Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Port forwarding

Port forwarding

Ratings: (0)|Views: 1,490 |Likes:
Published by samurai1975
Bittorent Hướng dẫn
Bittorent Hướng dẫn

More info:

Published by: samurai1975 on Jan 24, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
H
ướ
ng d
n Port forwarding, Port, NAT và DMZ
Đây là bài h
ướ
ng d
n c
ơ
b
n v
Port forwarding vì đây là cái vi
c khó khăn nh
tđ
có th
phát huy s
c m
nh c
a ph
ươ
ng pháp chia s
b
ng Bittorrent. Ngay t
 
ngày đ
u s
d
ng torrent client mình đã toan tính t
b
hình th
c này ít nh
t là1 l
n vì khá ph
c t
p, nh
ư
ng khi hoàn t
t công vi
c thì qu
r
t tuy
t v
i nênmình share cái này cho các newbie đ
c
c nh
c.
NAT là gì?
Nh
ư
chúng ta bi
ế
t, trong h
th
ng m
ng máy tính thì quá trình chuy
n đ
i đ
ach
m
ng (Network Address Translation - NAT ) là công vi
c liên quan t
i vi
cghi l
i các đ
a ch
ngu
n g
c/đi
m t
i c
a các gói d
li
u v
n chuy
n quaRouter/Firewall ta g
i là NAT.
Port forwarding là gì?
Port forwarding là quá trình chuy
n m
t port c
th
trong h
th
ng m
ng c
c b
 
LAN t
m
t client/terminal/node qua m
t client/terminal/node c
a m
t networkkhác, đi
u này s
cho phép các clients/terminals/nodes bên ngoài có th
truyc
p vào clients/terminals/nodes trong m
ng LAN b
ng cách s
d
ng cái port đót
bên ngoài thông qua cái Router/Modem/Firewall đã m
ch
c năng NAT.Nh
ư
v
y, các máy tính t
xa (máy vòng quanh th
ế
gi
i trên internet
y) s
s
 
d
ng Port forwarding đ
k
ế
t n
i v
i m
t máy tính khác trong m
ng LAN và đâycũng chính là cách mà các ch
ươ
ng trình Torrent s
d
ng đ
chia s
file gi
a 2máy nh v
i nhau nên ta còn g
i là peer to peer (PP) sharing đó.
Port là gì?
Khi chúng ta k
ế
t n
i vào Internet thì có r
t nhi
u đ
ườ
ng v
n chuy
n d
li
u khácnhau đ
ượ
c s
d
ng, máy vi tính s
âm th
m đi
u hành m
t cách chính xác cáccông vi
c v
n chuy
n đó thông qua r
t nhi
u port khác nhau. VD: Giao th
cMSN hay dùng các port: 6891-6900, Giao th
c HTTP thì hay dùng port 80...
ADSL Router/DSL Router liên quan gì?
Chúng ta c
n l
ư
u ý là các DSL/ADSL Router s
phân máy tính chúng ta ra làm 2vòng:
 
- Vòng 1 thì là Private LAN, các máy tính trong Private LAN này thì g
i là cácLocal IP, Private IP. Các Private IP này n
ế
u đ
ượ
c modem c
p phát t
đ
ng thôngqua ch
c năng DHCP thì g
i là IP đ
ng, khi ta Forward port thì c
n đi
n vào m
tIP c
đ
nh còn g
i là IP tĩnh.- Vòng 2 là WAN (Wide Area Network), t
i đây thì các IP đ
ượ
c nhà cung c
p d
chv
nh
ư
FPT,Viettel,VDC,Netnam cung c
p cho ta đ
k
ế
t n
i ta ra Internet. Tuỳtheo gói d
ch v
ta s
có IP tĩnh (c
đ
nh) hay IP đ
ng (thay đ
i m
i khi t
tmodem).Các router này s
ch
u trách nhi
m trong vi
c đi
u khi
n l
ư
u l
ượ
ng d
li
u t
icác máy tính khác nhau connect vô, nó cũng s
d
ng ch
c năng Port forward đ
 
đi
u khi
n các gói d
li
u t
i các máy tính khác nhau thông qua các port. Cácrouter này th
ườ
ng tích h
p thêm Firewall đ
ngăn ch
n các cu
c g
i (lu
ng truyc
p) in/out ngoài lu
ng không khai báo vì v
y khi chúng ta làm công vi
c Portforward chính là ta khai báo lu
ng truy c
p đ
các gói d
li
u không b
ch
n l
ikhi download/upload torrent.d
đây, khi ta đã khai báo m
port 6881 thì các gói d
li
u (xanh) s
đ
ượ
crouter chuy
n v
đúng máy đích. Nh
ư 
ng cái port 1111 ch
ư 
a khai báo và cái IP192.168.0.1 và 192.168.0.2 không ph
i là IP c
a Router nên các gói d
li
u b
 
lo
i b
(xem hình).
 
*/*---------------------------------------------------------------------------------------------*/*
H
c thuy
ế
t port forward h
c
 Thông th
ườ
ng, có hai cách đ
m
port máy mình ra Internet nh
m truy c
p qual
i gi
a các máy tính trong LAN và ngoài Internet trên h
u h
ế
t các DSL/ADSLRouter là: DMZ và port forward.-
Cách 1:
dùng DMZ: cái này là cách đ
ơ
n gi
n và d
nh
t, ch
c
n Enable DMZvà thêm (add) m
t IP (m
t computer: ví d
: 10.0.0.200) vào DMZ thì l
p t
c cáimáy có IP đó s
m
h
ế
t các c
ng ra Internet, t
c là s
ch
ng còn firewall n
a. Vàvi
c sau cùng là c
u hình Microsoft Windows và Torrent Client là xong và t
tnhiên ta thích dùng port nào trên torrent client cũng đ
ượ
c.-
ch 2:
IP, Port forward: vi
c c
n thi
ế
t đ
m
c
a gi
a y nh(seeder/leech) và máy ng
ườ
i kia (peer/leech) đ
đ
t đ
ượ
c t
c đ
transfer gi
a

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tuan Nguyen liked this
meo0500 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->