Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Մկրտիչ Սարգսյան, Դեպի լեառն Աբուլ | Mkrtich Sargsyan, To Abul Mountain

Մկրտիչ Սարգսյան, Դեպի լեառն Աբուլ | Mkrtich Sargsyan, To Abul Mountain

Ratings: (0)|Views: 314|Likes:
Published by Ruben Ter Minasian
Ժողովածուում ամփոփված են Մ. Սարգսյանի (1924-2002) ջավախքյան թե մա նե րով գրված ստեղծագործությունները, որոնցում պատկերված են Ջա վախք լեռնաշխարհի μազմերանգ գույներն ու μույրերը, նրաμնա կի չների ինքնատիպ նկարագիրը, հոգեμանական դրսևորումները`ՙՋավախքի հոգին՚: Առանձին μաժիններով գրքում տեղ են գտել նաև Ջավախքի գրական գործիչներին նվիրված խոդհրդածություններ, հուշեր, գրախոսականներ և այլն, ինչպես նաև վրացիներին և վրաց գրողներին առնչվող հոդ վածների շարքը:
Ժողովածուում ամփոփված են Մ. Սարգսյանի (1924-2002) ջավախքյան թե մա նե րով գրված ստեղծագործությունները, որոնցում պատկերված են Ջա վախք լեռնաշխարհի μազմերանգ գույներն ու μույրերը, նրաμնա կի չների ինքնատիպ նկարագիրը, հոգեμանական դրսևորումները`ՙՋավախքի հոգին՚: Առանձին μաժիններով գրքում տեղ են գտել նաև Ջավախքի գրական գործիչներին նվիրված խոդհրդածություններ, հուշեր, գրախոսականներ և այլն, ինչպես նաև վրացիներին և վրաց գրողներին առնչվող հոդ վածների շարքը:

More info:

Published by: Ruben Ter Minasian on Jun 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2015

pdf

text

original

 
ØÎðîÆâê²ð¶êÚ²Ü
ºäÆȺ²èܲ´àôÈ
       Ø        Î        ð        î        Æ        â        ê        ²         ð        ¶       ê         Ú        ²        Ü 
ØÎðîÆâê²ðêÚ²Ü
      ¸     º       ä     Æ     È     º      ²       è     Ü      ²       ´      à     ô     È
 
²ëáõÙ »Ý, û ²µáõÉÁ Ø³ëëÇ Ñ³ë³ÏÁ áõÝÇ,ÒÛáõÝ»Õ»Ý Ã³·Á Ýñ³,Ö»ñÙ³Ï Ã³ë³ÏÁ áõÝÇ,Üñ³ ÝÙ³Ý µ³ñÓñ³·³Ñ,²Ùå»ñÇó í»ñ ³é ²ëïí³Í,ÞÕóݻñÁ Ëáñï³ÏáÕ ø³ç³ó ¹³ë³ÏÁ áõÝÇ...
 
1
§ØÇïù¦ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
ØÎðîÆâ ê²ð¶êÚ²Ü
¸ºäÆ Èº²èÜ ²´àôÈ 
ºñ¨³Ý§ØÇïù¦ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ2013
 
2
 Ðî¸ 891.981-8 ê³ñ·ë۳ݶظ 84Ðê 259
 Ðñ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÝíÇñíáõÙ ¿
ØÏñïÇã ê³ñ·ëÛ³ÝÇ
ÍÝÝ¹Û³Ý 90-³ÙÛ³ Ñáμ»ÉÛ³ÝÇÝ(1924-2014)¶ÇñùÁ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¿ å³ïñ³ëï»É`
ì³Ñ³·Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ
´³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏݳÍáõ 
 Ü³Ë³μ³ÝÁ`
ì³Ñ» ê³ñ·ëÛ³ÝÇ
ä³ïٳϳݷÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇûÏݳÍáõ,§ØÇïù¦í»ñÉáõͳϳÝÏ»ÝïñáÝÇ÷áñÓ³·»ï 
ê³ñ·ëÛ³Ý ØÏñïÇãê 259¸»åÇ É»³éÝ ²μáõÉ / Ø. ê³ñ·ëÛ³Ý.- ºñ.: §ØÇïù¦ í»ñ Éáõͳ Ï³Ý  Ï»ÝïñáÝ, 2013.- 664 ¿ç:
ÄáÕáí³ÍáõáõÙ ³Ù÷á÷í³Í »Ý Ø. ê³ñ·ëÛ³ÝÇ (1924-2002) ç³ í³Ëù - Û³Ý û Ù³ Ý» ñáí ·ñí³Í ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝóáõÙ å³ïÏ»ñ - í³Í »Ý æ³ í³Ëù É»éݳß˳ñÑÇ μ³½Ù»ñ³Ý· ·áõÛÝ»ñÝ áõ μáõÛñ»ñÁ, Ýñ³  μݳ ÏÇ  ãÝ»ñÇ ÇÝùݳïÇå Ýϳñ³·ÇñÁ, Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ`§æ³í³ËùÇ Ñá·Çݦ:²é³ÝÓÇÝ μ³ÅÇÝÝ»ñáí ·ñùáõÙ ï»Õ »Ý ·ï»É ݳ¨ æ³í³ËùÇ ·ñ³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í Ëá¹Ññ¹³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñáõß»ñ, ·ñ³Ëáë³Ï³ÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ íñ³óÇÝ»ñÇÝ ¨ íñ³ó ·ñáÕÝ»ñÇÝ ³éÝãíáÕ Ñá¹í³Í -Ý»ñÇ ß³ñùÁ:
 Ðî¸ 891.981-8 ê³ñ·ë۳ݶظ 84ÐISBN 978-99941-2-821-1
¡
 ì.ê³ñ·ëÛ³Ý, ϳ½Ù., 2013Ã.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->