Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mikrokontroler AT89C51/52

Mikrokontroler AT89C51/52

Ratings: (0)|Views: 65|Likes:
Published by Жељко Паић
Opis arhitekture mikrokontrolera zasnovanog na 8051/52
Opis arhitekture mikrokontrolera zasnovanog na 8051/52

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Жељко Паић on Jun 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

 
 
PROJEKTOVANJE DIGITALNIHSISTEMA
 Mikrokontroler AT89C51/52
 
 1
 Mikrokontroler AT89C51/52
U digitalnim sistemima upravljanja sre
ć
u se pojmovi mikroprocesor i mikrokontroler, pa jestoga neophodno objasniti sli
č
nosti i razlike izme
đ
u ovih komponenti. Pod mikroprocesorom sepodrazumeva samo centralna procesorska jedinica (CPU), koju poseduje svaki digitalni ra
č
unar. Dakleto je deo ra
č
unara bez memorije, ulazno/izlaznih jedinica i drugih periferija, potrebnih ra
č
unaru kojitreba da komunicira sa korisnikom i da obavlja zadate funkcije. Mikrokontroler se dobija integracijommikroprocesora sa spoljnom memorijom, ulazno/izlaznim jedinicama, kao i drugim periferijama u jedan
č
ip.
1. Arhitektura mikrokontrolera AT89C51/52
AT89C52 predstavlja Atmelov 8-bitni CMOS mikrokontroler male potrošnje i opšte arhitekture.Zasnovan je na
 flash
tehnologiji što zna
č
i da u samom mikrokontroleru postoji elektri
č
no izbrisivamemorija u koju se može upisati program.Osnovne karakteristike mikrokontrolera AT89C52 su:
 
kompatibilan sa MCS-51 proizvodima,
 
8 kB interne fleš memorije za smiještanje programskog koda sa mogu
ć
noš
ć
u proširenja do 64kB spoljašnje memorije,
 
mogu
ć
nost do 1000 puta upisa/brisanja programskog koda u interni fleš,
 
64 kB adresnog prostora memorije podataka,
 
raspon frekvencije oscilatora u granicama od 0Hz do 24 MHz,
 
tro-nivovsko zaklju
č
avanje programske memorije,
 
256 x 8 bit internog RAM-a,
 
32 programibilne I/O linije (
č
etiri porta),
 
tri 16 – bitna tajmera/broja
č
a,
 
šest mogu
ć
ih vektora prekida sa dva nivoa prioriteta,
 
programibilni serijski prenos (puni dupleks),
 
integrisan oscilator,
 
dva na
č
ina rada mikrokontrolera (
low-power 
i
 power-down
mod).Ovako sintetizovan mikrokontroler znatno olakšava posao projektanta hardvera smanjuju
ć
i ukupnohardversko okruženje i na taj na
č
in pove
ć
ava pouzdanost sistema.Razlika izme
đ
u mikorokontrolera AT89C51 i AT89C52 je u tome što AT89C51 ima manje internememorije za program i podatke, kao i jedan tajmer manje, tj.:
 
4 kB interne fleš memorije za smiještanje programskog koda,
 
dva 16 – bitna tajmera/broja
č
a i
 
128 x 8 bit internog RAM-a.
 
 2Na slici 1.1 prikazana je arhitektura mikrokontrolera AT89C52. Sa ove slike možemo uo
č
itisljede
ć
e komponente:
 
aritmeti
č
ko logi
č
ka jedinica (ALU) sa parom registara (
TMP1
,
TMP2)
za privremenoupisivanje podataka,
 
akumulator (
ACC
) sa pomo
ć
nim registrom
B
,
 
statusni registar
(PSW
),
 
registar naredbi sa dekoderom,
 
programski broja
č
i registar za inkrementiranje programskog broja
č
a,
Sl. 1.1 Arhitektura mikrokontrolera AT89C52.
Akumulator ozna
č
ava se sa
A
ili
ACC
i predstavlja registar opšte namjene. Koristi se u svimaritmeti
č
kim i logi
č
kim operacijama, jer u sebi sadrži jedan od operanada. Tako
đ
e, i rezultati operacijase smiještaju u akumulator.Pomo
ć
ni registar
B
se naziva multiplikativnim registrom i služi za smiještanje drugog operanda zaaritmeti
č
ke operacije množenja i dijeljenja. Posle izvršene operacije množenja u njemu se nalazi višibajt rezultata, a u slu
č
aju dijeljenja u njemu se nalazi ostatak dijeljenja.Pokaziva
č
steka (
SP
-
S
tack 
 P
ointer 
) veli
č
ine je osam bita i služi za adresiranje vrha stek memorijekoja je dio internog RAM-a. Ovaj registar se inkrementira prilikom upisivanja podataka u stek, a

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->