Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ng a 4 Marpol Norme

Ng a 4 Marpol Norme

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by adrian_zografi4173
maritime legislation
maritime legislation

More info:

Categories:Business/Law
Published by: adrian_zografi4173 on Jun 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2014

pdf

text

original

 
1
 Anex
ă
laOrdinul nr.....din........
NORME METODOLOGICEDE PUNERE ÎN APLICARE A PREVEDERILOR 
 ANEXEI IV REVIZUITE LA MARPOL 73/78 
CAPITOLUL ISCOPArt. 1.
 – (1) Scopul acestor Norme metodologice este de a crea instrumentul legal prin careimplementarea prevederilor 
 Anexei IV revizuite la MARPOL 73/78 
s
ă
poat
ă
fi
ă
cut
ă
în moduniform
ş
i unitar de c
ă
tre toate p
ă
ţ
ile interesate, respectiv, proprietarii
ş
i operatorii de navemaritime care arboreaz
ă
pavilionul român,
ş
antierele navale, proiectan
ţ
ii de nave, administra
ţ
iileportuare, inspectorii Autorit
ăţ
ii Navale Române,
ş
i inspectorii societ
ăţ
ilor de clasificare careac
ţ
ioneaz
ă
ca organiza
ţ
ii recunoscute în baza contractelor de mandat special încheiate cuMinisterul Transporturilor, Construc
ţ
iilor 
ş
i Turismului, denumit în continuare MTCT.(2)
 Anexa IV la
 
MARPOL 73/78 
a intrat în vigoare pe plan interna
ţ
ional la data de 27 septembrie2003, conform documentului transmis de Organiza
ţ
ia Maritim
ă
Interna
ţ
ional
ă
PMP/Circ. 166 din14 noiembrie 2003, iar 
 Anexa IV revizuit 
ă
la
 
MARPOL 73/78 
a intrat în vigoare pe planinterna
ţ
ional la data de 1 august 2005, conform documentului transmis de Organiza
ţ
ia Maritim
ă
Interna
ţ
ional
ă
A1/U/3.36 (NV.3).
CAPITOLUL IIDOMENIU DE APLICAREArt. 2.
– Dispozi
ţ
iile cuprinse în prezentele Norme
 
metodologice se aplic
ă
urm
ă
toarelor categorii de nave maritime care efectueaz
ă
voiaje interna
ţ
ionale:a) navelor noi cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 400;
ş
ib) navelor noi care au un tonaj brut mai mic de 400 care sunt autorizate s
ă
transportemai mult de 15 persoane;
ş
ic) navelor existente cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 400, dup
ă
5 ani de la intrarea în vigoare a Anexei IV la MARPOL 73/78;
ş
id) navelor existente cu un tonaj brut mai mic de 400 care sunt autorizate s
ă
transportemai mult de 15 persoane, dup
ă
5 ani de la intrarea în vigoare a Anexei IV la MARPOL73/78.
Art. 3.
– (1) Autoritatea Naval
ă
Român
ă
se va asigura c
ă
navele existente carearboreaz
ă
pavilionul român prev
ă
zute la art. 3 lit.c)
ş
i d), ale c
ă
ror chile au fost puse sau erau într-un stadiu similar de construc
ţ
ie, înainte de 2 octombrie 1983, c
ă
acestea sunt echipate, pecât posibil, pentru desc
ă
rcarea apelor uzate în conformitate cu cerin
ţ
ele regulii 11 din Anexa IVrevizuit
ă
la MARPOL 73/78.(2) La acordarea dreptului de intrare pentru operare în porturile române
ş
ti navelor prev
ă
zute la art. 3 lit.c)
ş
i d) ale c
ă
ror chile au fost puse sau erau într-un stadiu similar de
 
2
construc
ţ
ie înainte de 2 octombrie 1983
ş
i care arboreaz
ă
alt pavilion decât cel român, Autoritatea Naval
ă
Român
ă
se va asigura c
ă
acestea sunt echipate, pe cât posibil, pentrudesc
ă
rcarea apelor uzate în conformitate cu cerin
ţ
ele regulii 11 din Anexa IV revizuit
ă
laMARPOL 73/78.
Art. 4.
- Regula 11 din Anexa IV revizuit
ă
la MARPOL 73/78 nu se aplic
ă
în urm
ă
toarelesitua
ţ
ii:a) la desc
ă
rcarea apelor uzate dintr-o nav
ă
, necesar 
ă
pentru siguran
ţ
a respectiveinave
ş
i a persoanelor aflate la bord sau pentru salvarea vie
ţ
ii omene
ş
ti pe mare;saub) la deversarea apelor uzate ca urmare a unei avarii a navei sau a echipamentuluiacesteia, dac
ă
s-au luat toate m
ă
surile ra
ţ
ionale înainte
ş
i dup
ă
producereaavariei, cu scopul de a preveni sau reduce la minim deversarea.
CAPITOLUL IIIDEFINI
Ţ
IIArt. 5.
Termenii folositi in prezentele norme metodologice au urm
ă
torul în
ţ
eles:a)
 Administra
ţ 
ia statului parte la Anexa IV revizuit 
ă
la MARPOL 73/78 
- Guvernul aceluistat sau institu
ţ
ia abilitat
ă
în respectivul stat s
ă
implementeze prevederile acestei conven
ţ
iiinterna
ţ
ionale;b)
 Ape uzate
-:i)ape
ş
i alte de
ş
euri provenind de la orice tip de closete
ş
i pisoare;ii)ape provenind de la lavoare, c
ă
zi de sp
ă
lat
ş
i guri de scurgere situate în spa
ţ
iilerezervate pentru îngrijire medical
ă
(dispensare, infirmerii etc.);iii)ape provenind din spa
ţ
ii utilizate pentru transportul animalelor vii; sau
iv)
alte ape reziduale, precum cele provenite din cambuze, s
ă
li de mese, buc
ă
t
ă
rii,care au con
ţ
inut de detergen
ţ
i
ş
i sunt amestecate cu apele definite mai sus.c)
 Autoritatea Naval 
ă
Român
ă
 
- organ tehnic de specialitate din subordinea MinisteruluiTransporturilor, Construc
ţ
iilor 
ş
i Turismului c
ă
ruia i-au fost delegate competen
ţ
ele pentruducerea la îndeplinire a obliga
ţ
iilor ce revin Guvernului ca parte la conven
ţ
iile interna
ţ
ionale dindomeniul transporturilor navale;d)
Dat 
ă
de aniversare
- ziua
ş
i luna fiec
ă
rui an, care vor corespunde datei de expirare a
Certificatului interna
ţ 
ional de prevenire a polu
ă
rii cu ape uzate
.e)
Minister 
- Ministerul Transporturilor, Construc
ţ
iilor 
ş
i Turismului (MTCT);
f)
Nav 
ă
existent 
ă
- o nav
ă
maritim
ă
care nu este o nav
ă
nou
ă
.
 
g)
Nav 
ă
nou
ă
-o nav
ă
maritim
ă
:i)pentru care s-a încheiat contractul de construc
ţ
ie sau, în lipsa unui contract deconstruc
ţ
ie, a c
ă
rei chil
ă
a fost pus
ă
sau care se afl
ă
într-un stadiu similar deconstruc
ţ
ie la sau dup
ă
data de 27 septembrie 2003; sauii)a c
ă
rei livrare are loc la sau dup
ă
data de 27 septembrie 2006.h)
Organiza
ţ 
ie recunoscut 
ă
 
- o societate de clasificare c
ă
reia Ministerul Transporturilor,Construc
ţ
iilor 
ş
i Turismului îi deleag
ă
dreptul de a inspecta navele care arboreaz
ă
pavilionulromân
ş
i a emite
Certificatul interna
ţ 
ional de prevenire a polu
ă
rii cu ape uzate
în conformitate cuprevederile legale în vigoare.i)
Persoan
ă
- un membru al echipajului sau un pasager. j)
Tanc de colectare
- un tanc folosit pentru colectarea
ş
i depozitarea apelor uzate.
 
3
k)
Uscatul cel mai apropiat.
Expresia "de la uscatul cel mai apropiat" se refer 
ă
lapor 
ţ
iunea de la linia de baz
ă
care serve
ş
te la delimitarea m
ă
rii teritoriale a teritoriului respectiv înconformitate cu dreptul interna
ţ
ional
;
, totu
ş
i, în sensul Anexei IV revizuite la MARPOL 73/78,expresia „de la uscatul cel mai apropiat” pe coasta NE a Australiei înseamn
ă
de la o linie tras
ă
dintr-un punct al coastei Australiei cu:latitudinea 11°00´S, longitudinea 142°08´Epân
ă
la punctul cu latitudinea 10°35´S, longitudinea 141°55´E
ş
i apoi între urm
ă
toarelepuncte:latitudine 10°00´S, longitudine 142°00´Elatitudine09°10´S, longitudine 143°52´Elatitudine09°00´S, longitudine 144°30´Elatitudine 10°41´S, longitudine 145°00´Elatitudine 13°00´S, longitudine 145°00´Elatitudine 15°00´S, longitudine 146°00´Elatitudine 17°30´S, longitudine 147°00´Elatitudine 21°00´S, longitudine 152°55´Elatitudine 24°30´S, longitudine 154°00´E
ş
i apoi pân
ă
la punctul de latitudine 24°42´S,longitudine 153°15´E pe coasta Australiei.l)
Voiaj interna
ţ 
ional 
- un voiaj al unei nave maritime dintr-o
ţ
ar 
ă
în care Anexa IV revizuit
ă
laMARPOL 73/78 se aplic
ă
, pân
ă
la un port din afara acestei
ţă
ri sau invers.
CAPITOLUL IVNORME TEHNICE PRIVIND CONSTRUC
Ţ
IA
Ş
I ECHIPAREA NAVELORSectiunea 1Generalit
ăţ
iArt. 6.
– (1) Fiecare nav
ă
, c
ă
reia, potrivit prevederilor art. 2 i se cere s
ă
fie în conformitatecu Anexa IV revizuit
ă
la MARPOL 73/78, trebuie s
ă
fie echipat
ă
cu unul dintre urm
ă
toarelesisteme pentru ape uzate:a)
o instala
ţ 
ie de tratare
a apelor uzate care va fi de un tip aprobat de
 Administra
ţ 
ia statului  parte la Anexa IV revizuit 
ă
la MARPOL 73/78 
care a acordat dreptul de arborare apavilionului s
ă
u respectivei nave sau de o organiza
ţ
ie recunoscut
ă
de c
ă
tre aceast
ă
administra
ţ
ie. Instala
ţ
ia de tratare
 
trebuie s
ă
îndeplineasc
ă
standardele
ş
i metodele de încercare stabilite de Organiza
ţ
ia Maritim
ă
Interna
ţ
ional
ă
. Autoritatea Naval
ă
Român
ă
vaacorda aprobarea de tip instala
ţ
iilor de tratare a apelor uzate cu care se echipeaz
ă
navele care arboreaz
ă
pavilionul român dac
ă
acestea îndeplinesc cerin
ţ
ele prev
ă
zute însec
ţ
iunea IV.1. Pentru navele existente sunt acceptate specifica
ţ
iile na
ţ
ionale; saub)
un sistem pentru malaxare
ş
i dezinfectare
aprobat de
 Administra
ţ 
ia statului parte la Anexa IV revizuit 
ă
la MARPOL 73/78 
care a acordat dreptul de arborare a pavilionuluis
ă
u respectivei nave sau de o organiza
ţ
ie recunoscut
ă
de c
ă
tre aceast
ă
administra
ţ
ie.Sistemul pentru malaxare
ş
i dezinfectare va fi prev
ă
zut cu mijloace consideratesatisf 
ă
c
ă
toare de c
ă
tre administra
ţ
ie
 
pentru depozitarea temporar 
ă
a apelor uzate atuncicând nava se afl
ă
la o distan
ţă
mai mic
ă
de 3 mile marine fa
ţă
de cel mai apropiat uscat. Autoritatea Naval
ă
Român
ă
va aproba sistemele de malaxare
ş
i dezinfectare cu caresunt echipate navele care arboreaz
ă
pavilionul român dac
ă
acestea îndeplinesc cerin
ţ
elecuprinse în sec
ţ
iunea IV.2; sauc)
un tanc de colectare
, a c
ă
rui capacitate trebuie s
ă
fie suficient
ă
, dup
ă
aprecierea
 Administra
ţ 
iei 
 
statului parte la Anexa IV revizuit 
ă
la MARPOL 73/78 
care a acordatdreptul de arborare a pavilionului s
ă
u respectivei nave sau de o organiza
ţ
ie recunoscut
ă
de c
ă
tre aceast
ă
administra
ţ
ie, pentru a colecta toate apele uzate,
ţ
inând seama de

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->