
ni\u0173 restrukt\u016brizavi-
mo ir bankroto sky-
riaus ved\u0117ja Dalia
Sukiasianien\u0117.
Antstoliai tiki-
na darbo gausos ne-
pajut\u0119.
\u201eStatistikos n\u0117-
ra, ta\u010diau antpl\u016bd\u017eio
nesijau\u010dia. Var\u017eytini\u0173 netgi
ma\u017e\u0117ja\u201c, - pasakojo Antsto-
li\u0173 r\u016bm\u0173 atstov\u0117 Dora Pet-
kauskait\u0117.
\u201eDanske Bank\u201c vyresnioji
analitik\u0117 Baltijos \u0161alims Vio-
leta Klyvien\u0117 sak\u0117, kad ma-
\u017e\u0173 \u012fmoni\u0173 bankrot\u0173 skai\u010dius
n\u0117ra g\u0105sdinantis.
\u201e\u012esik\u016brus daugeliui ma-
\u017e\u0173 \u012fmoni\u0173, dalis j\u0173 turi ban-
krutuoti - tai nat\u016bralus pro-
cesas, tod\u0117l kai kuri\u0173 atve-
j\u0173 tikrai negalima priskirti
ekonomikos l\u0117t\u0117jimo pada-
riniams. Visgi, \u0161i bankrot\u0173
banga dar t\u0119sis, nes palyginus

su Latvija ir Esti- ja, Lietuva dar neblogai lai- kosi\u201c, - sak\u0117 analitik\u0117.

I\u0161 kitos pus\u0117s, jos teigi-
mu, sunkmetis neabejotinai
ver\u010dia konkuruoti ir did\u017ei\u0105-
sias\u012fmones.
\u201eTai gali daryti\u012ftak\u0105 kai-
noms ir i\u0161 to i\u0161lo\u0161 varto-
tojai. Analitik\u0173 prognoz\u0117mis,
rinka tur\u0117t\u0173 prad\u0117ti atsigauti
2009-\u0173j\u0173 pabaigoje. U\u017edarius
Ignalinos atomin\u0119 elektrin\u0119,
\u0161al\u012f i\u0161tiks energetinis \u0161okas,
tod\u0117l tik 2011-aisiais i\u0161 ties\u0173
prad\u0117sime lipti i\u0161 duob\u0117s\u201c, -
teig\u0117 V.Klyvien\u0117.

Garantinis talonas neb\u016btinai garantuoja prek\u0117s remont\u0105. J.Kalinsko, Scanpix nuotr.

Didesn\u0117mis kainomis
balansuoja versl\u0105
3
2008 GRUOD\u017dIO 4 D.,K E T V I R TA D I E N I S
Nuo kit\u0173 met\u0173 netvarkingi vai-
ruotojai tur\u0117s patu\u0161tinti ki\u0161e-
nes. Vilniaus miesto taryba va-
kar nusprend\u0117 padidinti auto-
mobili\u0173 nutempimo ir saugoji-
mo paslaug\u0173 \u012fkainius.
Nuo sausio neleistino-
je vietoje stovin\u010dio lengvojo
automobilio nuvilkimas kai-
nuos 200 Lt (dabar - 110 Lt),
vilkiko i\u0161kvietimas 100 Lt (80
Lt), o pagalbos i\u0161sikvietimo,
nutikus nelaimei, kaina nesi-
keis ir liks 150 Lt. \u201e\u012e b\u0117d\u0105 pa-
tekusiems \u017emon\u0117ms palikime
t\u0105 pa\u010di\u0105 kain\u0105, o pa\u017eeid\u0117jai
tegul moka brangiau\u201c, - po-
s\u0117dyje sak\u0117 Vilniaus meras
Juozas Imbrasas.
\u201ePer metus patiriame apie
300 t\u016bkst. Lt nuostoli\u0173, nes
pa\u017eeid\u0117jai nesumoka tiek,
kad padengtume veiklos ka\u0161-
tus\u201c, - sak\u0117 savivaldyb\u0117s\u012fmo-
n\u0117s \u201eSusisiekimo paslaugos\u201c
direktorius Vaidotas Anta-
navi\u010dius.
Vakar pos\u0117dyje taryba taip
pat nusprend\u0117 leisti Ukrai-
nos ambasadai Vilniuje staty-
ti paminkl\u0105 Tarasui \u0160ev\u010den-
kai. Ilgai ie\u0161kojus vietos, kur
jis gal\u0117t\u0173 i\u0161dygti, apsispr\u0119s-
ta paminkl\u0105 statyti Bazilio-
n\u0173 gatv\u0117je, prie Au\u0161ros var-
t\u0173. Statydama paminkl\u0105, am-
basada\u012fsipareigoja sutvarky-
ti aplink\u0105 -\u012frengti vie\u0161uosius
tualetus ir automobili\u0173 stov\u0117-
jimo aik\u0161tel\u0119.
Jau ketvirt\u0105 kart\u0105 smarkiai ap-
gadintas \u0161viesoforas Gedimino
prospekto gale. Miesto \u0161vieso-
forus pri\u017ei\u016brin\u010diai bendrovei
\u201eUrbico\u201c tokie vairuotoj\u0173 i\u0161-
puoliai \u012fmon\u0117s kas\u0105 patu\u0161tino
32 t\u016bkst. Lt.
\u201eEsame sudar\u0119 sutart\u012f su

bendrove \u201eUrbico\u201c. Jei ji ne- suranda, kas sugadino \u0161vie- sofor\u0105 ar kelio \u017eenkl\u0105, patys

savo l\u0117\u0161omis j\u012f sutvarko\u201c, -
\u201e15min\u201c sak\u0117 Vilniaus savi-
valdyb\u0117s Eismo valdymo pos-
kyrio ved\u0117jas Vidutis Cem-
nolonskis.
Pagal privalomojo vai-
ruotoj\u0173 civilin\u0117s atsakomy-
b\u0117s draudimo taisykles, vai-
ruotojo padaryt\u0105 \u017eal\u0105 atlygi-
na jo draudikas.
Pasak \u201eUrbico\u201c atstov\u0117s
Dovil\u0117s Vaitelyt\u0117s, sugadin-
to \u0161viesoforo atstatymo dar-
b\u0173 kaina svyruoja nuo 7 iki
10 t\u016bkst. Lt.
\u201eJei policija neranda kal-
tininko, \u201eUrbico\u201c \u0161viesoforus
atstato i\u0161 savo l\u0117\u0161\u0173. Kadangi
visi pastarieji \u0161viesoforo su-
gadinimo atvejai dar tiriami,
bendrov\u0117 i\u0161 savo l\u0117\u0161\u0173 paden-
g\u0117 jo tvarkym\u0105\u201c, - sak\u0117 \u012fmo-
n\u0117s atstov\u0117.
Pasak D.Vaitelyt\u0117s, tam
buvo skirta apie 32 t\u016bkst. Lt.
Bendrov\u0117 nepraranda vil-
ties susigr\u0105\u017einti pinigus i\u0161
nuostolius padariusi\u0173 vai-
ruotoj\u0173.
Pasak policijos atstov\u0173, iki
\u0161iol dar nei\u0161siai\u0161kinta, kas va-
kar ryte sugadino prie \u017dv\u0117ryno
tilto stovint\u012f \u0161viesofor\u0105.
Pra\u0117jusi\u0105 savait\u0119 nuvertus
t\u0105 pat\u012f \u0161viesofor\u0105, \u201eUrbico\u201c ats-
tov\u0117 teig\u0117, kad aplink \u0161vieso-
for\u0105\u012fmon\u0117 planuoja pastatyti
apsauginius \u017eiedus, kurie tu-
r\u0117t\u0173 u\u017etikrinti, kad \u0161viesofo-
ras nebebus i\u0161verstas. \u0160i\u0173 \u017eie-
d\u0173 dar nesp\u0117ta pastatyti.
I\u0161jud\u0117jo i\u0161 mirties ta\u0161ko

Po 1,5 met\u0173 svarstym\u0173 ir gyventoj\u0173 protesto taryba vakar pa- tvirtino Pupin\u0117s ir Kuzmicki\u0173 vietov\u0117s koncepcij\u0105. Teritorijo- je tarp Vilniaus oro uosto ir pietin\u0117s miesto ribos, abipus Ly- dos plento, tur\u0117t\u0173 i\u0161dygti naujas l\u0117ktuv\u0173 pakilimo takas. Gy- ventojai piktinosi, kad takas bus per arti gyvenamosios zo- nos ir kels didel\u012f triuk\u0161m\u0105. Pakoregavus koncepcij\u0105, gyvena- mosios paskirties zona suma\u017einta iki 98 ha.

Nufotografuokite
savo \u017ealiaskar\u0119
ir atsi\u0173skite j\u0105
mums adresu

eglute@15min.lt
Visos Kal\u0117d\u0173 eglut\u0117s -
www.15min.lt

Kas savait\u0119
rinksime
nugal\u0117toj\u0105 ir
dovanosime
jam puik\u0173
kit\u0173 met\u0173
kalendori\u0173!

Naujien\u0173 portalas 15min.lt ir dienra\u0161tis \u201e15min\u201d skelbia konkurs\u0105: \ue000otogra\ue000uok, f lmuok \u201ekeli\u0173 erelius\u201c, \u201e\u017e\u0105sinus\u201c, kitokio plauko chuli- ganus, taip pat apleistus u\u017emir\u0161tus automobilius ir si\u0173sk nuotrau- kas, video bei trump\u0105 apra\u0161y-

m\u010515min@15min.lt.

Tris originaliausi\u0173 vaizde- li\u0173 autorius iki Kal\u0117d\u0173 ap- dovanosime did\u017eiausio au-

tomobili\u0173 \u0161varos tinklo Lietuvoje \u201e\u0160varos broliai\u201c paslaug\u0173 komplektais, kuri\u0173 kiekvieno vert\u0117 \u2013 300 lit\u0173. V\u0117liau konkur- s\u0105 t\u0119sime.

fotopolicija
Rubrika Fotopolicija -
naujien\u0173 portalewww.15min.lt
BMW per tris vietas . 15min.lt skaitytojo Vladimiro nuotr.
VILNIUS/
www.15min.lt/vilnius
\u0160viesoforas ir
v\u0117l sugadintas
AIST\u0116 ALMANAIT\u0116
a.almanaite@15min.lt

Gedimino prospekto gale stovintis \u0161viesoforas
ketvirt\u0105 kart\u0105 nukent\u0117jo nuo tinkamo grei\u010dio
nesugeban\u010di\u0173 pasirinkti vairuotoj\u0173. J.Kalinsko nuotr.

AIST\u0116 ALMANAIT\u0116
a.almanaite@15min.lt
Pak\u0117lusi vie\u0161ojo transporto kai-
nas, Vilniaus savivaldyb\u0117 jas 1 Lt
padidino ir mar\u0161rutiniams tak-
si. Ve\u017e\u0117jai tiksisi, kad keleivi\u0173 tai
nei\u0161g\u0105sdins ir j\u0173 srautai nesuma-
\u017e\u0117s, nors \u0161ie jau piktinasi, kad pa-
keltos kainos nema\u017eai j\u0173 nuvis \u012f
miesto transport\u0105.
Nuo gruod\u017eio 1 d. padidi-
nus biliet\u0173 kainas, mieste ke-
lion\u0117 mar\u0161rutiniu taksi kai-
nuoja 3-4 Lt.
\u201e15 min\u201c skaitytojas Pet-
ras Petraitis (tikras vardas re-
dakcijai \u017einomas - red. past.)
i\u0161d\u0117st\u0117, kad kain\u0173 k\u0117limas
mar\u0161rutini\u0173 taksi verslui ne-
buvo b\u016btinas.
\u201ePabrangus autobus\u0173 bi-
lietams iki 2,5 Lt perkant j\u012f au-
tobuse, va\u017eiuoti mar\u0161rutiniu
taksi b\u016bt\u0173 buv\u0119 patogiau. Be
to, kritus degal\u0173 kainoms, ne-
b\u0117ra tikslo didinti kelion\u0117s kai-
n\u0173\u201c, - sak\u0117 skaitytojas.
Anot jo, pak\u0117lus kain\u0105,
mar\u0161rutiniai taksi praras iki
40 proc. potencial\u0173 klient\u0173,
kurie \u201emielai Vilniaus auto-
bus\u0173 ir troleibus\u0173 parko pas-
laugas b\u016bt\u0173 i\u0161keit\u0119 \u012f mar\u0161ru-
tinius taksi\u201c.
\u201eNedidin\u0119 kelion\u0117s kainos,
ve\u017e\u0117jai klient\u0173 skai\u010di\u0173 b\u016bt\u0173 ga-
l\u0117j\u0119 padidinti 150 proc., ypa\u010d
tais mar\u0161rutais, kuriais kelio-
nei miesto autobusu ir trolei-
busu reikia pers\u0117dimo\u201c, - d\u0117s-
t\u0117 miestietis.
Bendrov\u0117s \u201eOlegas ir s\u016b-
nus\u201c vadovas Olegas Radiono-
vas teig\u0117 savivaldybei netur\u012fs
priekai\u0161t\u0173 d\u0117l \u0161io sprendimo
ir privalo j\u012f vykdyti.
\u201eVienintelis nesusiprati-
mas tai, kad ne visos bend-
rov\u0117s nuo gruod\u017eio pa-
k\u0117l\u0117 kainas. Ta\u010diau, ma-
nau, kad savivaldyb\u0117 per
kelet\u0105 dien\u0173 \u0161i\u0105 prob-
lem\u0105 i\u0161spr\u0119s\u201c, - vyl\u0117si
O.Radionovas.
\u201ePak\u0117l\u0117me kainas,
nes ve\u017e\u0117j\u0173 verslas turi b\u016b-
ti subalansuotas, turi b\u016bti
vienoda konkurencija\u201c, - sa-
k\u0117 savivaldyb\u0117s Eismo organi-
zavimo skyriaus ved\u0117jas Hen-
rikas Mackela.
Pa-
sak jo, \u201ei\u0161
prad\u017ei\u0173\u201c
gal ir bus
juntamas
ma\u017eesnis ke-
leivi\u0173 srautas, ta-
\u010diau per m\u0117nes\u012f\u017e mon\u0117s tur\u0117-
t\u0173 priprasti prie kain\u0173.
AIST\u0116
ALMANAIT\u0116
a.almanaite
@15min.lt
Pak\u0117lus vie\u0161ojo transporto kainas, siekiant subalansuoti ve\u017e\u0117j\u0173 versl\u0105,
buvo padidinta ir kelion\u0117s mar\u0161rutiniu taksi kaina. E.Jankausko nuotr.

Nuo sausio pa\u017eeid\u0117jai u\u017e
netvarkingai pastatyt\u0173
automobili\u0173 nutempim\u0105 mok\u0117s
daugiau. E.Jankausko nuotr.

aktualu
Netvarkingi vairuotojai mok\u0117s daugiau

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->