Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Vilnius 2008-12-15

15min Vilnius 2008-12-15

Ratings: (0)|Views: 214|Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2008-12-15
15min - nemokamas dienraštis, 2008-12-15

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

KONKURSAS
\u201eJAUNIMO
LINIJA\u201c

11 psl.
ISSN 1822\ue0002749. Numeris 233 (742). Tira\u017eas 90 000.2008 M. GRUOD\u017dIO 15 D., PIRMADIENIS
VILNIUS
TRAK\u0172
VALD\u017dIAI
PRITR\u016aKO ETAT\u0172
5 psl.
KAN\u0172 LI\u016aTAI
STUDENTI\u0160KA
\u017dVAIG\u017dD\u017dI\u0172
DIENA
13 psl.
ORAI
-2 \u00b0C
-6 \u00b0C
LIETUVA
ATSISVEIKINA
SU POETU
7 psl.
VILNIUS
ANGELAI
LAIMINO
VAIK\u0172 MUG\u0118
4 psl.
WWW.15MIN.LT SKAITYKITE
Kriz\u0117: bomba, meteoras
ar nereikalinga panika?
Britney Spears muzika
naudota kankinimams
K\u0105 sl\u0117p\u0117 Kvidzyno
katedros r\u016bsiai?
\u2022\u2022\u2022
PRAMOGOS
MIESTAI
GRA\u017dIAUSIA
PASAULYJE -
RUSIJOS MI
S
S
16 psl.
JEI SPYNA
ANT DUR\u0172 -
ELEKTROS
NEBUS
2 psl.
AKTUALIJOS
SPORTAS
VILNIUS
NERIES \u201eLOBYNAS\u201c
Per Vilni\u0173 vingiuojanti Neris nevaly-
tame dugne slepia \u012fvairius miesto \u201elo-
bynus\u201c - nuo buitini\u0173 atliek\u0173 iki tech-
nikos ir ma\u0161in\u0173. Nuodugniai i\u0161valy-
ti up\u0119 sostin\u0117s savivaldyb\u0117 plan\u0173
neturi. Aplinkosaugininkai ramina,
kad situacija up\u0117je n\u0117ra tragi\u0161ka,
bet persp\u0117ja vald\u017ei\u0105 susiimti.
Kiek ir kas tiksliai \u201esnau-
d\u017eia\u201c Neries dugne, tiksliai
n\u0117ra ne\u017einoma. Nors ekologai
ir miesto tvarkytojai sutaria,
kad up\u0119 valyti b\u016btina, ta\u010diau
n\u0117ra ai\u0161ku, kas ir kaip tai tu-
r\u0117t\u0173 daryti.
\u201e\u0160iuk\u0161li\u0173, ypa\u010d neyran\u010di\u0173
plastikini\u0173 buteli\u0173, up\u0117je yra
daug. Padang\u0173 gal ne tiek, bet
irgi yra. Negaliu sakyti, kad
\u0161iuk\u0161l\u0117s daryt\u0173 labai didel\u0119\u012fta-
k\u0105 upei, kur kas blogiau, kai pi-
lami ter\u0161alai\u201c, - sak\u0117 Vilniaus
universiteto ekologijos insti-
tuto Vandens ekosistem\u0173 sky-
riaus Hidrobiont\u0173 ekologijos ir
\ufb01 z iolog ijos labor ator ijos v ado -
vas Vytautas Kesminas.
Pasak jo, ilgainiui up\u0117s gy-
v\u016bnai tokius svetimk\u016bnius pri-
taiko sl\u0117ptuv\u0117ms, o jei dugnas
lygus, tokie dalykai net gelb\u0117ja,
ta\u010diau, jo teigimu, \u201eakmuo visa-
da geresnis u\u017e padang\u0105\u201c.
\u201ePrie Neries sodybas tu-
rintys \u017emon\u0117s ver\u010dia \u0161iuk\u0161les
\u012fup\u0117s sl\u0117n\u012f, \u017eiem\u0105 ji patvins-
ta ir \u0161iuk\u0161les vanduo nuplau-
na, ta\u010diau i\u0161 up\u0117s tie daiktai
niekur nedingsta. Neryje yra
tek\u0119 ir \u0161aldytuv\u0105 matyti. Ja-
me, kaip ir automobilyje ar ki-
tame prietaise, gausu kenks-
ming\u0173 jungini\u0173\u201c, - apie mies-
tie\u010di\u0173 akipl\u0117\u0161i\u0161k\u0105 tar\u0161\u0105 kalb\u0117-
jo mokslininkas.
\u201eAnks\u010diau buvo vykdomos
Neries valymo akcijos. Narai gali
vien\u0105 kart\u0105\u012flipti ir i\u0161valyti tam
tikr\u0105 viet\u0105, visai Neriai i\u0161valyti
reikia daug l\u0117\u0161\u0173\u201c, - sak\u0117 Ekolo-
ginio \u0161vietimo centro vadovas
Augustas Ukvertis.
Nukelta \u012f 3 psl.

Vilnie\u010diams neapdairiai metant \u012f Ner\u012f
kas papuola, kyla gr\u0117sm\u0117 ne tik upei,
bet ir patiems \u017emon\u0117ms. J.Kalinsko

nuotr., \u201e15min\u201c monta\u017eas
Plastikiniai LANGAI su
orlaidepusvel\u010diui!
I\u0161sirinkite
nuolaid\u0105 patys:
nuo15%iki 30%!
Bir\u017eelio 23-osios g. 10
Tel. 265 08 81. Mob. 8 686 30035
www.gamlana.lt
ANTIKRIZIN\u0116
AKCIJA
15
PIRMADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
2
2008 GRUOD\u017dIO 15 D.,P I R M A D I E N I S
/VILNIUS
www.15min.lt/vilnius
orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
PORYT
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
-2 \u00b0C
-6 \u00b0C
-1 \u00b0C
-4 \u00b0C
-1 \u00b0C
Kaunas
-1 \u00b0C
-5 \u00b0C
-1 \u00b0C
-4 \u00b0C
0 \u00b0C
Klaip\u0117da
+1 \u00b0C
-3 \u00b0C
+1 \u00b0C
-2 \u00b0C
+1 \u00b0C

Saul\u0117 teka 08:36
Saul\u0117 leid\u017eiasi 15:52
Dienos ilgumas 07:16
M\u0117nulio faz\u0117 - Pilnatis.

vardadieniai
Gauden\u0117, Gaudenis, Justas, Jus-
tina, Kristijonas, Paula.
Europoje
At\u0117nai
+17 \u00b0C
Berlynas
+5 \u00b0C
Londonas
+5 \u00b0C
Madridas
+3 \u00b0C
Maskva
-3 \u00b0C
Pary\u017eius
+3 \u00b0C
Praha
+5 \u00b0C
Ryga
-1 \u00b0C
Roma
+11 \u00b0C
Talinas
0 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
GRUOD\u017dIO
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien debesuota su pra- giedruliais, be krituli\u0173, tem- perat\u016bra nuo 10C \u0161al\u010dio iki

20C \u0161ilumos. Ateinan\u010di\u0105 nak- t\u012f sp\u016bstels \u0161altukas, bus 4-70C \u0161al\u010dio. Rytoj dien\u0105 debesuota su pragiedruliais, temperat\u016b- ra 0-20C \u0161ilumos.

Sostin\u0117je elektra gali b\u016bti i\u0161jungta
ir pareigingiems mokes\u010di\u0173 mok\u0117-
tojams. Negal\u0117dami patekti \u012f bu-
t\u0105 patikrinti skaitliuk\u0173, elektrikai
jos tiekim\u0105 gyventojams gali i\u0161-
jungti be persp\u0117jimo.
\u201eVien\u0105 vakar\u0105, gr\u012f\u017eusi i\u0161
namo, aptikau, kad bute n\u0117ra
elektros. Paskambinusi\u012f dis-
pe\u010derin\u0119, su\u017einojau, kad tai
ne gedimas, o tiesiog man at-
jungta elektra\u201c, - pasakojo \u201e15
min\u201c skaitytoja Jurgina La-
tv\u0117nait\u0117.
Moteriai buvo paai\u0161kinta,
kad elektra atjungta u\u017e neva
i\u0161 seniai besivelkan\u010di\u0105 29,89
Lt skol\u0105. \u201eKitos dienos ryt\u0105 su-
mok\u0117jau skol\u0105, kurios net ne-
\u017einojau esant, nes kiekvien\u0105
m\u0117nes\u012f moku mokes\u010dius, bei
elektros atjungimo ir pajun-
gimo mokes\u010dius, kurie sudar\u0117

dar 150 Lt, ir buvau informuo- ta, kad man elektr\u0105\u012fjungs per 5 dienas. Tik pak\u0117lus ant koj\u0173 visas institucijas elektra buvo

\u012fjungta jau kitos dienos vaka-
r\u0105\u201c, - pasipiktinusi pasakojo
J.Latv\u0117nait\u0117.
\u201e\u012estatym\u0173 numatyta tvar-
ka elektros skolinink\u0173 atvejais
elektros tiekimas gali b\u016bti at-
naujintas per 5 dienas\u201c, - sak\u0117
bendrov\u0117s \u201eRyt\u0173 skirstomieji
tinklai\u201c (RST) atstov\u0117 spaudai
Edita Sirutien\u0117.
Moteris d\u0117l elektrik\u0173 ne-
lankstaus po\u017ei\u016brio patyr\u0117 dau-
giau kaip 200 Lt nuostoli\u0173.
\u201eElektr\u0105 tiekianti\u012fmon\u0117 RST
net nesugeb\u0117jo atsipra\u0161yti. Su-
gai\u0161au dar vis\u0105 dien\u0105 b\u0117gioda-

ma po institucijas, o RST dar- buotojai siuntin\u0117jo nuo vieno, pas kit\u0105\u201c, - sak\u0117 vilniet\u0117.

\u201eApie galimyb\u0119 atgauti su-
mok\u0117t\u0105 elektros atjungimo ir pa-
jungimo mokest\u012f arba jo u\u017eskai-
tym\u0105 u\u017e sunaudot\u0105 elektr\u0105 mes
informuosime J.Latv\u0117nait\u0119 ne-
delsdami, jei tik ji atsilieps tele-
fonu\u201c, - tikino E.Sirutien\u0117.
Pati kalta
Anot jos, J.Latv\u0117naitei elek-
tra buvo atjungta tod\u0117l, kad
nuo 2006 met\u0173 RST darbuoto-
jai negal\u0117jo patikrinti jos var-
tojamos elektros skaitiklio rod-
men\u0173, nes skaitiklis yra\u012freng-

tas gyventojos bute ir patikri- nimo metu jos pa\u010dios nebuvo namuose.

\u201eJ.Latv\u0117naitei RST atsto-
vai yra palik\u0119 2 ra\u0161ti\u0161kus\u012fsp\u0117-
jimus, pra\u0161ydami informuoti,
kokiu metu RST elektros aps-
kaitos darbuotojai gal\u0117t\u0173 pa-
tikrinti jos elektros skaitikl\u012f ir,
\u012fstatym\u0173nustat y ta t va rk a, j\u012fi \u0161-
kelti\u012f namo laiptin\u0119, kur RST at-
stovai gal\u0117t\u0173 bet kada netruk-
domi j\u012f patikrinti. Deja, \u0161i gy-
ventoja nereagavo\u012f RST pra-
ne\u0161imus ir nerod\u0117 iniciatyvos
leisti\u012fmon\u0117s darbuotojams i\u0161-
kelti skaitikl\u012f i\u0161 buto\u201c, - ai\u0161kino
E.Sirutien\u0117.
Ta\u010diau vilniet\u0117 tikina joki\u0173
\u012fsp\u0117jim\u0173negav u si.
\u201eNiekas man\u0119s ne\u012fsp\u0117-
jo, o namie a\u0161 neb\u016bnu darbo

metu, nes, kaip ir visi norma- l\u016bs \u017emon\u0117s, dirbu\u201c, - piktinosi J.Latv\u0117nait\u0117.

balsas
Ar Neris \u2013
\u0161vari up\u0117?
R\u016bta, vilniet\u0117

Nemanau, kad ji \u0161vari \u2013 teka per miest\u0105, tod\u0117l, ma- nau, yra gerokai u\u017eter\u0161ta.

Povilas, vilnietis

Net ne\u017einau, bet maudy- tis \u012f j\u0105 tikrai nei\u010diau. Tad tur- b\u016bt nelabai \u0161vari.

Gaiva, vilniet\u0117
Manau, kad nelabai \u0161vari.
Reik\u0117t\u0173 i\u0161valyti.
Kalbino E.Gerulaityt\u0117,
J.Kalinsko nuotr.
Jei spyna ant dur\u0173 -
elektros nebus
AIST\u0116
ALMANAIT\u0116
a.almanaite
@15min.lt

Elektrikai vilnietei elektr\u0105 atjung\u0117 d\u0117l to, kad
kelet\u0105 met\u0173 negal\u0117jo patekti \u012f jos but\u0105 ir patik-
rinti ten esan\u010di\u0173 skaitikli\u0173. J.Kalinsko nuotr.

Bendrov\u0117 \u201eBalticum TV\u201c \u0161iais
metais pristat\u0117 naujov\u0119 Lie-
tuvoje \u2013 belaid\u017eio interneto
ry\u0161\u012f \u201eWiMAX\u201c. Pasaulyje i\u0161-
bandyta ir\u012fvertinta techno-
logija jau teikiama Vilniaus,
Kauno, Klaip\u0117dos ir \u0160iauli\u0173
miest\u0173 bei region\u0173 gyven-
tojams, kuri\u0173 nepasiekia lai-
din\u0117 infrastrukt\u016bra.
Stabilus ry\u0161ys
Interneto ry\u0161io kokyb\u0117
vartotojui yra vienas svar-
biausi\u0173 kriterij\u0173. \u201eBalticum\u201c
belaid\u017eio interneto ry\u0161io sta-
bilum\u0105 garantuoja licencinis
da\u017eni\u0173 diapazonas. \u201eTai rei\u0161-
kia, kad paslaugos perdavi-
mui naudojame da\u017eni\u0173 juos-
t\u0105, kurios niekas kitas nega-
li naudoti ir\u012ftakoti. Paslaug\u0173
kokybei skiriame ypating\u0105 d\u0117-
mes\u012f\u201c - teigia \u201eBalticum TV\u201c
WiMAX projekto vadovas Li-
nas Lisauskas.
Joki\u0173 pasl\u0117pt\u0173 mokes\u010di\u0173
Naujajam belaid\u017eiam
internetui telekomunikaci-

j\u0173 bendrov\u0117 \u201eBalticum TV\u201c nustat\u0117\ufb01ksuot\u0105 abonenti- n\u012f mokest\u012f.

\u201eKlientai gali b\u016bti ram\u016bs,
nes visada gaus s\u0105skait\u0105 su
ta pa\u010dia suma, - tikina pa-
\u0161nekovas. \u2013 Vertinant ry-
\u0161io kokyb\u0119 ir fakt\u0105, kad tai
viena spar\u010diausi\u0173 interneto
paslaug\u0173, lyginant su kito-
mis belaid\u0117mis technologi-
jomis, m\u016bs\u0173 kainos yra la-
bai palankios. Be to, \u0161ven-
\u010di\u0173 proga si\u016blome pus\u0119met\u0173
naudotis nemokamai.\u201c
Su skaitmenine TV
Vartotojams suteikia-
ma galimyb\u0117 belaid\u012f in-
ternet\u0105 u\u017esisakyti kartu su
skaitmenine TV. Program\u0173
skai\u010dius skiriasi, priklauso-
mai nuo miesto.
Vilniaus regione \u201eBalti-
cum TV\u201c si\u016blo skaitmenin\u0119
ant\u017eemin\u0119 TV, kurios pa-
grind\u0105 sudaro nacionali-
n\u0117s programos, lietuvi\u0161kos
ir u\u017esienio\ufb01lm\u0173 bei doku-
mentikos programos. Belai-
d\u017eio interneto klientams u\u017e
skaitmenin\u0119 televizij\u0105 mo-
k\u0117ti nereikia.
Per kelet\u0105 met\u0173 -
visa Lietuva
Vykdydama licencijos
s\u0105lygas \u201eBalticum TV\u201c \u0161iais
metais belaid\u017eio interneto
\u201eWiMAX\u201c ry\u0161iu padeng\u0117 di-
d\u017ei\u0173j\u0173 Lietuvos miest\u0173 te-
ritorijas. Kitais metais pla-
nuojama padengti ne ma-
\u017eiau kaip tre\u010ddal\u012f \u0161alies teri-
torijos ir pristatyti mobili\u0105j\u0105
paslaugos versij\u0105. Pagal li-
cencij\u0105 per artimiausius ke-
let\u0105 met\u0173 \u0161io interneto ry-
\u0161ys apr\u0117ps did\u017ei\u0105j\u0105 Lietu-
vos dal\u012f.
\u201eBalticum\u201c belaidis internetas \u2013
joki\u0173 pasl\u0117pt\u0173 mokes\u010di\u0173
U\u017esk. UAB \u201eBalticum TV\u201c, Nr. 148171
Neries up\u0117s \u201elobynas\u201c
3
2008 GRUOD\u017dIO 15 D.,P I R M A D I E N I S
Atkelta i\u0161 1 psl.
Vilniaus savivaldyb\u0117s
Miesto tvarkymo skyriaus ve-
d\u0117jo pavaduotoja Irena Mika-
lauskien\u0117 sak\u0117 nepamenan-
ti, kad Neris b\u016bt\u0173 valyta kvie-
\u010diantis \u012fp a g a l b\u0105n a r u s .
\u201eKiek a\u0161 dirbu, nuodug-
niai nesame val\u0119 nei Vilnel\u0117s,
nei Neries. Bendrov\u0117 \u201eAkva-
langas\u201c, pamenu, Valakam-
pi\u0173 papl\u016bdimyje rinko i\u0161 van-
dens stikl\u0105, metal\u0105. Vilnel\u0117
buvo valoma braidant, ka-
dangi up\u0117 negili. T\u0105kart ir-
gi gel\u017egalius trauk\u0117\u201c,- sak\u0117
valdinink\u0117.
Anot jos, artimiausiu me-
tu valyti Neries dugn\u0105 pla-
n\u0173 n\u0117ra.
\u201eAnks\u010diau du kartus skel-
b\u0117me konkurs\u0105, kad b\u016bt\u0173 su-
tvarkytos s\u0105na\u0161os Neries ir Vil-
nel\u0117s santakoje ir niekas ne-
sutiko. Neatsirado norin\u010di\u0173\u201c, -
sak\u0117 I.Mikalauskien\u0117.
Jai nepritar\u0117 savivaldyb\u0117s
\u012fmon\u0117s \u201eAkvalangas\u201c direk-
torius\u010ceslovas Niverovi\u010dius.
Anot jo,\u012fmon\u0117 nuolat Vala-
kampi\u0173 papl\u016bdimiuose i\u0161
up\u0117s dugno renka \u0161iuk\u0161les,
o anks\u010diau valydavo ir Vil-
nel\u0119, ir Ner\u012f.
\u201eImame narus, valtis, plau-
kiam ir rankiojam. Anks\u010diau
valydavome up\u0119 nuo Vala-
kampi\u0173 tilto iki Vingio par-
ko. \u0160iemet niekas mums i\u0161-
vis nesak\u0117 valyti. Ir jau por\u0105
met\u0173 taip. Gal kas kitas valo,
ne\u017einau. Daugiausia \u0161iuk\u0161-
li\u0173 b\u016bna vasar\u0105. Vilnel\u0119 tai
esame val\u0119 ir kibir\u0173 rado-
me, ir kit\u0173 daikt\u0173. Mes atsa-
kome ne tik u\u017e Valakampi\u0173
papl\u016bdim\u012f, bet ir u\u017e kai ku-
riuos e\u017eerus - Salot\u0119, \u017daliuo-
sius\u201c, - apie savo darb\u0105 pasa-
kojo\u010c.Niverovi\u010dius.
\u201eAkvalango\u201c direktoriaus
nuomone, geriausia generali-
n\u012f up\u0117s valym\u0105 dary-
ti gegu\u017e\u0117s ar
bir\u017eelio
m\u0117 -
nesiais, o apskritai j\u0105 rei-
k\u0117t\u0173 valyti por\u0105 kart\u0173 per
metus.
\u201ePrie\u0161 kokius 10 met\u0173 tai
tik ma\u0161inas i\u0161 up\u0117s ir trauk-
davom, tada metalo lau\u017eas
brangus buvo, tai visi buvo
suinteresuoti\u201c, - sak\u0117 \u012fmo-
n\u0117s vadovas.
Netiria vandens
Up\u0117s vandens kokyb\u0117
miesto ribose n\u0117ra matuo-
jama, nes vietas, kuriose ti-
riamas up\u0117s vanduo, nusta-
to Valstybin\u0117 monitoringo
programa.
\u201eKiekvien\u0105 m\u0117nes\u012f tyri-
mams imamas vanduo ties
Buivyd\u017eiais, \u0161alia Baltaru-
sijos sienos. Tiriama, koks
vanduo atiteka i\u0161 kaimyni-
n\u0117s \u0161alies. Anks\u010diau buvo
tiriamas vanduo prie\u0161 ir u\u017e
Vilniaus, bet dabar t\u0173 ta\u0161k\u0173
n\u0117ra. Tai la\u0161i\u0161ini\u0173 \u017euv\u0173 up\u0117,
ji jautri, bet vidutinio u\u017eter\u0161-
tumo\u201c, - sak\u0117 Vilniaus regio-
no aplinkos apsaugos depar-
tamento Valstybin\u0117s analiti-
n\u0117s kontrol\u0117s skyriaus ved\u0117-
ja Stas\u0117 \u0160ivien\u0117.
Anot jos, pavojaus \u017eenkl\u0173
i\u0161 gamtos laukti neder\u0117t\u0173 ir
\u0161iuk\u0161linimo problem\u0105 spr\u0119sti
reik\u0117t\u0173 jau dabar, nelaukiant,
kol pad\u0117tis suprast\u0117s.
\u201eKiekvienas svetimk\u016bnis

daro\u012ftak\u0105. Viena - nuvirt\u0119s medis, kuris ilgainiui sup\u016b- va, o kitas dalykas automo-

bilis ar koks prietaisas. Tai
ne vien degalai, bet ir tepa-
lai, au\u0161inimo, stabd\u017ei\u0173 ar ki-
ti cheminiai skys\u010diai. Up\u0117je
toks daiktas labai pavojin-
gas\u201c, - vilnie\u010dius b\u016bti s\u0105mo-
ningais skatino Aplinkos mi-
nisterijos Biologin\u0117s\u012fvairo-
v\u0117s skyriaus ved\u0117jas Selemo-
nas Paltanavi\u010dius.
I\u0161 Neries traukti automobiliai
2004-12-30 prie Pedagoginio universiteto\u012f up\u0119\u012fva\u017eiavo automobilis \u201eRover\u201c, vairuotojas i\u0161sigel-

b\u0117jo. Vykdant gelb\u0117jimo operacij\u0105, t\u0105 dien\u0105 automobilio nepavyko rasti. Automobilis buvo rastas
po 2 savai\u010di\u0173 ir i\u0161keltas\u012f krant\u0105.
2005-06-05 Gudeli\u0173 kaime i\u0161 Neries i\u0161keltas BMW, kuris\u012f up\u0119 buvo\u012fried\u0117j\u0119s nuo skard\u017eio.
2007-03-24 i\u0161 Neries up\u0117s ties Vaidilut\u0117s gatve i\u0161trauktas automobilis VAZ.
2008-03-14 ties Antaviliais i\u0161 Neries up\u0117s i\u0161keltas automobilis \u201eCrysler\u201c.
2008-03-19 ties p\u0117s\u010di\u0173j\u0173 tiltu\u012f Neries up\u0119\u012fried\u0117jo automobilis \u201ePeugeot\u201c. Automobilis nerastas.
2008-07-17 ties Gedimino prospekto ir Go\u0161tauto gatv\u0117s sankry\u017ea\u012f up\u0119 \u012fva\u017eiavo automobilis VW.
Automobilis i\u0161keltas.

VPGT inf.
VILNIUS/
www.15min.lt/vilnius
KARINA
ZIMINAIT\u0116
k.ziminaite
@15min.lt

Iki \u0161iol nerastas \u0161i\u0173 met\u0173 kov\u0105 ties Baltuoju tiltu \u012f
Neries up\u0119 \u012fried\u0117j\u0119s automobilis \u201ePeugeot\u201c. Jo ugnia-
gesiai gelb\u0117tojai ie\u0161kojo net 6 kartus. J.Kalinsko nuotr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->