Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
01. dn reda

01. dn reda

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2014

pdf

text

original

 
 R E P U B L I K A H R V A T S K AMINISTARSTVO KULTURENACRTPRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OELEKTRONI
Č
KIM MEDIJIMAZagreb, ožujak 2007.
 
 2
.NACRT PRIJEDLOGA ZAKONAO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONI
Č
KIM MEDIJIMAI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi
č
lanka 2.stavka 4. i
č
lanka 38. Ustava Republike Hrvatske.
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITIZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONAPROISTE
Ć
I1. Ocjena stanja
Na podru
č
 ju Republike Hrvatske uz Hrvatsku radioteleviziju danas djeluje 23televizijska i 153 radijska koncesionara, dok broj osoba koje objavljuju elektroni
č
kepublikacije nije utvr 
đ
en. Rad navedenih elektroni
č
kih medija ure
đ
en je odredbamaZakona o elektroni
č
kim medijima, Zakona o medijima, Zakonom o potvr 
đ
ivanjuEuropske konvencije o prekograni
č
noj televiziji, dok se rad i djelovanje Hrvatskeradiotelevizije ure
đ
uje posebnim zakonom.Ovo podru
č
 je u Europskoj uniji ure
đ
eno je Direktivom o televiziji bez granica,Europskom konvencijom o prekograni
č
noj televiziji, te brojnim preporukama Vije
ć
aEurope koje se odnose na medije.U okviru postupka pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji održan jepred Europskom komisijom multilateralni i bilateralni screening za poglavlje 10.Informacijsko društvo i mediji tijekom lipnja i srpnja 2006. godine te tako
đ
er sastanciPododbora za ljudske potencijale, istraživanje, tehnološki razvitak i socijalnu politikuOdbora za stabilizaciju i pridruživanje Europske unije. Tom prilikom je provedenoprethodno ispitivanje uskla
đ
enosti medijskog zakonodavstva Republike Hrvatske seuropskom pravnom ste
č
evinom, te su u pogledu Zakona o elektroni
č
kim medijima iZakona o Hrvatskoj radioteleviziji iznesene odre
đ
ene primjedbe.Temeljne primjedbe odnose se na uskla
đ
enost sa Direktivom o televiziji bezgranica i Europskom konvencijom o prekograni
č
noj televiziji, posebno u odnosu naoglašavanje nekih proizvoda, promicanje europskih audiovizualnih djela, sloboduprijenosa programskih sadržaja iz drugih država, te pitanje osiguravanja pravnoglijeka protiv svih odluka Vije
ć
a za elektroni
č
ke medije.
 
 3
2. Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom
Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroni
č
kim medijimaponajprije se želi usvojiti one odredbe propisa Europske unije koji ure
đ
uju podru
č
 jeelektroni
č
kih medija, a na koje je uputila Europska komisija, kako bi se postiglapotpuna harmonizacija na ovom podru
č
 ju.Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroni
č
kim medijimaure
đ
uju se slijede
ć
a osnovna pitanja:-
 
Propisuje se da nakladnik elektroni
č
kog medija može biti i fizi
č
ka osoba , što je u skladu sa
č
lankom 1. to
č
kom b. Direktive o televiziji bez granica.- Briše se odredba kojom se elektroni
č
ke publikacije izri
č
ito uvrš
ć
uju udjelatnost proizvodnje i prijenosa programskih sadržaja i programskih usluga, izrazloga što se na njih ne primjenjuju sve odredbe kojima se ure
đ
uju pojediniprogramski sadržaji i usluge.- Preciziraju se pojmovi koji se ure
đ
uju posebnim propisima, tako da suuvršteni pojmovi koji se odnose na digitalizaciju, kao što su multipleks, mrežnioperator digitalnog radija i/ili digitalne televizije i multipleks operator digitalnog radijai/ili digitalne televizije.- Ure
đ
uje se pitanje prava na ispravak u programima radija i televizije nana
č
in da se upu
ć
uje na Zakon o medijima, kojim je ovo pitanje detaljno ure
đ
eno.- Prihva
ć
a se na
č
elo, sukladno praksi Europske komisije, da se prilikomupu
ć
ivanja na neki posebni propis treba navesti naziv propisa, tako da su u tomsmislu u Zakonu izvršene odgovaraju
ć
e dopune.- Propisuje se jamstvo slobode izražavanja i puna programska slobodaelektroni
č
kih medija, bez izri
č
itog navo
đ
enja mogu
ć
nosti ograni
č
avanja slobodeizražavanja i pune programske slobode elektroni
č
kih medija Zakonom oelektroni
č
kim medijima i posebnim zakonom.- Precizira se uporaba hrvatskog jezika, posebno mogu
ć
nost poticanjastvaralaštva na njegovim narje
č
 jima.- Odre
đ
uje da se fizi
č
ke i pravne osobe kao nakladnici elektroni
č
kog medijamogu upisati u propisane registre (sudski registar, registar udruga, registar obrtnikadr.).- Preciziraju se, sukladno
č
lanku 2. Direktive o televiziji bez granica, 97/36/EC,uvjeti na temelju kojih se predmnijeva da je nakladnik elektroni
č
kog medija unutar nadležnosti Republike Hrvatske.- Odre
đ
uje se na
č
in davanja uredni
č
kog mišljenja o programskoj osnovi tesastav uredništva nakladnika.- Utvr 
đ
uju se zabrane i mjere koje se odnose na zaštitu maloljetnika, sukladnoDirektivi o televiziji bez granica i Konvenciji o prekograni
č
noj televiziji.- Odre
đ
uje se da nije dopušteno u oglašavanju i teletrgovini prikazivati,vizualno ili govorom, osobe koje redovito nastupaju u programu vijesti iliaktualnostima, sukladno
č
lanku 13. stavku 4. Konvencije o prekograni
č
nojteleviziji.- Propisuju se zabrane oglašavanja i teletrgovine lijekova i medicinskihproizvoda te zdravstvenih usluga, koje predvi
đ
a Direktiva o televiziji bez granica, tezabrana oglašavanja alkohola i alkoholnih pi
ć
a, izuzev ako je za alkoholna pi
ć
adruga
č
ije ure
đ
eno Zakonom o hrani.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->