Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ghid 121

ghid 121

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by Marian
ghid 121
ghid 121

More info:

Published by: Marian on Jun 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2013

pdf

text

original

 
 
MINISTERUL
 
AGRICULTURII
Ş
I
 
DEZVOLT
Ă
RII
 
RURALE
 
Autoritatea
 
de
 
Management
 
pentru
 
PNDR
 
GHIDUL
 
SOLICITANTULUI
 
„Modernizarea
 
exploata
ţ
iilor
 
agricole”
 
M
Ă
SURA
 
121
 
Prevederile
 
prezentului
 
Ghid
 
se
 
completeaz
ă
cu
 
reglement
ă
rile
 
cuprinse
 
 în
 
Manual
 
de
 
Procedur
ă
pentru
 
M
ă
sura
 
121
 
postat
 
pe
 
site
ul
 
www.apdrp.ro
 
PROGRAMUL
 
NA
Ţ
IONAL
 
DE
 
DEZVOLTARE
 
RURAL
Ă
Program
 
finan
ţ
at
 
de
 
Uniunea
 
European
ă ș
i
 
Guvernul
 
României
 
prin
 
FONDUL
 
EUROPEAN
 
AGRICOL
 
PENTRU
 
DEZVOLTARE
 
RURAL
Ă
ROMÂNIA
Ministerul Agriculturii
ş
i Dezvolt
ă
rii Rurale
UNIUNEAEUROPEAN
Ă
 
Program finan
ţ
at prinFEADR
 
 
Ghidul Solicitantului V10 – M
ă
sura 1211 |Pagina
Informa 
 ţ  
iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit 
ș 
i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
 
IMPORTANT! 
Pentru
 
a
 
ob
ţ 
ine
 
informa
ţ 
iile
 
cu
 
caracter 
 
general,
 
consulta
ţ 
 
 paginile
 
de
 
internet 
 
www.apdrp.ro
ș
 
www.madr.ro
.
 
De
 
asemenea,
 
 pentru
 
a
 
ob
ţ 
ine
 
informa
ţ 
ii 
 
despre
 
FEADR
 
ne
 
 pute
ţ 
 
contacta
 
direct 
 
la
 
sediile
 
noastre,
 
 prin
 
telefon,
 
 prin
 
e
mail 
 
sau
 
 prin
 
 pagina
 
de
 
internet 
 
– 
 
vezi 
 
datele
 
de
 
contact 
 
de
 
la
 
 finalul 
 
Ghidului 
 
Solicitantului.
 
GHIDUL
 
SOLICITANTULUI
 
pentru
 
accesarea
 
M
Ă
SURII
 
121
 
 –
 
„Modernizarea
 
exploata
ţ
iilor
 
agricole”
 
Versiunea
 
11
 
din
 
iunie
 
2013
 
Ghidul 
 
Solicitantului 
 
este
 
un
 
material 
 
de
 
informare
 
tehnic
ă
a
 
 poten
ţ 
ialilor 
 
beneficiari 
 
ai 
 
Fondului 
 
European
 
 Agricol 
 
 pentru
 
Dezvoltare
 
Rural 
ă
(FEADR)
ş
 
constituie
 
un
 
suport 
 
informativ 
 
complex 
 
 pentru
 
 întocmirea
 
 proiectului 
 
conform
 
cerin
ţ 
elor 
 
specifice
 
ale
 
PNDR.
 
 Acest 
 
document 
 
nu
 
este
 
opozabil 
 
actelor 
 
normative
 
na
ţ 
ionale
ş
 
comunitare.
 
Ghidul 
 
Solicitantului 
 
 prezint 
ă
regulile
 
 pentru
 
 preg
ă
tirea,
 
 întocmirea
ș
 
depunerea
 
 proiectului 
 
de
 
investi 
ţ 
ii,
 
 precum
ș
 
modalitatea
 
de
 
selec
ţ 
ie,
 
aprobare
ş
 
derulare
 
a
 
 proiectului 
 
dumneavoastr 
ă
.
 
De
 
asemenea,
 
con
ţ 
ine
 
lista
 
indicativ 
ă
a
 
tipurilor 
 
de
 
investi 
ţ 
ii 
 
 pentru
 
care
 
se
 
acord 
ă
 fonduri 
 
nerambursabile,
 
documentele,
 
avizele
ş
 
acordurile
 
 pe
 
care
 
trebuie
 
s
ă
le
 
 prezenta
ţ 
i,
 
modelul 
 
Cererii 
 
de
 
Finan
ţ 
are,
 
al 
 
Studiului 
 
de
 
Fezabilitate
ș
 
al 
 
Memoriului 
 
 Justificativ,
 
ale
 
Contractului 
 
de
 
Finan
ţ 
are,
 
 precum
ș
 
alte
 
informa
ţ 
ii 
 
utile
 
realiz
ă
rii 
 
 proiectului 
ş
 
complet 
ă
rii 
 
corecte
 
a
 
documentelor.
 
Ghidul 
 
Solicitantului,
 
 precum
ş
 
documentele
 
anexate
 
 pot 
 
suferi 
 
rectific
ă
ri 
 
din
 
cauza
 
actualiz
ă
rilor 
 
legislative
 
na
ţ 
ionale
ş
 
comunitare
 
sau
 
 procedurale
 
– 
 
varianta
 
actualizat 
ă
este
 
 publicat 
ă
 pe
 
 pagina
 
de
 
internet 
 
www.apdrp.ro.
 
 
 
Ghidul Solicitantului V10 – M
ă
sura 1212 |Pagina
Informa 
 ţ  
iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit 
ș 
i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
 
CUPRINS
 
1.
 
PREVEDERI
 
GENERALE
 
1.1.
 
Obiectivele
 
M
ă
surii 
 
121
 
– 
 
Modernizarea
 
exploata
ţ 
iilor 
 
agricole
 
……….………
 
3
 
2.
 
PREZENTAREA
 
M
Ă
SURII
 
121
 
2.1.
 
Cine
 
 poate
 
beneficia
 
de
 
 fonduri 
 
nerambursabile
 
....................................................
 
5
 
2.2.
 
Condi 
ţ 
ii 
 
minime
 
obligatorii 
 
 pentru
 
acordarea
 
sprijinului 
 
..........................................
 
 
2.3.
 
Tipuri 
 
de
 
investi 
ţ 
ii 
ş
 
cheltuieli 
 
eligibile
 
....................................................................
 
10
 
2.4.
 
Tipuri 
 
de
 
investi 
ţ 
ii 
ş
 
cheltuieli 
 
neeligibile
 
...................……........…..........................
 
12
 
2.5.
 
Criteriile
 
de
 
selec
ţ 
ie
 
ale
 
 proiectului 
 
.........................................................................
 
14
 
2.6.
 
Valoarea
 
maxim
ă
a
 
 fondurilor 
 
nerambursabile
 
(intensitatea
 
sprijinului)
 
.................
 
27 
 
3.
 
ACCESAREA
 
FONDURILOR
 
NERAMBURSABILE
 
ACORDATE
 
PENTRU
 
MODERNIZAREA
 
EXPLOATA
Ţ
IILOR
 
AGRICOLE
 
3.1.
 
Completarea,
 
depunerea
ș
 
verificarea
 
dosarului 
 
cererii 
 
de
 
 finan
ţ 
are
 
....................
 
31
 
3.2.
 
Contractarea
 
 fondurilor 
 
...........................................................................................
 
38
 
3.3.
 
 Achizi 
ţ 
iile
 
................................................................................................................
 
40
 
3.4.
 
Plata
 
.......................................................................................................................
 
42
 
4.
 
INFORMA
Ţ
II
 
UTILE
 
4.1.
 
Documentele
 
necesare
 
 întocmirii 
 
cererii 
 
de
 
 finan
ţ 
are
 
............................................
 
44
 
4.2.
 
Lista
 
 formularelor 
 
disponibile
 
 pe
 
site
ul 
 
 APDRP
 
......……………….........................
 
59
 
4.3.
 
Dic
ţ 
ionar 
 
…………............………………………………………….............................
 
61
 
4.4.
 
 APDRP
 
 în
 
sprijinul 
 
dumneavoastr 
ă
...................................…………......................
 
64
 
5.
 
ANEXE
 
LA
 
GHIDUL
 
SOLICITANTULUI
 
5.1.
 
 Anexa
 
1
 
– 
 
Model 
 
Cerere
 
de
 
Finan
ţ 
are
 
..............................................
 
link 
 
www.apdrp.ro
 
5.2.
 
 Anexa
 
2
 
– 
 
Model 
 
Studiu
 
de
 
Fezabilitate
 
...........................................
 
link 
 
www.apdrp.ro
 
5.3.
 
 Anexa
 
3
 
– 
 
Model 
 
Memoriu
 
 Justificativ 
 
..............................................
 
link 
 
www.apdrp.ro
 
5.4.
 
 Anexa
 
4
 
– 
 
Model 
 
Contract 
 
de
 
Finan
ţ 
are
 
...........................................
 
link 
 
www.apdrp.ro
 
5.5.
 
 Anexa
 
5
 
– 
 
Modele
 
Formulare
 
de
 
Plat 
ă
.............................................
 
link 
 
www.apdrp.ro
 
5.6.
 
 Anexa
 
6
 
– 
 
Fi 
ş
a
 
M
ă
surii 
 
121
 
..............................................................
 
link 
 
www.apdrp.ro
 
5.7.
 
 Anexa
 
 
– 
 
 Acte
 
Normative
 
utile
 
........................................................
 
link 
 
www.apdrp.ro
 
5.8.
 
 Anexa
 
8
 
– 
 
 Anexa
 
I
 
la
 
Tratatul 
 
de
 
Instituire
 
al 
 
Comunit 
ăţ 
ii 
 
Europene..
 
link 
 
www.apdrp.ro
 
5.9.
 
 Anexa
 
9
 
– 
 
 Zone
 
defavorizate
 
conform
 
PNDR
 
..................................
 
link 
 
www.apdrp.ro
 
5.10.
 
 Anexa
 
10
 
– 
 
 Zone
 
cu
 
 poten
ţ 
ial 
 
agricol 
 
..............................................
 
link 
 
www.apdrp.ro
 
5.11.
 
 Anexa
 
11
 
 –
 
Lista
 
lucr 
ă
rilor 
 
cu
 
sau
 
 f 
ă
ă
aviz
 
de
 
gospod 
ă
rire
 
a
 
apelor 
 
link 
 
www.apdrp.ro
 
5.12.
 
 Anexa
 
12
Ordinul 
 
1552/ 
 
2008
 
 privind 
 
Lista
 
localit 
ăț 
ilor 
 
unde
 
exista
 
surse
 
de
 
nitra
ț 
 
link 
 
www.apdrp.ro
 
5.13.
 
 Anexa
 
13
Declara
ț 
ia
 
 pe
 
 propria
 
ă
spundere
 
 privind 
 
cofinan
ț 
area
 
link 
 
www.apdrp.ro
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->