Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mọi Dự Tính Hòa Bình Sẽ Được Thực Hiện

Mọi Dự Tính Hòa Bình Sẽ Được Thực Hiện

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by seegodwhileliving
'Tôi đã ban tặng hàng ức, ức, ức, ức tỷ điểm công đức tâm linh để thế giới được trở nên tốt hơn, con người chuyển đổi từ bên trong và cho một Thế Giới Thuần Chay-Thế Giới Hòa Bình. Tôi cần ban tặng thêm để viễn ảnh này trở thành sự thật. Nhưng nó sẽ có thể trở thành sự thật. Tôi đang gia tăng nỗ lực thiền định của mình. Tôi vẫn đang tiếp tục. Thời điểm gần nhất tôi kiểm tra là ngày 28 tháng 1 năm 2013, hành tinh của chúng ta đã được kéo dài thêm 62,352,043 năm nữa. Quý vị hãy yên tâm là hành tinh sẽ tồn tại lâu hơn rất nhiều đến hàng trăm triệu năm. Và tôi đã dàn xếp với thiên đàng để hành tinh trái đất được tồn tại lâu như ý bà muốn và có thể là vĩnh viễn nếu bà muốn vậy. Đó là sự giao ước hôm nay.' – Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi hội thảo truyền hình trực tuyến và điện đàm với nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 12 năm 2012 và ngày 14 tháng 4 năm 2013 (nguyên văn tiếng Anh) –
'Tôi đã ban tặng hàng ức, ức, ức, ức tỷ điểm công đức tâm linh để thế giới được trở nên tốt hơn, con người chuyển đổi từ bên trong và cho một Thế Giới Thuần Chay-Thế Giới Hòa Bình. Tôi cần ban tặng thêm để viễn ảnh này trở thành sự thật. Nhưng nó sẽ có thể trở thành sự thật. Tôi đang gia tăng nỗ lực thiền định của mình. Tôi vẫn đang tiếp tục. Thời điểm gần nhất tôi kiểm tra là ngày 28 tháng 1 năm 2013, hành tinh của chúng ta đã được kéo dài thêm 62,352,043 năm nữa. Quý vị hãy yên tâm là hành tinh sẽ tồn tại lâu hơn rất nhiều đến hàng trăm triệu năm. Và tôi đã dàn xếp với thiên đàng để hành tinh trái đất được tồn tại lâu như ý bà muốn và có thể là vĩnh viễn nếu bà muốn vậy. Đó là sự giao ước hôm nay.' – Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi hội thảo truyền hình trực tuyến và điện đàm với nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 12 năm 2012 và ngày 14 tháng 4 năm 2013 (nguyên văn tiếng Anh) –

More info:

Published by: seegodwhileliving on Jun 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2014

pdf

text

original

 
Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 – M
i K
ế
 Ho
ch Hòa Bình S
 
Đượ
c Hoàn Thành
1
 
Ă
n Thu
n Chay, T
o Hòa Bình – Th
ế
 Gi
i Thu
n Chay, Th
ế
 Gi
i Hòa Bình
M
i K
ế
 Ho
ch Hòa Bình S
 
Đượ
c Hoàn Thành
Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 khai th
 trong bu
i h
i th
o vi
n thông v
i nhân viên Truy
n Hình Vô Th
ượ
ng S
ư
 t
i Los Angeles, California, Hoa K
 vào ngày 14 tháng 4 n
ă
m 2013 (nguyên v
ă
n ti
ế
ng Anh)
S
ư
 Ph
: Xin chào. H
i:
Kính chào S 
ư 
 Ph 
! S 
ư 
 Ph 
 kh 
e không?
S
ư
 Ph
: M
i ng
ườ
i kh
e ch
? H
i:
 kh 
e, S 
ư 
 Ph 
.
 S
ư
 Ph
: C
m
ơ
n, c
m
ơ
n.
Đ
ón ti
ế
p ki
u ngôi sao h
? H
i:
, ch 
c ch 
n r 
i. S 
ư 
 Ph 
 là siêu sao h 
ng nh 
t và nhân v 
t quan tr 
ng.
 S
ư
 Ph
:
Đ
ón ti
ế
p ki
u nhân v
t quan tr
ng h
? Quý v
 có nghe không? H
i:
, r 
t rõ, S 
ư 
 Ph 
.
 S
ư
 Ph
: Tuy
t v
i, t
t, t
t! Xin l
i
đ
ã
để
 quý v
 
đợ
i. Tình hu
ng b
t ng
. Ban
đầ
u tôi
 m
t n
ơ
i khác
để
 nói chuy
n, nh
ư
ng r
i do hoàn c
nh, tôi ph
i d
i
đế
n n
ơ
i khác, do
đ
ó tôi h
ơ
i tr
 m
t chút, nhé? H
i:
, không sao, S 
ư 
 Ph 
. Chúng con luôn vô cùng h 
nh phúc và vui m 
ừ 
ng
đượ 
c nói chuy 
n v 
ớ 
i S 
ư 
 Ph 
.
 S
ư
 Ph
: C
m
ơ
n. Tôi c
ũ
ng
ướ
c có th
 trò chuy
n v
i quý v
, r
t vui! Tr
ướ
c tiên tôi s
 k
 m
t chuy
n vui,
đượ
c ch
? [H
i: D
, S
ư
 Ph
.] Tôi vui khi trò chuy
n v
i quý v
, t
t nhiên.
 
Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 – M
i K
ế
 Ho
ch Hòa Bình S
 
Đượ
c Hoàn Thành
2
 
Ă
n Thu
n Chay, T
o Hòa Bình – Th
ế
 Gi
i Thu
n Chay, Th
ế
 Gi
i Hòa Bình
[H
i: D
, S
ư
 Ph
.] Có m
t ng
ườ
i tr
 v
 nói v
i b
n cùng phòng c
a anh, 'Ôi, anh
ơ
i, tôi r
t vui có th
 trò chuy
n v
i anh.' Ng
ườ
i b
n cùng phòng nói, 'Nh
ư
ng có gì m
i l
 
đ
âu? Mình s
ng chung
 
đ
ây mà.' 'Không.' Anh
y nói, 'Không, nh
ư
ng c
 ngày hôm nay, tôi
đ
ã m
 mi
ng, m
 r
i ng
m mi
ng, m
 r
i ng
m mi
ng, nh
ư
ng tôi không nói
đượ
c m
t l
i.' Do
đ
ó ng
ườ
i b
n cùng phòng r
t lo l
ng m
i h
i, 'T
i sao v
y? Chúa
ơ
i,
đ
i
u gì x
y ra cho anh?' Anh
y nói, 'Tôi
đ
ã
đế
n nha s
 ĩ 
.' Có hi
u không? [H
i: C
m
ơ
n S
ư
 Ph
.]
Đượ
c. À,
đ
ôi khi
đ
i
u này c
ũ
ng x
y ra cho tôi. [H
i:
, d
, S
ư
 Ph
.]
Đượ
c. Bây gi
 tôi vui, chúng ta
 
đ
ây và có th
 nói chuy
n. Xin m
i. H
i:
, chúng con c 
ũ
ng r 
t h 
nh phúc, S 
ư 
 Ph 
.
ư 
 Ph 
, lúc g 
n
đ 
ây Ngài ra sao? Ngài có kh 
e không? 
 S
ư
 Ph
: Tàm-t
m, có và không. Quý v
 bi
ế
t, c
ũ
ng v
y thôi. Hôm nay
đặ
c bi
t tôi không c
m th
y kh
e l
m, t
 ngày hôm qua, nh
ư
ng không sao. Không sao
đ
âu. Ý tôi là tôi v
n còn s
ng, không sao. H
i:
, S 
ư 
 Ph 
. Ôi, vì sao, S 
ư 
 Ph 
? Vì sao Ngài không
đượ 
c kh 
e? 
 S
ư
 Ph
: Tôi không bi
ế
t.
Đ
i
u này th
ườ
ng ch
ỉ 
 b
ng d
ư
ng
đế
n.
Đế
n r
i
đ
i, nh
ư
 là nh
ng th
 v
t ch
t,
đ
ôi khi c
ă
ng th
ng tinh th
n,
đ
ôi khi là
đủ
 th
 chuy
n, không bi
ế
t t
 
đ
âu
đế
n và r
i bi
ế
n m
t, tr
 v
 
đ
âu không bi
ế
t.
Đ
ôi khi không quá nghiêm tr
ng, c
m
ơ
n Th
ượ
ng
Đế
. H
i:
, S 
ư 
 Ph 
. Th 
ư 
a S 
ư 
 Ph 
, l 
n tr 
ướ 
c chúng con nói chuy 
n v 
ớ 
i Ngài, Ngài ch 
ỉ 
 có m 
t ho 
c hai th 
 ị 
 gi 
 s 
ng v 
ớ 
i Ngài. Hi 
n t 
i có ai
ở 
 
đ 
ó
để
 ch 
ă
m sóc cho S 
ư 
 Ph 
 không?
S
ư
 Ph
: Có, m
t ng
ườ
i. H
i:
, ch 
ỉ 
 m 
t ng 
ườ 
i, S 
ư 
 Ph 
 S
ư
 Ph
: M
t, ph
i. Nh
ư
ng ph
n l
n th
i gian cô
y ch
ă
m sóc cho chó. Do
đ
ó tôi t
 ch
ă
m sóc cho mình. H
i:
ư 
 Ph 
, có ai
ở 
 
đ 
ó ch 
ă
m sóc cho S 
ư 
 Ph 
 không? Ch 
c
n
t khó kh 
ă
n khi s 
ng
t mình.
 S
ư
 Ph
: Ph
i, à,
đ
úng và không. B
i vì
đ
ôi khi quý v
 có ng
ườ
i, nh
ư
ng h
 c
ũ
ng mang
đế
n nh
ng th
 khác v
i h
. [H
i: D
, S
ư
 Ph
.] Và quý v
 
đề
u b
n r
n làm nh
ng vi
c khác. Quý v
 
đ
i thi
n
 
đ
âu
đ
ó, hay làm vi
c gì
đ
ó, ho
c có gia
đ
 ình, có vi
c làm.
Đ
i m
 ti
m ho
c làm
 Loving Hut, n
u
ă
n, làm vi
c, ph
c v
. Và n
ế
u có ng
ườ
i nào
đ
ó có kh
 n
ă
ng thì có th
 là không h
p. Và
đ
ôi khi có nhi
u chuy
n khác nhau. Và cu
c s
ng c
a tôi c
ũ
ng h
ơ
i b
t th
ườ
ng m
t chút và không
đ
oán tr
ướ
c
đượ
c. Tôi ph
i ch
y
đ
ây ch
y
đ
ó r
t nhi
u và không ai có th
 ch
u
đượ
c mãi. H
i:
, S 
ư 
 Ph 
. Nh 
ư 
ng còn th 
ứ 
c
ă
n c 
a S 
ư 
 Ph 
 thì sao? Ít nh 
t là có ai
ở 
 
đ 
ó n 
u
ă
n cho
ư 
 Ph 
 ch 
ứ 
 S
ư
 Ph
: Quý v
 nói
đ
ùa. Tôi n
u
ă
n cho h
 nh
ng khi h
 
 
đ
ây. Hi
n gi
 tôi n
u
ă
n cho cô
y, th
m chí ch
ỉ 
 m
t th
 gi
. Ít h
ơ
n. Không ph
i m
i ngày, nh
ư
ng m
i khi tôi n
u món nào ngon, tôi luôn cho cô
y. [H
i: Th
t d
 th
ươ
ng, S
ư
 Ph
.] Cô
y n
u cho các chú chó. Tôi
đ
ã bi
ế
t
ơ
n r
i, quý v
 bi
ế
t không? B
i vì h
u h
ế
t th
i gian tôi c
n thi
n hay ch
ă
m
 
Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 – M
i K
ế
 Ho
ch Hòa Bình S
 
Đượ
c Hoàn Thành
3
 
Ă
n Thu
n Chay, T
o Hòa Bình – Th
ế
 Gi
i Thu
n Chay, Th
ế
 Gi
i Hòa Bình
sóc công chuy
n, chuy
n này chuy
n n
, ho
c d
n d
p nhà c
a cho… vì nh
ng chú chó, h
 làm r
i tung lên, r
t nhi
u l
n. Quý v
 bi
ế
t, khi h
 mu
n th
c
ă
n v
t, h
 không ch
ỉ 
 
ă
n trong bát. H
 
ă
n trên sàn ho
c trên gi
ườ
ng c
a h
 và tôi c
 ph
i d
n d
p. Và tôi b
n r
n. N
ế
u tôi không làm vi
c v
t ch
t trong nhà, thì tôi ph
i thi
n và nghiên c
u v
 v
ũ
 tr
, và
đủ
 th
 chuy
n trên th
ế
 gi
i, và c
 g
ng làm, c
 g
ng s
a ch
a, b
t c
 
đ
i
u gì tôi có th
, v
 tâm linh, v
t ch
t. Vì v
y
đ
ã r
t t
t là m
t th
 gi
 ch
ă
m sóc các chú chó b
i h
 c
n
đượ
c cho
ă
n th
ườ
ng xuyên. Và r
i h
 c
n u
ng thu
c b
 và m
t s
 thu
c ch
a b
nh
đ
úng gi
, b
i bây gi
 h
 h
ơ
i l
n tu
i r
i và có chút v
n
đề
 ch
 này ch
 kia. Vì v
y tôi r
t vui là có ng
ườ
i ch
ă
m sóc h
 
để
 tôi
đỡ
 b
n r
n, quý v
 hi
u ch
?
Đ
i
u này r
t, r
t t
t r
i. N
u
ă
n... Tôi n
u
đơ
n gi
n. Dù sao c
ũ
ng không có gì nhi
u
để
 n
u. Quý v
 bi
ế
t, th
c ph
m yêu th
ươ
ng và hòa bình, và th
m chí còn ít h
ơ
n v
y n
a. B
i vì tôi ch
n l
c h
ơ
n v
 nh
ng lo
i th
c ph
m không
đ
au. Cho nên c
ũ
ng không có gì nhi
u. Tôi r
t vui là tôi có th
 n
u
ă
n cho chính mình. Nhi
u ng
ườ
i th
m chí không có th
c
ă
n, quý v
 bi
ế
t mà. Hãy suy ngh
 ĩ 
 v
 
đ
i
u
đ
ó. [H
i: D
,
đ
úng v
y.] À, tôi
ă
n c
ũ
ng không nhi
u, c
ũ
ng không n
u gì nhi
u. Cho nên r
t t
t là cô
y có th
 t
 n
u
ă
n cho mình và cho các chú chó, và tôi r
t vui
đượ
c t
 làm nh
ng vi
c khác. D
n d
p ch
 c
a mình, d
n d
p ch
 c
a chó, và cô làm công vi
c c
a cô. [H
i: D
, S
ư
 Ph
.] Không c
n ai n
u
ă
n cho tôi. Ch
ỉ 
 
đ
ôi khi, ph
i, quý v
 nói
đ
úng,
đ
ôi khi tôi th
t s
 c
ũ
ng
ướ
c có ai có th
 n
u
ă
n cho tôi, b
i vì
đ
ôi khi tôi không
đượ
c kh
e. Tôi không mu
n n
u
ă
n, tôi c
m th
y không mu
n
đứ
ng d
y. Nh
ư
ng
đ
ây là s
 an bày, s
 an bày c
a nghi
p qu
 là nh
ư
 v
y, là tôi ph
i
ă
n m
t th
 gì
đ
ó, n
ế
u không d
 dày s
 gây r
c r
i. Nh
ư
ng
đ
ôi khi tôi th
t s
 r
t l
ườ
i
ă
n, r
t l
ườ
i n
u, và tôi
ướ
c có ai
đ
ó th
t s
… quan tâm m
t chút, yêu th
ươ
ng và d
 ch
u nh
ư
 là hi
u nhau h
ơ
n, ch
ỉ 
 
để
 làm
đ
i
u
đ
ó. Không ph
i ai n
u c
ũ
ng
đượ
c, hi
u ch
? Không ph
i ai c
ũ
ng
đượ
c. B
i vì
đ
ôi khi tôi có ng
ườ
i, nh
ư
ng tôi thích t
 n
u cho mình h
ơ
n. Không sao, th
t s
 là v
y.
Đượ
c. Còn quý v
 thì sao? Có ai n
u cho quý v
 không? Quý v
 không sao ch
 h
? Quý v
 t
t h
? H
i:
, S 
ư 
 Ph 
.
Ở 
 
đ 
ây chúng con t 
ự 
 n 
u
ă
n và th 
ứ 
c
ă
n luôn r 
t ngon.
S
ư
 Ph
: À, ch
c ch
n r
i! R
t m
ng cho quý v
. H
i:
Nh 
ư 
ng S 
ư 
 Ph 
, có
đ 
u gì chúng con có th 
 làm
để
 giúp Ngài t 
ừ 
 n 
ơ 
i
đ 
ây không?
S
ư
 Ph
: Quý v
 
đ
ang làm vi
c c
a mình, nh
ư
 v
y t
t r
i. V
 ph
n tôi, tôi th
t s
 không c
n gì nhi
u. Quý v
 còn nghe tôi nói không? [H
i: D
, r
t rõ, S
ư
 Ph
.]
Đượ
c,
đượ
c. Ch
ỉ 
 
đ
ôi khi nh
ư
 th
ế
 này. Thí d
, n
ế
u quý v
 c
n nói chuy
n v
i tôi
đ
i
u gì
đ
ó và có l
 quý v
 thích nhìn th
y tôi h
ơ
n, nh
ư
ng tôi không có thi
ế
t b
, tôi không có ng
ườ
i bên c
nh,
đ
ôi khi tôi ph
i ch
y tr
n. Do
đ
ó ít nh
t chúng ta có th
 nói chuy
n v
i nhau qua
đ
i
n tho
i, quý v
 bi
ế
t không? [H
i: D
, S
ư
 Ph
.] Ngày nay, v
n
đề
 k
 thu
t r
t d
 gi
i quy
ế
t, ph
i không? [H
i: D
, S
ư
 Ph
.] Vào th
i x
ư
a,
đ
i
u này không th
 
đượ
c. [H
i: D
, chúng con th
t s
 bi
ế
t
ơ
n, S
ư
 Ph
.] Tôi c
ũ
ng bi
ế
t
ơ
n. [H
i: Xin Ngài b
o tr
ng, S
ư
 Ph
.]
Đượ
c, t
t nhiên. Tôi bi
ế
t quý v
 thích th
y tôi và tôi c
ũ
ng thích nhìn nh
ng g
ươ
ng m
t
đẹ
p trai, xinh x
n c
a quý v
, nh
ư
ng… Tôi trông v
n v
y, nh
ư
 l
n tr
ướ
c quý v
 th
y tôi, trên
đ
i
n tho
i. Có th
 tr
 h
ơ
n. H
i:
Tuy 
t v 
ờ 
i! Ch 
c ch 
n là Ngài r 
t
đẹ
p, S 
ư 
 Ph 
.
S
ư
 Ph
: Ph
i, tôi
đẹ
p. Tôi càng ngày càng
đẹ
p h
ơ
n, t
 trong ra ngoài. [H
i:
Đ
úng v
y!] Tôi c
m th
y
đẹ
p. [H
i: S
ư
 Ph
 
đẹ
p. Ngài
đẹ
p th
t.] Tôi c
m th
y
đẹ
p.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->