Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Vilnius 2008-12-24

15min Vilnius 2008-12-24

Ratings: (0)|Views: 319|Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2008-12-24
15min - nemokamas dienraštis, 2008-12-24

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

SOSTIN\u0116 NAUJIESIEMS
TELKIASI LYG RIAU\u0160\u0116MS
Nauj\u0173j\u0173 met\u0173 nakt\u012f Vilnius, tap-
siantis Europos kult\u016bros sostine,
laukia rekordinio, daugiau nei 50
t\u016bkst., sve\u010di\u0173 skai\u010diaus. \u0160ventin\u0119
nakt\u012f vyksiantys \u012fsp\u016bdingi VEKS ati-
darymo renginiai galvos skausm\u0105
kelia specialiosioms tarnyboms, ta-
\u010diau tvirtinama, kad siautuliui pa-
siruo\u0161ta tinkamai.
Bendromis Vilniaus sa-
vivaldyb\u0117s, vie\u0161osios\u012fstai-
gos \u201eVilnius - Europos kul-
t\u016bros sostin\u0117 2009\u201c (VEKS),
Vyriausiojo policijos komi-
sariato (VPK), greitosios me-
dicinos pagalbos, prie\u0161gaisri-
n\u0117s saugos bei nar\u0173 gelb\u0117to-
j\u0173 j\u0117gomis \u201edaroma viskas\u201c,
kad vilnie\u010diams ir sve\u010diams
Nauj\u0173j\u0173 met\u0173 sutikimas pra-
eit\u0173 saugiai.
Pasak VPK Vie\u0161osios tvar-
kos tarnybos vir\u0161ininko Vytau-
to Gra\u0161io, Nauj\u0173j\u0173 met\u0173 nak-
t\u012f Vilniuje vie\u0161osios tvarkos
palaikymui ir eismo prie\u017ei\u016b-
rai bus skirta 230 pareig\u016bn\u0173.
Kartu su policininkais dirbs
vadinamoji municipalin\u0117 po-
licija, saugos tarnybos, Vie\u0161o-
jo saugumo tarnybos parei-
g\u016bnai, taip pat prie\u0161gaisrin\u0117s
gelb\u0117jimo tarnybos pareig\u016b-
nai ir narai gelb\u0117tojai.
Parengtyje bus ir riau\u0161i\u0173
mal\u0161intojai bei mobilioji po-
licijos kuopa.
Pasak savivaldyb\u0117s atsto-
v\u0173, kadangi laukiama dideli\u0173
\u017emoni\u0173 sraut\u0173, per Kal\u0117das ir
Nauj\u0173j\u0173 met\u0173 nakt\u012f bus gali-
ma naudotis papildomu vie-
\u0161uoju transportu.
Nukelta \u012f 4 psl.
2009-uosius Vilnius pasitiks sustiprintomis
specialiosiomis paj\u0117gomis. \u201e15min\u201c monta\u017eas
ISSN 1822\ue0002749. Numeris 240 (749). Tira\u017eas 84 000.2008 M . G R U O D \u017d I O 24 D., T R E \u010c I A D I E N I S

SLID\u017dIAME
KELYJE - SKAUDI
AVARIJA

4 psl.
\u012eSTATYMAI
SKINASI
KELI\u0104
5 psl.
AKTUALIJOS
ORAI
-2 \u00b0C
-4 \u00b0C
VILNIUS

RA\u0160YTOJAI \u201eLAIDOJO\u201c KNYGAS

3 psl.
VILNIUS

DVIAUK\u0160TIS
TRAUKINYS
JAU TRAUKIA \u012e
KAUN\u0104

2 psl.
VILNIUS
Kitas \u201e15min\u201c numeris
pasirodys sausio 5 d.
VILNIUS

DUJ\u0172
KARTELIO
NEBUS

7 psl.
PASAULIS

RY\u0160KIAUSIOS \u201eSPORTIN\u0116S\u201c FRAZ\u0116S

10 psl.
SPORTAS
Kas nutiko
R.Kauk\u0117nui?
Kal\u0117diniai
K\u016b\u010di\u0173 receptai
Egipte su\u017eeisti
du lietuvi\u0173
turistai
\u2022\u2022\u2022
WWW.15MIN.LT
2
2008 GRUOD\u017dIO 24 D.,T R E \u010c I A D I E N I S
/VILNIUS
www.15min.lt/vilnius
Pirmasis Lietuvos istorijoje dvi-
auk\u0161tis keleivinis traukinys \u0161ian-
dien pradeda kursuoti mar\u0161rutu
Vilnius-Kaunas.

Elektrinis transportas ga- li i\u0161vystyti iki 160 km/h greit\u012f, tod\u0117l Kaun\u0105 pasiekia grei\u010diau nei per valand\u0105.

\u201eLietuvos gele\u017einkeli\u0173\u201c pl\u0117-
tros direktoriaus Alberto \u0160im\u0117no
teigimu, traukinys tarp miest\u0173
kursuos kasdien 3 kartus. Grei-
tieji traukiniai stos tik vienoje -
Kai\u0161iadori\u0173 stotyje. Kelion\u0117s bi-
lietai tarp Vilniaus ir Kauno va-
\u017eiuojant pirm\u0105ja klase kainuos
17,9 Lt, antr\u0105ja - 16,3 Lt. Nau-
jajame traukinyje\u012frengtos 304
s\u0117dimos vietos, i\u0161 j\u0173 23 pirmos
klas\u0117s ir 281 antros klas\u0117s. Pi-
ko metu vietos pakaks dar 328
stovintiems keleiviams.
\u201eLietuvos gele\u017einkeliams\u201c
2 dviauk\u0161\u010dius traukinius paga-
mino ir u\u017e 62,15 mln. Lt parda-
v\u0117 \u010cekijos koncerno \u201e\u0160koda\u201c
padalinys \u201e\u010cKD Vagonka\u201c. Ki-
tas dviauk\u0161tis traukinys tur\u0117t\u0173
prad\u0117ti kursuoti kit\u0105met, ta\u010diau
tiksli data dar ne\u017einoma. Anot
\u201eLietuvos gele\u017einkeli\u0173\u201c specia-
list\u0173, mar\u0161ruto Vilnius-Kaunas
aptarnavimui reik\u0117t\u0173 4 dviauk\u0161-
\u010di\u0173elek t r i n i\u0173t rau k i n i\u0173.
Dviauk\u0161tis traukinys jau traukia \u012f Kaun\u0105
Dviauk\u0161tis trij\u0173 vagon\u0173 elektrinis traukinys Vilnius-Kaunas kasdien kursuos
3 kartus ir atstum\u0105 \u012fveiks grei\u010diau nei per valand\u0105. J.Kalinsko nuotr.
orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
PORYT
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
-2 \u00b0C
-4 \u00b0C
-3\u00b0C
-6 \u00b0C
-4 \u00b0C
Kaunas
0 \u00b0C
-3 \u00b0C
-2 \u00b0C
-6 \u00b0C
-3 \u00b0C
Klaip\u0117da
+1 \u00b0C
-2 \u00b0C
-1 \u00b0C
+4 \u00b0C
-1 \u00b0C

Saul\u0117 teka 08:41
Saul\u0117 leid\u017eiasi 15:56
Dienos ilgumas 07:15
M\u0117nulio faz\u0117 - Del\u010dia.

vardadieniai
Adel\u0117, Adomas, Ieva, Irmina,
Girstautas, Minvyd\u0117, Irma.
Europoje
At\u0117nai
+8 \u00b0C
Berlynas
+5 \u00b0C
Londonas
+6 \u00b0C
Madridas
+10 \u00b0C
Maskva
-4 \u00b0C
Pary\u017eius
+7 \u00b0C
Praha
+4 \u00b0C
Ryga
0 \u00b0C
Roma
+11 \u00b0C
Talinas
-1 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
GRUOD\u017dIO
24
TRE\u010cIADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien apsiniauk\u0119, snigs,
bus nuo 1 \u00b0C \u0161al\u010dio iki 2 \u00b0C
\u0161ilumos. Ateinan\u010di\u0105 nakt\u012f be
krituli\u0173, bus 3-5 \u00b0C \u0161al\u010dio.
Rytoj dien\u0105 debesuota su
pragiedruliais ir v\u0117siau,
bus 0-2 \u00b0C \u0161al\u010dio.

3
2008 GRUOD\u017dIO 24 D.,T R E \u010c I A D I E N I S
Vakar sostin\u0117je prie Seimo r\u016bm\u0173 ty-
los minute knyg\u0173 leid\u0117jai ir ra\u0161yto-
jai prad\u0117jo protesto akcij\u0105 prie\u0161 nai-
kinam\u0105 PVM lengvat\u0105 ir tokiu b\u016b-
du ged\u0117jo, anot j\u0173, \u201elaidojamos\u201c
knygos. Nepriklausomyb\u0117s aik\u0161t\u0117-
je protestuotojai stat\u0117 simbolinius
lau\u017eus, knyg\u0173 barikadas, skamb\u0117-
jo laidotuvi\u0173 mar\u0161as.
Akcijos dalyviai laik\u0117 pla-
katus, skelbian\u010dius \u201eKubilius -
kult\u016bros \u017eudikas\u201c, \u201eNe \u017ev\u0117ri\u0161-
kam kult\u016bros apmokestini-
mui!\u201c. Piketo organizatoriai
tvirtino, kad naikinant PVM
lengvat\u0105, knyg\u0173 leidybai \u201ev\u0117l
ateina knygne\u0161i\u0173 laikai\u201c bei
primin\u0117 Seimo bei Vyriausyb\u0117s
nariams, kad j\u0173 pa\u010di\u0173 vaikai ir
an\u016bkai \u201enetur\u0117s nei ko skaity-
ti, nei i\u0161 ko mokytis\u201c.
\u201eKriz\u0119 galima i\u0161gyventi dve-
jopai. Galima i\u0161k\u0119sti vyri\u0161kai
ir galima \u201epratrysti\u201c. Naujoji
koalicija \u201esuviduriavo\u201c ir m\u016b-
s\u0173 kult\u016br\u0105 u\u017etvin-
d\u0117 savo vidu-
ri\u0173 turiniu\u201c, -
atvirai mintis
per protesto
akcij\u0105
rei\u0161k\u0117 ra\u0161ytoja Vidmant\u0117 Ja-
sukaityt\u0117.
Vienas akcijos iniciatori\u0173,
ra\u0161ytojas ir vert\u0117jas Darius Po-
cevi\u010dius, teig\u0117, jog panaikinus
lengvatin\u012f 5 proc. PVM tarif\u0105
knygoms, leidyba bus su\u017elug-
dyta. \u201e\u017dlugdomas ir leidybinis
verslas, ir ra\u0161ytoj\u0173 amatas, ir
patys skaitytojai\u201c, - nuoskau-
d\u0105 liejo D.Pocevi\u010dius.
Seime pasi\u016blyta 5 proc.
PVM lengvatin\u012f tarif\u0105 padi-
dinti iki 9 proc., o po pusme-
\u010dio - iki 19 proc.
\u017dlugdo kult\u016br\u0105
Leidyklos \u201eKitos knygos\u201c va-
dovas Gediminas Baranauskas
tikino, kad naujais mokes\u010diais
\u017elugdoma ne tik knyg\u0173 leidyba,
bet visa lietuvi\u0173 kult\u016bra.
\u201ePadidinti mokes\u010diai pri-
vers pakelti knyg\u0173 kainas, i\u0161-
augus leidybos s\u0105naudoms,
leidyklos tur\u0117s stabdyti nau-
jus leidybos projektus\u201c, - ai\u0161ki-
no G.Baranauskas. Piketo daly-
viai kalb\u0117jo, kad PVM lengvat\u0173

naikinimas knygoms ir bend- ras mokes\u010di\u0173 didinimas skau- d\u017eiai kirs kult\u016brai.

\u201eAptems teatrai, bibliote-
kose bus i\u0161jungtos \u0161viesos, o
koncert\u0173 sal\u0117s bus tu\u0161\u010dios\u201c, -
li\u016bdn\u0105 vaizd\u0105 pie\u0161\u0117 jie.
Vakar po piet\u0173 Seime buvo
priimtos PVM pataisos, kurio-
se iki liepos 1 dienos numa-
tomas lengvatinis 9 proc.
PVM tarifas knygoms ir ne-
periodiniams informaci-
niams leidiniams.
balsas
Kaip ruo\u0161ite
K\u016b\u010di\u0173 stal\u0105?
J\u016brat\u0117, ligonin\u0117s
darbuotoja

Kaip ir kasmet ruo\u0161ime tra- dicin\u012f K\u016b\u010di\u0173 stal\u0105 su 12 patie- kal\u0173. Paruo\u0161t\u0173 gamini\u0173 neper- kame, gaminu pati \u2013 tai tra- dicija. Pats ruo\u0161imo procesas yra svarbus, galima susikaupti, pam\u0105styti. Ki\u0161ame ir \u0161ien\u0105 po staltiese, gaila, kad \u0161iemet tik- riausiai nepavyks jo gauti.

Danius, senelis

Kaip ir kasmet stal\u0105 ruo\u0161 \u017emona. Ji m\u0117gsta visk\u0105 gamin- ti pati. Susirinks visa \u0161eima, su- va\u017eiuos gausus b\u016brys s\u016bn\u0173 ir an\u016bk\u0173. D\u0117l to jau\u010diuosi labai turtingu \u017emogumi.

Kalbino K.Vaitkevi\u010dius,
J.Kalinsko nuotr.
Ra\u0161ytojai ir leid\u0117jai \u201elaidojo\u201c knygas
KARINA
ZIMINAIT\u0116
k.ziminaite
@15min.lt

Piketuotojai premjer\u0105 Andri\u0173 Kubili\u0173
kaltino kult\u016bros nepaisymu, saky-
dami, kad panaikinus mokes\u010di\u0173
lengvatas knygoms, \u0161alyje greitai
neliks k\u0105 skaityti. I.Gel\u016bno nuotr.

Ra\u0161ytoja V.Jasukaityt\u0117.
VILNIUS/
www.15min.lt/vilnius
Straipsnio fotogalerij\u0105
rasitewww.15min.lt

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->