Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vai tro cua nguon luc con nguoi trong phat trien kinh te xa hoi

Vai tro cua nguon luc con nguoi trong phat trien kinh te xa hoi

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,816|Likes:
Published by Lê Sơn Tùng
Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học: Về vai trò của nguồn lực con người trong phát triển kinh tế xã hội.
Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học: Về vai trò của nguồn lực con người trong phát triển kinh tế xã hội.

More info:

Published by: Lê Sơn Tùng on Apr 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2011

pdf

text

original

 
môc lôc
Lêi më ®Çu................................................4PHÇN GIíI THIÖU §Ò TµI..............................6
I. LÝ do chän ®Ò tµi....................................6II. T×nh h×nh nghiªn cøu............................8III. §èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu.................10IV. C¬ së, ph¬ng ph¸p luËn.......................11V. Môc ®Ých, nhiÖm vô.............................11VI. ý nghÜa................................................12VII. KÕt cÊu cña ®Ò tµi.............................13
PHÇN NéI DUNG.......................................13
CH¦¥NG 1: ......................................................13VAI TRß CñA NGUåN LùC CON NG¦êI TRONG QU¸ TR×NH PH¸T TRIÓN KINH TÕ X· HéI.......................13I. Quan niÖm vÒ nguån lùc con ngêi:........131- Quan niÖm vÒ con ngêi trong c¸c thêi k×lÞch sö:.........................................................142- Quan niÖm vÒ con ngêi XHCN:..........20II. Vai trß cña nguån lùc con ngêi:.............24CH¦¥NG II: .......................................................27NGUåN LùC CON NG¦êI ë VIÖT NAM.................271
 
I. Hoµn c¶nh ®Êt níc vµ nh÷ng ®Æc trng c¬b¶n:.................................................................271. Hoµn c¶nh ®Êt níc:............................272. Nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n:..................28II. Nguån lùc con ngêi ViÖt Nam:...............281. Giai cÊp c«ng nh©n:..........................282. Giai cÊp n«ng d©n:............................303. TÇng líp trÝ thøc:................................314. C¸c lùc lîng kh¸c:................................32III. Vai trß cña nguån lùc con ngêi trong qu¸tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam:.................33IV. Vai trß cña nguån lùc con ngêi trong lÜnh vùcv¨n ho¸ x· héi:.................................................34CH¦¥NG III:.......................................................34PH¸T HUY NGUåN LùC CON NG¦êI ë VIÖT NAM.34I. Nh÷ng thÕ m¹nh vµ h¹n chÕ cña nguån lùccon ngêi ë ViÖt Nam........................................341- Nh÷ng thÕ m¹nh:..............................342- Nh÷ng h¹n chÕ cña nguån lùc con ngêi ëViÖt Nam :.......................................................35II. Gi¶i ph¸p ph¸t huy nguån lùc con ngêi ë ViÖtNam.................................................................361- Nh÷ng yÕu tè lµm nªn gi¸ trÞ con ngêi ViÖtNam CNXH ..................................................362
 
2- Nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc ph¸t huy nguånlùc con ngêi ë ViÖt Nam:..............................403- Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ ®ã414- Nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t huy nguån nh©n lùccon ngêi.......................................................42
PHÇN KÕT LUËN.......................................49
 TµI LIÖU THAM KH¶O.......................................523

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hastong liked this
longnit liked this
lamphuc_87 liked this
hieuhoangle liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->